Goudsche Courant, dinsdag 12 maart 1912

rK Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Moteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometers tand 774 9 te Haparanda laagste stand 742 9 te Spydisfjord Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matige winden uit zuidelijke richtingen gedeeltelijk bewolkt weinig of geen regen kans op ndichtvorst overdag zachter zouden xijn van een algemeene formeele te ontgaan Slechts kan van een leidende gedachte gesproken worden n l deze dat pensioen zal kunnen woi en verleend aan personen die in dienst waren bij rijksambtenaren Men onclerscheido wel zijdolingsche tydelijke en ongeregelde diensten In dit wetsontwerp zijn allo categorieën opgenoemd die aan de omschrijving van artikel 1 voldoen Uit hot debat is ai j vast dit gebleken dat daarin geen 1 categorieën zyn opgenomen die na r het oordeel dor Kamer daarin niet thuis hoorden De door de leden opgenoemde categorieën voldoen geeai van allen aan de omschrijving van artikel 1 Aan den eisch van den hoor de Meester om alleen die betrekkingen to erkennen die later rijksbotrokkingen zijn geworden kan de min allerminst i voldoen Daardoor werd het getal botrokkingen op Staat A tot op den derde teruggebracht Ook aan de wenaohen van den heer Helsdingen kon de rainiator niet voldoen De minister had allo categorieën overwogen en was tot de overtuiging gokomon dat deze wet geeft wat gegeven moet worden Allo verzoeken om aanvragen tot uitbreiding van het getal betrokkingen wees do min af Wat de bpden van de Tweede Kamer betrof wees do ministor er op dat deze diensten zeer los waren en bovendien niet zijdolingsch In t algemeen zei de minister zich in verband met dit wetsontwerp met geen enkele beloften te binden De zitting duurt voorU Een vrouwelijke Spion Volgens de Lokal Anzeiger is te Bromberg jl Zondag een damegoar rosfoord verdacht van spionnago in don omtrok van do vostingworkon in Oost en Westelijk Duitschland Uit Zoetermeer Door het comité van de centrale drinkwaterleiding is het maken van een plan en begrootipg van kosten opgedragen aan ae Mij tot Bouw en ï ploitatie van gemeentebedrgven te Utrecht Hot voorioopig plan omvat 25 gemeenten met 50 000 zielen De Mij heeft zich verbonden bmnon 6 maanden bestek mot kostonborekoning te zullen indienen GoüDERAK Voor de betrekking van hoofd deroponbare lagere school alhiei hobbon zich 18 aoUicitanton aangemeld OuDKWATEB De vcekoopman C v Dam te Langoruigeweide ia zoodanig door een zijnor koeien bij het melken aangevallen dat daardoor een zijner beenen gebroken is Tengevolge van verkeerden wisselstand is een goederenwagon aan het station der Staatsspoor alhier uit de rails geloopen Ofschoon het zeojveol moeite heeft gekost hot gevaarte wodor op zijn plaats tehrengen ia liet ongeval gelukkig zonder persoonlijke ongelukkon afgeloopen De Zuidpool tocht Amundsen Vervolg Er waren nu nog slechts 18 dieren zes voor elk van de circa 300 K O zware sleden Het weer was in die dagen voor onze expeditie zeer ongunstig Verschrikkelijke sneeuwstormen dwongen ons den opmarsch op te geven Wij maakten uit sneeuw drie ïïleine hutten die ons voor enkele dagen onderkomen gaven Gelukkig werd in dien tijd het weer gunstiger Wij braken op en waren den anderen dag op eon prachtige spiegolgladdo ijsvlakte die later bleek een gletscher te zijn die door ons met den naam van Duivelsglotscher gedoopt werd Op dezen gletscher gingen wij drie dagen met de grootsto snelheid voorwaarts Op den Ssten December waren wij volgons onze berekening op den 88sten breedtegraad en 10 minuten en bereikten tegen den avond de zuidelijkste plaats door Shackleton bereikt Hier richtten wij een depot in Den loden December kwamen wij op den 88sten breedtegraad 50 minuten De verdere reis ging zeer vlot Het ns was gunstig Eindelijk den 14 den December 1911 was de pool bereikt Er heerschte prachtig weer Er woei een kalme Z O wind De temperatuur bedroeg 23 gr Celsius Wij richtten op de pool een mast op en heschon de nationale vlag Daarna hieven wij een drievoudig hoera aan op hot Noorweegtiche vaderland Wij waren allen zeer ontdaan Dit oogenblik leek ons het grootste van ons leven Nog denzelfdeii dag maakten wij eenige hutten onbegonnen wij dadelijk met onze geographische berekeningen Hieruit bleek echter dat w eorst op 89 gr 55 min waren Tot het bereiken van de eigenlijke Zuidpool hadden wij dus nog oen afstand van 9 K M af te leggen Don loden December kwamen wij aan de Zuidpool De Pool is op een bijna glad plateau dat wij het koning Haakonplateau noemden Hot zuidelijkste punt van de aarde is omgeven door een oneindige gladde ijsvlakte Nergens ziet men iets anders dan ijs Er heerschte bij onze aankomst een doodelijkte stilte Er verroerde zich niets in de lucht Een onaangename stilte als van het graf was om ons Wij zetten ons onderzoek mot den grootsten ijver voort Den 17 den December maakten wij een klein huis van sneeuw en sblokken dat wij het poolhuis noemden De Noorweegsche vlag werd er geheschen Volgens onze berekening bedroeg de afstand van het winterkwartier tot do Pool 1400 K M Wij hadden dus gemiddeld per dag een afstand van 25 K M afgelegd Den 26en December begonnen wij de terugreis Den 25sten Januari b eikten wij de Walvischbaai De gezoold heidstoestand van de expeditieledtn was uitstekend opkwamen dat in een vrije lopenbare vergadering aan den heer Wynkoop den toegang was geweigerd en geen debat van hem werd toegestaan Het werd een formeel gevocht waarna allo lovenmakors do zaal werden uitgezet en de lezing kon aanvangen Cfemengde Eericlite Gisternacht ia brand uitgöbroken in het bovenhaisje van pand no 302 aan den OoBtzeodijk te Rotterdam bewoond door don kleermaker G van der Horst De brand brak uit na een feestje en na het vertrek van de gasten die de kleermaker een eindweegs uitgeleide had gedaan Toen men don brand ontdekte sloegen de vlammen al de ramen uit Het geheele bovenhaisje uit een verdieping mot zolder bestaand is uitgebrand het benedeühuia waarin de gratterswinkol van dui beer G Jansen is gevestigd kreeg veel waterschade Verzekering dekt de schade Dionzelfden nacht werd de koopman J W Ottolander die het benedenhuis vau pand no 34c aan het Frederikspad te Rotterdam bewoont gewekt door het blaffen van zijn hond Er was brand in een alkoof vermoedelijk ontstaan door het vallen van een vonk van een lucifer bg het aoeken naar waschgoed Do alkoof met bedstede en een aangrenzend woonvertrek zijn gedeeltelijk uitgebrand Van een derde geval van brand te Rotterdam wordt melding emafttt in de woning van den steenslijper M vaji den Noord die in zijn woning aan de Raephorststraat no IGlo in een kast naar kleeding zocht waarbij hij van een petroleumlampjo gebruik maakte Plotseling sprong een kat tegen hom aan waardoor hij schrok en l t lampje Uet vallen De daardoor ontstane brand deelde zich van de achterkamer van de eerste verdieping langs de trap mee naar de achterkamer van de tweede verdieping bewoond door den behanger Popelendam Boide vertrekken zijn uitgebrand Eindelijk is gister voormiddag eon ernstige brand gebluscht op do tweedeverdieping van pand no 73 aan de Weste Wagenstraat hoek Leeuwenstraat to Rotterdam waarin is gevestigd de vleeschhouworlj van den heerJac van Woerden Men vermoedt datde brand is ontstaan door het vallenvan een vonk van een lucifer waarmede een werkster onder een bedstedeheeft gezocht De kamer waar debraad ontstond en de daarboven gelegen zolder sjijn geheel uitgebrand Verzekering dekt de vrij aauzienliike schade N R Ct Officieele Pr scoura t VAN DRN Ëi feeten ban lel te Amsterdam 12 MAART 1912 Ko n van 82 90 10O V Vorige Koers 8 2 s 893 64 101 8S 93 Korps Torpodiston Lichting 1906 Isto compagnie Isto en 2de peloton plaats van op opkomst Brielle van 18 Maart tot 29 Maart 3do peloton plaats van opkomst Hoek van Holland van 1 Juli tot 12 Jnli 2de compagnie plaats van opkomst don Holder van 29 April tot 10 Moi lichting 1908 iste compagnie Iste peloton plaats van opkomst Fort de Ruyter van 22 Juli tot 9 Aug 2do peloton plaats van opkomst Hoilevoetsluia van 22 Juli tot 9 Aug 3d6 peloton plaats van opkomst Hoek van Holland van 16 JuU tot 1 Aug 2do compagnie plaats van opkomst don Helder van 3 Juni tot 21 Juni Lichting 1910 Iste compagnie Isto peloton plaats van opkomst Fort do Ruyter van 12 tot 3ffAng 2do peloton plaats van opkomst Hcïlevoetsluis van 12 Aug tot 30 Aug 3do peloton plaats van opkomst Hoek van HoUand van 5 Aug tot 23 Aug 2de compagnio plaats van opkomst don Helder van 2 Sept tot 20 Sopt De Israolioten dezer compagnie plaats van opkomst den Holder van 3 Juni tot 21 Juni Bogiment Oeqiotroepen Lichting 1905 Het Pionierbataljon en de Technische Spoorwegcompagnie plaats van opkomst Legerplaats by Zeist van 26 Jnni tot 6 JuU De Tolegraafcompagnieën met uitzondering van de milicionstelegr ifis ten van 20 Aug tot 30 Aug Lichting 1907 Het Pionierbataljon on do Technische Spoorwegcompagnie plaats van opkomst Legerplaats bij Zeist van 26 Juni tot 20 JuU Do Tolegraafcompagnieën met uitzondering van de milicionstelegrafis ten van 23 Juli tot 17 Aug Voor zooveel de van deze compagnieën op te roepon verlofgangers IsraeUet zijn van 24 Jnli tot 17 Aug Lichting 1908 De miliciens telegrafiston die geschikt worden geacht om als oudstetolegraflst op te treden van 7 Oct tot 12 October De miUoiéns telografisten die niet geschikt worden geacht om als ondstotelegrafi op t treden van 9 Sept tot 28 September Voor zooveel laatstbedoelde milioien telegrafisten Israëliet zyn van 29 JuU tot 16 Augustus Lichting 1909 Het Pionierbataljon en de Technische Spoorwegcompagnie plaats van opkomst Legerplaats bij Zeist van 28 Juni tot 28 Juli De Tolegraafcompagnieën met uitzondering van de miliciens telegrafiston van 3 Sept tot 23 Sopt Voor zooveel de van laatstbedoelde compignieon op te roopen verlofgangers IsraeUot zyn van 24 Juli tot 16 Augustus Lichting 1910 Do miliciens telegrafiston van 9 Sopt tot 28 September Voor zooveel zy IsraeUot zyn van 29 Jnli tot 16 Aug Van vorenbedoelde opkomst zyn vrygesteld de verlofgangers die gedurende drie jaren of langer bij do koloniale troepen hebbon gediend De verlofgangers die in hot genot zyn eweest van nitatel van eersteoefenmg moeten voor herhalingsoefeningen opkomen met de lichting van het jaar waarin zy hunne eorsteoofe ning hebben aangevangen zijn zy echter ingelgfd in hot jaar volgende op dat hunner lichting dan komen zy op met de lichting van hot jaar te voren De opgero MO verlofgangers zoUen INGEZONDEN Buiten verantwoordelijkheid der Bed Mijnheer de Bedacteur Een Vliegende Winkel in Concordia Het zij mij gegund er de aandacht op te vestigen dat hot bestuur dor Sociëteit Concordia haar gebonw beschikbaar heeft gesteld teneinde daar gedurende eenige dagen te doen houden een uitverkoop van kleodingstukkon aangekondigd als faillissomontsgooderen Het ligt niet in myn bedoeling om over dezen verkoop iets te zoggen Dat zulk een verkoop ook thans woor hier tor stede wordt gehouden betreur ik als middenstander ten zeerste daar deze z g vliegende winkels aan don reeëlon winkelier de grootsto schade berokkenen en de koopers daarbij veelal worden gedupeerd Het ten verkoop aangebodene behoort toch in den rogol tot wat men noemt ongeregelde goederen Kloedingstukken behooren nu eenmaal tot eon artikol dat meestal op vertrouwen van douljekendon winkelier wordt geboekt en daar is natuurlijk bij vliegende wirikols geon sprake van Maar wat de qnaostteernstigcrmaakt is dit dat het bestuur van een sociëteit waar nota bene gevestigd is hot Bureau van de Hanze een vereeniging van R K Middenstanders waar houders van confectiemagazijnen en kleermakers lid zijn der Sociëteit dat daar het bestuur verlof geeft om zulk een verkoop in haar lokaliteit te doen geschieden Een dergelijke hantielwijzo kan niet door den beugel en verdient een ernstig woord van protest Onder dankzegging voor da mij verleende plaatsruimte Achtend Een Goudéche Middenstander Gouda 12 Maart 1911 De mynworkerBstaking In Engeland De couforontio der mijneigenaren ia tot geen besluit gekomen in de hedenochtend gehouden zitting en men vreest dat bij voortzetting der beraadslagingen mot de mijnwerkers het onmogelijk zal zgn tot oen resultaat te komen In Duitschland Uit Hamborn Rijnprovincio wordt geseind Te Droeckhausen ontstond gisteren eon botsing tusschen stakers en polite boambten Do burgemeester en een groot aantal politie agenten werden door steenworpen van do stakers gowond Van deze werden een groot aantal door sabelhouwen gekwetst Ten laatste koerde de rust terug De familie Van H te Haarlem die Zondag te Amsterdam met een familie had gedineerd licht evenals de Amsterdamsche familie ernstig oïigesteld De geneesheer vermoedt vergiftiging door het gebruik van pasteitjes Bij herhaling werden uit de bosschen van het landgoed de Hondsberg bij Oisterwijk N Br boomen vermist terwijl het niet mocht gelukken de houtdieven op te sporen Zondagmorgen in de vroegte echter wist de veldwachter v O te Berkel drie personen uit Tilburg aan te houden die een zware karrevracht sparren vervoerden door hen wederrechtelijk onder den Hondsberg gekapt Een oneerlijke gemeenteveldwachter Men schrijft uit IJzendijke Door de marechauisee is procfisverbaal opgemaakt tegen den gemeenteveldwachter R A A H alhier wegens verduistering van aan hem toevertrouwde gelden H is door den Commissaris der Koningin met ingang van 8 Maart j l ontslagen Stadsnieuws GOUDA 12 Maart 1912 Brandstichting Gisterenavond omstreeks half tien werd een begin van brand ontdekt in een woning m hot Oranjehofje op de Raam Dit brandje dat op den zolder wa3 aangekomen werd door den heer Maree mét een helper spoedig gebluscht Een half nor later brak er opnieuw brand uit in dezelfde woning echter nu in het benedenvertrek Ook hier kon door spoedige hulp de brand in den aanvang worden gestuit De politie met een en ander in kennis gesteld ving haar onderzoek aan en vond daarin aanleiding de bewoonster zekere vrouw Or aan te honden Uit het onderzoek bleek n l dat deze vrouw een half uur voor het begon tè branden tnrf in petroleum had gedrenkt deze daarna op zolder en in een kast in het benedenvertrek had geplaatst de turf daarna op beide plaatsen had aangestoken en toen doodleuk de deur was uitgegaan Op deze wijze hoopte zij de assurantienitkee ring Van f 1000 voor welk bedrag zij was verzekerd machtig te worden welke som tj daar zij nogal schuld had best koh gebruiken Haar schulden hebben haar blikbaar tot het misdrqf van brandstichting gebracht Deze vrouw die gehuwd is heeft voor den Commissaris van politie een volledige bekentenis afgelegd en wordt heden naar het Huii van Bewaring te Rotterdam overgebracht teneinde ter beschikking der justitie te worden gesteld Tot agent van politie te ÏJmuiden is betioamd D van Oort thans in geiyke betrekking alhier Laatste Berichten TWEEDE KAMEH Vergadering van Vrijdag 12 Maarl Zijdelingsche Diensten Voortgezet werd de behandeline van hot wetsontwerp omtrent de vergelding met pensioen van ambtenaren in zijdelingsche dienst van den Staat De heer Passtoors r k sloot zich aan bij hetgeen den heer Smeengo Vrijdagmiddag had gezegd over do personen die in dienst waren bij de Kanaalmaatsohappij on wat de heer Helsdingen had gezegd over de Instrumentmakers in de werkplaatsen der Eijltstelegraphie Voorts pleitte spr er voor om de staten van personen die onder deze wet vallen niet in de wet op te nemen maar wel deze vast te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur De heer De Klerk u bepleitte de belangen van de ambtenaren bij den Telegraafdienst en die van de graadmeting Voorts wilde spr de onbezoldigde ryksveldwaohters er in opgenomen zien De min van Financiën antwoordde den heer Trenb op zqo vraag wanneer de pensioenregeling voor de ge meenteambtenaren aan de orde zal komen dat dit wetsontwerp spoedig gereed zal zijn Aan den heer de Meester antwoordde de minister dat hg geen grondgedachte in deze wet va tleg4e om de tallooze moeiiykheden die het gevolg De Mijnwerkerkersstaking W ens de staking in de mijnindustrie hebben gisteren 3 suikerrafinade rgen te Liverpool hun werktijden ingekort 200 000 ton scheepsruimte li thans ongebruikt Van de gelegenheid der staking zal gebruikt gemaakt worden om de schepen schoon te maken De datum van het vertrek der Amerikaansche maiJboot St Paul van Southampton naar New York vastgesteld op 23 dezer en van het vertrek van de White Star boot Oceanic op 27 dezer vastgesteld is ingetrokken De mijnwerkersbond heeft eenparig besloten Asquith e uitnoodiging tot een bqeenkomiit met de eigenaars aan te nemen Uit Essen wordt geseind et aantal stakers is hier en daar aanmerkelijk toegenomen gedeeltelijk als gevolg van het samenscholen van vrouwen en kinderen bij het wisselen van de ploegen laraelieten van 18 Jnni iot 13 Jnli Vi dar 6de batterfl van 21 Mei tot 15 Jnni i der 6de batterij hieronder de Israëlieten van 18 Juni tot 13 Juli Lichting 1909 1ste regiment late 2de en 3de battern van 20 Mei tot 14 Juni dor 4de batterj van 9 April tot 4 Mei Va der 4de batterij hieronder de Israëlieten van 1 Jnli tot 26 Juli Va der 4do batterj van 26 Augustus tot 20 September Vi der 5de batterg van 3 Juni tot 28 Juni Vi der 5de batterij van 1 Jnli tot 26 Juli Va der 6de battery van 1 April tot 26 April Vi der 6de batterij hieronder de Israëlieten van 29 April tot 24 Mei Va der 6de batterij van 19 Augustus tot 13 September de miliciens gedetacheerd bij de mitrailleur af deelingon het militiekader inbegrepen van 1 October tot 26 October voor zooveel hieronder Israëlieten zijn van 9 Juli tot 3 Aug 2de regiment der 1ste batterij plaats van opkomst Legerplaats bij Öldebroek van 26 April tot 21 Mei Vj der Iste batterij plaats van opkomst Legerplaats hy Öldebroek van 21 Mei tot 15 Juni der 2d6 batterij van 16 April tot 11 Mei Vï der 2de battorg van 14 Mei tot 8 Juni j der 3d6 batter j van 8 Juli tot 1 Augustus Va der 3de batterij van 6 Agustns tot 30 Augustus Va der 4d6 6de en 6de batterij hieronder de Israëlieten van 16 Juli tot 10 Augustus Va der 4de 6de en ödo batterij van 20 Augustus tot 14 September de miliciens ge letacheord bij de mitrailleur afdeelingen het militiekader inbegrepen van 8 October tot 2 November 3de regiment late 2de en 3de batterü van 1 Juli tot 26 Jnli Vs der 4dB 5de en 6de batterij hieronder de Israëlieten van 1 Juli tot 26 Juli Va der 4de 5de en 6de battery van 3 September tot 28 September het militiokador gedetacheerd bij de mitrailleur afdeelingen aan 9 Juli tot 3 Augustus de miliciens gedetacheerd by de mitrailleur afdeelingen van 8 October tot 2 November 4de regiment 1ste 2de en 3de battery van 15 Juli tot 9 Ang V der 4de batterU hieronder de Israëlieten van 15 Juli tot 9 Aug V der 4do battery 27 Aug tot 21 Sept 6de battery van 15 Juli tot 9 Aug V der 6 battery hieronder de Israëlieten van 15 Juli tot 9 Aug V der 6de battery van 27 Aug tot 21 Sept de miliciens gedetacheerd by de mitrailleurafdeelingen het militiekader inbegrepen van 8 Oct tot 2 Nov Korps Büdende Artillerie Lichting 1909 V dor 1ste en 2de battary van 1 Juli tot 26 Juli Vj der Iste en 2de batterij hieronder de Israëlieten van 30 Juli tot 24 Aug Va dor Iste on 2de battery van 27 Aug tot 21 Sopt Korps Pontonnier 8 Lichting 1906 Iste en 2de compagnie van 4 Nov tot 14 November Lichting 1907 Iste compagnie van 24 Juni tot 19 Juli 2de compagnie van 1 Juli tot 26 Juli Lichting 1909 Iste compagnie van 9 Sopt tot 4 Oct De Israëlieten dezer compagnieën van 24 Juni tot 19 Juli 2do compagnie van 22 Juli tot 16 Aug Vesting Artillerie Lichting 1905 Iste regiment Iste 2de en 3de compagnie van 21 Oct tot 2 Nov 4de compagnie van 19 Aug tot 30 Aug 5de 6de 7de en 8ate compagnie van 4 Nov tot 16 Nov 9de compagnievan Nov tot 16 Nov 10de compagnie van 6 Mei tot 18 Mei 2de regiment Iste 2de 3 de en 7de compagnie van 18 Maart tot 30 Maart 4de 6de 6de 8sto 9de en 10 compagnie van 16 April tot 27 April 3do regiment Iste 2de 8de 4de 5de 6de 7de 9de en 1 Ode compagnie van 23 Sept tot 6 Oct De Israëlieten dezer compagnie van 6 Aug tot 16 Aug 4de regiment Iste 2de 3de 4de 6de 7de 8 te 9de en 10de compagnie van 6 Mei tot 18 Mei 6de compagnie van 2 Sept tot 14 Sept De Israëlieten dezer compagnie van 6 Mei tot 17 Mrf Van Houtcn s RONA Cacao an deze kracl tigc cacao is zoo u cinig noodig voor ccn l c rli k n kop Cliocoiadt Daarom zoo voordctlig Lichting 1907 iste regiment Iste 2de en 3do compagnie van 16 Jnni tot 5 Juli 4de compagnie van 12 Aug tot 30 Aug 5do 6de 7dQ en Ssto compagnie van 17 Sopt tot 5 Oct De Israëlieten dezer compagnien van 4 Nov tot 22 Nov 9de compagnie von 16 Sopt tot 4 Oct De Israëlieten dezer compagnie van 15 April tot 3 Mei lOdo compagnie van 23 Sept tot 11 Oct De Israëlieten dezer compagnie van 28 Mei tot 14 Juni 2de regiment Iste 2de 3do en 4do compagnie van 3 Juni tot 21 Juni 5de 6de 7do en 8ate compagnie van 24 Juni tot 12 Juli 9de en 10 compagnie van 15 Juli tot 1 Aug 8de regiment Iste 2de 3de 4do 6do 6de 7do 9de en 10 compagnie van 6 Aug tot 23 Aug 4de regiment Iste compagnie van 29 Juli tot 16 Aug 5de compagnie plaats van opkomst Briello van 29 Juli tot 16 Aug 2de 3do 4de 7do Sete 9de en lOde compagnie van 19 Aug tot 6 Sept 6da compagnie plaats van opkomst Muiden van 2 Sept tot 20 Sopt De Israëlieten dezer compagnie plaats van opkomst Muiden van 14 Oct tot 1 Nov Lichting 1909 Iste regiment Iste 2do 3do 6d6 6de en 7de compagnie van 8 Jnli tot 1 Aug 4de compagnie van 6 Ang tot 30 Aug Va er 8ste compagnie van 19 Aug tot 13 Sept VjderSsto compagnie van 16 Sopt tot 11 Oct Va der 8ate compagnie hieronder de Israëlieten van 14 Oct tot 8 Nov 9de compagnie van 9 Sept tot 4 Oct De Israëlieten dezer compagnie van 16 April tot 10 Mei 10de compagnie van 28 Mei tot 22 Juni 2de regiment alle compagnieën van 3 Sopt tot 28 Sopt Voor do Israëlieten van dit regiment is de dag van opkomst dezelfde ms voor de miliciens der lichting van 1907 van de compagnie waartoe zij bohooren zie aldaar 3do regiment Iste 2do 3de 4de 5de 6de 7de 9de en 10e compagnie van 10 Juli tot 6 Juli 8ste compagnie Iste peloton plaats van opkomst Fort by Pannerden van 2 JuU tot 27 Juli Sste compagnie 2do peloton plaats van opkomst Fort bij Westorvoort van 2 Juli tot 27 Juli 4de regiment Iste compagnie van 20 JuU tot 23 Aug do compagnie plaats van opkomst Briello van 29 Juli tot 23 Aug 2do 3de 4de 7do 88to 9de on 10de compagnie van 9 Sopt tot 4 Oct De Israëlieten dezer compagnien van 6 Mei tot 31 Mei 6o compagnie van 14 Oct tot 8 Nov Korps Pan tserfortArtillerie Lichting 1906 Iste compagnie van 2 Sopt tot 14 Sopt Do Israëlieten der compagnie van 5 Aug tot 16 Aug 2de compagnie van 16 Juli t 27 Juli 3de compagnie van 6 Aug 1 17 Aug 4do compagnie van 2 Sopt 1 17 Sept De Israëlieten dezer compagnie van 6 Aug tot 16 Aug Lichting 1907 Iste compagnie van 2 Sopt tot 20 Sopt De Israëlieten dezer compagnie van 6 Aug tot 23 Aug 2de compagnie van 24 Juni tot 12 Juli 3de compagnie van 8 Juli tot 26 Juli 4do compagnie van 2 Sept tot 20 Sopt Do Israëlieten dezer compagnie van 6 Aug tot 23 Aug Lichting 1909 Iste compagnie van 2 Sopt tot 27 Sept De IsrMlietan dezer compagnie van 6 Aug tot 30 Aug 2de compagnie van 24 Juni tot 19 Juli 3de compagnie van 6 Aug tot 30 Aug 4do compagnie van 26 Aug tot 20 Sept De Israëlieten de r compagnie van 6 Aug tot 80 Aog zorg dragen dat zij zich ieder op den voor hom aangegeven dag in uniform gekleed en voorzien van hun verlofpas zakboekje alsmede van aUe verdere tot hun verlofsuitrusting behoorendo voorwerpen van kleeding on uitrusting by hnn korps aanmelden en wel 1 zij die woonachtig zijn in de plaats van opkomst uiterUjk te 3 uur voormiddag 2 zy dia woonachtig zijn binnen 20 kilometer van de plaats van opk mst uiterlijk to 10 uur voormiddag 3 do overige verlofgangers voor zoover zij binnen het Ryk gevestigd zyn zoodra mogeUjk na aankomst in de plaat van opkomst waarheen zy zich mot hot eerstvertrekkend openbaar middel van versneld vervoer langs de op do vorvoerbewyzen aangegeven route on met de daarop aangegeven vervoermiddelen moeten begeven en voor zooveel zy buiten het Ryk geve stigd zijn vóór 4 uur namiddag De verlofgangers die per spoor tram of stoomboot moeten reizen of op de reis een of moer veren moeten passeeron en in wier zakboekje aanwezig zijn de vereischte op wit papier gedrukte en met roode inkt ingevulde vervoerbewijzen en passagebiljetten behoeven zich vóór hun vertrek naar het korps niet ter Qemoente Secrotario aan te molden doch begeven zich rechtatreoks naar hot station of do aanlegplaats van vertrok en stellen aldaar hun zakboekje ter hand aan den beambte mot de uitgifte van plaatsbowyzon bolast of aan den veerman De verlofgangers behooren er op indachtig te zyn dat hun het zakboekje wordt teruggegeven alemede de strook van het vervoerbewijs aangezien deze strook hun gedurende de reis moot dienen als plaatsbowys Verlofgangers die niet in het bezit zij a van een vervoerbewijs of passagebiljet ingericht om daarop van het station van vertrok naar de plaats van opkomst te kuunen reizen dan wel van het voor of van de veren gebruik te maken moeten zich op den laatsten werkdag vóór hun vertrek naar het korps des voormiddags tusschen 10 en 12 uur ter G emoento Secretarie aanmelden ton einde aldaar in het bezit te worden gesteld van de vereischte bescheiden Het is noodig zich ton minste één half uur voor het vertrek van den trein de tram of de stoomboot aan het station of de aanlegplaats te bevinden Bohalve vrij vervoor voor zoover do reis geschiedt binnen het Rijk heeft de verlofganger die niet woont in de plaats van opkomst voor den dag van opkomst recht op een daggeld van f 0 25 Het is niet noodig dit daggeld ter GemeenteSecretarie t vragen aan hem die het in zijne woonplaats niet heeft ontvangen wordt het na aankomst by het korps uitbetaald Ingeval ziekte of gebreken de opkomst van een verlofganger mochten verhinderen moot hiervan zoodra doenlijk ter Gemeente Secretarie worden overgelegd eeno geneoskundige verklaring welke op ongezegeld papier kan worden gestold Na zyn herstel vervoegt hij zich onverwyld by zyn korps Hij die zonder geldige reden niet voldoet aan deze oproeping wordt na daartoe verstrekten last van den Minister van Oorlog als deserteur af gevoerd Hy die zonder geldige reden zich te laat by het korps aanmeldt maakt zich strafschuldig Hot niet ontvangen van eene afzonderlijke kennisgeving ontheft een ver lofganger geenszins van zyne verplichting tflt opkomst in werkel kon dienst daar do openbare ken nisgevmg althans zoo de verlofganger zich op den dag dier kennisgeving niet met toestemming van of vanwege den Minister Ooriog buitenslands ophoudt Benig en AUeen als Bewys geldt dat hy behoorlyk is opgeroepen Den verlofgangers die op grond van kostwinnerschap vermeenon in de termen te verkoeren tot het erlangen van ontheffing van bovonbodoeldon werkeUjken dienst of van eene goldoUjke vergoeding wordt aango raden hun verzoek daartoe by voorkeur ongeveer zee weken vóór hunne opkomst aan do Koningin te doen Dat verzoek kan op ongezegeld papier worden geschreven en moet rechtstreeks aan Hare Majesteit worden gezonden Frankeering is niet noodig Wensoht men alleen voor eenegoldolyke vergoeding in aanmerking te komen dan kan deze by ongezegeld en ongofrankoerd verzoekschrift aan den Minister van Oorlog worden gevraagd Overigens wordt ten deze verwezen naar de afzondwlyke pnbUcatie betrekkolyk Kostwinners en kunnen zoo noodig nadere inUchtingen mondeUng worden gevraagd ter Oe meente Socretarie eiken werkdag tusschen 10 en 12 uur voormiddags GOUDA den 12 Maart 1912 De Bnrgemeoater voornoemd R L MARTENS B a±te£xlan d Oostenrij k Hongarije Gisteren meldden we de ontvangst graaf Khuon in den Rijksdag ten deel govaUen maar volgens de bladen moet dit aUes nog niets zijn geweest by de ovatie die men hem bracht in de Magnaten Kamer Dat onthonsiasme die waardeering die zich daar voor Khuon heeft uitgesproken zal de Oostenrijksche regeering nog lang heugen Xndertyd heeft do Ryksrogeering de reserven onder do wapens gehouden omdat er een conflict was met den Hongaarschen Rijksdag De toenmaUgen minister baron Fojervary gaf in oen rede ronduit toe dat hy die handeling van de Ryksregeering onwettig achtte Zulke redevoeringen bewijzen het best hoezeer het werken van Khuon de sympathie van de geheole Hongaarsche vertegenwoordiging had en hoe noch van de zyde der Hongaarsche Eerste noch van de Tweede Kamer een tegemoetkoming is te wachten Wat zal de Ryksregeering tegenover deze eensgezmdheid kunnen uitrichten Het plan waarvan we gisteren melding maakten een kabinet Lakat schynt al weer te hebben afgedaan Invloedrijke personen van de regeeringsparty hebben hem van zijn plan eonige leden der Justh partij in zyn ministerie op te nemen afgebracht Nog oen ander plan wordt genoemd de vorming van een voorloopig of overgangskabinet Men mompelt dat dit zeer naar don zin van den gemeenschappeUjkon minister van oorlog zou zyn en dat ook de troonopvolger oen dergelijke oplossing zeer zou toejuichen De ministor van oorlog hoopt bij een voorloopige rogoUng te komen tot een aanzienUjke vorhooging dor legersterkte met behoud van don driejarigen diensttijd Tevens zou oen zoodanige regel ng wijl zij voorloopig is hom geen enkele concessie afdwingen Dat hy ter bereiking van dit doel echter de Hongaarsche regeering heeft opgeofferd een rogeering die nota bene zijn beleid heeft verdedifjd ia niet andera dan afkeurenswaardig te noemen Do pers d w z de Hongaarsche is bijzonder gebeten op generaal Aufenberg De Pester Lloyd heeft nog een zoor belangrijk bericht Dit blad deelt mee dat genoraal Aufenberg in 1905 aan het ministerie van oorlog oen plan heeft ingediend om met do Oostenrijksche troepen Hongarije binnen te rukken Van dit plan moeten verschiUondo afschriften bestaan Het blad beweert dan ook tegenover elk dementi zyn bericht te zuUen handhaven We zijn benieuwd wat Aufenberg hierop zal antwoorden Koninklyk bezoek aan do Visscherijschool enz te Schovoningen H M de Koningin en Z K H de Prins hobbon gisteren opnieuw een bewijs van Hun byzondore belangstelling in do visschorij en aanverwante vakken gegeven door als vervolg op het havenbezoek van j l Vrijdag zich nog van naderbij op do hoogte te komen stellen van de opleiding tot het visschersbedryf en het reederyvak Te dien einde werden bezocht de gomoentelyke visschorijschool hot ree deryorf van de firma den Duik en do school voor het achiomannon te Schovoningen Hoewel het hooge bezoek geen èfficioel karakter droeg en het voornemen eerst des ochtends ruchtbaar word was de geheole Scheveningsche bevolking uitgeloopen De vlaggen wapperden in aUe straten en de kinderen hadden zioh met oranje sjerpen versierd De nienwe vlag Zondag was voor de eerste maal de veelkleurige republikoinscbe vlag van China van hot legatiegebouw van dat Ryk aan het Boznidenhout te sGra venhage uitgestoken De Qrondawots herziening en de Sociaaldom ocAbtio Gisterenavond sprak Mr P J Troelstra in het Qeb v W S te Amsterdam in een vergadering belegd door de Amsterdamscho Stndentenveroeniging voor Sociale Loringen over bovenstaand onderwerp Er heeft by die gelegenheid een geweldig spektakel plaata gehad veroorzaakt door eenigo leden der S D P die er tegen Staiilsleeuiiieeii Ned Cert Workeljjfce Schuld 3 pot I Oostenr Belastingvrije Kronenrente 4 pot Port Obl 3d6 Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 44 104 88V 8V 212 i 65 76 6 pet ld Obl Gr RuMisoho Spw mij 1838 4 pot ld Obl Nioolai Spoorweg 1867 69 i pet ld Obligatie 6e Emissie 4 potJapan Obl 1899 4 pot Mexico Ail BinnenlandObl 5 pet Braeilie Funding Leening 6 pet 87 d Obl 1889 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1906 8 pet O 65 74 26 66 Uank en Creillet lnatelllnge Ned Bankaandoolen Industr UMMiMiuliicèii American Oar Foundry Oomp C V A ld Smelting AUofining Co Gert v Mnd Anglo American e graph Oy Gert m 26 j O S Stoel Corp Oert v Gew Aand 66 Hol Creillet liutell en Cultuur Onderneinlugon Handülsver Amstir I dam and 216 188 Jav Cultuur Mij Aand 318 Ned Hartdel Mij Cv A 188 HtInDouw HU k Kotahoon Mijnbouw 67 416 66 Mij Gew Aand I 67 RodjangLebong Mij i bonw Mij Aand 418 Great Gobar Aand 66 MAEKTBEBICHTKN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor Isto kw 40 26 36 en 3o 30 cent per half kilo Magore Ossen Molkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren redelijke aanvoer Iste kw 35 2e 81 3e 27 cent pei half kilo Stieren goede aanvoer Ie kw 32 2e 30 en 3o 26 cent per half kilo Handel in vet vee en stieren stug prijzen onveranderd vette kalveren duur handel Vlug Op do magere markt was de handel goed melkkoeien duur 160 486 PetroleumOndero DortsohePetroleumln dustrie Mij Gew A l 169 Kon Ned My totExpl 4S6 v Petr Broun C v Al 486 Shell The Transp Trad Oy 0 v G Al 472 Ichrepvaart HUeu Ned Am Stoomvaari Mij Aand 178 Stoomvaart Mij Zeeland Preferente A 120 Int Mercantile Marine 19 112 Cy afgost Pref A 19 j T b kOuderneminfreii Bindjey Tabak Wttj A 118 Nlsu e Aaahan Tabak My Aand 16 olSTVA tn N een groote keuze in de Meuwste Zwarte Japonstoffeii van de goedkoopste tot do beste soorten Aanbevelend r D sahhsom Silau Asahan Tabak Mij Aand l 40 DirerMD Maxwel Land Gpant Cert V Aand 4 Peruvian Corporation lï s Lim Cert v Aand H S MMirwe HoU IJzeren Spoor 88 wogmij Aand j 8B i Mij t Expl V Staats spoorwegen Aand j 97 ZuidItaliaan Spwmij 64 Serie A H Obl 8 pet 63 WarschauWeenen BURÜEBLIJKK STAND OOUDA GEBOREN 7 Maart Johannes Bartholomeus Adrianus ouders B B vas der Sprong en ö P Verhoef 99V 33 169 V 99 33 B 168 7 s Spoorwegmy Aand iSB j dito dito Act de Jouiss f 100 Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij lohanna ouders J M de Jong enC den Edel 8 Frederik oudoraW Snoeijenbos en F G Boulogne 9 Mannus ouders A O Boot enA M van Ije iwon 10 Johanna ouders M van Deth en R A Smilde Jan oudere P Wesseling on B Snijder Comeiis Willem oudersL O van Bljk en G de Beij 11 Jan ouders E E C Paletier en B C Stiesz Johannes Mextinus ouders M de Bmin en C A van den Bosch 12 Levina ouders C Loendersloot en N Binnendijk Gew Aan4 Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabilh öew A nd l remlele nliiEen AmsterdamAand apotj lOO J lOO iHongarije TheijiEe Ee1 gulirungs Ges 4petJ lB2 j GELDÈOEHS Prolongatie 4 44 pCt Nat Staatsfoiidsen flauw Buitenlandsche soorten onveranderd OoatBorneo s vast Mijnen pr ah Tramwaarde lager Amerikanen minder vast OVER LEDEN ë ïaart J P WiePetroleum levendig Tabakken zeer ser echtg van A van Honten 65 j Vast Cultaten tot hooge prijzen ge 10 T N de Vlieger 52 j I vraagd Rubbers stil