Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1912

l ü nationale luchtvaardersbond verkocht op het veld blauwe kunstbloemen ton bate van de nationale verzameling voor do militaire luchtvaart Na de parade richtte I re FaUièros aan don minister van Oorlog een schrijven waarin hij zijn voldoening over de parade te kennen gaf en zeide dat men kon zien dat doze troepen zooals hot geheele leger hun lami on het vertrouwen van de republiok waardig waren Spanje Hot Spaanselio Ministerie Uit Madrid wordt gQ oind iiot Miniaterio bestaat thans uit Justitie Miranda Financiën Revertor Openb Werken Villa Kuova Oponb Onderwijs Alba Do andere ministers behouden hun portefeuille De monniken van Jtisna Oora Gisterenraorgftn meldden alle üorÜjnNcho bladen dut Damasius Maczöch die verleden week wegens don moord in het klooHtor Jasna Gora tot 12 jaar dwangarbeid in HiberiiS veroordeeld is uit tu gevangom was ontgnapt Het bericht wordt cchtor niet bovostigd Vol inoüt Maozoch een poging tot ontsnapping gedaan hebben OoSTBNIilJK HoHOAaiJR De mijnwerkers in Bohemon Uit Praag wordt aan het Berliner Tageblatt gemold In Turn bij Teplitz is een vergadering gehouden door vertegenwoordigers van den bond van sociaal democratische mijnwerkeravakveroenigingon Do bond hooft don Hden Maart als termijn gesteld voor do beantwoording van do oischen der mijnwerkers die zij aan de mnneigonaars heeft doen toekomen De vergadering besloot het antwoord van de mijnoigonaars af te wachten en dan terstond opnieuw byeoo to komen Er word in deze vergadering uitdrukkelijk verklaahl dat een staking niet alleen een solidariteitsstaking met do Engolache mynwerkors zou zijn Inderdaad hooft do Kond reeds vroeger tot staken boaloten Maar er is toon niets van gekomen omdat hot oogenbiik niet gunstig werd geacht Scherper wordt do toestand in het BoheemBcho bruinkoioniiistrict nog door de houding van de Tnjofhisoho nationahstisciinnn anarchistische mijnwerkorsvakvorconigingen die hoogere eischen stelden dan tie sooiaal democratische maar ioh nu in het belang van de OGnsgozindhoid ofsohnon met tegenzin hg hen hebben aangesloten Biri n en laan ca De kolonvoorraad Een rodaotear van hot Hbld had gisteren een onderhoud mot directeuren der SteonkolenHandeisvoreeni ning in Utrecht Deze verklaarden dat de Kuhr Rijn en zeehavens geen gi oütoron voorraad hadden by het uitbreken van de staking in Kngeland en ook nu niet dan in normale omstandigheden Om bgzondere redenen liggen in llolterdam meer kolen daa nteg0n aan de Ruhr zoo good als geen bruikbare kolen De aanwezige voorraad is normaal en niet verzameld ton koste van contracten Te Rotterdam liggen dan ook gezeofdo on gewasschen kolen dus met do voor do industrie moest gebruikelijke Hot gepubliceerde cyfer van IBO OOO ton is schroomolijkóverdreven De voreoniging zal de voorradigehoeveelheid ter beschikking houdenvan contractanten en die bedreven inwerking trachten te houden die ditin het algemeen belang hot meestnoodig hebben Deze leveringen zullenook voor zoover daaraan geen bijzondere onkosten verbonden zgn A contovan de bost imde contracten geschieden Oovolgon der Sloenkolonstaking Do woi kstaking in de Kngelscho kolenmijnen doet hare nawerking ook govi elou op den stoomvaartdienst tusschon Nederland en zyno koloniën De diroctiën dor stoomvaartmaatschappyon tevens contractanten voor kot postvervoer naar Ned Indiö moeten reoJs aan do betrokken autoriteiten hobbon bericht dat de mailstoomers aangeweaon zijn op een zuinig kolenverbruik zooilat de schepen niet met do gewono snolhoid zullen konnon voren on het dus gebeuren kan dat de postmaildienst mot binnen den bij contract bepaalden tijd kan worden uitgevoerd Zooals men weet is op niettijdigo aankomst van de mailpost boete Mon Bohrnft oit Tor Neuzen Do wijziging welke in verband met de staking in den dienst tossohen Vlis Hingen en Ter Neuzen is gebracht is voor onze gemeente van groot nadeel In dé eerste plaats ia de vroegdienst van hier vervallen waardoor de eerste correspondentie met Walcheren verzonden wordt met de boot welke om 7 50 van hier vertrekt en om 9 uur te Vlissingen aankomt Van Vlisiingon zal men niet later dan om 4 50 des middags kunnen vertrekken waardoor passagiers die met den sneltrein van 6 36 hier aankomen verplicht zijn te overnachten Ook de dienst tnsnchon Vlissingen on Breskens is zoodanig ingekrompen dat passagiers voor het westelijk doe van ZeouwschVlaanderen eveneons groot ongerief zullen ondervinden en de postverbinding aanzienlijke stagnatie ondervindt Wij vernemen dat de Btoomvaartmaatschappij Zeeland nog gernimen tijd van kolen is voorzien zoodat de dienst van Vlissingen naar Kngeland geen vertraging zal ondervinden Hbld Do Wagoningsohe prentbricfkaarten De san den boekhandelaar EIborg beteokende dagvaardiging om wegens het exposeoren der bekende prentbriefkaarten aanstaanden Maandag voor hot Kantongerecht te verschijnen word heden officieel ingetrokken De kolennood Naar wij vernomen is de invoer van steenkolen uit het Duitsche kolengobiod in dn laatsto dagen zoo aanzienlijk verminderd dat de Holl Spoorwogmaatsclinppij maatregelen ihooft genomen hot aantal kolontreinen van uit Winterswijk in te krimpen Te beginnen met heden worden roods een drietal speciale kolontreinen uit den dienst geschakeld Zooals bekend is heeft do koloninvoor van uit Duitschland voor zoover die aanvoer per wagon plaati heeft hoofdzakelijk over Winterswijk plaats De aanvoer voor de hoofdstad is reeds tot de helft van hot gewone quantum ingeslonken Het vervoer van Limburgscho kolen ook naar Amsterdam neemt zeer toe Het heeft hoofdzakelijk via Vonlo Don Bosch plaats doch is toch nog niet zoo belangrijk dat de Staatsspoor speciale kolontreinen laat loopen Wel blijkt ochtor uit de tooname van hot aantal aangevoerde wagons dat tal van handelaren hier tor stede ernstig pogen zich van r imburg8che on ook van Belgische kolen te voorzien Hbld Naar verluidt zal do CarsionsStoombootdienst Amsterdam Aalsmeer leiden Boskoop eenige diensten uitschakelen daartoe gedrongendoor kolengebrek en eveneens deStoombootmaatschappij De Volharding Hbld Kamerverkiezing in het district Hoorn Naar wij vernemen zal van agrarische zyde nu de heer Posthumazich terugtrekt geen andere candidaat worden gesteld De heer Jïobel vrij dom zal indien hij gesteld wordt dp den steun van den Ned Landbouwersbond kunnen rekenen N R Ct 8TATEN GENERAAL TWEEDE KAMER Vergadering van Dinsdag 12 Maart Vervolg Na verschillende replieken en dupliek van den ministor word het algemeen debat gesloten on komt in behandeling art 1 waarop de hoor Ankorraan een amendement verdedigt strekkende om niet alleen de zydelingsohe diensten maar ook detijdelyke diensten rechtstreeks voor den staat in aanmerking te brengen voor pensioen Spreker stelt introkking van hot amendement in het vooiuiuicht indien do minister alsnog wilde toezeggen dat hij alles zal willen doen om aan de rechtmatige klachten van hen die nu buiten de regeling vallen tegemoet te komen De minister zet uiteen dat dit amendement absoluut buiten dat wetsontwerp ligt waar het handelt over tijdelijke diensten terwijl het ontwerp alleen oen regeling geeft voor de rydelingsohe Het amendement ontwricht tevens de wet op do tydelyke diensten Nooit zon de minister in een amendement van dergelijke strekking kunnen berusten De heer Ankerman trokt daarop het amendement in om het wetsontwerp zelf niet in gevaar te brengen Op artikel 4 betreffende overlegging van een bewysstuk in zake de dienstneming licht de heer Duynstee namens de oommimio van rapportenrs een amendement toe om in te voegen de bepaling dat indien aannemelyk wordt gemaakt dat zulk een stuk niet bestaat of niet kan worden overgelegd andere gegevens welke die dienstneming staven kunnen worden overgelegd Dit amendement verdedigt o a door de boeren de Meester en Helsdingen wordt door den minister bestreden die vreesde dat alsdan getnigenver klaringen bmtrent dienstneming als het ware uit den grond zullen worden gestampt terwijl men aiin die verklaringen overigens toch weinig zal hebben als berustende op herinneringen aan i ts wat jaren en jaren geleden geschied is en dus niet zeer betrouwbaar geacht kan worden Na oenig verder debat wordt het amendement mot 36 tegen 28 stemmen aangenomen Op artikel 5 ligt de heer Helsdingen oen amendement toe om voor de bijdrage voor inkoop aan te nemon dat de belanghebbende zijn werkkring aanving op een jaarwedde van f 420 Hij verdedigt hot met het motief dat hij wil voorkomen dat de inkoopsom te hoog wordt Na bestrijding door den minister wordt het amendement verworpen mot 4 j tegen 14 stemmen Een amendement Helsdingen op art 5 betreffende de bijstorting voor den pensioeninkoop en strekkende om de betaling dezer bijdragen niet te doen plaats hebben na 2 jaren maar na 4 jarOD wordt na böstrijding door den minister verworpen mot 33 tegen 27 stommen Eindelijk verdedigt de heer Smoonge een amondement op art 8 om do terugwerkende kracht van het ontwerp niet tot 1 Januari 1 K 8 maar tot 1904 te doen gelden De ministor bestrijdt het omdat iedere terugwerkende kraoht willekeurig is en daarom is bet boter zich te houden aan 1908 toon het wetsontwerp door ministor do Meester ia toegezegd en de vorwaelitingen het oerst zijn opgewekt Na verder debat wordt het verworpen mot 45 tegen 19 stemmen Het wetsontwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Hierno komt in behandeling het wetsontwerp houdende nadere wijzigmg on aanvulling der Indische Comptabiliteitswet De heer do Savornin Lohman bespreekt de bMialing dat Indië rechtspersooniykhein zal krijgen on betoogt dat al geeft men Indiö do rechtspersoonlijkheid de Staat toch altijd verantwoordelijk bjyft met name voor hot aangaan van leeningen Woensdag 11 uur voortzetting Qemengfde Berichten Thans heeft de politie te Hilversum een tweede boefje gearresteerd een jongen van 11 jaar die zich een inl3reker van echt ras heeft getoond Hij is ten huize van den heer B langs oen goot van plm 10 M naar boven geklommen is daarna door een dakraam binnen gekomen en heeft uit een kamer oenig speelgoed weggenomen De hoer B zag toevallig een paar klbmpjes staan en ontdekte na eenig zoeken den dader o het dak Naar uit Den Haag aan de Tel wordt gemeld worden aldaar verschillende van de te Wfigeningen in beslag genomen prentbriefkaarten in in de uitstalkasten van boekwinkels vertoond zonder dat de politie er tegen optreedt Gisternacht is den kapitein L T van het te Rotterdam liggende stoomschip n oi aadia een portefeuille met f 85 aan bankpapier ontrold in een woning aan den Zijl Een vrouw wordt van dezen diefstal verdacht Op Woensdag 27 Maart zal dr Kuyper te Leeuwarden spreken voorde Antir Kiesvereen en Patrimonium Alleen de leden hebb to ang depers niet Ned Maandagavond omstreeks 10 uur is de stoker J L van Hulsen uit Amsterdam van de n den Bgn bti Tjobith voor anker liggende stoomsleepboot Fiat vol ll kapiteinH V Woerkom by het overstappen van de roeiboot op genoemd stoomschip overboord geslagen en verdronken Stadsnieuws GOUDA 18 Maart 1912 VSRaAOKaiMO VAN DKN GeUENTKBAAO Op Vrüdag 15 Maart ldl2 des avonds 7 nur Aan de Orde 1 Pe benoeming van a oen Curator van het Gymnasium 6 oen ondorwijzores aan de school voor g 1 o No 1 c eon oiidorwiJKftf aan de school voor g 1 o No 4 2 Do upplftoire begrootingen voor 1911 v in fl bet Üudo Vrouwenhuis 6 hot Bested uhngenhuia c het vnn Iterson Ziekenhuis d liot iM aeiiiitisoh Armbpstuur Do voorstellen tot wijziging dergura M itebo i ootin voor 1912 liet voorstel tot wijziging van dontitel en van art 8 van hot Reglement vuor liet Oud Archief Hi t voorstel tot onbewoonbaarvork l u ing dor woningen aan deNobeL ttaat Nos 1 5 en 7 De voorstellen om niet over tegaan tot onbewoonbaar verklaringder woningen Bleekerssingel Nos 15 en 1 G en Mosi emakerssteegNos 2 en 4 Hot voorstel tot het treffen eenerschikking met Kerkvoogden dor Ned Hervormde Gemeente in zakeeen door dat College aan te schaffen brandspuit Het voorstel tot vaststelling dervoorwaarden voor de levering vanelectriciteit aan de gemeente Haastrecht Het voorstel om niet een renteloosvoorschot doch eene bijdrage afonds perdu to verleenen voorden aanleg dor lijn Gouda Boskoop Alfen Het voorstel in zake het loggeneener gasbuisleiding in den Goojanverwollondijk Het vooi stel tot het toeko inen vaneen subsidie aan de afd Goudavan den Volksbond ten behoove van de door haar te houden Huisvlijttontoonstolling Het voorstel tot het toekennenvan een buitengewoon subsidieaan do Kamer van Koophandelen Fabrieken Aan de Raadsleden zijn de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 5 Maart 1912 Hot Bestuur der Afdeeling Gouda van den Volksbond tegen drankmisbruik heeft aich bij adres van 27 Februari j 1 tot uwe Vergadering gewend mot het verzoek om voor eene in de maand Moi a s alhier te organiseeren Huis vlij t Tentoo na telling een anbsidie van f 100 nit de Gemeentekas te mogen ontvangen De adressant ia van meening dat door het houden van eene zoodanige Tontoonstelling de Huisvlijt wordt bevorderd waardoor het drankmisbruik vermindert zoodat op die wijze een algemeen belang wordt gediend Zijze bedoeling is te trachten de onkosten daarvan te dekken door de inkomsten van de Tentoonstelling zelf en door vrijwillige büdragen Hij vraagt daarvoor ook IJ de zaak te willen steunen en uwe bedragen tot het bovengenoemde bedrag voor het doel beschikbaar te willen stellen Het door den adressant opgevatte plan heeft onze sympathie en gaarne wenschen wij U voor te stellen om uwe belangstelling te doen blijken door te besluiten dat aan de Afdeeling Gouda van den Volksbond tegen drankmisbruik voor eene in Mei 1912 te houden Huis vlij t Tentoonsteliing van wege de Gemeente eene bijdrage zal worden verleend van f 100 te voldoen uit den post voor Onvoorziene Uitgaven der Gemeente begrooting dienst 1912 Gouda B Maart 1912 Bij schrijven van 2 Maart jl in originalie hierbij gevoegd deelt de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier ons mede dat zij het initiatjief heeft genomen voor eene waardige vertegenwoordiging van de Goudsche belangen op handels en industrieel bied en op het gebied van het vreemdelingenverkeer op de dit jaar te houden HoUandsche Tentoonstelling welke deel zal uitmaken van de Ideal Home Exhibition in Olympia te Londen Zg verzocht den steun van het Departement Gouda der Nederlandsche Nijverheid van de Vereeniging Gouda Vooruit en van enkele hier gevestigde industriön die met haar overtuigd zouden ziyn van het belang dat onze Gemeente er bg heeft om zich in Engeland meer en meer bekend te muen Het voornemen is op het tentoonstellingsterrein een hnisje in OndHollandschen styl op te richten en zoodanig in te richten dat het nitsluitend ten doel heeft den Engelschen vreemdeling te toonen welke kunstschatten op bouwkundig en ander gebied Gouda herbergt en welke bloeiende industriën by haar worden aangetroffen De Kamer heeft ook dan ons College vazvooht haar voonpnwk Ut willen fn bg Uwe vergadering om voor de deelneming san bovengenoemde van 12 tot 30 April 1912 te Londen te houden HoUandsche Tentoonstellidgeeneextrabijdrage van f 250 te mogen ontvangen Ons College is van oordeel dat elk streven om onze Gemeente in het buitenland een goeden naam te doen verwervn met belangstelling moet worden begroet on heeft do eer Uwe vergadering in overweging te geven eene bijdrage van f 250 voor het beoogde doel bescliikbaar te stellen te voldoen uit den post voor Onvooraine Uuitgaven der Gemeente begrooting dienst 1912 De Tiriefwet In de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen was gisteravond door de afd Gouda van het Ned Werkliedenverbond Patrimonium een openbare vergadering belegd waarin als spreker optrad do hoer Mr J A de Wdde van s Gravenhage met het onderwerp De Tariefwet De voorzitter de heer P J Kolijn opende de vergadering met gebed waarna hij het woord gaf aan den spreker Mr de Wilde ving zijn rede aan mot te zoggen dat er moed voor noodig is om ten gunste van de Tariefwet te gaan spreken Er is over deze Tariefwet zooveel te doen en de gehfeele pers met do N R Ct voorop hebben den strijd tegen dit ontwerp aangebonden om do bevolking te waarschuwen voor het heilloos pogen van Ministor Kolkman Adressen bij stapels komen tegen de Tariefwet in en vrouwen trekken uit om te gaan verkondigen welke dure tijden het land met deze Tariefwet tegemoet gaat Maar de antirevolutionairen zijn gewoon om tegen den stroom op te roeien en zullen dat ook thans doen De argumenten door de tegenstanders der Tariefwet ingebracht zgn volgens spr in strijd met elkaar Tegenover de bewering dat alles duurder worden zal wordt ook gesteld dat de landbouwproducten niet in prijs zullen stijgen Wordt het Rotterdam der toekomst hier geschilderd als met straten waarop het gras zol groeien daar beweert men dat de arbeiders juist naar de steden zullen trekken Als afschrikwekkende voorbeelden worden de protectionistische landen aangevoerd De antirevolutionairen hebben zieh echter kalm de vraag gesteld wat de Tariefwet eigenlijk inhoudt welke baten zij in de schatkist zal werpen en wat de gevolgen kunnen zijn voor het economisch nestaan des volks Men zou zoo meenen zegt spr dat er ten opzichte van dit vraagstuk twee groepen zouden zgn 1 de proteotionisten 2 de vrijhandelaren Men houde echter in het oog dat de Tariefwet van Minister Kolkman niet is een nieuw instituut doch dat een Tariefwet reeds bestaat die jaarlijks 12 13 millioen oplevert Min Kolkman wil alleen deze inkomsten opvoeren tot 22 k 23 millioen Spr vraagt waarom nu wanneer men overtuigd is van de kwade gevolgen van een bestaand tarief niet wordt geageerd om deze geheel te doen verdwijnen Liberale Ministers hebben aanvankelijk de invoerrechten geheven en in 1895 werd door Minister Sprengt van Eijk door beter toezicht aan de grenzen de opbrengst van het tarief verdubbeld Spr betoogt dat toen toch ook de prijzen niet zijn gestegen dat bovendien het land sinds dien tnd zeer in welvaart is toegenomen Minister Pieraon de groote liberale econoom stelde zelfs voor de bestaande rechten van B o op 6 j te brengen Niettegenstaande dat is de heer Pienon de man geweest die als vrnhandelaar tegenover Mr van Andel in Gorinchem in 1905 voor de Tweede Kamer werd Wanneer men alles nagaat dan is deze actie tegen het Kolkman tarief onbegrypelijk en blijkt deze meer te verklaren als een dweepzieke omhelzing van het dogma van den vrijhandel dat in Nederland geen zuivere toepassing meer kan vinden Spr is geen protectionist pur sang maar de Min wil ook in die richting thans niet gaan de min wil slechts een matige verhooging Wil men zuiver S rotectionisch te werk gaan dan zonen de tarieven met 3 M0 k 100 o moeten worden verhoogd De aangevoerde tegenargumenten zijn ontleend aan de zuiver protectionische landen De argumenten der regeehng voor deze Tariefwet z n Itweebdig Zg wil hieruit dekken de kosten der sociale maatregelen Een deel dier kosten wordt nu gewenteld op de buitenlandsohe leveitknciers zonder dat coscurrentie daardoor wordt mtgmloten En te lijkwtyd ontvangt de Ned I indtutne ara iteon die haar leer ten goede aal komen Volgens spr iul daardoor deze Tariefwet worden een w daad voor ons land In het Tarief zooals het thans bestaat zit geen systeem waardoor erbevoorrechting plaats heeft Het ontwerp Kolkman voorziet daarin en onderscheidt vier soorten 1 grondstoffen die vrij zijn van invoerrecht 2 half fabrikaten die belast worden met 3 e o 30 afgewerkte fabrikaten welke nog niet terstond voor gebruik kunnen dienen die belast worden met 10 o 4 geheel afgewerkte fabrikaten die nn zullen worden belast mot 12 o thans 5 o Het ontwerp zal wel gebreken hebben doch bij een dergelijke indeeling is bevoorrechting uitgesloten Het is deels beschermend doels fiscaal De tegenstanders voeren de volgende bezwaren aan 1 Onze nijverheid zal door dit tarief niet worden gebaat 2 Alles zal duurder worden 3 De kleine man zal het zwaarst worden gedrukt 4 De handel zal ten eonenmale te niet gaan B De landbouw zal gaan kwijnen Wat het eerste aangaat spr wees op Engeland dat onder protectie was groot geworden noemde de Acte van Navigatie door Cro mweli uitgevaardigd wees ook op andere landen als Frankrgk die hot mercantilliatisch stelsel hadden omhelsd In ons land bloeien ook de beschermde industrieën bierbrouwerijen en fabrieken van geconserveerde levensmiddelen Spreker meent dat van het eerste bezwaar theoretisch noch practisch veel over blijft By den aanleg van den spoorweg Rotterdam Amsterdam heeft men in de eerste gemeente daar heftig tegen geprotesteerd wijl men concurrentie vreesde voor de waterwogen Het zelfde deed zich voor bij de automobielen Toen deze kwamen meenden de boeren dat de paarden in prijs zouden dalen en het tegendeel is juist het geval geworden Het tweede bezwaar is volgens spr evenmin juist Het ontwerp gaat uit van het principe dat de eerste levensbehoeften onbelast zijn ergo kan daar geen prijsstijging plaats vinden Voor trust vorming acht spr geen govaar daar dit slechts mogelijk zou zijn voor monopolie artikelen als petroleum kolen enz Dat de kleine man het zwaarst zou worden gedrukt betwist spr Het buitenland zal grootendeels de invoerrechten betalen Wat de meelrechten aangaat de 0 4 cent op 1 K G meel zat het arbeiders gezin niet zoo drukken Mocht dit echter blijken dan zou spr er voor zijn dit artikel te schrap en De welgestelde zal door zijn vele uzz artikelen veel moeten betalen Men spreekt er van dat de werkgevei hoogere loonen zullen moeten betalen In dat geval bestaat er dan geen enkel bezwaar meer voor die 0 4 cent Met betrekking tot den transitohandel in de groote havensteden meent ipr dat deze niet zal afnemen en dat door de ontwikkeling der industrie meer vinst zal worden gemaakt Het bezwaar dat de landbouw zal gaan kwgnen is voor spreker geen bezwaar Spr noemt het onjuist dat de boeren naar de steden zouden trekken Door de gezinsvermeerdering echter is er steeds een overschot van mensohen dat door de onmogelijkheid van uitbreiding van landproductie genoodzaakt is een anderen werkkrmg te zoeken Als de industrie bloeit zal er meer vraag komen naar landbouwproducten Het Westland bloeit dank zij den uitvoer naar Duitschland dat sinds 1879 na de invoering der protectie is rijk geworden Aan alle zgden is Nederland omringd door muren van besoèermende rechten Als klein land kan het geen retorsie maatregelen nemen doch een maUge verhooging sis door het ontwerpKolkman wordt gewenscht is tenminste één wapen in de hand Spr noemt het merkwaardig dat i uiss nu de soc democraten hand aan tand optrekken met de kapitalisten tegen deze Tariefwet Een feit dat te denken geeft noemde spr het dat jaarlgks een 50 000 arbeiders den vreemde intrekken om daar hun brood te verdienen Dat zou volgens pr wanneer er bescherming was niet behoeven te geschieden Reromeerend verwacht spr voormtgang van de industrie vooruitgang van de productie daardoor meer werk n meer loon een groot voordeel voor oen landbonw Van de gelegenheid tot debat werd gsbnuk gemaakt dw den heer K a iie öadiid dm TwMde Eaiaar Debat betoogt dat het vraagstuk van bet Tarief niet is een politiek vraagstuk n den engeren zin daar noch Dr Schaepman daarvan voorstander was noch dr Kuyper daarvan iets in Ons Program vermeldt Bovendien hebben in het AntiTariefwet Comité zitting uitsluitend industrieëlen wier politieke richting zeer verschilt Door den inleider is betoogd dat het bestaand tarief gebrekkig is en een herziening beoogt die gunstig l werken voor den landbouw meer werk zal geven en een heele schat van goederen meer on dat alles voor 10 millioon die het buitenland zal betalen Debater vindt het jammer dat de inleider niet verder is gegaan wij zouden dan ten slotte nog geld toe kriijgen Deb zal geen discussie voeren naar aanleiding van de historische uiteenzetting van den inleider daar dit volstrekt onnoodig is Immers in den tijd van CromwoU was er geen stoomkracht en cJÉtardoor is er geen vergelijking te maken van de ontwikkeling van den handel van toen en nu Het bestaand tarief dateeii van 3 Oct 181C en kan dus niet zooals do inleider beweert van liberale ministers afkomstig zijn Door liberalen hoeft in 1853 1855 1862 en 1877 herziening van hettarief plaats gehad Hun politiek hooft zich altgd bewogen in de richting van vermindering van invoerrechten Het bestaand tarief afschaffen stuit op groote bezwaren nu dit historisch is geworden Op dit tarief zijn bedrijven gegrondvest die door afschaffing daarvan groot nadeel zouden ondervinden Dit is juist een reden te meer dat waar blijkt dat eenmaal een stap op den weg van invoerrechten is gezet het daarvan zeer moeilijk is terug te keeren Zeer gaarne echter zouden wij het bestaand tarief doen verdwijnen Het beroep op minister Sprenger van Eyk gaat niet op De maatregel door hem uitgevaardigd betrof den smokkelhandel Wat de tariefverhooging van minister Pierson aangaat deze grooto econoom de boste staatKuishoudkundigo wellicht wordt niet onfeilbaar genoemd als het geestelijk hoofd der rechtsche politieke l ondgenooten Dat was een fout van dezen geleerde waartegen ook door het Vrïjo Ruilverkeer is geageerd Die fout geeft echter den antirevolutionairen geen vnibrief om daarop door te gaan De 10 millioen die dit Tarief meer in do schatkist moet brengen zal volgens den inleider voor eon grcwt deel door het buitonland moeten Worden betaald het volk zal dus hier minder moeten betalen De inleider weet echter wel dat bij elk protectionistisch recht niet alloen de ingevoerde goederen in prijs worden verhoogd doch ook de binnenlandsche waren gaan stijgen Zoo zal b v het meel uit het binnenlanjd aan de 17 meelfabrikanten hier te lande een voordeeltje van 11 ton in den schoot werpen Welk algemeen belang wordt hiermede gediend Deze Taiiefwet is immoreel omdat zij de burgers deelt in 2 klassen die beschermd worden en die de rekening der beschermden hebben te betalen Levensmiddelen zijn zoo goed als alle belast Van al wat de mensch noodig heeft moet invoerrecht worden betaald alleen niet van de lucht die men inadement en van groenten en aardappelen en dit alleen omdat het niet kan daar de productie daarvan voor ons land veel te groot is Deb heeft berekend dat van de 100 ton van deze Tariefwet slechts 12 ton zal worden betaald uit luxe artikelen en 88 ton uit allerlei bedrijfsmaterialen Deze wet doet de belasting drukkefi op de minst draagkrachtigen en gaat lijnrecht in tegen het beginsel van reohtvaardigheid Het argument dat het buitenland de rechten zal betalen weerlegt deb met bewgzen uit grensgemeenten en vergelijking van benrsprgzen van Berlijn tegenover Londen en Amsterdam Deb wijst op het onmogelgke dat dit ontwerp zal leiden tot bevordering van den nationalen arbeid en tot verhoogden bloei der industrie Het Anti Tariefwet Comité bestaat uitsluitend uit mannen uit de praktijk die werd het geld gevonden nit de vermogensbelasting een heel wat grooter bedrag zouden moeten betalen dan thans Tegenover den invoer van 46 millioen aan manufacturen stelt deb den uitvoer van 70 millioen die de rste geheel teniet doet De industrie moet zich niet aUeei beperken tot datgene wat in eigen kring afzet geniet Zij moet produceeren wat het gunstigst kan Het argument van den inl betreffende Twente is onjuist Door Graaf van Hogendorp werd eertijds reeds ezkend itet hettu oteotioniatiaoh iteW daar volkomen heeft gefaald De bierbrouwerijen door inl aangevoerd als bloeiende industrie onder bescherming hebben alleen hun groei te danken aan de verbouwing hier van de beste gerst als grondstof en bovendien van ouds hebben zij de klanten De fabrikatie van geconserveerde levensmiddelen is in vergelijking met Engeland hier niemendal Jamfnbrieken bloeien zoo goed als ntet Het meerendeel is klein Deb kent er zelfs een die gedurende 42 weken van het jaar schoensmeer fabrire Daarentegen de Engelsche fabrieken halen alles voor de fabricage en verpakking van hier on hebben een enorm afzetgebied De tijd van protectie die Nederland heeft doorgemaakt is een tijd van ellende geweest waarin de smokkelhandel het weligst tierde Bij al de materieele bezwamn van deze Tariefwet bestaan er echter nog zedelijke bezwaren die alleen roods het geheele streven in den geast van protectie moesten veroordoelon Men ziet het in protectionistische landen dat do staatslieden zich in verbinding stellen met speculanten die bo srhorming vragen en er ontstaat daardoor een geest van corruptie die het land tot zeer groot nadeel voert Naar deb s meening zal deze Tariefwet zijn oen ramp voor de natie Do debater ontving tijdens zijn rede on aan hot slot een warm applaus Nadat de inleider had gerepliceerd waarop geen woord van verweer van den heer Reyne werd toegestaan sloot Mr de Wildo do vergadering mot dankgobod De vergadering was bezocht door oen niet zeer groot publiek dat zoowel uit voor als tegenstanders der Tariefwet bestond Heden ontving de firma T P Viruly Co zeepfabriek do Hamer alhier als gasten de leden der Nederl Voroeniging ter bevordering der Waschindustrio teneinde hon öouda s wetonswaardighoden te laton zien In den namiddag werd door deze hoeren ook aan do Kon Stearine Kaarsenfabriek Gouda oen bezoek gebracht Do wegens brandstichting gearresteerde vrouw G werd hedenmorgen naar het Huis van Bewaring te Rotterdam overgebracht Een groot aantal nieuwsgierigen meest vrouwen vordrong zich voor hot politiebureau om overbrenging die por rijtuig tot aan het station geschiedde te zien Pisuisse en Blokzijl Gisterenavond wuvn Pisuisse enBlokzijl de bekende Chansonnlersjournalisten die kort geleden hetGoudsche pubHok in Ons Genoegen deden genieten in de Réunie waar ïij optraden voor leden djer Sociëteiton genoodigdon Hun repertoire was evenals de vorige maal internationaal de keuze der liedjes was echter geheel anders dan de vorige maal Beide h ren behaalden ook tji s weder een groot succes Desoir dio een zeer gezellig karakter droeg dnurde tot omstreeks 11 aar waarna velen nog bgeen bleven De zaal die in feesttpoi gestoken was goed bezet niet het minst door dames in fraaie toilrtten j De Volharding Naar aanleiding van het bericht van het Hbl dat de stoombootonderneming De Volharding w ens kolennood met beperkten dienst zal gaan varen kunnen wij mededeelen dat dit tot heden niet gescttiedt en orders daartoe voor do kOnfênde dagen nog niet zijn verstrekt Boskoop Maaftd avond geraakte de koopman P van de M alhier doordat zgn paard schrok van oen heimachine slaande aan de Retjerskoopschen weg alhier met kar en paard in de diepe wetering De schade aan koopwaar als anderszins is nog al belangrgk Het paard kon gered worden Rechtxaken RECHTBANK TE ROTTERDAM Strafzitting De 46 jarige Icwse werkman G G H te Gqnda kwam in appèl tegen een vonnis van den kantonrechter aldaar waarbg hij werd veroordeeld tot drie dagen hechtenis en plaatsing in een rykswerkinrichting voor den tgd van een jaar ter zake van openbare dronkenschap bg herhaling B kL bdcende beloofde beiarschap en verzocht clementie met het oog op zijn huisgezin Bekrachtiging van hot vonnis werd geëisoht De rechtbank heoft veroordeeld G M G 21 jaar dienstbode te Gouda wegens diefstal van oen gouden ring tot f 12 boete aubs 12 dagen hechtenis Vernietigd werd een vonnis van den kantonrechter te Gouda waarbij de 48 jarige koopman A den H aldaar werd veroordeeld tot drie dagen heclitenis en plaatsing in een rijkswerkinrichting voor don tijd van oen jaar wegens openbare dronkenschap bij recidive Opnieuw rechtdoende veroordeelde de rechtbank hem tot dezelfde straf Laatste Herichten TWEEDE KAMER Vergadering van heden Indische Comptabiliteit Voortgezet werd de behandeling van het wetsontwerp betreffende nadere wijziging en aanvulling der Indische Comptabiliteitswet De heer de Beaufort v l ging de lotgevallen van dit ontwerp in de vijf jaron na do indiening daarvan na Door velen is doze wot gemoedelijk ontvangen omdat zij meende dat Indio reeds rechtspersoonlijkheid had door anderen word het nuttig effect er niet vin ingezien en door weer anderen wordt botoogd dat niet oen wet doch slechts do grondwet deze rochtspersoonlijklioid kan verleenen De bedoeling in deze wet is alleen om Indie do gelegenheid te geven zelf leeningen te sluiten Kan dit een voordeel opleveren voor Indio en voor het raoederUind Spr geloofde niet dat Indiö zelfstandig goedkoüpor leeningon zal kunnen shiiton Voor Indië ia hot dus geen voordeel Voor Nederland zit er alleen dit vpordool in dat het geen aansprakelijkheid bohooft te dragen voor die leeningon Ook al zal die scheiding zoo zijn dan zal Nederland alleen dan zijn moroele aansprakolijkhoid verliezen wanneer Indio als Kolonie voor Nederland verloren ging Indien eventueel Indiö in gebreke bleef zgn verplichtingen na te komon zou tenslotte toch Nederland onder de grooto pressie die hierop werd uitgeoefend gedwongen zijn voor zyn Koloniën in de bres te springen Indien bijvoorbeeld als dekking van hypothecair verband óén der eilanden in pand word gogoven zou bij niot nakomon der vorpliehtingen Nederland toch nimmer zoo n piland kunnen en mogen prijsgeven In geval dat door een oorlog of door opstand Indiö van hot moederland werd losgescheurd zou toch weinig acht worden geslagen op deze wet die de rechtspersoonlijkheid aan Indió schonk Spr achtte t wetsontwerp een aanmoediging voor Indié om door Nederland leeningen te laton sluiten ten bate van Indië Ëndit juichte spr toe Toen vroeger een Kolonie niet anders was dan een particulier bezit was de toestand anders Toen had het moederland tot plicht de Kolonie te verdedigen omdat het er voordeel uittrok Nu eoHter de Kolonie zelf haar belang inziet en zichzelf dient te verdedigen is het niet meer dan billijk dat het aansprakelijk is voor de geldon die ze daarvoor noodig hoeft Spr achtte dit wetsontwei een stap in de goede richting De zitting duurt voort De mg n werkersstaking Londeq 13 Maart Op gezag van een der ministers van hot Kabinet wordt verklaard dat wanneer de onderhandelingen tusschen werklieden en mijneigenaars aangeknoopt worden voortgezet een schikking binnen weinige dogen verwacht mag worden Kiel 12 Maart Verschillende grootofabrieken te Neumünster hebben hunwerklieden medegedeeld dat de bedrijven worden stop gezet Honderdenzijn ontslagen tengevolge van hettoenemend gebrek aan kolen waarinop geen w jze meer karrworden voorzien Oi TVAKGEN een groote keuze in de Meuwste Zwarte JfaponstotTeii van de goedkoopste tot de beste soorten Aanbevelend D SAMSOM Tele afisch Weerbericlit Van hot Koninklijk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 773 8 te Clerment laagstestend 751 4 te Vestmanoer Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matige zuidweslijke tot zuidoltjko wind nevelig tot zwaar bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatuur Officieele Prijscourant VA V DKN KfrecteohindelteAmstDriIaui he ra 13 MAART 1912 Stuttleeiiliitoa ItS ïfed Gert WorkeUjkü 8 2Vs 82 90V 90 64 i 100 88 93 92 88 44 45 104 87 104 87 Schuld 3 pet Oostenr Bolastingvryo Kronenrento 4 pet Port Obl ado Herie Amort Schuld ii pet Rttssischo Obl 1906 5 pot ld Obl Gr Eussischo Spw mii 1898 4 pet ld Obl NicolaiSpoorweg 186709 4 pot ld Obligatie 6o Emissie 4 pot Japan Obl 1899 4 pot Mexico Afl Binnenland Obl 6 pet Brasilie Funding Ijee ning 5 pot d Obl 1889 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pet Bank en Credlel insfel 55 llutea Ned Bankaandi cbm l duitr OBilernenilii n American Car A Foundry Comp O V A B5 I 1 Smotti ng Refining 75 Co Cert V ABniÜ 74 Anglo American Telegraph Cy Cert v A 251 i U S ateel Corp Cert 60 V Qew Aand 6fi is 219 188 Kill Creillet Inateli en Cultuur OnilrrnenilnKen lïandelsvor Amsterdam Aand 216 Jav Cultuur Mij Aand 318Nod HandelMij C v A 188 HUubouw MUen Ketahocn Mijnbouw 67 Mij Gew Aand 67 Rodjang Lebong Mijp 413 68 bouw Mij Aand 415 Great Cobar Aand 66 160 489 178 19 110 Petrolenm Oniltrii Dortscbe Petroleum Industrie Mij Gew A 160 Kon Ned Mij totEipl v Petr Bronn C v A 486 Shell The Transp Trad Oy 0 v 0 A 485 SckiKpnirt HUen Ned Ajn Stoomvaart Mg Aand 178 Stoomvaart Mij Zee la nd Proferente A 120 Int Mercantile Marine Oy afgost Pref A 19 Ttbtk Owleraemlnten Bindjey Tabak Mij A 112 Nieuwe Asafaan Tabak Mij Aand 15 Bilau Atahan Tabak Mq Aand 40 DirerMB Maxwel Land Qpant Cert V Aand 4 Peruvian Corporation 11 lim Cert v Aand Jl speonretea HoU Llzoren Spoor wfgmij Aand Ö8 Mij t Eipl V Htaats ipoorwegen Aand ö ZmdItaliaan Hpwmij m t Serie A H Obl 3 pot 64 WarschauWeenen 99 34 168 7 100 155 Spoorwegmij Aand ISö j dito dito Act de Jouiss 1100 Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet 89 Erie SpoorwegMij Gew Aand 33 Union Pacific Eailroad Or Cert v gew A 168 Wabash Gew Aand VI PrenleleeBlottu Amsterdam Aand 3 pet 100 Hongarije TbeLs Re gdimngs Ges 4 pet 162 i GELDKOERS Prolongatie 4 4 2 pCt Nat Staatsf pr jshoudend en stil Buitenlansche idem Van Mijnen Borneo flauw Cobart vast Amerikanen zeer vast Eries belangrijk hooger Petroleum weer vaster doch weinig omzet Tabakken lager alleen Dely my vast Ooltnren vaster Rubbers stil