Goudsche Courant, donderdag 17 april 1862

Burgerlijke Stand Otï SLEDES 9 April Joannes TJpelaar 91 j 11 Joliannes Gerardus van Dam 1 j 6 m 12 Geertrnij Wilteuburg 2 in 13 Adrianus Johamies Veriooij 20 nu Meolaas urkhout 13 m 14 Jüliauua Xabbe 6 j j m 15 Adi iaau Maarten Marie Montiju 1 j Zondag 20 April W GOUDA I V iril Jubani es Tranc iscns van AVijk ouders Xirolaas liiaiiua de r Hjni A illem vn ugt ouder Coruelis inrni 1 Abraiiani aji DaiUZig uudt re Andrit s ea cin Cona lia Heiidnca den Hertog oudtTs Puttr cu AVaa Adiiaiia Luiaina an der kraats ouders Sijbrand ill iiiia JohaiKta Jansen Elisabeth Verhoef ouders l je m I Ptiiwen 13 Jacob van Dam ouders T aniel n t ti iiiit5 Tak ouder Pieter en Teuna Adnaua l iuli n a ï trtijutie Pmjk oiidors E erhardus I ikolaas en th Adii ina T onk ouders Jan en Xeeltje Mreng ouder l irk en l ietertje Boutesteijn OUDSCHE COÜEATifT SCHOONHOVEN Ingesciireveu vau 4 tot 11 April Bevalen Geene 0 hKiKi FN J an ADVSRTENTIËN Uitgave van A BRINKMAN Ooü Haren B u 75 i 1 oiiBiuies i JJlCii i I l i lK il n lr k Ic iul i ii 1 ie 1 Iril t 1 1 val PU W M I rjiU 1 t I m I Jonj Hiii Ii Itclen o crlpp on lief kind VDKIAAN MAARIKX MAIIIE in den iMiderdoni vau bijna een jaar 1 M MONTIJN Xotaris V P MONTIJX VaV Rot VEBOIJ VAN XlELW V iL lioin i 15 April 1562 Voor de vele bewijzen van deelneminir ui j betoond bij het overlijden van ni ji reliefde Moeder betuig ik langs tleztii eg intjucii i rtelijkeu dank J REL riNCiER oiD 17 April IS 62 Op Maandag 28 April 1862 1 iiet lokaal Xi T r N VEiui i YK te 6 O l D I Soiree Physique 0 i K GalvanlsniiiSenEleetriciteit H i iPï II K SSSKING en KLOOS i rkluiLMiüiiiirfn te Rotterdam eie fuheiil ter inteekPüing is openire teld aan l oveiigenoemd lokaal Aanvang ftfn iiX mh t i ttre J M van Minden Tandmeester te GOUDA Ph t t KUNSTÏ VXDEX van één tot I en geheel Jibit welke aau alie verei M hten voldoen p opera l n v elke tot zijn vak bel o jrcii wor l i zeer gemakkelijk verrigt lie ASijii teui of Kali die zoo dikwerf iroede j f t indeu doet verloren gaan v ordt j lig ler iild en de tanden krijgen Iiii va tiieid terui I ij gaat abonnenicnteu aan met familieu tot i giiingder tanden dfr kii dereu gediirf tle i i verwisseling en is dagel jks te ei n nheren Het zal wel onuooJig zijn dat bovenïeuof mde ziek venter lau zijne geachte Stadirenooten aaab eelt wijl z lks genoeg aam geschiedt door onze achtbare Gepteshecreu hier en elders PIÈTER MARIE MONTUN Xrtaris te Gouda en WILLEM HENDRIK van MEUKEREN Notaris te Rotterdam zullen als lasthebbende hunner Principalen door het ilini tr e van dfn laatstgenoemden op Dingsdag den 22 April 1862 des namiddags ten tteee nre in het lokaal voor Publieke V erkcniuKen aan de Gi ler ehe Kade te Rotterdam onmiddellijk na afloop der aangekondigde Veiling VaU AaudesleU in Maatschappijen vau Assurantie en ia andere Ondernemingen nog publiek presenteren te verkoopen V Aandeelen la het nieuw gekoperd Barkschip Krimpe nerwaard sevoerd wordende door kapitein F v iN Heijningen Boek hoiidero de ineen Slt nCel vnd en Leur te Rotterdam groot 397 gtineteu Lasten en zijnde bevracht voor de Nederlandsche Handel Laatscliappij 2 1 80 Aandeel in het Barkschip de stad Gouda groot volgens meetbricf 463 tonnen of 24Ö lasten ouder Boekhouderschap van den lieer M DEN BiiEEMS Ju te Vlaardingen Xadere information zijn te bekomen ten kantore van de Notarissen 5I0NTIJN en VAN MEUKl dil X voornoemd Smidsknechts die hun werk goed verstaan kunnen dadelijk vast WOrk bekomen bij G LaNGERAAR Zeugstraat wijk G 11 31 waar ook eon JONGEN geplaatst kan worden Gezusters va Lucnen Groenendaal wijk I n 168 Een ruim assorl Uiiut der Erausche model MANTELS en MANTILLES van den heer J Pol te Rotterd m ontvangen hebbende ahmede de nieuwste zijden Ba rège Jaconet n verdere Japon StofiFen bevelen zich beleefdelijk in de gunst htiuner geicrde stadg nooten VERKOOPING van LEVENDE HAVE enz Openbare ViTkoopiiigen ïe Gouda Dondi rda j 17 Ipril 1S62 des namiddags ten 3 ure ten sterihui c van fevronw de WV luwe van den AVel Eer aarden Heer Knackwoerst aan de Westhavrn van eene aanzienlijke partij irewerkt GOUD ZILVER en JUWEELEN alsmede staande Meubelen Te Broek Vnjdaij 2 5 lj rd 1802 des voorniidda rs ten 9 ure teii sterfhuize van STRWER aan het Jaairpad an 17 KOEIJEN en ander VEE EOUWen MELl bEREEDöCHAPPLN en een INBOEDEL Te Gouda Dingsdag 29 J jirü 1SC2 des voonnkidags ten 11 ure in het logement het IlerlhnU van Een HUIS EB P en TÜTN Staande en gelegen iii den langen Groenendaal te Goud i wijk I n 2i en Ten o erstaan vau den Notaris G J SPRCIJT residereude te Ouderkerk a d Y snel zullen op Maindaf den 2S April 1m 2 des voormiddag ten 9 ure op de Bouwmansivoniiiü liewoond door de ed DE Redelijkiieii te lierlenvuude iu het oneiibaar om contant geld worden verkocht l ï Koe jen die gekalfd hebben of op t kalven staan 3 Vaarkoey u 4 Pinken 2 Varkens een Boereiiwageu met toebehcoren en voorts eene partij Bouw en Melkgereedsehappen Meubelen Huisraad en andere Boerende Goederen Tw ee EUIZEN en ERF een Scljuur S al en Tuin a in het Jaagpad te Gouda wijk Q n 3 en 4 En te Gouderak Voemdag 30 Apri 1SÜ2 des voor ni Idags ten 9 ure op de Boiiwinanswouiuï 1 ewooiid door C VA EiJK op Miviilelblok au 10 KOI2IJEN en ander VEE en hetgeen meer icr koop zal wordea aangeboden Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore vau den Notaria W J FoKTt lJ Dkoogleeveb te Gouda Eoekdrukkerij van de Erven BR1XKM W en voor Gouda en Deze Courant verscliijnt des Donderdags ea i oiidags Jn de tJtad gescbiedt de uitgave des avonds te voren De prijs i er drie maanden is 2 franco p Y tf l Zh Da inzending dei Advertentien kan gescbieden tot de morgens ten 11 ure Overzkt GOUDA 19 April De staat van zaken ia Europa heeft ia de laatste dagen geeue iiierklare verandering ondergaan en toch is het of de gezigteinder meer en meer betrekt en de naaste toekomst meer belangrijks voorspelt De onbewimpelde verklaring door Palmerston afgelegd vindt in Italië blijde toejuiching terwijl die iu Frankrijk tegenspraak wekt Men vermoedde bij de engelsche benuidsliedpn meer sympathie voor Oostenrijk In Frankrijk is meer leven ontwaakt dan men in den laatsten tijd gewoon was De mexicaansche expeditie vindt gerinsren bijval vooral uu het blijkt dat de bondgenooten zich afscheiden van Frankrijk en zijne voornemens niet ondersteunen Het geschil tu ichen Goyon en Lavalettc heeft te lang onbeslist gehangen om de belangstelling erder te kunnen bezig houden vooral omdat de zaak zelve duister is en alles op vermoedens eu losse geruchten rust I c ronscinsche kwestie aadert wat men daartegen aanvoeren moge hare ontknooping Moge lie vreedzaam zijn en zich in eene billijke schikking oplossen De grieksche toestand is bijna even duister als de fransche politiek Hoe dikwerf is die weinig beteekenende opstand reeds geëindigd hetzij door amnestie of verdrag en nog altijd duurt die voort Zal koning Ot o door zijne bondgenooten op den troon gehandhaafd moeten worden zullen de Grieken den koning moeien gehoorzamen die op vreemde bajonetten steunt Rampzalige toestand die voor de toekomst nooit iels goeds belooft en onmiddellijk alle waarachtig welzijn vernietigt Het schouwspel dat echter de meeste opmerkzaamheid opwekt is de worsteling in Pruisen Daar geldt het in waarheid de ontwikkeling van het constitutionele leven De naauwelijks ontkiemende gematigde vrijheid wordt bedreigd en de eerste maatregelen der bewindslieden waren der constitiitiouele partij door onverholen reactie gunstig maar de mannen van den teruggang werden door den algenieenen geest tot bezinning gebragt en nu tracht men door veelzijdige toegevendheid het verloren teirein te herwinnen Voorzeker verstandiger indien het slechts niet te laat en het v introuwen te groot geworden is Met bezorgdheid moet de vriend van orde en v ijheid dien loop der zaken gadeslaan waar partijdige drift zoo veel goeils bedreigt Met zeker onge luid ziet men hier de aanstaande bijeenkomst van de tweede kamer te gemoet Het kan geen erwoiidcrinsr wekken dat het nieuwe ministerie vrij hevig wordt aangevallen over alles wat het doet of niet doet dat allerlei geruehteu verspreid worden ten aanzien der wetsontweryien wier indiening men te gemoet mag zien Het ministerie behoefde wel is waar tijd tot het gereedmaken zijner ontwerjen maar tik welgezinde zal zich verheugen als de tijd gekomen is dat de ministers die door s Konings keuze tot het bewind geroepen zijn blijk kunnen geven van den weg dien zij deuken te bew adelen van de beginselen die zij in hun bestuur met mannelijke vastheia zullen huldigen Advertenlieblad ömsirekn De prijs der Ad ertentitn an ée n lot es regels met inbegnp lan bet z gel is SO Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaitsruinite öuhenlanïï Londen IÖ April De koningin heeft het verl gen te kennen gegeven dat de viering van IlD verjaardag ii Mei dit jaar geen plaats moge hebben wegens de bedroevende omstandigheid die H M en de koninklijke familie door het overlijden van prius Albert heeft getrolien Uit Norfolk N Amerika is te Fort Monroe bo igt ontvangen dat de Merrimac weder geiepareerd is de beiu inningis reeds aan boord en zij is gereed voor den strijd Er zijnverscheidene stukken van zwaarder kaliber op £ re laat t Ookde Yorktowu en Jamestown zijn verbterkt en ullt u de Merrimac vergezellej Uit Con i terigt ontvangen dat de kamer der Ionische volksafgevaardigden in haar antwoorrl op ile opeuiui rede au den Britschen gezagvoerder wd roiu den w tn=chnaar vereeuiging van liet lo usfhe gemcci i Ih met het koningrijk Griekenland heeft uitgesproken l i lini che gezairvoerder heeft daarop geantwoord dat h j de e aak niet toteen onderwerp van beraadslaging bj de criridcriiBg mo thiten worden om reden dat H beschermhecr ch ip over deIonische republiek aan Engelaml bij volkenrettelijke schikkingen opgedragen en door hetzelve a iuvaard z jiide regtui uipligten medebragt en dat Euireland de e pligfeii noe t vervullen gelijk het die regten wihle handhai en Berigten van Afrika s Westkust melden Wat men l g het vertrek der Amerikaansche kruisers verwachtte heeft ic i bevestigd De slavenhandel werd namelijk te tthidah eu naastgelegene havens op even ruime scluial voortgezet als tijdens de drukste dagen van den Afrikaanseheu slavenhandel Heden ochtend is de ecr e bcz iidiug l arij ehe politieagenten hier aangekomen be teind cm het oog te houden op fransche gaauwdieven eerstdaags worden ook po itie curn en uit Brussel Berlijn en A eeiiiii hier ent acht die gedurende de groote tentoonstelling de ergelsciie politie agenteu uilen behulpzaam wezen in het aanduirleu van continentale zweurhlaars eu zakkenrollers waarvan reeds ceiiige te Londeu zijn opgemerkt Laatstleden donderdag avond heeft de vennaarde koorddanseres Mad Salvi in de Music Hall te SheUield eei ernstig ongeink getroffen Terwijl zij na verschiUcude kunstenverrigt te hebben nut een kruiwatren van hettooneil overhet parterre uaar de bovenste galerij wilde ioopcn br ik onverhoeds de koperen draad en stortte zij van uageuocg voet hoogte op de banken van den bak neder die daar terplaatse gelukkig onbezet waren met dit gevolg dat zij zwaargew ond men zegt dat eeuige ribben gebroken zijn aau geneeskundige verzorging moest worden toevertrouwd 16 April Gisteren voormiddag heeft in eene ijzergieterij te Priestfield nabij Wolverhampton een verschrikkelijk ongeluk plaats gegrepen Terwijl namelijk de fabriek in vo lengang Aas barstte plotseling ee der stoomketels als met eendonderslag en was het uitgestrekte gebouw in een puinhoopverkeerd Bij dit vreeselijke voorval hebben 19 arbeid rHi e