Goudsche Courant, maandag 9 maart 1914

hoeveelheid Ammunitie zijn hier uit de VereenÏKde Staten aangevoerd Hiervan zijn 260 geweren naar de hoofdstad gezonden ten einde de Amerikanen te bewapenen in geval er een oproer mocht uitbreken De overige zijn naar bet Amerikaan che vlaggeschip gezonden en de schontbij nacbt zal er naar eigen inzicht meo kunnen handelen De wapenzonding naar de hoofdstad had plaats in overleg met de Amorikaansche regeering John D Rockefeller de petroleummagnaat schijnt het geharrewar met de verschillende plaateen waar hij in den loop van het jaar gedurende langoren of korteren tijd verblijf houdt moede te zijn geworden en heeft bepaald dat zijn domicilie van nu af gevestigd zal zgn in den staat New York Dat is geen gering buitenkansje van den New Yorkschen fiscus want Rockefeller wiens jaarlijksche inkomsten op 100 millioen doll worden geschat zal daarvan volgens de wet op de inkomstenbelasting 6 millioen moeten afdragen Spoorwegmaatschappij failliet Rio DB Janeiro 7 Maart Do Journal de Commerce vermeldt het failliet van drie spoorwegmaatschappijen n l de Dourada de Arecuara en de Sao Paulo Coyar Het is hoofdzakelijk buitenlandsch kapitaal dat schade lijdt Beloïb Koning Albert De arm van den Koning wordt met den dag beter Het verloop van de breukherstelling is normaal maar deze zal toch langer duren dan eerst verwacht werd Het zal wel begm April worden voor de Koning het gebruik van zijn arm weer teruggekregen heeft £ r staat nog niets vast van een mogelijk verblgf van het Koninklijk gezin te Ostende gedurende het Paaschreees Naar alle waarsohgnlijkheid zal het koningspaar on zijn kinderen een paar weken in den vreemde gaan doorbrengen lïoisook dor Koningin te Thieu Vergoaold van een holduuio ou haar socretariö heetft do Küuingin zich pw auto naar du plaats van de ramp te Thieu begtóveu U M bracht een bezoek aan de families der negen BlachtoHers De ingenieur Manche door wimiö teg aiWüordigheiü van g eeet ou nmed hot leven van 200 mijnwarkera gered 1h word door de Koningin hartelijk toegeeproken Mou wool dat do ploegbaas Thiery die eruutig gewond werd oit ovar wiion do dokterB niet geruHt zijn zirh eveneens op hot oogenblik doi cata 8ii opho dapper heeft godrageu De Koningin hooft zich naar de woning van den bi aveu man begeven en lang aan zijn bod gezeten II M gaf haar bowondoring voor zijn manmoedig gedrag to kennen en nu zijn kwtrtauren te hebben bekeken gaf zij monigio raadgeving aan de pereonen di e den gownmie verplegen Toen U M het huin van den ploeghaaH verliet word zij door do bevolking die door het bezoek getroffoji wa hartelijk toegejuipht en terwijl do burgemeostor zijn dank betuigde klonk van allo kanton Levo de Koninginl VRIJDAG O MAART 11H4 Vervolg 9 Een schrijven van B en W waarbij ter goedkeuring wordt ingezonden de rekening van de ontvangsten en uitgaven van het gemeentepensioenfonds over het jaar 1913 Dit voorstel luidt aldus Gouda 6 Maart 1914 Wy hebben de eer Uwen Raad hiorbij te doen toekomen de van de Commissie van bijstand in het beheer van het gemeente pensioenfonds ontvangen en door ons in orde bevonden rekening van do ontvangsten en uitgaven van dat fonds over het jaar 1913 vergezeld van de noodige bowijastukken en van den staat der bezittingen op 31 December 11 Uit de rekening blijkt dat het totaal der ontvangsten heeft bedragen f 3S802 en dat der uitgaven f 38391 82 Va zoodat de rekening sluit met een kassaldo van f 420 17 Behalve deze contanten bezat het fonds op ultimo December aan eftecten een kapitaal van f 176737 20 het totaal der bezittingen bedroeg derhalve f 177737 371 3 tegen f l64949 32 j aan het einde van het jaar 1912 Betreffende de ontvangsten verdient vermelding dat aan bijdragen van ambtenaren tot 1 October en aan contributiën van het personeel der AmbachtsBchool werd geind f 5515 14Va togen f 7137 37 over het jaar 1912 en dat aan rente werd gekweekt f 8001 79i j egen f 7228 40 in het vorig jaar terwyl werd ontvangen f 731 11 en wegens terugbetaling door de ge meentelichtfabrieken van betaalde premiën ter zake der herverzekering van het risico ingevolge de Ongevallenwet ï 808 99 V2 Wat de uitkeeringen ten laste van het fonds aangaat aan lijfrenten beschreven door wijlen Mejuffrouw Hoffman werd betaald f 780 tegen f 1040 in het vorig jaar de pensioenen en gratificatiën verleend vóór de oprichting van het fonds vorderde f G45 tegen f 663 75 in 1912 en voor de pensioenen toegekend krachtens de pen si oen verorden ing werd een uitgaaf vereischt van f 13208 48V2 tegen f 12096 53 in het voorgaande jaar terwijl wegens de herverzekering van het bovenbedoelde risico der gemeente een bedrag van f 1491 08 verschuldigd was tegen f 1427 14 in 1912 Wij hebben de eer den Raad in overweging te geven de rekening goed te keuren en te bepalen dat het bedrag batig saldo van f 420 17 a zal worden overgebracht op den dienst van het loopende jaar Aan den Raad der Gemeente Gouda Ter visie 10 Een voorstel van B en W om in beginsel mede te werken tot de oprichting der N V Gemeentelijke Credietbank Dit voorstel luidt aldus Gouda 6 Maart 1914 De Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten stelt zich voor over te gaan tot de oprichting als afzonderlijke naamlooze vennootschap van eene gemeentelijke credietbank ten doel hebbende 1 het verleenen van credieten aan of onder garantie van gemeenten provinciën en waterschappen hetzij op geaccepteerde wissels of tegen promessen hetzij door beleening van schuldbrieven of anticipatiebiljetten of gedekt door andere zakelijke zekerheid hetzij in blanco in rekeningcourant 2 het overnemen van of deelnemen in geldleeningon ten laste van gemeenten provinciën of waterschappen alsmede het verleenen van haar tusschenkomst bij het afsluiten van die geldleeningon Do vennootuchap zal dit doel trachten te bereiken door de uitgifte van schuldbrieven het disconteeren van door gemeenten provinciën of waterschappen aan order gestelde geaccepteerde wissels promessen of anticipatiebiljetten alsmede door het tijdelijk overnemen van gelden van genoemde lichamen hetzij k deposito hetzij tegen onderpand van effecten Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2 500 000 verdeeld in 10 seriön elk bestaande uit 250 aandeeïen op naam van f 1000 waarop te storten 10 pCt of f 100 Elke deelneming van 10 aandeelen in de eerste serie geeft recht op óén oprichtersbewijs dat ten allen tijde kan worden ingetrokken tegen betaling van f 100 aan den houder Aandeelhouders kunnen slechts zijn Nederlandsche gemeenten De gemeenten wijzon haar burgemeester een harer wethouders of een der leden van haren gemeenteraad aan om haar in hare hoedanigheid van aandeelhouder te vertegenwoordigen Tegenover elke geplaatste serie van 250 aandeelen mag de vennootschap schuldbrieven tot een maximum van f2 500 000 uitgeven Van de netto winst over ieder boekjaar wordt 10 pCt bestemd voor een reservefonds en uit het overschot allereerst aan de aandeelhouders ten hoogste 5 pot van het door hen gestorte bedrag uitgekeerd Van hetgeen dan overblijft komt o a 50 pCt aan de aandeelhouders 15 pCt aan de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en 10 pet aan de bij die Vereeniging gedurende dat geheele jaar aangesloten gemeenten De 50 pet der overwïst welke aan aandeelhouders komt zullen worden gebezigd tot bijstorting op de aandeelen en eerst na volstorting dier aandeelen worden uitgekeerd Onder toezending van de ontwerpstatuten waarvan wij een afdruk hierbij overleggen verzoekt de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ons bij schreven van 26 Februari jl No 12 vóór 1 April a s te berichten of de gemeente Gouda in principe bereid is tot de oprichting mede te werken en zoo ja voor hoeveel aandeelen zij zou willen deelnemen Het zal wel niet behoeven te worden uiteengezet dat aaneensluiting van de Nederlandsche gemeeiïten voor hare leeningen op korten of langen termijn en voor hare andere financieele operatiën niet anders dan in haar geldelgk voordeel kan zijn en dat b den voorgenomen opzet de op te richten credietbank slechts gering risico kan loopen Wg achten het dan ook wel gewenscht dat deze gemeente 1 voor een matig bedrag als aandeelhoudster bij de oprichting toetreedt Mitsdien hebben wij de eer Uwen Raad voor te stellen het volgende besluit te nemen De Raad der gemeente Gouda Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 6 Maart 1914 No 27 370 en het daarbij overgelegde schrijven van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten van 26 Februari te voren No 12 Besluit Zich in beginsel bereid te verklaren mede te werken tot de oprichting der Naamlooze Vennootschap Gemeentelijke Credietbank Crediet en Depo sitoMaatschappij der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten en tot de deelneming in haar kapitaal voor tien aandeelen van f 1000 waarop te storten 10 pCc De Raad voornoemd Secretaris Voorzitter Aan den Raad der gemeente Gouda Ter visie Een suppletoire begrooting voorhet dienstjaar 1913 van het van ItersonZiekenhuis Een suppletoire begrooting voorhet dienstjaar 1913 van de Hoffman s stichting Volksgaarkeuken Een suppletoire begrooting voorhet dienstjaar 1913 van het Bestedelingenhuis voor oude lieden en vanhet St Elizabeths Gast of Oudevrouwenhuis Liggen ter visie en zijn voor heden aan de orde gesteld 14 Een suppletoire begrooting voorhet dienstjaar 1913 van het BurgerlijkArmbestuur Ter visie 15 Het rapport der Raadscommissieover het onderzoek der rekening vande StadsBank van Leening over hetdientjaar 1913 Dit rapport luidt aldus Gouda 3 Maart 1914 Aan den Gemeenteraad van Gouda De Commissie door U benoemd tot het nazien der rekening van de Bank van Leening over het dienstjaar 1913 heeft de eer mode te doelen dat bedoelde rekening door haar in goode orde bevonden is en ïij mitadien voorstelt dezelve goed te keuren Het nadeelig saldo groot f 211 20 zal uit de middelen der gemeente behooren te worden gedekt v J J VAN GALEN J DE JONG Hz C VAN VEEN Az De Voorzitter Namens de vergadering breng ik de Commissie dank voor de genomen moeite Namens B en W stel ik voor haar rapport met de rekening ter visie te doen leggen Aldus besloten 16 Dankbetuiging van den Directeur der Bank van Leening en vanden Concierge van het gymnasiumvoor de aan hen toegekende salarisverhoogingen Aangenomen voor kennisgeving 17 Een aanbeveling van Libryemeesters voor de vervulling van eenin hun midden ontstane vacature Deze aanbevoling laidt aldus Gouda 19 Februari 1914 Aan den Raad der Gemeente Gouda Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van Dr F H G van Iterson bevelen Libryomeesters het volgend tweetal bij U aan No 1 G F W VAN DE VELDE 2 W ZUIJDAM Namens Libryemeosters De Voorzitter H VAN ASSENDELFT De Secretaris A VAN IJSENDIJK Ter visie 18 Een idem van Regenten derbeide Gasthuizen van don volgendeninhoud Gouda 16 Februari 1914 EdelAchtbare Hoeren Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer F Herman Fz hebben wij de eer U als Regent van de beide Gasthuizen aan te bevelen de heeren W BOKHOVEN en J KORTENOEVER Regenten der beide Gasthuizen H J NEDERHORST Voorzitter J C VAN DER TORREN Secretaris Tervisie Wordt vervolgd 3S a n st Die Meistersinger von NOrnberg von Richard Wagner I In den zomer van 1845 onmiddellijk na voltooiing van de Tannhauserpar Ingezonden Mededeelingen WEST INDISCHE CHOCCSJIDE EN CA£AO Eoet natuuriuiten CacaosmaaX Weot IndtacKe Imrpopt Co Heerer gp 455 AjiiBteaklam tituur maakte Wagner t eerste ontwerp voor f Die Meisterstnger von 2vürnberg Goede vrienden meenden dat eme Oper leickteren Oenres hem veel succes zou bezorgen en juist de in Tannhauser behandelde Sangerkrieg op den Wartburg gaf hem t idee tot dit vroolijke W rh und Wettgesangy De innerlijke drang tot dit werk zonder welken Wagner niets kon scheppen was echter toen niet aanwezig t gevolg was dat hij in plaats van de Meistersinger Lohengrin schiep Eerst in t jaar 1861 nam Wagner deze stof weer op en voltooide het werk door vele onderbrekingen gestoord in den loop van de volgende zeven jaren Tot goed begrip van de handeling in dit meesterwerk van Duitschland s grootsten componist laten we hier enkele bizondorheden volgen omtrent t ontstaan en de inrichting van t gilde der Meistersinger De tijd der Hokenstaufen was de bloeitijd van t riddergedicht t Nibelungenlted Gudrun Parcival en de talrijke minnezangen zijn de vruchten van de eerste klassieke periode der Duitsche litteratuur waaruit de namen Wolfram von Esschenhach en Walth von der Vogelweide in t bizonder vermelding verdienen Dappere ridderlijke geest diep godsdienstig gevoel dwepende vroawenvereering waren de voornaamste elementen van de riddergedichten van de twaafde en de dertiende eeuw Doch toen in 1268 de laatste der Hohenstaufen door beulsbanden viel begon een der treurigste perioden uit de Duitsche cultuurgeschiedenis Do politieke omstandigheden waren zoo ongunstig mogelijk eerst de verwarringen vf n t mferregnujn dan de regeeringen van Rudolf van Rabshurg en z n opvolgers die wel belangstelling toonden voor de uitbreiding van hunne persoonlijke macht maar die t geestelijk leven in Duitschland ternaude aandacht waardig keurden De edele voorname ridderstand ontaardde in t gilde der roofridders op wier burchten voor de dichtkunst geen plaats was Maar de uitvinding der boekdrukkunst in t midden der vijftiende eeuw en kort daarop de verovering van Constantinopel door de Turken waren de voorboden van eene nieuwe periode Ook de geweldige overzeesche ontdekkingen brachten t hare hiertoe bij doordat zij ten gevolge hadden dat niet meer de burchten der ridders doch de in macht toenemende steden de centra voor de cultuur vormden Maar in deze tijden van hernieuwden bloei bleef de dichtkunst achter De vroolijke dwepende levensopvatting die t riddergedicht kenmerkte kwam ciet terug en in haar plaats ontstond eene koele nuchtere verstandsnchting die weinig ruimte overliet voor poëzie Dit is de tijd waarin t Meistergesang opbloeide de tijd die den achtergrond vormt voor Wagner 8 Meiateringer gedicht Toen de ridderlijke poëzie in verval kwam verdeelde do stroom der dichtkunst zich in twee takken De eene zegt Wilsing verdween in de schoot van het volk als een stroom die de aarde in zich opneemt om later in de gedaante van het Duitsche volkslied weer voorden dag te komen De andere verhuisde van de burchten dor ridders naar de burgers in de steden de hoofsche minneliederen herleefden in t burgerlijke j Metftergesang Maar als kunst beschouwd waa t Metstergesang slechts een karikatuur van de minnezangen De uiterlijke vormen van hunne voorbeelden konden de brave Bandwerkstneister wel getrouw navolgen maar de lichte sierlijke toon der rid dergedichten veranderde onder hunne handen tot een stugge pedante dreun De Meistersinger voerden den oorsprong hunner kunst op tot den Majnzer zanger Frauenlob In ieder geval was t Mainzer zangersgitde het oudste De voornaamste centra van t Meistergesang waren de Zuidduitsche rijkssteden Mainz Frankfort Niirnberg Regensburg Augsburg en Ulm Voornamelijk t rijke en kunstzinnige Nürnberg werd een belangrijk middelpunt voor de MeisterJcunatf dooTd i de eenige waarachtige dichter die deze kunst heeft aan te wijzen Bans Sachs daar talrijke leerlingen om zich heen verzai elde I è Meistersinger waren voornameIgk handwerkslieden en daardoor droe gen ze het gildewezen van hunne ambachten op hunne zangvereenigingen over Zooals men bij de ambachten leerlingen gezellen en meesters had zoo bestonden ook hier verschillende rangen waarvan de Jfets erwürdé de hoogste was Naast de voorzitter van t gilde trad de Merker bizonder op den voorgrond de door t gilde aangestelde kunstrechter die de fouten te noteeren en t oorti eel te vellen had Als richtsnoer diende daarbij de Tabulatur j waarin alle regels en bepalingen van t Meistergesang waren vereenigd De vergaderingen waarin y 8chule gesungen werd vonden gewoonlijk des Zondagsnamiddags in do kerkun plaats Als schutspatroon der Meisterkunst gold de koninklijke zanger David en zijn beeld in goud was de hoogste zangersprijs De vorm van t Meisterlied werd f Bar genoemd en was eene getrouwe navolging van de oude minnezangen iedere Bar bestond uit drie deelen de tweegelijkgebouwde Stollen en t Abgesang De stof werd bij voorkeur aan den bijbel ontleend De talrgke liedvormen die zich onderscheidden door de strophenbouw en de melodie werden ïöne en TFeise genoemd en ontvingen de wonderlijkste namen Alleen hij die zelf een Ton uitvond kon de Meistenvürde krijgen Deze opmerkingen dienen om n juist begrip van den litterairhistori schen achtergrond die in Wagner s drama van zoo n groote beteekenis is mogelijk te maken We zullen nu tot de bespreking van de eigelijke handeling van t stuk overgaan H N Wordt vervolgd HORS D OEÜVRES Water vrees Nog kwalijk bekomen van de vermoeidheid der Vrijdagsche raadszitting en na een nacht vol fantastische droomen over series van 1001 caramboles las ik Zondagmorgen de N R Ct En toen ik met slaperige oogen las over de tentoonstelling van poesekatten schrok ik plotseling klaar wakker toen mijn oog op een alarmeerend bericht uit Gouda viel Er is in de laaste maanden na veel zorgvuldige voorbereiding een tiran opgestaan die zijn best doet een nieuwe antithese over Nederland te slingeren Een tiran die niet weet van uitwijken rechts of links niet van matig zus of matig zoo tempering en figuurzaagcartonnagezoethouderij de Plaatselijke Keuze De plaatselijke keuze en haar schare met hare onverbiddelijke leiizon links de agitatie togen onmatige drankbestrijding met hare argumenten voor matig drankgebruik rechts bevuren elkaar sinds weken en maanden met vlugschriften en ingezonden stukken vergaderingen en lijstenpresenteerderij Het drankmisbruik staat er buiten en doet niet mee Een politieke strijd in optima forma toegelicht met voorbeelden uit de Nederlandsche Staatsbegrooting Het was daaraan dat ik dacht toen vanmorgen het artikel over de drinkwatervoorziening in Gouda mijn aandacht trok Het program van de geheelonthouding luidt water f caffeine water f theebladen water f citroensap water + siroop f aniline te veel om op te noomen maar water water en nog eens water Het program van de comitéleden tegen onmatige drankbestrijders de antiwatermannen is Bols en bier en cognac en wijn en meer genotmiddelen waarvoor onze voorouders al noemden ze zich ook Watergeuzen wel evenmin als wij teruggeschrokken zullen zijn De Plaatselijke Keuze heeft het sein gegeven zij heeft de eerste steen geworpen door het heerlijke vocht dat zooveel dichters heeft bezield dat zoo n voorname rol speelt in ons overigens zoo dor bestaan te onderwerpen aan een analyse waarin zij het woord alcohol met roode kapitalen heeft doen drukken Er was maar één verweer één gelijkwaardig strijdmiddel tegen deze verdoeming van al wat alcoholisch is Dat verweer was de strijd tegen het water een oer Hollandsche strijd Sfcadgenooten zie het resultaat dat schrander politiek beleid der anti watermannen wist te verkrijgen Leest in de plaatselijke en groote pers on voldoende zuiverheid van het drink water als onmiddelgke oorzaak van deszelfs onbetrouwbaarheid Dit ver klaart het voorkomen van colibacil len rottingsorganismen en strepto coccen ene enz en leest daarna de voorloopig nog zachte wenk als je water drinkt denkt er dan aan het te koken Ik denk dat de Goudsche bladen een tijd van voorspoed tegemoetgaan nu de bierbrouwers en distillateurs zich het voorrecht zullen betwisten van het ir beste plaatsje in de rubriek Ingezonden Mededeelingen Maitre Jacques gemengde Berichten De Haagsche Schouwburg Na een langdurige middag en avondzitting besloot de Haagsche Gemeenteraad Vrijdag de exploitatie van den Haagschen Schouwburg voor 2 jaren op te dragen aan den heer L Roosen te Parijs Mede werd aan den benoemde een subsidie verleend van f30 000 voor exploitatie van de Fransche Opera De Pruisische Minister van Spoorwegen heeft de spoorbeambten met het oog op de voortdurende smokkelarijen per spoor uit Holland dezen doen weten dat zij bij gebleken smokkelarij uit hun betrekking zullen worden ontslagen behalve de gewone straf welke op hen zal worden toegepast Snelle was der Maas Ofschoon de Maas Zaterdagnacht gezakt was is gistermiddag naar de Maand Crt meldt om 4 uur weer 6 C M was geconstateerd Stand is 2 M 82 c M = 44 M 83 c M + N A P Postdief stallen Men meldt uit Maastricht aan de Maand Ct Gisterenavond na aankomst van trein 10 30 uit Aken zijn door de pohtie gearresteerd de hoofdconducteur V W en de conducteur J Beiden bevinden zich in arrest en worden verdacht van diefstal van spek en sigaren in dien trein Sinds eenige dagen had men reeds vermoedens Tweeërlei belooning In het zeegevecht van de Engelschen tegen de Hollanders bij Kamperduin in 1797 was de chirurgijn Robert Young gedurende 15 uren achtereen in een kombuis bij kaarslicht aan het werk om te amputeeren en bloedvaten te onderbinden Hij hield slechts op met werken om van tijd tot tijd de gewonden te vermanen dat zij de Btervenden niet zouden storen door hun kreten De admiraal die ook belangrijk werk had gedaan kreeg den titel van viscount en een pensioen van 3000 P St Pe chirurgijn werd beloond met de hartelijke cheers van de herBtellenden uit het kombuis T V G Heldringsgestichten Naar de Stichtsche Ct verneemt is dr J R Slotemaker de Bruine te Utrecht als opvolger van ds Pierson benoemd tot president directeur der Heldringgestichten te Zetten Dr Slotemaker de Brume hooft deze benoeming aangenomen Aan de zuivelfabriek te Bontebok bij Heerenveen had Donderdagnacht n ernstig ongeluk plaats Door het springen van een pijlglas van den ketel drong de machinekamer vol Btoom De 17 jarige De Vos kreeg t daarbij zoo benauwd dat hij trachtte door de ruiten te ontkomen Hij bezeerde zich daarbij ernstig In het jaar 1914 Te Veeiioudaa is naai het übld owldt een man luiötereudo naur deu mam van Jacobs Uezer dagen hoeft hy treffende proeven van liiii bekwaamheid in hel belezen van hekeoii afgelegd Daar was in hel dorp UpbeuBden een geheel geziu bestaando uit man vrouw kinderen kalvei on en varkens behekst ünzo hekseulaeester heeft op één avond in oen enkele séance de loovermacht waaronder het gozin zuchtte na eenige weken van kwijnen weer opgeheven Ifen leemte in de wetV Naar aanleiding van de ongelukken die pas in Liverpool en Kotlordam hebben plaats gehad en die ontstonden door het explodeeren van stalen cylinders gevuld met oen gas onder hoogen druk en waarbij helaas hel verlies van enkele menschen levens te betreuren valt rijst onwillekeurig de vraag op of het niet noodig is dat Vftn Itijkswege een toezicht op de vervaardiging en het gebruik van dergelijke cylinders plaats vindt aldus het Maandblad van de Nederl Vereeniging van Ingenieurs De schrijver meent dat de toepassing van feenige bepalingen op cylinders welke gassen samengeperst op Dige malen den atmospherischen druk bevatten geen moeiiUkheden al ondervinden In die bepalingen zouden moeten voorkomen met betrekking tot de af jnotingen waarin de fleeschen circu waren den druk die maximaal zal 0 heerachen en de gassen die er in zijn ttwnengeperst van welk materiaal dete moeten zijn vervaardigd welke wanddikte deze moeten bezitten Alvorens een flesch in gebruik te moeten nepen zuu men deze aan een Kijksb roeving moeten onderwerpen waarna een certificaat van deugdelijkheid zou kunnen worden uitgereikt Waar de in omloop zijnde cylinders behalve andere kenbare teekens die er op ingeslagen zijn steeds nommers dragen is hot niet moeilijk een gesthikle rf eling te vinden Het gevaar ia niet denkbeeldig als men nagaat hoeveel cylimiers gassen onder hoogon druk bevattend dagelijks wortlen verbruikt Bijna allo cafe s restauratiee hotels to voel soorten om alle echakeenngen te kunnen opsommen maken gebruik van vloeibaar koolzuur voor het lappen van het bier Indien men nagaat van welke onberekenbare gevolgen een explosie zijn kan indien niet te rechter tijd een goecie controle op do metalen flesschon en wat daarbij eventueel annex zij is gehouden dan mag wel de vraag opgeworpen worden of het niet noodig is dat er maatregelen worden genomen ten einde hot gebeuren van ongelukken te voorkomen Stadsnieuws aOUDA 9 Maart 1914 Groote Schouwburg te Rotterdam Het gezelschap van t Stadtheater te Elbarfeld zal op Woensdag 11 Maart a s Wagner s Meistersinger von Nürnberg te Rotterdam uitvoeren De voorstelling die om 6 begint en om 11 10 zal eindigen belooft een belangrijk kunstgenot te zullen schenken De hoofdrollen zijn in goede handen evenals de leiding van t orchest bij deze uitvoering weer t Utrechtsch Stedelijk orchest Voor onze stadgenooten bestaat dus gelegenheid om na de uitvoering nog weer naar Gouda terug te reizen Aanhouding Door de politie ia gisteren alhier aangehouden een gesignaleerd persoon die nog 3 dagen hechtenis moet ondergaan en ook nog 3 jaar opzending naar een Rijkswerkinr te goed heeft De aangehoudene is heden overgebracht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam De artsön en het ziekenfonds wezen Vrijdag hoeft alhier een zeer belangrijke conferentie plaats gehad tusschende Noderl Apothekersvereeniging en de Landelijke Federatie ter behartigmg van het Ziekenfondswezen In dozo conferentie werd besloten dat de strijd op ziekenfondsgebied verder gezamenlijk zal worden voort Beide organisaties verbonden zich om overal waar dit noodig mocht zijn te zorgen dat ook beider belangen zullen worden gediend Jubileum postzegels De directeur generaal der posterijen en telegraphio vestigt do aandacht van belangstollenden or op dat do oplaag der jubiloum frankeerzegels nog niet is uitgeput en ook dio beneden f 1 op eenige kantoren nog voorhanden zijn Zij die zich alsnog hoeveelheden dezer zegels zouden willen aanschaffen doch daarin aan het postkantoor hunner woonplaats niet kunnen slagen kunnen hunne aanvragen richten tot het hoofdbestuur der posterijen on telegrafie aan welke aanvragen zooveel mogelijk zal worden voldaan St Ct De Drinkwatervoorziening Naar aanleiding van het in het ons Zaterdagnamiddag toegezonden Verslag van de Gezondheidscommissie vermelde betreffende de drinkwatervoorzieping hier ter stede zie het uittreksel uit het Verslag aan het hoofd van dit blad hebben wij aan verschillende zijden inlichtingen ingewonnen welke wij morgen saamgevat zullen weergeven Thans zij er op gewezen dat hoewel de drinkwatervoorziening verbetering eiaoht en zoo spoedigmogelijk de samenstelling van het drinkwater niet van dien aard is dat zij tot alarmeerende berichten aanleiding behoeft te geven In het verslag der gezondheidscommissie wordt er juist op gewezen dat het sterftecijfer in 1913 lager was dan in 1912 12 24 per 1000 inwoners tegen 14 04 De Goudsche Telefoon Naar aanleiding van de vrij talrijke aanvragen om aansluiting aan het net der Goudsche Telephoonmaatschappij waaraan door de directie in verband met de zware belasting van het net niet kon worden voldaan kan thans worden medegedeeld dat door het stijgend Wntal aanvragen de Directie besloteni heeft uitbreiding te geven aan heti net en dat de aanvrage voor de uitvèering van de daarvoor noodige werken aan B en W dezer gemeente IS ingezonden Waar B W het belang van spoedige afdoening dezer aanvrage zeker zullen inzien zal ook wel spoedig met de werkzaamheden kunnen worden begonnen en kan do aansluiting van de thans wachtende p rceelen binnen betrekkelijk korten tgd worden ver wacht Jubileum van Goor Zonen De uitgeverszaak G B van Goor Zunon alhier heeft heÖea haar 75ja rig bestaan hordacht llodenniiddag was er ten kantoro dei oiinüüt chap welke door de vele handelsvrionden en door het personeel met een pracht van bloemen waren getooid receptie Daar bevonden zich de directeur de heer I oothoven van Goor en familie on oommiasarisaeii der Vennootschiip dio de vele bezoekers welke op dezon dag van hunne belangstelling blijk gaven ontvingen Onder hen bevonden zieh ook meerdere corporatien o a ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier Zeer groot was het aantal telegrammen on brieven van geiukwonsching dat gedurende den gchoelen dag inkwam SE= 023T Voetbal De algemeene verg van den Goudschen Voetbalbond gisteren werd uitgesteld terwijl alle wedstrijden mede niet doorgingen Uitslagen van gespeelde wedstrijden zijn verder Oefenwedstrijd Ned Elftal Ned Militair Elffcal 6 2 V O C Ajas 2 1 Bekerwedstrijd Haarlem Dordrecht WO B i 1 jarteü Uvorifeanning Tor Gouw ZatenR en Zondag werd in do öoc Un8 Genoegen de biljarlwedstnjd ge peeld tuHschto de Auister damacho biljartclub K K A Ö on de Goudsche Biljartclub Ter tJouw als voortzetting an den strijd 0111 den zilveren wisBolbeker uitgeloofd door hot bestuur van de Hocieteit Er werd gespoeld m partijen van i 0 caramboles parti libie Amsterdam uitkomend mei de heeien L E Oldigs C Vrouwes Jr W Froijde J Jansse O G Khouw F J Bergendahl Gouda met do hoeren J liorneman C W den llood W F 11 Guijken Joh den lloo l C 1 Backers on 11 Eijeseu De uitslag was als vulgt Eerste ronde Uldigs 2ÜU Uomoman lb2 Vrouwos 200 C den Hoed 12 J l reijde 20Q iuljken U Jauööe 120 J den lloed 2ÜÜ Khouw 200 Backers lUO Bergendahl IJl 11 Fijsson 200 Amsterdam lUöl Gouda om Tweede rondo Oldigs 200 J den lloed 100 Vrouwee 200 luijlAjn 17j l reijde 1 J don iU ti i iOO Jansse 178 Backers 200 Kifouw lülFijBsen 200 Bergendahl IHJ llorneniau 200 Amslerdaiu IHi GoudaIÜ7 j D o r lier o n d e Oldï kon 1 j3 Vrouwes 200 j 1 l reijde 200 Backers eo Jl Eijsseu 200 Khouw noman l V Bergendahl 200 C don liood 173 Amelerdum 1001 Gouda S H1 Vierde ronde J den Hoed 200 Oldigs 188 Backers 200 Vrouwes IH Fijssen 200 l reijde 171 ilorneman l 0 Jansse 2 K C don llood 200 Khouw 153 Juijken 200 Bergendahl 133 Gouda 1159 Amsterdam 964 Vijfde ronde Eijssen 200 01digt 196 Ilorneman 200 Vrouwee Ki7 C den Hoed 144 Preijilo 200 uijkon 200 JansHO 114 J den Hoo l 200 Khouw II Backers 2 M Bergendahl BK Gouda 1M4 AmHterdam Ml Zesde made Backers l i2 Oldigs 200 Eijssen 200 Vrouwee 121 Ilorneman 123 Freijde 200 C deai Hoed 200 Jansse 199 Guijken 173 Khouw 200 J den Hoed 159 Bergendahl 200 Gouda 1007 Amsterdam 1120 De uitslag was dat Gouda behaalde 6340 caramboles en Amsterdam 6306 zoodafmet een voorsprong van 40 caramboles Gouda den wisselbeker wederom voor een jaar in haar bezit mag houden De hoogste serie en het hoogste gemiddelde maaktg de heer E ij s e e n die In de derde ronde een zeer fraaie partij spoelde tegen den heer Jansse dien hij slechte 61 punten gunde en de partij eindigde met de hoogste serie 80 terwijl de strijd beslist werd in 15 beurten zoo dat de moyenne werd 13 1 3 voor den heer Eijeeen In de eerste drie ronden Zaterdag gespeeld was Amsterdam de meerdere en liet Gouda met 225 punten achten achter zich De heer Fijsseu boekte in zijn eerste partij de eerste hooge serie van 53 In do 3e ronde sloeg de heer l reijde dit met 1 punt en liet 54 noteeren doch geeu kwartier laU r verbeterde Eijssen diens serie en sloeg l reijde met 80 waar moe hij tevens ziju partij betjundigde en de serie dus met meer kon opvoeren Jammer genoegl De Zondag zette voor Gouda ni 4 slecht in on Ter Gouw bleef na de 4e ronde nog slechts 30 achter liep in de ae 153 punten voorbij en hield in de laatste ronde haar meerderheid met slechts 40 punten voornamelijk door de partij Eijsson Vrou wes die de Amsterdammer direct begon mot oen serie van 51 doch waarop Eijssen spoedig antwoordde met een 33 en waarin Eijssen de meenlere bloef mot 79 caramboles De heer EijsBon heeft dan ook het hoofdaandeel gehad in deze stedenwedstri l door alle partijen te wiiuien en zijn tegenstanders gezamenlijk met 326 caramboles achter zich te laten Na hem volgtlo de heer Joh den Hoed mot 4 gewonnen partijen en 106 wlnslpunten Ter opluislering spooldo de heer Eijsöon Zaterdagavond een partij van 300 caramboles cjidro met den heer 1 Oly uit Amsterdam waarbij de heer Eijssen zich ook in hot cadrospel thuisgovoelde oen mooie 50 on een 4t maakto on ten laatste met 18 punten van don heer Oly verloor Zondagavond kwam de h r Salomons fabrikant van de Wilhelminabiljarls in de Sociëteit den strijd bijwonen en gaf daar even eon kloino séance van fraaie kunst en fantasiestoolen tevens vliegensvlug oon serie van 160 makend De wedstrijden hadden onder eengroote belangstelling plaats en zijneen dubbel succes geweest yoor debiljiirtclub Ter Gouw j MARKTBEKICHTEiN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goode aanvoer prijzen waren voor Iste kw 40 2e 3G en 3e 31 cent por half kilo Vette Kalveren goede aanvoer Iste kw 33 2e 30 3e 26 cent per half kilo Vette varkens goede aanvoer Isto kw 24 2e 23 3o 20 cent por half kilo Handel in vet vee redelijk prijzen onveranderd Vette kalveren prijshoudend Vette varkens traag handel gedrukt lichte varkens prijshoudond Qemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers op O Maart Volwassenen 2 timmerlieden 1 grondwerker 4 pakhuisknechten Aanvragen van workgovore Volwa ssenon 6 timmorlioden 3 meubelmakers 1 blikslager 1 gas en waterfitter 1 werkvrouw 1 pakhuisknecht 1 boerenknecht 1 boeronmeid Halfwas of aankomende 1 schilder 3 meubelmakerp Leerlingen en jongens 1 timmerman 3 loopjongons Laatste Berichten H van Kol Naar Het Volk verneemt zal do heer H van Kol voor de Rogeering naar Japan gaan om daar de grootiodustrie te bestudeeren InnsbrDck Door een sneeuwval in het gebergte zijn er 14 militairen verongelukt Hun lijken zijn gevonden zij waren meerendeels zwaar gekneusd Mijnontploffing Jekatehinoslof Een münwerker die de onvoorzichtigheid had zijn lamp open te maken veroorzaakte in de nabijgelegen mgn een hevige ontploffing waardoor 24 mijnwerkers werden gedood BURGERLIJKE STAND VLIST aEHTJUWD A vaa dor Kleg 43 j eD A Bonwman 34 j J de Jong 35 j te Polabroek en A E Noomen 37 jaar Telegrafisdi Weerberielit van het Koninklijk MeterioIogiBeh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 768 9 te Horta laagste stand 745 8 te Seyt Verwachting tot den volgenden dag Aanvankelijk zwakke westelijke tot noordelijke later veranderlijke wind rege achtig zwaar bewolkt tijdelijk opMirend waarschijnlijk regen aanvankelijk buug Offlcieele Prijscourant VAN DEN erditni Effeotenhandel teAnisl Vurige Koen koen nu bnlin 77 i 77 V 837 61 6 99 8üV 89 V 82V 77 83 29 29 99 i 71 71 9 MAAKT 1914 Stuatsleeoliieen Ned Cert WerkelijkeSchuld 3 pot Ooatenr Belostingvnjo Kronenrente 4 pet Port Obl 3do Kerie Amort Schuld 3 pet Russische Obl 1900 6 pet ld Obl Or Rusaisohej Spw mij 1898 4 pot ld Obl Nicolai Spoorweg 186709 4 pct ld Obligatie Ce Emis sio 4 pet Japan OM 1899 4 pet Mexico Afl BinnenlandObl 6 pot Brazilië Funding Leening 5 pet d Obl 1889 4 pet 5 i t 50 49 00 B 23 04 Venezulea Dipl Schuldl 1905 3 pet Buuk en Credif l Iusrelj llngreu Eed Bankaandeelen iDdustr Onderiieniiufeii American Car A Foundry Comp C V A Id Smelling Refln ng Co Cert V Aand Anglo American Telegraph Cy Cert v A U a Steel Corp CoH V Gow Aand K d Credirl liistell en Cultuur OudrrneiuliiKen 237 232 106 Handolsver Amsterdam Aand Jav Cultuur Mij Aand Ned Handel Mij C v A l 15 185 J 11 M jnliouw nUen Ketahoen Mijnbouw Mij Gew Aand Redjang l ebong Mijn bouw Mij Aand Great Cobar Aand 182 597 fftroleuin Oudern üordsche Petroleum In 1 duBtrie Mij Gew A Kon Ned Mij tot Eipl 191 V Petr Bronn v A Shell The Transp Trad Cy C v G A 207 j 124 Ichrcpvaart HUen Ned Am Stoomvaart Mij Aand Stoomvaart Mtj Zeeland Preferente A Int Mercantile Marine 112 Cy afgost Pref A Tabak Ondernemlniteii Bindjey Tabak Mij A 3 8 90 99 l 00 94 30 97 l 28 1 158 2 99 148 Diversen Maxwei Land Gpant Cert V Aand Peruvian Corporation Lim C t v Aandttpoorweiten Holl IJzeren Spoorwegmij AandMij t Expl v Staats spoorwegen Aand Zuid Italiaan Spwmij Serie A H Obl 3 pet Warschau Woenon Spoorwegmij Aand dito dito Act de JouissAmerika Atchison Alg Hypb Obl 4 pet Erie Spoorweg Mij Oew Aand Union Pacific Railroad Cy Jort V gow A Wabash Gew Aand Premleleenincen Amsterdam Aand 3 pet Hongarije TüeissRe gulirungs Ges 4 pet GELDKOERS Prolongatie 3 4 pCt