Goudsche Courant, woensdag 22 mei 1912

to snel na het verschijnen van de stukken plaeats gr pt Komt er van dezo wot nog iets terecht dan zal het niet zijn wegens het wijs beleid maar door stom geluk De heer Patgn wijst er op dat wanneer dit ministerie niet meer rogoortijd had gehad dan een ministerie gewoonlijk heeft het dit Kabinet zou zÜn vergaan evenals het KabinetKuyper n l dat het niets van sociale wetgeving in het Staatsblad had gekregen in tegenstelling met t zeer vruchtbare vorige Kabinet En dit was niet de schuld van de Kamer Zij was vooitvarend genoeg maar alles kwam veel te laat Eerst thans na hot verslag vau de commissie van voorbereiding wordt het volk in staat behoorlijk keunis te nemen van do hoteokenia van het ontwerp en nu stroomt het brieven telegrammen verzoeken om conferenties by spreker en anderen Men kan den moUBchen eenvoudig niet te woord staan Niot alleen de linkerzijde klaagt daarover De Standaard schreef er een hoofdartikel over met don veelzoggenden titel Te laat voel te Doch de inhoud van het wetsontwerp wijst er op dat de minister het heeft ingediend zonder het eerst behoorlgk in zijn brein te hebben verwerkt Denkinhoud nu besprekende acht hij oQk het zelfbestuur van de raden van arbeid niet gerechtvaardigd door don eisch van decentralisatie in de uitvoering Voor de Ziektewet boteekont zij iet maar voor do invalidi toitswet hebben zg slechts een onbetoekenonde functie en vo r do Ongovallonwet heolemaal geen Do raden zullen feitelijk niet anders zijn dan ziekenkassen De samenkoppeling van ouderdomsen invaliditeitsverzekering betreurt hij en wel omdat nu ook weer ouderdomsvorzokoring wordt gemaakt tot arbeids verzekering en dAArtegen heeft spr zeer groot bezwaar Hem is alloon maar een sociale wetgeving sympathiek dio geen klasse wetgeving is Hij wenicht Staatapensionnoering naar Kngelsch model kan het niet anders zijn voorloopig volgens het Doonsch stelsel Zeer onrechtvaardig acht hij ook do regeling togonovor do vrouwen in Nederland Toch zal hij met dezo slechte regeling moegaan en wel omdat zij net volk zal ryp maken voor de Staatspensionneering Immors het volk zal zich nooit neerleggen by die dwaze regeling welke den oen pensioen geeft den ander niet Hij spoort don minister vorder aan do In valid iteits wet dezen zomer nog oons goed om te worken en haar ook beter te doen aansluiten bij do Ziektewet De rode wordt afgebroken Woensdagochtend voortzetting VRIJDAa 17 MEI 1912 Vervolg Do Voorzitter Ik doe opmerken dat de uitspraak van den door den heer Knuttel bedoelden kantonrecliter verbandt houdt met den tekst der verordening die daar tor plaatse geldt Die uitspraak beteekent niets wannoer daarbg niet wordt gevoegd de tekst der desbetreffende verordening Kan de heer Knuttel de varzekering geven dat do tekst dier voror dening gelijkluidond is aan de door do Commissie voorgestelde redactie Ik vermoed van met Het zal dan ook wel niet bevreemden dat ik aan die vryspraak niet meer waarde hecht dan daaraan toekomt Het is best mogelyk dat hot met die verordening daar ter plaatse waarop de vryspraak gevolgd ia niet in den haak was Do heer Knuttel M de V Waarom ia hot noodig dat 2 personen aansprakelijk gesteld worden I aton wij uen oen of den ander nemen maar hot gaat niet aan dat 6n degeen die de feosteiykheid aanlegt èn degoen dio ziJB lokaal daartoe afstaat vergunning moeten gaan vragen en dat zou toch uit de voorgestelde redactie volgen Zij zullen het misschien op elkander laten aankomen on tegon wien zou dan proces verbaal moeten opgemaakt worden De V o o r z i 11 e r Do bedoeling van dit artikel is niet dat 2 personen vergunning moeten vragen ot krijgen De bedoeling is dat do beheerder of eigenaar van het lokaal haar moet vragen Nu zegt de heer Knuttel dat het gomakkolijkor is dat degeon die de fonsteiykheid geeft de vergunning aanvraagt maar in de practyk zal dat zeer vele moeilykhoden opleveren Wanneer hier een vreemd tooneelgezelschap een uitvoering geeft dan il het toch veel gemakkelgker dat de verhuurder van de zaal de vergunning aanvraagt dan dat het gozelsdiap daarvoor moet zorgen De praetijlf is trouwens dat zoo n gezelschap zich daarmede niet bemoeit maar het overlaat aan den verhuurder der zaal Zoo n gezelschap zou er niet om denken er zou dus geen vergunning zijn en dan zouden de mooilijkhedon juist beginnen Het is inderdaad eenvoudiger dat de beheerder van het lokaal ztch belast met het aanvragen van de noodige vergunning De hoor Knuttel Ik heb daarop niets tegen maar het moet duidelijk in do verordening omschreven staan hot is mij onverschillig wien de verplichting wordt opgelegd om vergunning aan te vragen Zooals het hier staat moeten 2 personen haar aanvragen en dat acht ik onjuist Het is noodig dat duidelijk omschreven wordt wie voor het aanvragen der vergunning moet zorgen De Voorzitter Ik kan niet anders doen dan herhalen wat ik zoo straks reeds heb gezegd omtrent de strekking der voorgestelde bepaling Wanneor iemand voor eigon rekening in zijn lokaal een vermakelijkheid geeft dan ia hij uit dien hoofde verantwoordelijk en wanneer hij zijn lokaal verhuurt voor het geven van een vermakelijkheid dan is hij evenzeer verantwoordelijk omdat hij zijn lokaal daartoe afstaat Zoo is hot steeds opgevat slechts 1 persoon namelijk do beheerder van het lokaal hoeft de vergunning aan te vragen Wanneer dezo verklaring nu hier gegeven wordt door mij als hoofd der politie dan spreekt het van zolf dat zij voor de politie do grondslag zal zijn waarop doze verordening wordt uitgevoerd De hoor Knuttel M de V Dergelijke politieverordening gaat jaren mede Wij zullon hopon dat wij U hier nog lang aan hot hoofd der gomeento hebben maar wat als er oons iemand andors op uw plaats komt to zitten Die zal wannoor dB verordon mg op dit stuk niet duidelijk is een andoro uitlegging daaraan kunnen geven Wat is er togen hot in do verordening duidelijk to omschrijven Zooals het or nu staat is hot niot duidelijk Als mon hel 20 menschen laat lezen zullen daarvan 19 zeggen dat 2 porsonon do aanvrage moeten doen De Voorzitter Wat bolot den hoor Knuttel oen betere redactio voor to stellen De hoer Knuttel Dan stol ik voor de 1 alinea to lozen als volgt Het is onverminderd de bepalingen dor Drank wet on van art 159 der Verordening verboden om een lokaal terrein of erf af te staan om feesten uitvoeringen of andere vermakelijkheden te gevon waarbij hot publiek met of zonder bepaling toegang heeft De Voorzitter Laat ik eens tot voorbeeld nemen de Sociëteit Ons Genoegen welke den heer Knuttel bekena is Wanneer de pachter v n die sociëteit niet aan een ander de zaal afstaat voor het geven van een uitvoering maar zelf een feestelijkheid organiseert dan zou hij volgens de redactie die de heer Knuttel voorstelt niet verplicht zijn vergunning aan to vragen want de heer Knuttel stelt het aanvragen van vergunning alleen verplicht wanneer do zaal aan een ander wordt verhuurd tot het geven van oen feestolykheid en niot wanneer iemand zyn eigen lokaal daai toe bezigt De redactie van den heer Knuttel deugt dus niet De heer Knuttel M de V ü hebt gelijk mijn amendement dient in dien geest alsnog aangevuld te worden De Voorzitter Mag ik een redactie aan de hand doen die wol licht den hoor Knuttel zal bevredigen Het is on verminderd de bepalingen der Drankwet en van art 159 der Verordening als beheerder van een lokaal terrein of erf verboden zonder vergunning van den Burgemeester onz Dan is het duidelijk dat de beheerder van het lokaal terrein of erf de vergunning moet aanvragen De heer Knuttel Met dezo redactie kan ik mij wel vereenigon Ik moest zoo even mijn amendement overhaast opstellen en daardoor was het niet geheel volledig De Voorzitter Ik doe den heer Knnttol opmerken dat deze ont werpverordening reeds sedert 1 Maart 1912 in behandeling is De Commissie voor de Strafverordeningen wijzigt de l alinea van art 166 in den zoo even door mg aangegeven zin De beraadslaging wordt gesloten en het gewijzigd art 166 zonder hoofdelijke stemming aangenomenDe artt 167 199 worden achter eenvolgens zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen Beraadslaging over art 200 luidende Sloaten of wateren binnen de bebouwde kom dei gemeente welke niet aan de gemeente tQobehooren mogen wanneer daarin nog geene riolen of secreten uitloopen tot dat einde niot gebruikt worden zonder dat zij vooraf zijn overkluisd of tot een riool ingericht op de wijze door Burgemeester en Wethouders te bepalen In de slooten of wateren welke bij het in werking treden dezer verordening roods dienen tot uitloozing van riolen of secreten mogen deze uitloozingon niet vermeerderd verruimd of veranderd worden zonder dat die slooten of wateren vooraf zijn overkluisd of tot oen riool ingericht op de wijze door Burgemeester on Wethouders te bepalen Voor slooten welke bemalen worden door oen gemaal dor gemeente kunnen Burgemeester en Wethouders vrijstelling van deze bepalingen verloenen De heer van E ijk M do V Ik wil zoor bescheiden vragen of er gcou beter woord te vinden is voor seerotan De Voorzitter Men zou als men dat mooier vindt kunnen gebruiken het woord privaten De heer van E ij k Dat vind ik in elk goval mooier Ik stel daarom voor het woord flecroten to veranderen in privaten Hot amendement van den heor van Eijk wordt voldoende ondersteund en komt mitsdien in beraadslaging De Voorzitter De Commissie voor do Strafverordoningon noemt hot amendement over Do beraadslaging wordt gesloten on het gewijzigd art 200 zonder hoofdelijke stemming aangenomen Do artt 201 229 en do overgangbepaling wordon achtoreenvolgens zonder beraadslaging on zondor hoofdelijke stemming aangenomen De Voorzitter De Gemeentewet schrijft voor dat verordeningen tegon wier overtreding straf is bedreigd binneü twee maal vier en twintig uren nadat zij door don Raad zijn vastgesteld in afschrift moeten worden modogodeeld aan Gedeputeerde Staten Aangezien het niet wel n ogelijk is é U verordening binnen dien aoer korten termijn over to schrijven heb ik do oor voor te stellen de stemming over de verordening in hoar geheel to doon plaats hebben in do votgendo vergadering Aldus beslote De Voorzitter Ik goof hot woord aan den hoer Kolijn dio het govraagd hoeft De heer K o l ij n M do V Ik wonsch tot het college van on W de vraag te richten of er ook uitzicht bestaat dat binnen niet al te langen tyd de IJssellaan in een behoorlijken begaanbaren en berijdbaren toestand komt Hot lijkt wel of daar oen fort wordt aangelegd Op sommige plaatsen ligt do straat 70 80 c M benoden de ge wone dorpels der huizen Het hoeft mijn randacht getrokken dat die toestand daar zoolang duurt Dat kan niet anders dan tot groot ongerief van de bewoners daar strekken Nu is mij heden gebleken dat geheel aan het eind van do IJssellaan een gemeontewerkman bozig is aan het opgraven voor een rioleering en daardoor heb ik eonige hoop gekregen dat eerlang daar eon betere toestand zal komen Ik hoop dat hot niet al te lang zal duren De neer Nederhorst Ik kan den heer Kolijn geruststellen Het heeft lang geduurd maar het houdt verband met andere werken dio nog noodzakelijker waren Eerstdaags echter zal daar met kracht begonnen wordon zoodat de IJssellaan zoo spoedig mogelijk gereed komt Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten Qemengde Berichten Verdwaald op zee De Kaiserin Augusta Victoria die te Cherbourg aangekomen is heeft eon Duitach bootje op zee aangetroffen waarin tooneelspelera uit Bremen zaten die op zee waren gaan varen on van de kust afgeraakt De arme menschen hadden in 5 dagen geen eten gehad van drie hunner is het twyfelachtig of zg in het leven zullen blyven Tüde B een koperea bruiloft welk Zaterdagavond by J V in de Spoorstraat te Hilversum gevierd werd kreeg do bruidegom twist met een zijnor gasten A v d K genaamd Deze stak V met een mes in het gelaat waarop laatstgenoemde een bijl groep en v d K een zóódanigen slag op het hoofd toebi acht dat deze bewusteloos ineenzakte De bruidegom werd overgebracht naar het politiebureau het slachtoffer naar de li K Zieken verpleging De toestand van v d K is zeer ernstig De Fransche auto bandieten In verband met de opsporing van de effecten gestolen bij den overval op Caby in de Rue Ordener in Parijs is to Amsterdam aangekomen een beambte van deJParij sche Sareté Góiióraje teneinde een onderzoek in te stellen Naar we reeds modegedeeld hebben wordt ook van do zijde van de justitie te Amsterdam een onderzoek ingesteld Hbi Dipbtherie Op de openb school te Bloemendaal bobben zich wederom een drietal gevallen van diphtheritis voorgedaan Difntongevolge is de school gesloten on zal zij worden ontsmet Te Hoorn ontstond gisternacht oon feluitslaandü brand in hot modomagaZ4jn van mej J Willomson aan de Haven steeg Vermoedelijk ia do brand uitgebroken in het vertrek achter den winkel bij afwezigheid der bewoners Het magazijn dat verzekerd was brandde vcor oen groot deel uit on ook de boeken gingen verloren Een tweetal spuiten gaven watpr In een onbewaakt oogenblik had Zaterdagmiddag het l jang dochtertje H in het Blauwe Dorp te Maastricht hot ongeluk oen ketel kokende soop over het lichaam te krijgen Hot kindje dat brandwonden over hot heolo lichaam had bekomen is naar Calvariönborg vervoerd L K Een lastig soldaat Maandagmorgen werd te Loouwardon oon militaire patrouille onder commando van oon sergeant majoor uitgezonden om een soldaat vrijwilliger dio nog oenigü jaren moet dienen op te halen die weigerde in de kazerne torug te keoren Hy hield zicli op in de woning van mevrouw P aan do Kleine Hoogstr to Leeuwarden Toen do patrouiTlo het huis wildo binnengaan om don onwillige te arrosteeron riep deze haar toe dat hij uit het raam zou springen indien een poging werd gedaan om hem to grijpen De huip van de politie werd nu ingeroepen en ook tegen haar uitte de soldaat dergelijke bedreigingen Doch met een zoet lijntje wist de politie hem to naderen en te grüpen De aangehoudene de H genaamd werd daarop naar de kazerne overgebracht Rechtzaken RECHTBANK TE ROTTERDAM In de gisteren gehouden zitting van de derde kamer van de rechtbank te Rotterdam is beëodigd als deurwaarder bij het kantongerocht te Gouda do heer J J P den Boer Strafzitting De 24 iarige C v D zonder beroep te Gouda huisvrouw van A A G woonde in Maart met haar man in het Oranjeholje aldaar in de woning plaatselgk gemerkt 216 Bij haar in woonde oen meisje de woning is gelegen tnsschen een complex van andere woningen Bokl van D die haar schulden niet kon betalen en het zeer arm had vatte het plan op brand te stichten om zich zoodoende uitbetaling van de assurantiepenningen te verzekeren De turven welke op den zolder lagen overgoot zy op 11 Maart met petroleum van dezo turven nam zij er eenige mede die zij plaatste in een kastje in een bedstede beneden Zij wachtte tot het meisje dat bij haar woonde thuis kwam ging met haar uit en keerde alleen terug Zy bracht toen bij de turven brandende lucifers en zag op den zolder reeds een vlam Daarna ging zij weer heen Het gevolg van een en ander was dat de bodstede en het bed benevens de vloer van den zolder in brand geraakten Het O M waargenomen door mr Steenberghe meende dat bekl niet de strekking van hetgeen zij deed volkomen heeft begrepen wees erop dat K dadel k een volledige beken tonia heeft afgefegd en eischte teraake van opzettelyke brandstichting waardoor gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor anderen ontstaat negen maanden gevangenisstraf Mr C L Horley Dawol refereerde zich aan het oordeel van de rechtbank Bij Vonnis van 3 April van den kantonreohter te Gouda werd de 41jarige uitgever H K aldaar vrijgesprolcen van de hem te laste gelegde overtreding van de politieverordening Tegen dit vonnis had de ambtenaar van het O M appèl aangeteefcend Op 11 Februari had des avonds in de zaal Kunstmin vanwege de Sociëteit Ons Genoegen een publieke uitvoering plaats waarvoor geen vergunning door den burgemeester was verleend Mr Kranenburg van Gouda als gemachtigde voor den bekl optredend deelde mede dat een verzuim van den bode oorzaak was dat er geen vergunning was aangevraagd Het O M bracht in herinnering dat de kantom echter don bekl heeft vrijgesproken op de overweging dat niot bekl de uitvoering heeft gegeven en niet aansprakolijk kan worden gesteld voor het aanvragen van de vergunning De kantorirocnter had hierbij naar de meening van den officier het oog gehad op een arrest van den Hoogen Raad van 27 Juni 1910 weekblad 6210 maar de officier was het in verband met de betreffende pobticvorordoning te Gouda niet eens met de opvatting van don kantonrechter en eischte veroordoeling tot f 1 boete subs een dag hechtenis Mr Kranenburg wees er op dat de voorstelling WaS uitgegaan van de sociëteit welko wordt vertegenwoordigd door een college van negen commissarissen Alleen dit college heeft het recht vermakelijkheden uit to schrijven niot do voorzitter en deze kon naar pleiters mooning daarvoor dan ook niet aansprakolijk worden gesteld Pleiter achtte de overwegingen van don kantonrechter juist beriep zich nog op oen vonnis van den Hoogen Raad van 23 Juni 1902 weekblad 7801 en concludeerde tot vrijspraak De rechtbank heeft g isteren veroordeeld D S 33 jaar schipper te Capelie a d IJssel wogens hot aan zijn schuld te wijten zijn dat een vaartuig zinkt waardoor levensgevaar voor anderen ontstaat on de dood van een der opvarenden het gevolg was tot twfo maanden hochteuisstraf Vernietigd werd oen vonnis d d 3 April van don kantonrechter to Gouda waarbij J v O 41 jaar poolior aldaar bij verstek word veroordeeld tot viermaal 50 ets boote bubs viermaal een dag hechtenis ter zake van vier overtredingen van de Arbeidswet Opnieuw rechtdoende veroordeelde de rechtbank hem tot viermaal f 1 boote subs viermaal oen dag hechtenis Zaak Ewoldt Naar men verneemt zullon bij de behandeling van de zaak tegon ds Ewoldt ruim 20 getuigen a charge en a décharge gehoord worden De behandeling zal dus wel niet in één dag afloopen Lotiflico J Kooi veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf wogens smaadsclirift tegen Lotisico heeft geappelleerd StadsDieuwSw GOUDA 21 Mei 1912 Verloting Huiavlgt TenlioonatdUing Men verzoekt ons te melden dat de gisterenavond in de Sociëteit Ons Genoegen niet afgehaalde prijzen van de veiToting der Huisvlijt Tentoonstolling van af heden gedurende negen dagen tor beschikking zrjn der winners ten huize van den heer T Crebas Wijdstraat waar deze tegen inlevering van het lot kunnen worden afgehaido Aangaande de mededeeling als zouden er te Gonda plannen bestaan om een nieuw R K blad op te richten wordt thans aan Het Centrum gemeld I Deze tijding is minstens zeer voorbarig De commissie welke in het berichtje wordt genoemd heeft in opdracht óf eventueele oprichting van een nieuw R K blad te overwegen óf zich zoo mogelijk met den eigenaar van do bestaande R K N Zuid Hollander over reorganisatie van dit blad te verstaan zy heeft echter nog niet vergaderd zoodat nog niets vaststaat Den 2en Pinksterdag zal de Friescho elfstedentocht por rgwiel worden ge houden Op één dag moet dan het traject van ruim 200 Kilometer worden afgelegd Onder de deelnemers bevindt zich o m onze stadgenoot de heer P HuUeman Jr Jweede Orgelbespeiing Dinsdag 28 Mei a 8 zal de tweedo Orgelbespeiing plaats hebbon m de Groote of St Janskerk Mej D C Meerburg alt Leiden en den heer Mr A J van Waveren tenor Utrecht verleenen hiervoor hunne welwillende medewerking Het programma bevat werken van Bach Beethoven Sechs Lieder von Gellert Mozart Mendelssohn Rudnick en César Franc k Gemengde Zangvereeniging Gouda Tot directeur van de Gemengde Zangvereeniging Gouda is ter vervanging van den heor Fred J Bade Jr benoemd tot directeur de hoer T Zanen te Ammerstol zulks met ingang van 1 Juni a s Aan het Nationaal Concours te Krimpen a d Lek op den tweeden Pinksterdag zal deze veroeniging hoewol daartoe aanvankelijk het voornemen bestond niet deelnemen Boskoop Openbare vorgadoring van den gemeenteraad op Maandag 20 Mei 1912 nam 7 3 uur Tegenwoordig alle loden behalve de hoor Endtz Voorz de Burgemeester Nadat de vergadering is geopend worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd goedgekeurd 1 Oefent de heer Grootendorst daarna een critiek uit op het verslag dor gezondsheidscommissie in verband met do in deze gemeente voorgekomen gevHÜen van diphtheric 2 Worden gelezen enkele missiven van Ged Staten waarbij raadabosluiten goedgekeurd worden teraggezondon 3 Een adres van L de Knocht bewoner van het huis Ham n 1 houdende verzoek om don tormijn van ontruiming dier onbewoonbaarverklaarde woning met oon half jaar te verlengen Overeenkomstig het advies van B on W wordt besloten genoemdo termijn mot 3 maanden te verlengen 4 Een adres van A P Cornolis c a houdende verzoek om aan de gasleiding te worden aangesloten De heer OttoUnder vraagt of het de bedoeling is van B en W in hun praeadvies om reeds thans te besluiten tot aansluiting wanneer de zinker zal zijn gelegd dit zou spreker niet wen seholijk vinden Na eonige discussie wordt besloten op het adres afwijzend te beschikken terwijl adressante later op hun verzoek kunnen terugkomen B Een adhaesie betuiging van de Pom Veroeniging aan het voorstel van den heer van Gelderen in de vorige vergadering gedaan inzake aanwyzing van een deskundige voor de controle op de publieke beplanting Bij dit adres wordt aanstelling verzocht van een verantwoordelijk persoon De Voorzitter zet uiteen dat ingevolge de gemeentewet de zorg voor de publieke beplanting geheel behoort tot de competentie van B en W en dat er dus van aanstelling van een verantwoordelijk persoon geen sprake kan zgn B en W kannen zich wel iemand assumeeren om hen in de uitoefening van die controle bij te staan De voorzitter deelt verder mede dat in verband met het verzoek van den heer van Gelderen in de vorige vergadering gedaan do heer Schaum leeraar aan de tuinbouwwinterschool op verzoek van B en W bedoelde controle welwillend op zich heeft genomen De heer van Gelderen vraagt of geen enkel raadslid bereid was die taak op zich te nemen daar toch byna allen boomkweekers zijn De voorzitter dat de heei Schaum behalve boomkweeker ook tuinbouwarchitect is verder heeft deze indertyd belangeloos verschillende plannen voor beplantingen ten behoeve der gemeente ontworpen zooétA B en W in deze gemeend hebben den heer Schaum niet te mogen passeeren De heer van ïelaeren zegt met zijn voorstel te hebben bedoeld aanwijzing van een raadslid welke in de vergadering verslag zou kunnen uitbrengen en aan wien men alsdan inlichtingen kan vragen Spreker begrijpt niet hoe in deze de verhouding moet zyn tegenover iemand die ongesalarieerd en geen raadslid is Na nog eeaige disonssie wordt besloten het adrei voor kennisgeving aan te nemen 6 Ia aan de orde een voorstel van B en W tot wiJE ing van artt 41 en 66 dw bonw en woningveroniUning 1905 welke wyziging is noodig gebleken bij de toepassing van de verordening door den rechter Overeenkomstig het voorstel wordt besloten 7 Een voorstel van B en W om hen te machtigen dat wanneer in deze geiüeente een rijksveldwachter wordt gestationeerd aan hem toe te kennen eene vergoeding van f 100 per jaar gedurende den tijd dat door hem eerste storting voor het pensioen mo t worden gedaan De heer van der Tak kon zich met het voorstel zeer goed vereenigen doch zou uitdrukkelijk willen zien vastgesteld dat de vergoeding wordt verleend voor een maximum van 4 jaar daar het anders licht tot moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven wanneer na eenigen tijd opnieuw een jong rijks veldwachter alhier werd gestationeerd Na eenige discussie wordt het aldus gewijzigde voorstel van B onW mot algemeene stommen aangenomen Wegens plaatsgebrek het slot in het volgend nummer Waddinxveen In do gisteren gehouden Raadsvergadering waren allo loden tegenwoordig Voorzitter waa de burgemeester De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd Ingekomen waren Kennisgeving van den hoer A de Bruin to Streefkerk waarin hij meedeelt dat hij met genoegen de benoeming als onderwyzer aan de O L School B aanneemt Eene brochure van de A N W B behandelendo do verschillende middelen om hot stukrijdon der wegen te voorkomen Het door Ged Staten goodgokourde Schoolgeldkohier over do maand Maart j l Een verzoek van P H Horfst om hem gedeeltelijke ontheffing to verleenen van het onderhoud van oen gedeelte van de Oouwokade voor zijn pand daar dozo kade tengevolge van een buis voor de Gasfabriek opgebroken was B en W vonden geon rodon om om hierop gunstig to advisooron do Raad wees daarop het vorzook van de hand Verder was ingekomen oen vorzook van M de Bas tot het eenige Meters in Oostelijke riohting verplaatHon van het hoofdeindo van het maken van een draaibrug voor zijn pand Dit verzoek wordt ingewilligd Voorts waren ingekomen oenige Reclames betreffende den Hoofd Om slag Eau verzoekschrift waarin de heor J Berghuis en anderen de wonsche lijkheid uitend om in deze Gemeente een Kamer van Koophandel en Fabrieken te vestigen Door den Raad wordt besloten de machtiging van H M de Koningin te vragen Verder een adres van do Woningbouw veroeniging Waddinxveen tot demping van eon gedeelte van den Kerkwegsloot ton behoeve ven de daar te bouwen woningen Dit wordt toegestaan overeenkomstig het voorstel van B en W Verder was nog ingekomen een voorstel van B en W om aan de Woningbouwvereoniging to vorkoopen of in erfpacht te geven den grond waar do z g aschschuur staat Er wordt besloten dit aan de Woningbouwvereoniging mot den opsttd te verkoopen voor f 1000 De balans winst en verliesrekening wordt daarna goedgekeurd sluitend meteen nodeeligsaldo van f 1684 41 Aan de orde waren daarop eenige af en overschrijvingen Ter behandeling van eem ia reclames H O ging de Vergadering in comitégeneraal over Na behandeling daarvan werd de vergadering door den voorzitter gesloten Haastbsoht Geëindigd het faillissement van C J H Witteveen zonder beroep wonende te Haastrecht Ajiuebstol Maandag overleed alhier de heer O 2janen Hz Sr wethouder OüDEBKEBK a d IJssBL lu de op lÖ dezer gehouden raadsvergadering kwam onder de meegedeelde stukken het contract voor met den heer B Eysbouts te Assen ter zake van de levering van een nieuw torenuurwerk alsmede de goedkeuring van de nieuw vastgestelde jaarwedden der drie ambtenaren van den Burgerlijken Stand Op een verzoek van het bestuur der Ambaohtsichol te Gouda om een sabgidie moest vooralsnog afwijzen beschilÉt worden omdat b na alle leerlingen van hier gebruik maken van dg vakteekenschool te Krimpen a d IJssel en de gemeente dan ook die school subsidieert Verder werd besloten aan de Inrichting voor Doofstommen onderwijs te Rotterdam een tegemoetkoming te verleenen voor de zorg voor een 7 jarig doofstom meisje Na vaststelling van besluiten betreffende wijziging der begrootii en 1911 en 1912 werd de vergadering gesloten Schoonhoven Gisterennacht ontstond brand in een dor stoomdroogkasten van de loodwitfabriek der firma Wed Hondorff Block on Braat alhier Hoewel de brand zich aanvankelijk ernstig liet aanzien was men hom toch door eigen brandbluschmiddelen spoedig meester De oorzaak is onb end Assurantie dekt do schade Na oen Maandag gehouden vergadering vap fabrikanten in gouden en zilveren werken waarvoor ala spreker optrad de heer H Drijfhout werd hier oen afdeeling opgericht van de Veroeniging van Nederlandache Fabrikanten van Gouden en Zilveren worken Het voorloopig bestuur bestaat uit do hoeren W F H Regtdoorzee Group W Hooykaas en G J va den Bergh 399 o Staats loterij B KI Trokking van Woensdag 22 Mei 0 43 Ï0 f 5000 7054 en 14902 ieder f 1000 5903 en 20163 ioder f 400 20464 f 200 216 4947 5566 6129 7399 9757 9872 11742 en 14816 ieder f 100 Prijzen van f 70 12 lU 45 Hl 586 T JU SGQ M 7fl lOfM iwa ua m xmi iiuo 6 ih50 es jt i 21U0 6 ma M47 mn ia mn 87 sa üü asHT i jni 1381 i4 i m 4sm n 4fm nes bliU 5153 Ril i 81 Oa 5B18 Hl Üi M OfW i 6707 mi m 01 1 m iQdo ii 09 iuao m ma om mr 7ffW 8 7104 TiöH 7iWÖ 7444 75IIi 7flïO 7JM ttm 70 SöiM MMt 4H VWJ U061 OIOS iH 77 m ODD M41I OOM M 00 mo OH 14 9627 OS lOeOO S7 10487 IU718 lOm 1001 119U 1161 81 IISÖ m lltKtl l JOW 12300 laOQT m 13878 iflooa i i87 iitaso i fi07 19710 07 lasss 1UW 14ï7n Bt 11IKI7 eO 78 14G77 14SS1I 11 t 15058 m 15321 jn m isisi ineo2 au 8i m i5uot iflüun itBiti on 10514 iwa 17171 17 260 I74BS ITOBS 17846 18M5 18IIU 18437 18541 180 S8 18779 iiKjin luDii 04 luoou loiai i076n a uu7 51 joim w joa qibob m ixm ao70Q 04 aosoa üo ii Oe k rkelij fc kwestie in Boskoop Tn do Blijde Wereld heeft Ds H K Bakker van Zwolle zijn donkboolden omtrent oen geval als hot Boskoopsche uiteongezot Hij is daarbij tot do slotsom gekomen dat hij zulk eon geval bijzonder moeilijk te beoordoelen vindt Uit Boskoop werd hem daarop een ingezonden stuk toegezonden waarin de inzender zijn verontwaardiging betuigt dat Ds Bakker niet zonder voorbehoud van moening is dat Ds Tuinstra na zijn bokeering bedanken moet Aan het eind vraagt deze inzender aan Ds Bakker Wat zoudt U in de positie van onderling der Ned Herv Gemeente te Boskoop wel zeggen van de houding van Ds Tainstra Zoudt U ais U in de plaats van genoemden predikant waart niet weten wat U als eerlijk man te doen stond Ds Bakker beantwoordt deze vragen aldus Wat ik in de positie van een Boskoopse ouderling zou zeggen Waarschijnlijk dit ik wou dat wedekerol hier nooit gezien hadden Stom dat we niet nog beter naar hem geïnformeerd hebben Stom dat we niet oen zuiver modern man genomen hebben want daar loop je dat oekerin gage vaar zo niet Dat heb je alleen bij de halven Een volgende maal beter oppassen En of ik in de plaats van Ds Tuinstra iet zou weten wat mij als eerlik man te doen stond Waar schijnlik zou ik persoonlik met mijn temperament mijn mandaat in handen van de gemeente gesteld hebben Maar als I s Tuinstra dat niet doet of ik hem dan voor oneerlik houd Waarlik niet Zelfs na de lezing van het stuk van onzo inzender zeg ik ik weet niet wat plicht hier gebiedt Maar ik weet wel dat dit geval de kerkeraden en kieskoUeges de plicht oplegt om by oventueele vakatures rond te zien naar een waarlik modern man en niet naar iemand die niet recht weet wat h is In de tegenwoordige tijd hebben we aan ernst en degelikheid hoe onontbeerlik ook niot genoeg Daar moet nog een behoorlike portie zuiver en onvervalst modernisme bij komen anders is er altijd gevaar voor ongelukken Laatste Hexnchten TWEEDE KAMER Vergadering van heden Arbeiders ziekteverzekering Heden was het woord aan den heor Patijn u 1 tot voortzetting zijner gisteren afgobrokon rode Thans besprak dozo afgevaardigde de ziekteverzekering verzekeringen radenwet zooals ze zijn ingediend Do minister heeft het staatssocialistisch beginsel in deze wetsontweri en op de spits gedreven Vergeloken by Duitschland heeft de min do vrijheid der particuliere kassen zeer beperkt gemaakt Als deze wetten worden aangenomen zal er nergens tor wereld een wet bestaan dio zoo op staatsBocialistischen leest is geschooid als deze De debatten over de rechtsgrond zyn onvruchtbaar in dezo Kamor Het begrip roohtsgrond is niot scherp genoog nmi jnd bij vole leden Of mon acht hot iets othischstaatkundigs of wol iets juridisch Het subjectieve element is bij vaststelling van dit begrip to sterk Spr was in boginsel voorstander van vorpHchto vorzekeringswot al JB spr s enthuBiosmo in de laatste jaren geluwd Mon is hier te lande er tien jaar te laat moe Hot psychologisch moment or voor is dientongovolgo vorawakt De ervaring met wetten dor laatste jaron dio zeer voel administratieve rompslomp met zicli sloopten hoeft do sympathie vormmderd Het middel der verzokoring is zoer moeilijk on zeker netelig Mon aoceptoort het nu als oen onvorraijdolijk kwaad van welks noodziikelykhoid mon overtuigd is Had do minister oon anderen weg ingeslagen dan zou spr dien minister niot verbitterd hebbon Op het gebied van hot particuhor initiiitiof is zeer veol tot stand rebracht Had men van ataatswego getiarht dozo particuliero kasson op hoogor poil to brongon on do deofnarao aangewakkerd ja ze h do deelname verplicht getiteld dan had spr zich daar bij noergologd Stem op do publioko tribune Hoo ron mag ik het woord hobbon Do onverwachte spr wordt van de tribune verwijderd t Koning Chpstiaan X Berlijn 22 Moi Hot jaargold van Koning Chriftiaan X van Denomarkon is op 1 millioon kronen vaatgontold Hij krijgt daarbij IJ van do 1 paleizen Hot vierdo paleis komt aan do Konin ginWod uwe Italiaansoh Turkscho Oorlog Parijs 22 Mei Uit de uitzetting doiItalianen uit Turkije l lgkt dat do Duitscho invloed niet meer zoo sterk is Baron von Marschall had tot dusver die uitzetting weten te verhindoron Waarschijnlijk zullen nu allo eilanden worden bezet vooral Chios waar troepen zijn geland Uit parijs Do prins van Walos is Maandag to 9 u 20 des avonds naar Toulon vertrokken Dolcassó on het voorzitterschap dor Kamer De Liberté doolt mede dat Dinsdagmorgen in den minissterraad de verkiezing van den kamerpresident ter sprake ia gekomen Dolcassó doolde mede dat hij wanneor de republikeinscho kamerfracties hem candidaat stellen terstond zyn ontslagaanvrage als minister van marine indient Incident in do Tweede Kamer Tijdens de rede voujden heer Patijn over do ziekteverzekeringswet wordon de leden plotseling opgeschrikt door een stem van do publieke tribune De man die den afgevaardigde interrumpeerde werd direct van do tribune verwijderd Het bleek te zijn do 32 jarigo kleermaker A V uit Leidon en gaf eonigszins verward op do behandelde wet niet rechtvaardig te vinden Naar het scheen v aa de man in overspannen toestand Zomersaisoen 1912 ONTVANGEN eone bnitengewoon groot © Collectie Nouveauté s in Jostumeg tailleur Mantels Jlobes Blousen Kokken van de goedkoopste tot de beste soorten togen de meest concnrreerondo prijzen D SAMSOM aouda Specialiteit in Nouveautés Bekroond op diverse Tentoonstellingen met de hoogBte onderscheiding Telegrafiseli Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologiseh Instituut te DE B LDT HoogSiEe barometerstand 766 8 te Horta laagste stand 752 1 te Postland biit Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige veranderlijke wind afwisselend bewolkt waarschijnlijk regenbuien mot kans op onweer zelfde temperatuur Officieèle Fr iscourant VAN DKN EifeetenÉAodel te Amstf riiftoi 22 MEI 1912 koer vMi b den 80 8 89 04 87 871 2 ÜtaatsleetttBffeii Ned Cert WerkelykoSchuld 3 pet Oostonr Belastingvrije Krononroiito 4 pet Port Obl ddo Serie Amort Schuld 3 pot Russische Obl 190C 5 pet ld Obl Gr Rn ssisohe Spw mij 1808 4pct ld Obl Nicolai Spoorweg 1867 ÜU i pet ld Obligatie 6e Emissie 4 pet Japan Obl 1899 4 pet Mexico Afl BinnenlandObl 5 pet Brazilië Funding Looning 5 pet d Obl 1889 4 pet Vonozuola Dipl Schuld 1905 3 pet Uank eu Credlet lnitelllDKen Nod Bankaandoolon Industr ODdernenilui éu American Car h Foundry Cornp C v A Id Smolting Allolining Co Cort V Aand Variga 80 89 C4 i 101 6 Vi 3 87 V 86 V 4 i 101 öö i 21 J 58 84 ar v 69 8iV 84 Anglo American Teio graph Cy Cort V A iBVa 2 h ü S Stool Corp Cort V Oow Aantl 89 i l Ki i € re lie luatell en Cultanr Ondcrnemlnircn Ilandolflvor Amstor dam Aand 208 208 Jav CultuurMii Aand 291 291i j Nod Handel Mij Cv A 189 Unliiiuw HUen Koialioon Mijnbouw Mij Güw Aknii 3 ÖS Hedjang Ijobong Mijnbouw Mij Aand 332 335 Groat Cobar Aanii 90V2 0 Petnlesoi Oudera Dortscho Pof rolcium In dustrio Mij Oiiw A 170 lii i Kon Ned Mij tot Kxpl v Potr Bronn O v A 54üi j 554 Shell The Transp Trad Cy O v ö A 500 SchMMViuu l MUsii Ned Am Stoom vaartMij Aand 177 178 StoomvasrtM j Zee land Preferontfl A 102 Int Mercantile Marino Cy ttfgest Pref A 17 Wj rabiikOiiderneiiiliiceii Bindjey Tabak Mg A 997 99 IMccriieii Maxwol Land öpant Oert V Aand I ib Peruvian Corporation liim Cilt v Aand lO j 10 ttpoorwegen UoU IJaereu Hpoor wegmij Aand 85 Mij t Expl V Staata spoorwegen Aand 98 3 98 ZuidItaliaan Hpwmij Sorie A H Obl 3 pot 62 62 j Warschau Weenen Spoorwügmij Aand ISö j dito dito Act do Jouiss f lOO l 86 Amerika Atchison Alg Hypb Obl i pet 97 98 Erie SpoorwegM Gew Aand 35 34 union PacilSc Railroad Cy Cort v gow A 169 m i Waboih Gow Aand Tl 7 1 PremielMiilutni ArasterdamAand Spct 100 UongariJB TheL i Re gulirungB Qe 4pot 161 0ELDK0EB8 Prolongatie 3 3 pCt Nationale Stautefondsen en BuitenUnd3ch £ prijshoudend en flauw Mijnen meeste soorten iets lager Redjangs en Cobars prijsh Tramwaarden zeer vast Portland Cement lager Tabakken stil de meeste soorten prijshoudend Culturen en Rubbers stil en iets zwakker