Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1912

troons die ambtenaren zijn betalen voor weduwenen weezenpensioen De heer Ankerman verklaart nog er geen bezwaar tegen te hebben een afschrift van het adres aan den minist te zenden opdat hij zelfstandig de noodige stappen kan doen Do heer Thomson acht daarmee zijn formeel bezwaar niet opgeheven Hij spreekt iti dit verband van advokatorij hetgeen aanleiding geeft tot rumoer en tot een verzoek van den voorzitter om matiging De heer Ankerman komt op tegen de bescbuldiging van advokatorij De heer P a t ij n ondersteunt het voorstel van don hoor Thomson De conclusie van de commissie komt in stemming on wordt verworpen met 60 tegen 19 stemmen Het VQorstel Thomson wojdt aangenomen beschouwd Men zot vervolgens de beraadslaging voort over de Ziektewet De heer D u y s repliceert en verdedigt zich togen den aanval van den heer Tydeman op zijn eerste rede Hij is voor dwang verzekering bloot omdat gebleken is dat men daarmee het verst komt De heer Tydeman daarentegen houdt vast aan een dogma Hij bestrijdt met name dat de arbeiders die in ondernemingsfondsen zijA hun vrijheid niet aangetast zien Hij weewproekt dat de vrijwillige verzekering geslaagd is waar ook Een groot deel van de rede van den heer Duys is gewijfl aan de wraking van het gezag van een Dnitsch work geschreven door Miüier waarop de heer de Visser zich had beroepen Herhaaldelijk maant de voorzitterhem aan daarbij niet ai te veel personaliteiten en hatelijkheden uit tespreken Omtrent de rede vawden hoor Kuyper en aprekor s opm ftrkingen over de gemeene gratie zegt hij dat het zijn spreker s bedoeling nooit is geweest te spotten met bijbelteksten maar wel met de wijze waarop dr Kuyper die hanteert Woensdag voortzetting Tegen aanschaffing van 1 formalinelamp heb ik geen bezwaar Tot mijn spijt heb ik evenwel gezien dat niet is overgenomen het door mij voorgesteld nieuw artikel houdende dat van elk aangegeven geval van besmettelijke ziekte bericht gezonden wordt aan den geneesheerleider Ik acht zoodanige bepaling juist gewenscht omdat dan de leider kennis draagt van elk ziektegeval en hy dus zijne maatregelen kan nemen Nog eenvoudiger zou misschien zijn en daarmede wordt hetzelfde bereikt dat niet langer de burgemeester het biljet van besmettelijke ziekte laat aanplakken door de politie maar dat de geneesheer leider het laat aanplakken door zijn personeel omdat het behoort bij dezen tak van dienst Of als u het hiermede niet eens zijt M d V hoe stelt u zich den gang van zaken dan voor Tenslotte wensch ik in de door mij ingediende amendementen nog eenige aanvullingen aan te brengen Ten einde tegemoet te komen aan het in de voorlaatste vergadering geopperd bezwaar dat ook minvermogenden met een inkomen van meer dan f 600 zouden moeten betalen voeg ik aan het door mij voorgestelde artikel 9 van de verordening op den ontsmettingsdienst alsnog het volgende toe Indien aan B en W blijkt dat ingezetenen met een inkomen boven f 600 minvermogend zgn kunnen ook zij vrijgesteld worden van betaling In verband met de door B en W aangebrachte verlaging in het tarief voor het gebruik van den ontsmettingsoven wijzig ik verder f 5 in f 3 Aan het door mij voorgesteld art 1 van de verordening op de heffing voeg ik alsnog toe voor het ontsmetten van vaartuigen en andere ruimten dan woningen per M inhoud f 0 05 Tevens vervallen in den aanvang de woorden vaartuigen vertrekken en andere ruimten De nadere amendementen van den heer Broekhuizen worden voldoende ondersteund en maken mitsdien een onderwerp van beraadslaging uit De Voorzitter Het zij my vergund den heer Broekhuizen mede te deelen dat ik het onnuttig acht om hier te treden in een min of meer academische discussie over de uitlegging van de wet betreffende besmettelijke ziekten Ik wil alleen den heer Broekhuizen er opmerkzaam op maken dat volgens art 4 dier wet de burgemeester op advies van een geneeskundige kan laten ontsmetten op kosten van de gemeente huizen enz die brandpunten van besmetting zijn of dreigen te worden Daaruit blijkt dat er in elk geval min of meer moet zijn een dreigen van een epidemie In elk geval elk huis of vertrek waar geweest is een lijder aan een besmettelijke ziekte behoaft nog niet te zijn of te worden een brandpunt van besmetting Maar ik herhaal dat alles doet eigenlijk hier niets ter zake Wij hebben daarover reeds den vorigen keer gehandeld en ik zal wat mij betreft niet verder in discussie daarover treden en mij bepalen tot een beantwoording van hetgeen de heer Broekhuizen in het midden heeft gebracht naar aanleiding van de voorstellen van B en W Het heeft den heer Broekhuizen bevreemd dat B en W een tarief voorstellen waarbij onderscheid wordt gemaakt tusschen woningen eenerzijds en vaartuigen en andere lokalen anderzijds Mag ik doen opmerken dat men met het ontsmetten van woningen en vertrekken lang niet zooveel moeite heeft als b v bij het ontsmetten van vaartuigen Bij het ontsmetten van een vaartuig de heer Broekhuizen zal dat natuurlijk beter weten dan ik ik ben op dit punt geheel en al leek gaat het niet alleen om hot ontsmetten van het vaartuig maar er moet ook heel wat gebeuren ten aanzien van het water in het vaartuig Door deskundigen is mij medegedeeld dat aan het ontsmetten van woningen Hetzelfde gel voor groote lokalen Het is niet hetzelfde Men kan toch niet volstaan met daarin een of ander toestel te zetten een Torren s toestel b v Wanneer ontsmet moet worden moeten de wanden moet het houtwerk afgenon worden Het spreekt van zelf dat er in zoo n lokaal heel wat meer te doen valt dan in een klein vertrek waar men desnoods overal met de hand bij kan komen terwijl men in grootere lokalen mot ladders desnoods met steigerwerk moet werken Daarom hebben B en W gemeend te moeten handhaven een tarief dat in dit opzicht onderscheid maakt Een ander bezwaar van den heer f 1 zal worden gerekend en niet zooaU h aangaf f 0 50 Dat is een verschil in appreciatie Acht hij f 1 meer dan den kostenden prijs welnu hg stelle een vermindering voor De heer Broekhuizen M de V Dat heb ik verzuimd Ik wensch alsnog voor te stellen het bedrag van f 1 te veranderen ia f 0 50 De Voorzitter Tenslotte ik kan niet anders doen dan herhalen dat het in de bedoeling ligt om wanneer het mogelijk blijkt het personeel te laten volgen een practischen cursus De heer Broekhuizen deelt mede dat de dhrecteur van den ontsmettingsdienst te Rotterdam hem had medegedeeld dat onze werklieden daar zeer welkom zoudon zijn Hg zal het ona ten goede houden dat wg dat volkomende geloovende liever alsnog officieel daarvan geïnformeerd willen zijn Ik kan op dit oogenblik en daarom gebruik ik die restrictie slechts zeggen dat zij zooveel mogelijk naar Rotterdam zullen gaan Zoolang niet officieel blijkt dat het mogelijk is kunnen wij moeilijk zeggen dat zij zullen gaan Do heer Broekhuizen M de V I De juistheid van de opmerking dat men met ontsmetting van lokalen meer moeite heeft dan met ontsmetting van woningen kan ik niet toegeven Ik zou juist het tegenovergestelde willen beweren Ten aanzien van vaartuigen gaat het wel op althans in vele gevallen maar bij lokalen niet Ik heb vooral het oog op schoollokalen De meeste ontsmettingen zullen betreffen schoollokalen Wanneer er een aantal gevallen van diphtorie zijn voorgekomen dan moeten de scholen ontsmet worden Aangezien kinderen het meest besmettelijke ziekten krijgen ligt het voor de hand dat juist de schoollokalen het vaakst ontsmet zullen moeten worden Een schooUokaal is gewoon een lokaal zonder meubelen In een woning staan heel wat meer meubelen er zijn daar in het algemeen veel meer z g stofnesten dan in oen schooUokaal dat dus zeer gemakkeUjk te reinigen is Volgens het tarief dat B en W voorstellen zullen de kosten van ontsmetting bedragen voor een kleiner schooUokaal f 29 en voor een iets grootor lokaal f 37 Is dat niet wat ver boven den kostenden prijs Op die wijze werkt men den ontsmetdienst in hooge mate legen Eigenlijk moest het zooeds ik reeds zeide gratis geschieden omdat het iets van algemeen belaag is De Voorzitter Ik wijs er op dat wanneer een schooUokaal ontsmet moet worden dan toch zeer zeker zal kunnen gesproken worden van een lokaal dat is of dreigt te worden een brandpunt van besmetting en dat in zoodanig geval do ontsmetting volgens de wet van gemeentewege moet geschieden dus dat er dan geen sprake van is van betaling voor de ontsmetting De heer Broekhuizen M de V Ik antwoord u dat u zich volkomen vergist Zeker in art 4 dor wet wordt gesproken van ten koste van de gemeente maar dat is de bepaling van de wet s an 1872 Op 1 AprU 1912 is een Koninklijk besluit verschenen waarbij voorgeschreven wordt dat het niet meer geschiedt ten koste van de gemeente wanneer er een verordening gemaakt is Hier wordt nu een verordening gemaakt en daarmede vervalt dus die clausule in de wet Ik hoop dat de heeren niet zuUen medegaan met het voorstel van B en W en het tarief voor schoollokalen lager zuUen steUen Als hot hun niet duidelijk is verzoek ik hun hunne bezwaren in het midden te wiUen brengen Het personeel zal dus naar Botterdam gaan als daar gelegenheid is maar voor hoelang zal dat zijn Dat is van veel gewicht Het zou geheel onvoldoende zijn als men 2 dagen ging Het moet zijn ten minste 1 week uefst 14 dagen De Voorzitter Dat weet ik niet en dat is niet te zeegen De heer Broekhuizen acht noodig ten minste een week Uefst 14 dagen Eenander zal wellicht 3 weken noodig achten Ik weet het dus niet De bedoeling is dat het goed zal gebeuren Verder niet Meer kan ik er niet van zeggen De heer Broekhuizen Eriè wel wat van te zeggen Ik bedoelde niet zoozeer uw advies te vragen dan wel dat van iemand die het weten kan b v vaa den directeur van den dienst te Rotterdam Die zegt dat een termijn als ik aangaf noodig is De V o o r 31 i 11 e r Ik wil den heer Broekhuizen er nog op wgzen het Ugt min of meer buiten zgn werkkring waar hg mededeelde dat do wet van 1872 gewijzigd was door een Koninklglc besloit dat een Koninklgk bealoit geen wet kan wyaigen H M de Koningin en President Faillières Koningin Wilhelmina zond een tolegrarfn aan Proaident FalUères waarin nogmaals warme dank wordt betuigd voor de onvergetelijke dagen in Erankrijk doorgebracht voor de zoo sympathieke ontvangst van het Franscho volk en de beste wenschen voor Frankrijk s voorspoed worden geuit Faliières antwoordde Hot telegram dat U M do vriendelijke gedachte had om mij te zenden hooft mij levendig getroffen Ik bon zeker do tolk van het Franscho volk te zijn indien ik U M opnieuw verzeker van zijn vreugde tf to kunnen zijn sympathie en eerbied voor d schoone Noderlandsche natie te ka non betuigen Wij zullen een kostbi herinnering aan uw verblijf e at van den Prins gemaal to Parijs behouden on ik verzoek U M wel onze boste wenschen voor Haar geluk de Koninklüko familie en den voorspoed van Nederland te willen aanvaarden Het vertrek van de Koninklijke familie naar Dobbin ia bepaald op Woensdagavond half zoven De reia gaat via Hheine Hamburg STATEN GENERAAL TWEEDE KAMEE Vergadering van Dinsdagmiddag Aan de orde is do conclusie van hot verslag der commissie voor de vorzookschriften omtrent een adres van hot hoofdbestuur van den Algem Bond van Ondei ffxcieren der Kon Marino en hot korps mariniers houdende verzoek om verhooging van soldijen Btrel onde om ten aanzien van dat adres over te gaan De heer Hugenholtz had voorgesteld het adres om inlichtingen te zonden aan den betrokken minister Hot debat word Vrijdag jl jifgebroken De heer Bogaard t de voorzitter van de commissie thans aanwezig verdedigt haar houding tegenover de aanvallen van den heer Hugenholtz Regel is dat de commissie zich niet tot den minister wendt bij 3e beraadslaging over een adres Iets anders is of leden afzonderlijk een en ander vragen aan den minister Maar men beoordoolfc oen adres op zicb zelf men stelt alleen voor oen adres naar do Regooring zenden om inlichtingen wanneer de zaak voldoende is gemotiveerd In casu had do commissie besloten het adreB aeder te leggen ter griffie tot inzago van de loden Door oen vergissing van den rapporteur is voorgesteld over te gaan tot de orde van den dag De heer Hugenholtz moent dat nu t stuitende van de conclusie vorvallon i en hij kan zijn voorstel intrekken te moer nu gebleken is dat roods een commissie door den minister ter zake is bonoamd Overigens acht hij het wenschelijk dat do heer Ankerman geen aparte besprekingen meer met don minister over adressen voert De Keer Ankerman verklaart dat er geen verband bestond tusschen zijn gesprek mot den minister on de conclusie van de commissie De conclusie tot nsderlegging ter griffie wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen Een zelfde conclusie wordt voorgesteld ton aanzien van oen adres van klerken bij do Rijksbelastingen even eons om loonsverbetering De hoor Hugenholtz slelt nu weor voor zenden aan den ministor om inlichtingen immers ten aanzien van het loon van dozo personen bestaat geen commissie De conclusie van de commissie voor de verzoekschriften wordt goedgekeurd mot 50 tegen 20 stemmen Omtront een adres van marechausBoes verzoekende terugbetaling van h i verkeerdelijk ingehouden bijdrage voor weduwenen weozonfonds zij zijn nl in de positie geen vergunning voor huwelijk te kunnen krijgen wegens gebrek aan woningen voor gehuwdon in de kazerneering vraagt de heer Thomson hot woord Do conclusie strekkende tot overgaan tot de orde van don dag omdat in goval van huwelgk ambtswoningen beschikbaar moeten worden gesteld bostrydt hij eerst wanneer er woningen zijn wordt vergunning verleend tot huwen Hij stelt voor zending naar de ministers van Oorlog en Justitie om iulichtingen Do hoor Ankerman verdedigt namens do commissie haar conclusie Al wat men doon kan is aan te dringen op t beschikbaar stellan van woningen maar overigens kan men hen niet vrijatellen van de storting Ook pa VËitiJ4Defti iiMüË eHiimwD VRIJDAQ 31 MEI 1912 Vervolg De heer Broekhuizen vervolgt Als de Raadsleden de wet nalezen zullen zij zien dat niot de dokter maar de burgemeester do verantwoordelijke persoon is hij is het hoofd van den ontsmettingsdienst aan hem wordt eon zeer uitgebreide bevoegdheid gegeven Artikel na artikel begint met de woorden De burgemeester is bevoegd En wat vraagt do wet van den arts Alleen dat hij oen verklaring afgeeft dat hot govaar van bosmotting geweken is dus niet dat er ontsmet is daarmede heeft hij oerst te njaken als do burgemeester hem om E dvics vraagt Ik moen mijne hoeren thans genoegzaam duidelijk te hebben geiaftakt dat volgens de wet niet de arts maar de burgemeester de verantwoordelijke persoon is Ik achtte het mijn plicht M d V t om dit in het midden te brengen daar m i door de onjuiste voorstelling bij de vorige boraadslar ging de eer van den geneeskundige il stand aangerand werd Wat nu betreft de door B en W in hot ontwerp van den ontsmettingsdienst aangebrachte wijzigingen met genoegen neb ik daarvan kennis genomen Hieruit toch bleek mij dat belangrijk is tegemoetgekomen aan mü ne bezwaren in zake de aan te schaffen hulpmiddelen en aan myne beide hoofdbezwaren tegen de voorgestelde regeling n l wat betreft de zekerheid van afdoende ontsmetting en wat betreft het veel te hooge tarief Dankbaar ben ik maar toch nog niet geheel voldaan Ik zal niet herhalen waarom ik juist voor Gouda het meest gewenscht acht een inspectrioe aan te stellen men heeft myn betoog kunnen nalezen in het officioele verslag der Raadsvergadering Ik apprecieer ook zeer den goeden wil van B en W in zake de opleiding van het personeel Uit het antwoord dat ik zoo even van den Voorzitter kreeg blykt dat er veel kans bestaat dat de ontsmetters naar Rotterdam zullen gezonden worden ter verdero practischo bekwaming De verlaging van het tarief voor het ontsmetten van woningen van 15 cent tot 5 cent per M acht ik een belangr ke verbetering Hoe lager het tarief is hoe beter en vollediger er ontsmet wordt en hoe beter voor de volksgeaoudheid gezorgd wordt Daarom flpyt het xnti dat B en W het door mij voorgestelde tarief niet aanvaard hebben daar dit nog lager is en dus ook billijker omdat de menschen dan betalen naar hun draagkracht terwijl in het door B en W voorgesteld tarief allen over één kam geschoren worden Dat B en W het tarief voor vaartuigen en lokalen op 15 cent hebben gelaten feegrijp ik niet Gaarne zou ik een antwoord ontvangen op de vraag welke de leidende gedachte geweest is om het tarief voor het ontsmetten van vaartuigen en lokalen te laten op 15 cent ofschoon het voor woningen verlaagd is tot 5 cent In plaats van het tarief voor lokalen zoo hoog te laten zou ik het nog veel eerder lager willen stellen dan 6 cent on wel om de volgende reden Bij het ontsmetten van een woning hoeft de bewoner zelf ook belang al is do volksgezondheid ook de hoofdzaak maar bij het ontsmetten van lokalen heeft de eigenaar al bitter weinig belang daarbij gaat het zoo goed als alleen om het volksbelang zoodat er veel voor te zeggen valt om lokalen gratis te ontsmetten Ik heb eens de moeite genomen de kosten van ontsmetting van eenige schoollokalen volgens het door B en W voorgesteld tarief te berekenen Een lokaal met afmetingen van 4 4 M X Ö 8 M X 6 5 M dat is nog geen groot lokaal kost ruim f 29 een lokaal van 4 5 M X 6 7 M X 8 2 M kofit f 37 De onbillijkheid hiervan zal ieder toch inzien want het gaat ver boven den kostenden prijs Bovendien zal dat groote bedrag de ontsmetting van schoollokalen tegenwerken wat toch zeker in niemand s bedoeling zal liggen Consequent zou het van B en W zijn als ztj ook voor deze ruimten het tarief op ton hoogstci 5 cent stelden Ik zou het liever nog lager willen hebben Laat ik nog mededeelen dat in de te Utrecht voorgestelde verordening het tarief voor schoollokalen en dergelijke ruimten op 4 cent per M ia gesteld Het tariof voor het gebruik van den ontsmettin gsoven is gelukkig verlaagd tot f 3 maar voor het halen en brengen wordt telkens nog f 1 berekend Dit is ver boven den kostenton prijs f 0 60 per keer zou toch zeker voldoende zijn voor onze gemeente In de Utrechtsche verordening is voorgesteld een tarief van f 0 80 per wagen en f 0 40 per trommel Met genoegen heb ik in do begrooting van kosten gezien den nieuwen post van f 200 voor verdere opleiding van het personeel Ik verheug mij ook zeer over het antwoord dat ik zoo evon van den Voorzitter gekregen heb aangaande de opleiding te Rotterdam Het is nog wel eonigszins twijfelachtig maar ik hoop dat het er van komen zal De oefening hier ter plaatse kan niet voldoende zijn Het allerbelangrijkste is practisch werken en dat kan hier ter stede onmogelijk zoo grondig gebeuren als te Rotterdam het is technisch werk en dat leert men eerst goed door onderricbt van menschen wier dagelijksch werk het is Menschen die geen goede opleiding gehad hebben kunnen niet voldoende ontsmetten Hebben de menschen dan geen goede opleiding gehad Ik heb er eens naar geïnformeerd wat het in 1906 voor een thooretische en practischo cursus is geweest waarop B en W in de stukken doelen Die cursus heeft uit niets anders bestaan dan dat de mannen van de fabricage 2 dagen te Rotterdam zijn geweest op den eersten dag zijn eenige lezingen door dr Ruysch gehouden iedereen begrijpt hoe weinig men van zoo iets medeneemt en op den tweeden dag werd de ontsmettingsoven bezichtigd en uitgelegd Maar de menschen zijn in het geheel niet in de practijk geweest zij nebben geen hand uitgestoken naar do directeur van den ontsmettingsdienst mij mededeelde En dit is jnist noodig verscbeidene dagen zelf de handen uit de mouw steken en zelf ontsmetten onder toezicht van geroutineerd personeel Ik zou gaarne zekerheid hebben dat B en W in elk geval aan het gemeentebestuur van Rotterdam zullen vragen of er gelegenheid bestaat onze menschen zioh © on 14 tal dagen practisch te laten oefenen Dat zou van zeer groot nut zijn Het kost betrekkelijk weinig aangezien de helft der onkosten door het Rijk worden terugbetaald en het gemeentebestuur van Rotterdam geen vergoeding vraagt voor zijn moeite De directeur van den ontsmottin dienat aldaar heeft mij verzekerd dat zg er zeer w om zouden z n Met genoegen heb ik bemerkt dat op e begrooting slechts voor 1 for I Broekhuizen is dat voor het halen en maline lamp geld wordt uitgetrokken brengen van de goodereu per keer De heer IJ s s e 1 s t ij n M de V Mijn bezwaar tegen de voorgestelde verordening pp den ontsmettingsdienst betreft in hoofdzaak de qnaliteit van leider Zooals de onderscheidene artikelenluiden kan men zich niet anders denken dan dat de leider een geneesheermoet zijn Nu weet ik niet of wij onshier terstede een toestand kunnendenken dat er onder de genoesheerengeen goede keuze te doen is in zakehet leiderschap Dat weet ik niet maaraan de hand van het rapport van dr den Honter is mij toch door een autoriteit verklaard dat het niet altijd gewenscht is om een geneesheer tot leider te nemen Men versta mij wel ik heb er niets tegen om als wij een geschikten geneesheer vinden dien tot leider aan te stellen maar ik zie er bezwaar in om ons te verbinden dat de leider altyd zal moeten zijn een geneesheer Dr den Houter schrijft in zijne missive Bij het zoeken vaneen deskundigen leider van den ontsmettingsdienst zou ik stellig niet in de eerste plaats een geneeskundige hebben gedacht Ik ontken geen oogenblik dat er medici kunnen zijn die zich door bijzondere omstandigheden het veroisohte hebben kunnen eigen maken maar noch de deskundige opleiding noch de gewono werkkring van den geneesheer stempelt hem tot leider op dit in hoofdzaak practisch en technisch terrein Veel meer zou ik den deskundigen leider willen recruteoren uit ambtenaren van een technischen gemeente dienst en den gekozene voor zija taak bij een bestaanden ontsmettingsdienst laten bekwamen Het is mij bekend dat in plaatsen waar de ontsmettingsdienst van werkelijk aanbelang is aan het hoofd daarvan staat een geneesheer Zooals ik zeide ik heb daartegen niets wanneer wij een goscbikten geneesheer hebben geschikt om als leider op te treden maar ik zie er govaar in om ons or toe te verbinden dat de leider steeds moot zijn een geneesheer Ik heb nog gelegenheid om op deze aangelegenheid terug te komen later bg de behandeling van art 2 Wordt vervolgd Qemengde Bericliten Onze Helmus e Waalre K B is de oudste veldwachter uit die streek overleden De beambte wgd en zijd bekend als onze Helmus bereikte den leeftijd van 90 jaar De 46 jarige landbouwer Egbert Oost te Zuidwolde is gearresteerd als verdacht van zijn zoontje Hilbert van het leven te hebben beroofd althans zwaar lichamelyk letsel te hebben toegebracht door dezen daartoe met oen hard voorwerp een of meer hevige slagen toe te breagen waardoor schedelbrouk is ontstaan tengevolge waarvan genoemd kind is overleden Te Wijk bij Duurstede is afgebrand dö houtzaagmolen De Zonnewijzer toebehoorende aan de Gebrs J G en A van Amerongen AUes was verzekerd Onrust op een kraamvisite Na het drinken van een likeur Zondagavond op een kraamvisite te Holward voelden zoo schrijft men ons van daar eenige vrouwen zich onwel sominigett barer in die mate dat zij bewusteloos Ineenzakten Velen hadden neiging tot braken De oorzaak van dit verschijnselwordt gezocht in het gebruik van delikeur in het gebruik van de likeur zonder alcohol die naar we vernemen scheikundig zal worden onderzocht L Ct Gisterochtend ia door een trein tusschen de stations Herzogenrath en Kerkrade een jongen aangereden en zeer ernstig gewond De jongen is naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht Stadsnieuws GOUDA 5 Juni 1912 De kapitein J W Gefken van het 3e bataljon 4e regiment infanterie wordt op 15 Juni a s overgeplaatst bij het 7e regiment infanterie met bestemming voor t garnizoen Naarden Orgelconcert Groote Kerk Dinsdag 11 Juni a s zal het 3e orgelconcert plaats hebben Daarvoor is medewerking toegezegd door mevr S BisBohop van Tuinder Geerling sopraan den Haag en den heer Fr Kleinbloeaem baritpn Rotterdam Het programma bevat werken van Baoh o a Duet uit de cantate Ich hatte viel Bekümmernisa Mendelssohn 2 Aria s uit Elias Winkler Oscar Wermann J Rheinberger on Fr Liszt Tot onderwijzeres aan de school der Gooische School vereeniging te Laren hoofd de heer H H van Es is tegen 1 Sopt a s benoemd mej A H O Gabry volontaire op de 1ste Burgerschool alhier Het aantal sollicitanten was meer dan 80 Tegen twee meisjes van 14 en 15 jaar die Zondag een goud horioge hadden gevonden en dit hadden beleend isvprocesverbaal opgemaakt Door de politie alhier is een gesignaleerd persoon aangehouden die nog drie dagen hechtenis moest ondergaan Hedenmiddag omstreeks 1 uur heeft op den afrit aan de Hanepraai een ongeluk plaats gehad dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben Terwijl de bediende van het Hotel de Zalm A V H op zijn rijwiel van Stolwijkersluis komende den afrit afkwam knapte door den btorm het bovengodeelte van den eenigen daar nog staanden boom af en viel met zijn takken op don wiolrijdor Deze bekwam daardoor een hoofdwonde en werd ook inwendig gekneusd zoodat hij op last van Dr P J A Levedag na in het machinegebouw van Rijnland te zijn geholpen naar hot Van Iterson Ziekenhuis moest worden overgebracht Het rijwiel dat gisteren juist was aangeschaft en dus fonkelnieuw was is totaal vernield Gelukkig voor H dat hij door de takken is gegrepen anders was do man zeker doodgeslagen Hedenmorgen maakte een detachement militaire wielrijders uit Niouwersluis eon afstandrit naar dezo gemeente In hunne grijze en groene uniformen hadden zij veel bekijks Oudewater Da H Doornvold predikant bij do Ned How üem alhier heoft voor het beroep naar Loon op Zand bedankt Schoonhoven Bij het te Utrecht gehouden examen voor do akte 1 o slaagde de hoer J van der Velden alhier 390 ö © taats loterij 5 KI Trekking van Woensdag 5 Juli No 19083 f 50 000 4727 7308 7434 10925 12983 16946 en 18959 ieder f 1000 782 140G 3GG3 3667 12779 14253 en 15984 iedor f 400 G131 8029 8G02 14000 on 15984 ieder f 200 842 1930 2106 4912 7840 10124 12146 121B2 14214 15064 16212 1681G 18689 en 20105 ieder f 100 Prijzen van f 70 82 119 2U 886 478 tfi 6tó 690 831 1917 32 4fl 1805 1418 74 1651 1716 1919 8i aSOB 2480 37 3876 2010 32 95 816i 8M7 4S 54 3312 15 8505 41 8730 69 B898 3983 59 1019 4127 4499 4G82 1973 50Üfl598963845402845594 595I78 6101 63 0450 70 97 6665 6700 6948 02 75 7197 7381 7501 89 7777 7818 7902 fl 21 8049 80 8125 73 8367 8437 Ö652 78 Ö7 94 9751 8945 0015 9162 a65 9821 0445 60 9779 9805 10011 lOlBl 80 10245 70 80 10330 83 10428 10522 75 10063 10714 10851 SS 11104 11818 11444 B2 11501 88 11917 11780 13175 12256 91 1B149 61 82 12548 12621 42 58 76 la BÖ 1 486 S6 12902 13118 88 1S222 56 57 18800 12 18408 69 13604 16 60 76 18988 14060 14124 68 14208 14800 M 57 14408 29 4S 14696 14022 00 79 86 14718 73 14964 8D 15061 88 15318 16891 16408 10 81 15657 16834 15Ö88 16017 16155 57 73 16255 16 10 66 16056 68 16706 16805 12 10925 32 86 72 170BÖ 51 1T314 17464 1Ï515 17868 17700 84 78 17808 71 18166 18872 18511 61 1S778 88 18941 78 18020 46 192T3 19808 14 20 26 19488 19665 10664 18751 19810 46 76 18970 71 20027 70 86 20177 20310 5B 21 08 20438 30655 69 90ÖO0 20681 86 30891 Rechtzaken RECHTBANK TE ROTTERDAM Strafzitting Gei D Dubbelman verklaarde op 7 April te Schoonhoven te zijn aangevallen door den 20 jarigen bekl C den B van daar die hem op den grond gooide sloeg en stompte De niot verschenen P den B een broeder van den eersten bekl was er bij gekomen en had eveneens den get gestompt en geslagen De tweede get bevestigde deze verklaring de agent v Weole had gezien dat P den B get Dubbelman slagen toebracht Bekl C den B verklaarde den mishandelde óón slag te hebben gegeven Eisch wegens mishandeling tegen elk f 25 boete subs 30 dagen hechtenis Niet verschenen was Johanna V beUaagd vftn vernieling Twee getuigen vwklaard n op 25 April gezien te hebben dat zg met een steen een ruit van perceel 8 aan de meent te Schoonhoven stuk gooide Eisch veertien dagen gevangenisstraf De rechtbank heeft gisteren veroordeeld C V D 25 jaar zonder beroep te Gouda huisvrouw van A A G wegens opzettelijke brandstichting waardoor gemeen gevaar voor goederen en levensgevaar voor anderen te duchten was tot drie maanden gevangenisstraf Vernietigd werd een vonnis dd 3 April van don kantonrechter te Gouda waarbij H K 41 jaar uitgever aldaar werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde overtreding van do politieverordening Opnieuw recht doende veroordeelde de rechtbank bekl tot 50 cents boete subs een dag hechtenis si oisi Voetbal De Moordrechtsche voetbal vereen Excelsior organiseert op Zondagen 9 16 on 23 Juni serie wedstrijden op haar terrein te Moordrecht Onderstaand programma is daarvoor vastgesteld 9 Juni Excelsior II Gouda Be Quick Waddinxveen T O P II Gouda U S C II R dam U D I II R dam Sparta Haastrecht Concordia Göuda vrijgoloot vriendschappelijk tegen Excelsior Moordr 23 Juni domi iinalo en finale om 4 prijzen 16 Juni A Excelsior I Parkieten Schoonh B T O P I U D I I Rotterdam Winnaar A idem B om den 1 en 2 prijs Verliezer A idem B om den 3 pr Onze Geïllustreerde Weekbladen Het Leven bevat behalve als voorplaat ook enkele foto s van H M de Koningin to Parijs en vervolgen vorder mot de Elfstodontocht do Italiaansch Turksche oorlog concourses hippique te Arasterdam en te Zeist roei wedstrijden te Oudshoorn het gym nastiekfeest te Gouda H M s keurig ingerichte vertrekken te Parijs opening van het Volks sanatorium te Hellondoorn de Olympische Spelon in Rotterdam Holland Belgiü militairo caricaturen enz enz Laatste JBerictiten TWEEDE KAMER Vergadering van hedon Arbeidersaiektoverzekering De heer Duys s d zette in de heden gehouden vergadering zijn rede die hij gistefen afbrak voort Spr verweet dat de minister dat de sociale verzekering ten slotte zal naerkomon op normaliseering van de el endo omdat allerlei deelen van het inkomen van den arbeider worden afgenomen voor premie belasting verhooging der levensmiddelen tengevolge van de tariefwet de dokterskosten enz Wat de motie de Kantor en Roodhuyzen betrof achtte spr de indiening daarvan ontijdig Te laat omdat ze bij de vraagpunten had gehoord te vroeg omdat we nog niet weten wat er door amendementen aan te nemen in de wet zal worden Spr s grootste grief tegen de motie was dat het een motie was Zulke zaken laten zich niet in een motie afdoen Alles komt op de uitwerking der wet aan En hoe denken de heeren de Kantor en Roodhuyzen dat wel te doen Ze laten die uitwerking aan een ander over De heer Roodhuyzen u l Dat deed do heer Troelatra ook met zijn motie bij de Bakkerswet Do hoor Duys s d De heer de Kanter bad heelemaal niet op artikel 29 gelot Dat had hij over het hoofd gezien Spr hield vol dat behandeling der Ziektewet moet vóórgaan dan die der Radenwet De zitting duurt voort De Bakkerswet verworpen De Tweode Kamer verwierp heden de Bakkerswet met 49 tegen 42 stemmen De stemming was aldus Vóór stemden de sociaal democraten RoomschKatholieken en Antirevolutionnairen behalve v d Velde Loeff de Stuers v d Berg Duynstee van Vuuren Schimmelpenninck en van Lynden Tegen stemden de Vrrjzimiigen en de ChristelijkHiitorischeu waaronder de voorzitter Afwezig waren Kuyper Blum Arts de Meester van Nispen Nijmegen Dolk de Montó Verloren van Asch van Wijk en van Wichem Met bijzonder veel genoegen maken wij melding van bovenstaanden uitslag Dezo wet was ona bijzon pr onsympathiek wijl de bezwaren die daarvan waren verbonden logio waren zij zou een zeer ongewenschton toestand scheppen in het bakkersbed rij f tot groote schade van velen Het gezond verstand heeft hier gezegevierd over de politiek die blijkens het aantal stemmen vóór bij velen als voornaamste heeft gegolden De steun der sociaal democraten Minister Talma betoond in die mato dat zij de wet boschouwdaa als eon stuk work van h e n heoft niet mogen baten Het onzalige ontwerp is gelukkig van de baan Brand in Stamboel De schade door don hovigen brand aangericht wordt thans geraamd op 18 millioon guldon Tweo dor gewonden zijn nog ovorleden Do Kolenstaking in Frankrijk Parijs 4 Juini In do Franscho kolondjstricton is de algemeeno staking uitgebroken Voorloopig is alles rustig Uit Albanië Volgons de laatste berichten uit Albanië zijn do besprekingen tusschen de Ottomaansche regoering on do rebellen afgebroken Eadil Packa heefï de laatste gosommeord do wapenen binnon 48 uur neer te leggon Rusland Honderd jaar later Uit St Petersburg wordt gemeld Bij gelegenheid van do lOO jange herdenking van do oorlog van 1812 heeft do Russische regeering don Franschen ministor van oorlog gemachtigd tot hot doon oprichten van een monument op het slagveld van Borodino ter nagedachtenis van do in 1812 gesnouveldo Franschen soldaten De einduitslag der Belgische verkiezingen Do cloricalen winnen ir zetels en verliezen 1 De liberalen resp 5 on 5 Socialisten 5 en 1 De nieuwe kamer zal dua saraongestold zijn uit 100 cloricalen 45 liberalen 39 Socialisten en S Chr üemo craten Wat eon cloricale meerderheid geeft van 14 stemmen Portugal De staking in het tramverkeer Groepen van inwoners van Lifiaal on voornamelijk tot do arboidonde klasse behoorend deolon mede dat een groote protestbeweging tegen do staking van het trampersoneol op touw wordt gezet Brussel 4 Juni De uitslag der So naatsverkiezingen is als volgt Do vorigo Senaat bestond uit 61 Kath en 40 lib en soo dem er was oen meerderheid van 18 st Zondag behaalden do Kath 54 zetels do lib en soc dem 39 De volgende maand zullen de Provinciale Raden nog 27 Senatoren moeten kiezen De Regeering hoeft thans een meerderheid van IB stemmen Verkiezingsonlusten in België Brussel 4 Juni Een nieuwe aanval heeft op een katholiek © instelling plaats gehad De gendarmes maakten een charge en dreven de botoogors uiteen Er zijn velen gewond Tal van arrestaties hadden plaats Algemeeno Rekenkamer s Gravenhage 4 Juni Op de voordracht voor de Algemeeno Rekenkamer zijn geplaatst 1 R Zuyderhof Referendaris Dop van Koloniën s Gravenhage 2 Mr L A Bijban Gemeente Secretaris Delft 3 Mr J B Breukelman Referendaris Raad van State s Gravenhage Zomersaisoen 1912 ONTVANGEN eene buitengewoon groote Collectie Nouveauté in Costumes tailleur Mantels Robes Blousen Rokken van de goedkoopste tot de boste soorten tegen de meest concurreerendo prijzen D SAMSOM aouda Specialiteit in Ifouveautê a Bekroond op diverse Tentoonstellingen met de hoogste ondeiBoheiding Telegrafisch Weerbericlit van het Koninklijk Meteriologisch Instituut to DE BILDT Hoogste barometerstand 768 1 te Horta laagste stand 747 0 te Skegness Verwachting tot den volgendon dag Matige tijtlelijk krachtige zuidwestelijke tot zuidzoostolelijko wind overwegend zwaar bewolkt waarschijnlijk regenbuien mot geringe omweerakans iets zachter Officieele Pr iscourant VAN DRN tlf fee te nhan del te lm Sterdam 5 JUNI 191Ï f WlgO Staatsleonlugeu Ned Cort WerkelijkeSchuld 3 pet Oostonr Belastingvrije Kronenrento 4 pet Port Obl 3do Serie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1906 5 pet ld Obl Gr Russischo Spw mij 18984pct ld Obl Nicolai Spoorweg 1867 09 4 pet ld Obligatie Oo Emissie 4 pet Japan Obl 1899 4 pot Mexico Aft BinnenlandObl 5 pet Brazilië Funding Leoning 5 pet d Obl 1889 4 pet Venezuela Dipl Schuld 1905 3 pet Biiuk en Crettlet lustel Nod Bankaandeolon Industr OndcrneinliiKeu American Car Foundry Comp C V A ld Smolting Rüfining Cö Cort V Annd Anglo American Telegraph Cy Cort V A U S Steel Corp Gert V Gew Aand Kol € reillet tnstell en Cultuur OnderneiuiqiEeu Ilandelsvcr Amsterdam A and Jav Cultuur Mij Aand Ned Handol M ij C v A HUnbouw nijm Ketahoon Mijnbouw Mij Gow Aand Redjang Lobong Mij nbouw Mij Aand Great Cobar Aand PetroleumOuderu Dortsche Petroleum Industrie Mi Gew A Kon Ned Mij totExpl V Potr Bronn C v A Shell The Transp Trad Cy 0 v G A Scheepvaart HUeu Ned Am StoomvaartMij Aand Stoom vaart Mij Zeeland Preferente A Int Mercantile Marine Oy afgest Prof A Tabak Oudernemlnsen Bindjey Tabak Mij A Diversen Maxwel Land Gpant Cert V Aand Peruvian Corporation Lim Cert v Aand Hpoorwefcen Holl IJzeren Spoorwegmij Aand Mg t Expl v Staatsspoorwogen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet Warschau Woonen Spoorwegmij Aand dito dito Act de Jouiss Amerika Atchison Alg Hypb Obl 4 Dct Eriü Spoorweg Mij Gew Aand Union Pacific Railroad Cy Cert v gew A Wabash Gew Aand Prenfieleenlngeu Amsterdam Aand 3 pot Hongarije TheLs Re gTÜirangaQes 4pct GELDKOERS Prolongatie 4 4 pCt Van Nat Staatsf Integr iots minder overigens onveranderd Buitonl Staatsf prijsh Mijnon flauw voor O Borneo overigen prijshoudond Cobars iets beter Tramw vast Gen Tradingflauw Amor betere stemming Petrol verlaging Tabakkon vrij kalm iets beter Culturen iets beter Rubbers prqahoudend