Goudsche Courant, dinsdag 8 december 1914

Laatste Berichten g 3 ossen en 25 varkens benevens e Q aantal kippen afgemaakt gewor Het vleeseh dezer dieren ook van de kippen werd Vrijdag in het openbaar verkocht Ledenvergadenng Zliekenzorg De Decembervergadering der ver eeniging Ziekenzorg verbonden san de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda had gisterenavond plaats in de zaal Concordia der R K Leesvereeniging Op deze Vergadering werd het halfjaarlijksch verslag uitgebracht waaruit blook dat dit halfjaar een voordeelig saldo heeft gebracht voor Ziekenzorg van pi m i 1000 Uit de rekening en verantwoording van het fonds Hulpkas onder beheer staande van het Bestuur van Ziekenzorg trad weer duidelijk op den voorgrond hoe deze kas in verschillende gevallen een belangrijke steun ia geweest voor de leden van Ziekenzorg en bun gezin Il Aan het Comité tot steun te Gouda is 13 weken een bijdrage gestort nu de termijn van 13 weken verstreken is besloot nlen met de storting op te houden Na behandeling van enkele huishoudelijke aangelegenheden werd do vergadering gesloten 25000 Straatkeien N V HandelMij Holland te Rotterdam f 130 N V Bouwmij v h M Luiten Lekkerkerk 129 B0 Pelt en Hooikaas Rotterdam 124 9B Hubert van Kahn Venlo 124 75000 Waalstraatklinkers Bonté en Bekker Wyk bij Duurstede f 19 65 N V Handelmij Bouvé en Vink Wormerveer 19 50 Joh Desping en Co Gouda 19 40 A N de Lint den Haag R van der Pol te Ek en Wiel 1W95 Gebr de Witte Amsterdam 89 90 D B van Capelle van Walsera te ArnhemMij tot verkoop van Waalsteen Nijmegen 16 50 40000 Vochtsche atraatklinkers Waai vorm T Los MontfoortD B van CapeUe van WalsenR V d Pol te Ek en Wiel 40000 IJsselateen Joh Dessing Co J C van Vliet Dz GoudaBouwmaterialen A Jonker Zoon GoudaJoh Dessing Co A N de Lmt Den Haag Do gunningen zullen later worden bekend gemaakt Aan het Westeiyk Front PARIJS 8 Dog Het communiqué van gisteravond loidt In België hebben de Duitschers Opst Duiakerken gebombardeerd dat 4 K M ten westen van Nieuwpoort ligt TuBsehon Béthane en Lent hebben wij Vermelles en de stelling van Rutoire genomen en den spoorweg bezet Bij Rouvroye Parvillers Le Quesnoy en in Santerre hebben wij belangrijke vorderingen gemaakt Overigens valt niets te vermelden Aan de Yser LONDEN 8 Dec Aan de Daily Chronicle werd d d 7 dezet uit Duinkerken geseind In de donkere ochtenduren deden de Duitschers een wanhopigen aanval door middel van gewapende motorbooten op de Belgische atellingen ten zuidoosten van Ramscapelle bij Pervyze Drie krachtig bewapend © motorboóten uitgerust met zoeklichten naderden de Belgische voorposten tot op 200 meter De booten sleepten een aantal vletten elk ongeveer 50 man en eenige machinegeweren dragend De Belgen ontdekten hen toen zij het geluid der motoren vernamen en openden dadelijk het vuur Onmiddellijk werden door de Duitschers hun zoeklichten in werking gebracht en het vuur uit hunne machinegeweren geopend De stralenbundeU der zoeklichten verblinden de Belgen wier schoten te ver vielen De Duitschers konden naderbij komen en maakten zich gei eed te landen Inmiddels brachten ook de Belgen een zoeklicht in werking waardoor zij in staat werden gesteld hun geweervuur beter te richten Een gelukkig schot bracht een Duitsch zoeklicht buiten werking terwijl de bemanning van het vlot to water viel Bij de daarop gevolgde verwarring zwommen deze manschappen naar het land waar zij gevangen werden genomen Het gevecht werd gedurende eenigen tijd voortgezet de Belgen wkeerden reeds in moeilijkheden toen het 75 m M geschut in stelling werd gebracht en het vuur opende De motorbooten moesten onder dit granaatvuur terugtrekken Twee booten werden ernstig beschadigd terwijl een in zilnkenden toestand werd gebracht D verliezen bedragen aan beide zijden ongeveer 40 doooen en dertig gewonden TWEEDE KAMEH Hedemiddag kwam in stemming het voorstel van Hamel Limburg bedoelende steun te verleenen aan onvermogende huurders en waarover Vrgdag j l de stemmen staakten De motie werd met 50 tegen 31 stemmen verworpen Aan de orde kwam daarna bet Leenings ontwerp van f275 000 000 De heer de Meester n l het woord verkrijgende oordeelde een oorlogsschatting veel sympathieker maar is overtuigd dat dit bezwaarlijk zal gaan en niet voor verwezelijking vatbaar omdat niemand thans de stand van zijn vermogen weet Een goede oploasing vindt epr het dat de voorgestelde dekking slechts ia vastgelegd tot 1 Jan 1017 zoodat in het zittingsjaar 1916 1917 kan worden beslist of de leening gedelgd kan worden door een heffing ineens S tad DJeuws GOUDA 8 December Poor B en W dezer gemeente isjm de leden van den Raad het volande ingekomen stuk toegezonden Gouda 7 December 1914 Oooals Uwe Vergadering bekend ia i op 1 Januari a s door het vertrek en heer O M Koopal aan de b1 voor g 1 o No 4 een vacaSj van onderwijzer onstaan Jl verband biermede hebben wij de Bt na ingew nnen bericht van het Sofd der betrokken school in overieg mt den Arrondissementfl Schoolop et ter benoeming van een ondery aan de genoemde school voor I H J DEN UYL te Almen II L J EVELEENS te Buren III E DEES te Zevenhuizen Het advies van den Arrondissemsnts Schoolopziener en het bericht van het Hoofd der School leg n wij overeenkomstig het bepaalde bij Art 29 Wet op het Lager Ckidetwijs IttnAÖ over m geven U in overweging debfloMpipg te doen geschieden metjgguig van een nader door ons teb n tijdstip Tot adjunct directrkie van het Cenijt leraelietisch Oude Mannen en Vroawenhuis te GoWda ia met ingang vaa 1 Januari 1915 benoemd MejuffroQw 8 Nol te Mijnnikendam Bn Kon besluit is met ingang van 16 Jan 1915 beiJoemd tot directeur van het post en ielegraafkantoor alhier E D Rink mans in gelijke be trekking te Hoorij 18 70 f 22 96 17 44 17 30 f 7 30 6 85 f 494 15 486 76 458 50 Goudsche Winkeliersvereeniging De heer A de Goederen alhier zal voor de Goudsche Winkeliersvereeniging op 10 December a s in de zaal van De Réunie een lezing houden over De verBchillende betaal en credietmiddelen in den handel Deze lezing is voor ieder belangstollende toegankelijk De quaestie Verzijl Ned Bond van Boekdrukkerijen Naar wij vernemen is de qnaeatie welke er bestond tusschen de drukkersfirma Verzijl en den Ned Bond van Boekdrukkerijen opgelost Zooals men zich herinnert was de oorzaak daarvan het verplaatsen van de Nieuwe Zuid HoUander van de drukkerijVerhulst naar de drukkerijVerzijl In het geschil dat zoo geruimen tijd he eft geduurd is thans een accoord getroffen en heeft de heer Verzijl zioh als lid van den Ned Bond van Boekdrukkerijen opgegeven Overreden Hedenmorgen is in dePersijnstraat het zoontje van den heer H de Jong alhier onder een wagen geraakt waarbij het linkerdijbeen van het kind is gebroken Het kind is ter behandeling overgebracht naar het Van Iterson Ziekenhuis Kathleen Parlow Naar wij vernemeè worden door de Kunstkring alhier pogingen aangewend om hier de beroemde pianiste Kathleen Parlow op 22 Dec a s te doen optreden hetwelk eerst dan geschied wanneer voldoende plaatsbiljetten worden genomen Een inteekenlijst gaat daarvoor rond In arrest Een drietal vluchtelingen in Ous Genoegen die daar als schoenmakers werkzaam zijn hebben gisteren wat te veel gedronken en zijn in handen der politie moeten worden gesteld In afwachting wat met hen geschieden zal bevindt zich dit drietal in arrest de Militairen aen heeft do plaatse Keratgave voj Naar wij vern lijke Commissie iJoor de Keratgave aan onze militairen eén bedrag van f 352 50 mogen ontvangen waarvan f 89 Bit Haastrecht én f 45 50 uit Waddinxveen Hedenmiddag werd ten Raadhuizedezer gemeente verpacht de bediening van de Pont in de Turfsingelgracht Ingeschreven werd door H Kooijman Hz 5 yoM i995 D Mulder f T 850 I van Leenwen n n 850 W J van Hofwegen 840 en J van der Ende 746 Voor de zelling genaamd het Boerenveld werd ingesobreven door E U Jongenburger voor f86 Verder had de aanbesteding plaatsvan de voor de gemeente benoodigde materialen gedurende 1916 Ingeschreven werd voor Eikenhout B Kempeman te Silvolde f1999 N V V Wijngaarden Co te Rotterdam 2234 68 W Hoogendnk Wz te Gouda Inl 2450 Rgnstr 2700 J en G Alblas te Waddinx veen Inl 2470 Rijustr 2730 Greenenen Vurenhout J en G Alblas te Waddinx veen 1189 W Hoogendijk Wz Gonda 1130 N V F K V d Eist en Co te 1081 De Witte Bioscoop T e Kinderen van Kapitein Grant naar het bekende meesterwerk van Juiea Verae is het nummer dat deze week in de Witte Bioscoop vertoond wordt Over het geheel ia deze film uitstekend geslaagd en zoo natuurgetrouw mogelqk weergegeven hoewel enkele gedeelten zooals de aardbeving en net storten van den trein in den rivier wel wat erg kinematografiach zijn Verder niets dan lof over de wijze waarop de firma Eclair deze film in scène heeft gezet De heer Steenbergen kwijt zioh als altijd uitstekend van zijn taak als explicateur terwijl de pianist goede muziek te hooren geeft Wie deze bioscoop bezoekt zal zich ook deze week daar ongetwijfeld amuseeren Boskooli De Rechtbank te s Gravenhage veroordeelde gisteren M O loa werkman te Boskoop wegens diefstal tot 2 oaaanden gevangenisstraf 407e STAATSLOTERIJ 1 KI Trekking van Dinsdag 8 Dec No 18249 f 20 000 U27 en 14947 ieder f 1000 17692 £ 200 3884 3887 4846 6196 7948 17266 en 18797 ieder f 100 Prijzen van f 20 M lis ais 51 88 MS 601 87 713 08 68 846 68 6 eo S 41 1117 34 149 71 74 1271 IM 66 84 1483 75 83 1610 8 94 1600 40 1707 15 63 68 8ö laao 88 2008 45 80 9146 61 9242 47 9824 41 2414 76 96 9664 67 201o 81 96 3S4S 18 78 8307 41 68 M78 8541 8801 8 se 8794 8807 50 65 93 6870 im 28 4200 6 74 78 4814 88 4457 78 4666 70 71 88 90 06 4846 70 4712 48 78 4917 94 54 78 88 87 SoiToe 40 sioG 87 88628768765484 47 66e6 6 890 e VX S KlOB 5 8887 06 6404 95 6614 42 6600 4 7m S 04 7K6 §l7r6f 7442 82 6 S 7680 m 770IJ bfi ISiT itó 95 7 IB 4Ö 8oS lm f 8ü 7Ö 9H 8301 8 57 65 8662 ÖM9 eO 8810 BOM 76 9l lS as 5H 76 96 Ü8 BUü5 ao U ÖilG BI W 9892 61 77 87 90 Mlï 81 86 B801 U lÖ 8Ü OS 71 Ö 10 70 79 101iHl a6 88 10606 56 lOéi i 71 Sa 87 10601 810 U B7 ffl TB SW lOBBB 62 107Ö0 10800 10008 nou 70 98 inoö iiaai u ubw uisb 9i mnm m Milam 85 11780 98 118BÖ 80 78 87 11910 ÏX M3 W ifloea Kii5 16 ia i7 m 9 laaiB ai sa laiiö 85 laisDe laaao 60 ff 96 127 1 13872 78 1996 06 inOUWtó 18113 81 60 82 91 13218 Ö7 18818 83 IMIB 36 M 13500 29 13773 gt 88 188 n 10 75 8 13912 83 liffll IIIH Ua ai 81 91 1 318 57 90 lUüO 55 71 93 UÖOB 41 66 11918 Um m m 1 87 17 11911 18 IBOÖieB 71 IfilUOffi li l 05 10348 73 151 84 91 15610 M as 15608 18 67 157ü7 21 50 Bü 72 8B liWOB 14 81 lolRi aa leaoo ia ae 16817 78 letia mn w 92 ia7oe 6fi Ifflia M 50 18919 2686880368 17089 17188 të 58 ai 91 92 97 17386 78 91 17827 89 89 l7176 7B 17630 00 176 J5 17711 60 17908 63 81 ISffll 86 88 18118 85 89 1 15 19187 186UT8610 25 55 69 A lS S VA 70 79 19518 80 196C6 ai 81 V ZVr T 20659 66 72 a 01 43 tó BB 207ÜD fö 90 a0671 91 30977 21000 Ie Klasse Ie Lijst No 16931 m z 16981 Comité tot Steun afd Vluchtelingen Gisterenavond is in een der bovenzalen der Sociëteit de Réunie een vergadering gehouden van het Comité tot Steun afd Vluchtelingen Ia deze vergadering is door den voonsiÈter den heer I IJasel de Schepper mededeeling gedaan dat de besprekingen wolke zijn gevoerd tusschen den vertegenwoordiger van den Minister van Binnenlandsche Zaken en den burgemeester dezer gemeente hebben geleid tot het resultaat dat Gouda is aangewezen als plaats waar een regeeringskamp voor vluchtelingen gedurende de eerstv olgende maanden zal zijn en dat 2500 vluchtelingen hier zullen worden gehuisvest in de kassen van de N V Snijgroen Mij v h Gebr Steensma Bij deze besprekingen heeft voortgezeten het belang dat de gemeente heeft wanneer de bevolking met zulk een aantal wordt vermeerderd Dit nieuwe vluchtelingenkamp waarin alle vluchtelingen die thans hier zign zullen worden opgenomen komt te staan onder speciale leiding Wttrbij door den burgemeester volg iB den wensch van den Minister wn Commissie van Toezicht wordt benoemd Voor deze Commissie werden gisterenavond met instemming van alle aanwezigen aangewezen de heeren 1 Ussel de Schepper W A Hoyng Dr A C Geitel kapt A de Winter H J Nederhorst R U Jongenburger en A Bertheux Door den btirgeme rter werden in Schiedam IJzer en Staal Firma J H Kok Gouda Gereedschappen Firma J H Kok Gonda Lood en Zink Firma J H Kok Gouda P J Spee Gonda Verfwaren Oliën en Teer C C Krom Gonda f 942 77 J de Waal en Zoon Utrecht 983 85 C J Revet Goud 1331 60 Onder dezen laatsten prijs was het volgende perceel inbegfepAi Glas C 0 Krom Gouda C de Groot en Zoon E dam P Dolk en Zoon J de Waal en Zoon Utrecht M J Houwink Sneek 200 M Grind W Noorland den Haag ongez H P van der Wal Gouda A de Waard Ouderkerk ongez H Speksngder G Pieterse Hardinxveld H A de Vries Oude Wetenng Zand W Noorland den HaagJ C de Rek Ouderkerk straatz biggelzandK A Dekker Gonderak straatz biggelzandN V Loevestein Gorknm in massa 12076 bnlevering metselzand gtraatzand biggelzand £ 130 f 430 60 f 419 25 416 25 Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometeratand 763 5 te Munchen laagste stand 736 7 te Hernoaand Verwachting tot den volgenden dag Meest krachtige Itijdelijk wellicht lag jcht I ijke stormachtige zuidelijk tot weatelyki wind betrokken tot zwaar bewolkt met tydel ke opklaring waarschijnlijk regenbuien Zelfde temperatuur f 204 196 75 196 26 196 12 186 76 f3 35 2 46 2 39 2 44 2 37 1 44 BrR iiERLIJK E STAND GOUDA GEBOREN 3 Dec Johannes Matthias z V P J Erie en P A Planken Prantjois Rosali z v J L Oaljó en M Verkammer 5 Arie Melchior Diederik z v H M D Thesingh en E van der Zaan Ednard z v J Raus en L 0 Verhegen Elizabeth Maria d v H J van Niekerk en T A J Oostrom 7 Arie z v H Veralnis en W Letzen 8 Johanna Cornelia d v J C de Jong en D den Biyker OVERLEDEN 4 Deo Pieter den Hertog 76 j Jozef P Beijens 12 mnd 5 Peternella W Ome geh met 0 Knor 80 g 6 Hilletje Klok 19 MARKTBEKICHTEN Veemarkt Rotterdam Vette Ossen en Koeien goeden aanvoer prijzen waren voor Iste kw 45 2e 40 en 3e 33 cent per half kilo Magere Ossen Melkvee en Vaarkoeien goed aangevoerd Vette Kalveren goede aanvoer Iste kw 35 2e 32 Be 27 cent per half kilo Stieren goede aanvoer lete kw 37 2e 33 3e 28 cent per half kilo Graakalveren redelijk aangevoerd Handel voor al het aangevoerde pr shondend fl 0 71 1 02 0 76 1 1 20 1 16 1 36 De nentrale Staat bewgst bem dos op ztjn verzoek een dienst Hij doet dat 2e omeioh aan den atryd te onttrekken M a w hij bergt zich op onder de beschermende vlengelen van den neatralen Staat H doet dat 3e m e t d e w a t e nschap dat h aan dienStaat veel last zorg en moeite veroorzaakt Vooral des winters zjiMen het huisvesten het verplegen € n het kleeden van een groot aantal geïnterneerden tot veel bezwaren aaleiding geven welke niet worden vergoed door eene eventneele restitatie der gemaakte kosten Inzonderheid kan de bewaking van zooveel geïnterneerden voor een kleinen Staat die bovendien voor de handhaving der neutraliteit zigne troepen in actie heeft te stellen aan de grenzen en aan de kust of ze beschikbaar heeft te houden op gewichtige punten een bezwaar opleveren dat te nauwernood overwonnen kan worden terwgl in ieder geval het penioneel voor dien bewakingsdienst aangewezen een zware en hoogst onaangename taak heeft te vervullen Uit een en ander volgt mijns inziens a dat aan hen die zich aanmeldenom te worden geïnterneerd als eischware te stellen dat zg ziob verbindenom verder niet aan den oorlog deelte nemen en geen poging te zullendoen om uit de interneeringsplaats teontvluchten Wie die belofte niet wilafleggen bl ft vrg om naar het eigenland terug te keeren Wel zal hemdan krijgsgevangenschap bedreigen maar tegenover het harder lot datbem daarin wacht staat dat h vrgblijft in een pogen om te ontvluchten b dat ook al wordt die eisch nietgesteld de geïnterneerde heeft te beseffen dat hy den hem besohermendenonz digen Staat ernstig benadeelt enbezwaart door eene poging tot ontvluchten c dat de geïnterneerde de weldaadvan de interneering hem na eigenkeuze en als t ware op zgn verzoekbewezen heeft te erkennen door zich trouw en stipt te onderwerpenaan de intemeeringsbepalingen d dat hij geen aanspraak heeft opweelde gemakken amusementen enz die hy zeker ook niet zou hebben genoten als hy de krygsgevangenachaphad verkozen boven het geïnterneerdworden e dat terwyi geen burger van denonzijdigen Staat er aan mag en zaldenken de geïnterneerden noodeloos ifi plagen overdreven streng te behandelen onmenschlievend te bejegenen het van zyn kant een misplaatste menschlievendheid zou zyn als by voor het gemak de behoeften de amusementen van de geïnterneerden meermoeite en offws over had dan voordie van zyn medeburgers waarvanzoovelen geheel van een en ander zynverstoken f dat byaldien grïnterneerden hetden onzydigen Staat die hen welwillend opnam lastig maken zy zichtegen de orde en de bepalingen verzetten zy het Staatsgezag aantastenen beleedigen in den persoon derStaatsambtenaren zy onrechtmatigeeischen stellen en gewold gebruikenom deze voldaan te krygen zy ziohBohuldig maken aan een misdaad tegenden Staat onder de meest verzwarende omstandigheden en die dus met de uiterste strengheiden zonder genade moet worden bestraft Het kwam my in deze dagen niet overbodig voor hierop eens te wgzen zoo schryft Generaal Staal Naar myne meening zou het een gmweiyke misvatting zyn ejm oqs volk by incidenten Of accidenten die zich met geïnterneerden mochten voordoen t vorenstaande uit t oog verloor en door een verkeerd geplaatste humaniteit gedreven da geïnterneenlen willende helpen en beschermen het gezag van den Staat en zelfs het leven van onze militairen die by hen den bewakingsdienst verrichten in gevaar bracht Ooplogsoorasaken Ooder ém titel VriJziDnige geda teQ in DH ellilken tiid is oen brochure verBohenen van de hand van Dr D Bos Uit het hoofdstuk OorlocsnoodzakMi nenieo WO het volgende over Vooral echter wortrft die woede tusBtütm Duitschtand en Engeland ook hier In den eooncHiiiachea strijd die reeds soovecl Jaren roet Duitachkmd Is gevoerd die reeds luig voortdoTMul i eer deverhoucUngen beeft bedorven en thans met zoo groote felheid en verbUterUig naar vernietiging van den Dnitsoben handelen nijverheid doet Btreven Daarin hebbon 6e Dultachers gelijk dat er In EngelBüd bIJ lear veloi reeda lang naijver en verbeten woede bestaat over de toetUHnlng van de economische madit 1 van bet Dultsche tll De tegenwerkhtg van Kngeland ten aanzien van DuitachlandV koloniaal bezit m inderdaad niet denkbeeldig Bij de besllBdlng over de houding in het tegenwoordige Kuropeeache conflict ia de bij de laatste besprekingen in Juli opnieuw uitgekomen zucht van Duitschland naar uitbreiding van koloniaal bezit welke thaaa zich tm koete van Frankrijk zou hebben bevredigd voor hngeland zeker mede een reden geweest om tot het uiterste aan den strijd deel te n nen Ook daaruit ia het te verklaren dat Kngelaad met zoo koortsachtige haaat 1 blijven doorbouwen aui zijn vloot om Dultschland steeds verre te overtreHm Waareohijnii ook ia daarin een reden te vinden voor de politiek welke onder de overleden Koning Kduard VU met volharding is doorgezet waardoor GrootBrlttanje zijn lot heeft verbonden aan dat van Frankrijk to Rusland ea een sterke Kuropeesche land en zeemacht heeft gesteld tegenover die van het Drievoudig Verbood Aan geen andere bewe reden kan het verband met Japan worden toegeech even dat moet dienen tegen een Ëuropeeeche zeemacht welke de Aziatische watereu onveilig maakt zooals thans op zoo merkwaardige dappere wijze door ikele Duitache schepen geschiedt Het is te begrijpen dat er in Dultschland groote bitterheid bestaat teg i een dergelijk beslist en vo fftdurend pogm van GrootBrittanje om niet alleen meerdere van het Duitsche Kijk te blijven op zee maar tevens elke poging tot uitbreiding van Duitsche kolonisatie zoo krachtig mogelijk tegen te gaan Evenwel men behoort In dwi keten van oorzaken en gevolgen iets verder terug te gaan dan de allerlaatste jaren en de vraag te stellen Is Dultschland aan deze houding van zijn Engelaohen tegenstander en verbitterden vijand geheel onschuldig Heeft het daartoe geen enkele aanleiding gegeven Die vraag is moeilijk In voor Dultschland gunstigm zin te beantwoorden Wanneer thans de vraag gesteld wordtwie heeft vooral dwi strijdlushgen geestopgeroepen die thans in het economisclileven der volken overmaehtig is dankunnen wij met een blik op de economische historie der volken niet andersdan op Duitsohland laden een deelvan de schuld der spanning welke zonder twijfel de uitbarsting mede he tvoorbereid Jarenlang sedert vijf ea dertig iae r is Duitschland s handelspolitiekraet volle bewustheid en met Dultgohevlijt volharding en wetenschappelijkenzin voortdurend meer volmaakt niet an4erB geweest dan een wapen van aanval van benadeeling van vrewnden handel nijverheid en laiulbouw door hot e invoerrechteai Is Duiuchland in dit opzicht de emlge zondaar gewewt Geenszins ook Frankrij kheeft met denzelfden ijver het beschermend stelsel op zijn gebte en dat zijner kolontSn toegepast en met dezelfde middelen als m Dultschland dw buiteolandier van zijn markten trachten te houdw Niet mhider is dat het geval geweest in OoBtenriJk HongariJe i RusUuul Ook daar heeft het zeker de apanningrai met naburige volken steeds vergroot en is die houding niet zonder invloed gebleven op do stommingen van de volkeu tegenover elkander i venwel het optreden van Duitsohland op dezen weg moest inzonderheid tot feilen breuk met Engeland voeren moest voortduren meer de goede verstandhouding verbreken en bederven en de verhouding tusach i deze Btateu is in dezen tijd van het Ukeeste belang voor den wereldvrede Wat economische beteokenls toch l treft staat Duitschtand ver boven eender andere genoemde lauden Door voortreffelijk onderwijsstelsel diat voor een algemene verspreiding van kennis en ontwikkeling zorgt ea tevms de technische voorliereidlug op elk gebied der maatschappelijke werkzaamheid voortdurend meer lieeft vohuaakt is het Duitsche volk weerba r geworden in den eoonomischen strijd ook wanneer die met gelük L wapens zou worden gesti eden ïndtsche wetenschap heeft de Dulteiche techniek bevruoht Het jonge Duitaahland dat nu zoo vorsohrikkelijk wordt geteisterd bestaat uit jongelieden üv op bijna elk gebied van den maatschappelijken arbeid op do hoogte zijn van liun tijd De geest van organisa tle vlijt spaarzaamheid brengt mede dat de Duitsche nljvfrheid handel en landbouw zich meten bunnen met die van de geheele wereld Een dergelijk land dat eerlijk wordt bestuurd moet wel oen voorname plaats in de rij d r volken huiemen Zijn bevolking nam gterk toe n in jaren vaa vrede moest deze een boteekenis erlangen zeker niet kleiner alUc ht op den duur grooter dan die vui de andere Europeesche volken met aitzozidering vso het over de geheele wereld versprdd l gelache volk Althans zoolang Rusland nog niet den geweldig langen weg heeft afgelegd die leidt tot ontwikkeling van het geheele volk en tot deelneming daarvan aan h bestuur In fingeren en ralmeren kring Zou eeo dergelijke uitbreiding iot onverzoenlijkea strijd moetep lelden oE geleid hebben S Het is seer te behrfJteleD wanneer Duitschtand getrouw was gefaleaan eed vrije Inteamjatlonale hwadelspolltlek weUce Praisen titeeds tMidvoor gestaMi waarvan ook Blamarok aanvankelijk 9ea Voorstander w as maar waarvan deze groote ataatsniAa voomamehjk om finaaflleeïe redenen wegens de uweilijkheid B tot en goeA RljksbelasHingstéUel vet voldkraido ze Ustaadige tKlJka inkomsten te geraken Is afgeweken Ook indien Duitachluid getrouw was gebleven aan den vrijen vreedzamen ruil tusschen de volken zou de ontwikkeling van zijn economische macht ontzaglijk zijn geweest wellicht grooter daui thMW ki groote red Hi tot kwaadaardlgen naIJt ct was dtm echter voor Engeland vervallen Zelf gaat dit land voort hi vredestijd vrij en zonder eenige voorkeur aan eigen of kolonialen ottdemeinea te scheuken de producten van Duitsohland op zijq markt toe te IfUen De Duitsche agaten m handelsreizigers lat tt niet na in GrootBrit tanje en de Britsohe kolonita al het mogelijke te dotu om ea Ëngelachen fabrikant die bovendoen door de groote gevolgen in een vroeger tijdperk wellicht zich niet snel genoeg heeft gwlehtnaar de eischen van een nieuwen tijd te verdringen Maar zoodra de Ëngelsche fabrikant zelf zoekt naar uitbreiding van zijn debiet op het vasteland dan stuit hij tegen den muur van Duitsche invoerrechten rechtenZijn oude blifflitèle verliep en zoodra zich weer een nieuwe vestigde kwam oen nieuwe tariefeherziening welke ze weer wegvaagde En verder Nederland blerf trouw tot op dezen dag aan het devies der Cobden Club dat vrije handel beteekent vrede vriendschap en welwillendheid tusschen de volken Dat heeft Dultschland In de laatste jaren niet gevoeld Men leze het bekende werk van List Das naüonale System der politischen Economie waarin hij de grondslagen legt voor het nationaal Duitsche stelsel van handelspolitiek men neme krainls van hetgeen in de laatste 35 jaren voortdurend meer in Duitschiand ook als de wijsheid van zijn geleerden heeft gegoldw men vindt telkens alle aandacht gegeven aan het ineensmeden van het Duitsche Rijk door gemeenschappelijke toïgrenzen aan de noodzakelijkheid om een eigen sterke industrie en landbouw te maken welke onafhankelijkheid zooden zijn van het buitenland zich zelf genoegzaam en in staat overal elders den mededinger terug te dringen De overwe ng dat het vrije onbelemmerde verkeer tusschen de volkeu vrede en welwUleniflieid beteekent vindt men niet Niet alleen is door deze protectionistische politiek van Duitsohland de verhouding In het bijzonder tusschen Duitschiand en Engeland slechter geworden maar overal in de beschaafde wereld hebbe zioh deze spanning voorgedaan en zl In weerwil van zooveel dat tegenwoordig tot onderlinge waardeering en samenwerking noopt blijven l eetaan en Brieven uit Parijs XV Pabus 30 Nov 1914 Na heel wat been en weer gepraat en geschrijf hebben dan eindelijk de autoriteiten in overleg met generaal Galliern den militairen goavorneur van PariWf lw oten dat de theaters etc berownd zallen worden Maar nn komen de irecteuren der groote theaters en verklaren heel beleefd We vindan het heel vriendelijk dat we toestemfaing krijgen om te spelen maar als wij om elf uur moeten sluiten en IB Dfercent van de recette moeten afstaan Ivoor liefdadige doeleinden is ör geen vwestie van dat we onze kosten knnn dekken Ook hebben we geen hom lgke troep en dus we spelen niet Een uitzondenng maken natnuriyk Comédie HVarn9ai8e oie trouw aan titandie loont n nu terwille van de conve ancff wee matinée s per week f eeft de kleinere schonwbnrgen in e volkswijken de tingeltangels en de schouwburgen zooals bv de Folies Dramatiqne waar men gauw een revue met kunst en vliegwerk is elkaar kan zetten Intusschen beantwoordt de maatregel in zooverre aan haar doel dat de tallooze artisten sonder werk aan hun brood geholpen worden Voor hen is het betrekkelijk van weinig belang of de groote schouwburgen gesloten blijven de gro Ne rollen die daaraan verbonden z n zullen om een week of wat gedwongen vacantie niet in de misère komen Maar juist de mlndererangs artisten hebben onder de slniting zoo bitter geleden Nu hebben z tenminste de gelegenheid om werk te zoeken en een goede kans opi bet te vinden Of het publiek in de stemming is om van de geboden vermakelijkheden te genieten Men behoeft maar een cinema te zien uitgaan om het antwoord op deze vraag te vinden Stampvolle zalen vooral als er patriottische films op het programma staan De restaurants mogen nu ook tot elf uur open blgven maar de cafe s die niet onder die categorie vallen zyn er minder goed afgekomen Ze gaan om acht uur potdicht een enkele patroon misschien uitgezonderd die een request heeft ingediend en om de eene of andere reden wat langer mag openblg n Intusschen zou ik niet graag Itewei tidat er door de caféhouders na acht nur niets meer verdiend wordt Gkwoonl k is er wel een achteruitgang die de vrienden van den huize even goed kennen als de eigepa rs zelf De luiken gaan om acht hur yoor de ramen de klanten vertrekken met veel statie en vertoon door de voordeur om vijf minuten later aan de achterzijde weder binnen te komen Natuurlyk zou de poücieyals ze met alle geweld wUde deze iandestiene overtredingen wel uuueii tegen gaan maar zij h pf Gfel wat beters te doen en kwaad wordt er niet gebroawen In bet algemeen treedt de politie bij voorkomende gevallen met veel tact en gematigdheid op Alleen op het punt van identiteitsbewijzen is zij zeer streng Wie de onvoorzichtigheid beeft zouder de noodlge papieren de straat op te gaan en om de eene of andere reden de opmerkzaamheid tot zich trekt heeft alle kans ouaangeuame tmdervindingeu op te doen ivorten tgd geleden is een mijner keamssen iemand uit het zuiden nog een onaangenaam avontuur overkomen Hij had gedineerd bij vriwidon en het schijnt dat er nogal eens op den gunstigen afloop van den oorlog gedronkoi was Hoe het zij zijn zindelijk temperament speelde hem parten en eenmaal op straat hield hij vrij luidruchtige politieke beschouwingen die de aandacht trokken van een patrouilleerende fietsbrigade Hij werd aangehouden bleek zijn Uvret militaire niet te hebben was niet in staat afdoende verklaringen te geven en werd itieegenonïen naar de naastblj gelegen politiepost Tot overmaat van ramp had iiij luist den vorigen dag heftige ruzie met zijn concierge gehad en deze was zoo vriendelijk den volgenden dag toen men bij haar inlichtingen kwam vragen te verklaren dat zij absoluut niets vui haar huurder wist niöt geloofde dat hij zijn dienatplicht had vervuld etc Gevolg veertien dag i brommen Moraal Bleep overal alle mogelijke identiteitsbewijzen mee Voor de vreemdelingen vooral is dat aan te bevelen Nadat men eenmaal gemerkt had dat het spionnageeysteem buitengewoon goed georganiseerd was veel beter natuurlijk dan het Fransche zit de vrees er in zoo zelfs t t men wel eens flpoken ziet Geen kleuren zi zwart genoeg om de Duitsche spionnen naar behooren te befichilderen De meest geliefkoosde tenu is ces louches individus Zoo gauw het Franechen g dt die precies betzelfde werk in Duitschiand doen zijn het des hommes dévoués Enfin dit meten met tweeërlei maat is niet meer dan vergefelijk Het spionnagestelsel is nu eenmaal oen noodzakelijk kwaad naar het schijnt maar dan toch een kwaad en men moest er maar liever over zwijgen A F PETILLON Sl xien laa c£L Verspilling van R ksgeld Wy lezen in de Nieuwe Courant Zeer bescheiden in de pers maar ook reeds in de afdeelingen der Kamer werd twgfel geuit of met s lands geld in den mobilisatie tijd vanwege het legerbestnor of liever door sommige legerautoritetten want de toestand is in verschillende plaatsen zeer verschillend nibt veel te ruim wordt omgesprongen Wij meenen dat waardeering voor de verrichtingen van het legerbestuur critiek niet geheel behoort uit te sluiten en geven daarom openbaarheid aan de volgende onder onze aandacht gebrachte enkele uit vele t staaltjes van InkwartieringBwet In het kantonnement Eindhoven zgn troepengedeelton ingekwartierd o a in de stoomtimmerfabriek De Rietvink Voor deze inkwartiering is geen legeringsruimte gevorderd maar wordt betaald per dag en per man en wel f 0 20 Aangezien nu die fabriek belegd is met 1 7k compagnie infanterie of pl m 400 man wordt daarvoor door bet Kijk betaald eon som van f 80 per dag of f2400 per maand f f28 800 per jaar De kwartiergever geeft hiervoor een slecht brandgevaarlijk kwartier een slecht nachtleger n l per drie man twee slechte stroozakken één dunne moltondeken en geen voldoendff plaatd bij vuur en licht enkele banken rondom een kleine tafel Zeer onvoldoende wasch gelegenheid enz Hij voldoet dus niet aan de eischen in de Inkwartierings wet genoemd om voor de som aan f 0 20 per dag en per man te verstrekken een zindel k strooleger met 2 dekens en pla ts bij vuur en licht voor lederen man Maar voor z n ledige fabrieksruimte maakt hy een huur van van f2400 per maand een huur per jaar grooter dan de geheele waarde van bet fabrieksgebouw En dit geschiedt terw l de Inkwartieringswet nu het recht geeft om legeringsruimte te vorderen Ongetwgfeld had hier zooals op enkele andere plaatsen geschiedt de fabriek voor noodkwartier gevorderd moeten worden in dat geval zou bet R k te betalen hebben gehad de geschatte huurwaarde laat ons aannemen f 4000 per jaar en zou dan vele duizenden goedkooper uit geweest zijn Een ander voorbeeld is het vol gende In het dorpje Eersel staat een nog in aanbouw zgnd buisje dat voor inkwartiering gebruikt werd Ofschoon de kwartiergever bijna niets kon geven om recht te kunnen doen gelden op een vergoeding van f 0 20 per dag en per man werd hem in ongeveer 6 weken tijd uitbetaald een som van f300 terw l de geheele waarde van bet huisje slechts f1200 bedroe Gelukkig kwam na dezen voordeeligen tijd een minder milde kwartiermaker die het buisje als legeringsruimte vorderde en toep betaalde naar een vergoeding van f 300 per jaar Het is maar al te duidel k dat de Inkwartieringswiet die de keus geeft van vordering en inkwartering per baardsteden door verschillende autoriteiten zeer verschillend wordt toegepast Ook wordt nïet overal voldoende toezicht gehouden of bij uitbetaling van een vergoeding van f 0 20 per dag en per man de kwartiergever wel alles geeft waartoe de wet hem verplicht Zoo worden er duizenden guldens vermorst feitelijk ongeoorloofd uitgegeven De eenige wijze varf inkwartiering die nu zou mogen gelden ware het vorderen van legeringsruimte met toekenning van een binijke vergoeding Ziehier een paar voorbeelden niet de eenige waarvan wg hoorden Het is ons oekend dat van hoogerband reeds meermalen verandering werd gelast in speciale gevallen maar vele gevallen van geld verkwisting blijvon daar onbekend Ned Anti Oorlog Baad De Nederhmdsche Anti Oorlog Kaad stelt zich voor op den avond van 15 December in 12 plaatsen van ons land groote Openbare vergaderhigen te beleggen waar het doel en werkplan van den Kaad door versoliillende sprekers zal word toegelicht De keuze der sprdcers en spreeketera Ie zoodanig dat in de verschillende plaatse zooveel mogelijk een lid der rechterzijde oen BOciaal deoMoraat ea een vrijzüinige naast elkander zullen optreden Te s Gravenhage zal deze Vergadering gehouden wordoi in de groote zaal van den Dierentuin De nunen der sprekers zullen blnaea enkele dog wordóa bekend gemaakt Het Leeoing ontwerp Hen meldt ons In parlomentalre kringen werd heden verwacht dat bij de bdiandeling van het Leenlngontwerp een ameodement van vrijzinnige zijde zou worden ingediend om de aflossing der leeolng gedurende de eerste jaren op te schortm en Inmldd s alleen rente e betiUen Cfemengde Berichten Een jeugdige dienstplichtige By den bospitaal geëmployeerde Rearte te Hof van Delft vervoegde zich den 2n December jl tot niet geringe ontsteltenis van de vrouw des huizes den dienaar van de H Hermandad welke een oproep bij zich bad tot inlijving van den jongsten zoon uit bovengenoemd gezin Als bl k voor den zin om onze weermaobt te vergrooten voor humor en voor de uitstekende administratie van de gemeentehuishouding te Hof van Delft diene dat deze dienstplichtige den aanvallige leeftgd van 8 zegge acht jaren heeft bereikt weshalve hij tien jaren te vroeg onder de wapenen werd geroepen Volk Dure eieren Men schrijft uit Barneveld aan de N A Ort Zoolang onze bekende eiermaitt bestaan heeft z n d prgzen der Bitêtfi nog nooit zoo boog geweest als hetShO Toch werd het spreekwoord dat een boer graag klaagt ook nu nog b6waa beid Thans werd namelijk geklaagd dat I de kippen zooveel minder eieren leggen dan s zomers Uit den Geldersohen Achterhoek meldt men nog nader dat de eieren in den winter nog nooit zoo dnur zgn geweest als op het oogenblik Ze worden verkocht voor 75 k 76 cent per pond d i 9 cent per stuk terwijl de pr s in andere jaren 60 k 62oentper V K G is In de Duitsche grensplaatsen £ ign de prezen niet veel hooger Daar betaalt men M 1 90 per dozijn Men schrijft uit Zeddam aan de Gelderlander In verband met het voorkomen van monden klauwzew bQ den landbonwer J H Wentink alhier is de geheele veestapel bestaande uit 48 stuks rnndT e 14 koeien 14 vaanen 17 kalveren deze vergadering de verdiensten in het licht gesteld die speciaal deheeren I IJsbcI de Schepper en W A Hoyng ten opzichte der vluchtelingenverzorging hebben wijl zij door krachtige energieke leiding het mogelgk hebben gemaakt dat met de zeer gewaardeerde hulp van de dames en heeren van het Comité zoo snel en krachtig worden ingegrepen en zoo doelmatig de verzorging kon worden Door den voorzitter werd onder dankbetuiging aan de damescomité leden voor de groote hulp en toewijding tot nu toe betoond haar hulp en medewerking ingeroepen bij de inrichting van de nieuwe grootere huishouding en ook daarna Üns Vluchlelingendorp Nu ofheiool ia medegedeeld dat Gouda l uIioort tot die gemeenten waar een regeeriögskamp voor vluchtelingen zal wor tlea gevestigd willen wij eea en andei mededoelen omtrent Ons Vluchtelingendorp zooals het wordt ingericht op de terreinen van de N V Snijgroen Maatschappij v h Gebr Steensma aan daj iraaf Florisweg wezij É 1in Ae cm jooals bekünd beschikt de N V v h Steensma over groote terreinen welke aan weerszijden van den weg zijn gelegen en wellte gedeeltelijk bezet zyn lüet kweekkassen De groote kas welke zich aan de spóorzijde bevindt is reeds in gebruik Deze kas die 75 meter lang is en 20 niftor breed is thans niet geheel bezet daar deze slaapplaats biedt voor 720 personen en dit aantal is thans niet aanwezig Eerstdaags zullen echter 720 vluch t mgen daar een slaapplaats vinden Aan de overzijde bevinden zich mede aantal kweekkassen welke thans vooi de huiavesling der vluchtelingen worden ingericht Deze kassen zijn van den weg gescheiden door een voorterrein van 130 üioter lang waarop aan dG linkerzijde een betonnen pad is aangelegd hetwelk naai de kassen loopt Op dit voorterrein wordl bij don ingang een portiershuieje gezel en wordt ook een magazijn ingericht ter wijl nog een Hink grasveld overblijft bet welk prachtig tot speelplaats voor kinderen of tot sportieve doeleinden kan worden gebruikt Van de hier staande kassen worden er 4 ingericht voor slaapzalen deze zijn elk 40 meter lang en 20 meter breed en bieden slaapplaats voor 450 peraonan Verder worden 2 kaapen welke teisamen een oppervlakte hebben van 1680 M2 ingericht voor recreatiezalen terwijl een andere kas wordt gereed gemaakt voor eetzaal Behalve deze zalen worden ingericht een keuken welke een afmeting heeft van 7 bij 20 meter een flinke badgelegenheid en ook een ziekenzaal Op beide terreinen zijn urinoirs en pri vaten op doelmatige wijze aangebracht zijn er reap 13 en 61 totaal De slaapzalen hebben een houten vloei bedekking waarop de kribben en matl assen zijn neergelegd Bij elk bed behooren twee dekene De houten vloeren worden dagelijks droog gereinigd eu doar11 a besprenkeld met oreoUne De grondpaden welke zich tusschen de lange rijen laapplaatsen bevinden worden mede elken dag geveegd en daarna van schoon zaagsel voorzien zoodat er van vuil wü ilen geen sprake kan zi n In deze zalen zijn en worden waschgelegeohed aangebracht voor mannen en vrouwen afzonderlijk waar zij zich behoorlijk kunnen vtTlrisscben Ieder vluchteling die thana reeds iu de kassen overnacht maakt zijn eigen bed op en wij hebben het gezlM het ziet er keurig en ordelijk uit De uitstekende gelegenheid tot ventilatie maakt dat niettegenstaandie zulk een groot nantal menachen tezamen ovemachtai et geen bedorven lucht behoeft te zijn De aagelijkschu inwerking van het zonlicht op d glazen daken zal ongetwijleld van groot hygiënisch belang zijn In de recreatiezalen worden lange tfr els opgesteld waarbij banken worden gez t zoodat daar het groote huisgezin van 2000 des daags een onderkomen kan vinden en de menschen zich kunnen bezigliouden met oen ol ander werkje lectuur o spel In de eetzaal zal bet mogelijk zijn 800 nimschen tegelijk te spijzigen zoodat in Iriü ploegen de maaltijden kunnen worden gebruikt De keuken is vlak naast do eetzaal gelegen zoodat het eten niet koud behoeft te wordMi Do recreatiezalen evenals als de eetzaal wordaa geheel vwi een houten grondbedokking voorzien terwijl Ui de gelegenheden tot baden tegelvloeren zullen wordfu awigebraoht De terreinen zijn en wordsn beide eleoUiach verlicht op het grootste terreinwordt een speciale instaliaüe aangebroebtdoor tte firma J J Strous te Dordrecht terwijl alle zalen centraal worden vei V armd Het bffvensUiande geeft wel het recht te spreken van ona vluchteiingendorp De indruk die wij hedenmorgen bij ons bezoek ter plaatse hebben g r en en de toelichtingen die dft heer Ab ï t nBma zoo welwillend was ons te verschatten gevoegd by het oordeel uitgeisproken door deskundigen op het gebied dor volksgezondheid doen ons zeggen dat de vluchtelingen hi Gouda voor het wintergetijde on zoo noodig daarna een zoo goede huisvesting hebben dat mag wor den betwijfeld of elders hier te lande op zoodanige wijae daarin zal kunnen worden voorzie