Goudsche Courant, zondag 20 april 1862

ue zoo veel gernchtatakende zaak der von der Heydtsche briefwisseling is nu van geregtelijk op administratief gebied overgeg ïan nadat de ambtenaar bij het mmisterie van oorlog Kohier een tweeden tubalternen ambtena r van wien hij len i fariei ontvangen had en deze wederom eea derde als laatste bron had genoemd en aangewezci AII3 tirie zijn in hunne betrekking gesehorst en het discipliniir onderzoek is aangevangen 1 Alge t 1 houdt men zich in de politieke kruigen alhier overtuigd dat de commissie van generaals zich verklaren zal voor de vermindering van het budget van oorlog en het afI schaffen der 25 opeenten ten behoeve van de begiootir g voor ihet ministerie van oorlog Het schijnt dat men vooral be sparingen zal trachten in te voeren door het zenden van een I groot aantal miliiairen naar hunne haardsteden met onbepaald N verlof en het inkrimpen der gewone berfctmanoeu res 17 Apiil De Staats ameiger behelst het volgende ioIcinklijk besluit Op een mij gedaan voorstel bctreftetde den staat der financiën geef ik mijne toestemming dat aan deavolgenden landdag geen wetsontwerpen ot ff ïnde verdere heffing van 25 opcenten op de inkomsten en klassen asting alsmede op de belasting r hei gemaal en geslagt van Julij e k af zullen orden aangeboden daar het mogelijk is het bedragdaarvan deels door de meerdere opbrengst van s imige belastingen deels door besparing op sommige takkf openbaarbestuur te dekken In zooverre het budget van og bierbijbetrokken is il ik wel in verband met mij ie vrotgere verklaringen ook daarop tijdelijke besparingen toestian intusschenmoet ik daarbij mijne vroegere verkhiringen herhalen dat inalles wat de militaire aangelegenheden betreft noodzakelijkzidke bezuinigingen te vermijden zijn door welke de grondslagen geschokt zouden worden die in het belang van deslaïvaardighcid en degelijkheid van de armee en dus van deveiligheid en ona fhankelijkheid des lands geboden zijn Ttirin 17 April Een te Fcggia zich vereenigd hehberdo commissie aan wier hoofd de prefect der plaats stond heeft besloten aan lord Palmerston bij een adres den dank der vergadering te betuigen voor de wijze waarop hij zich iu t Engelsche parlement omtrent de italiaansche kwestie verklaard heeft terwijl hem daarbij tevens wordt verzocht Italië immer zco tl goede gedachtig te zijn Konctantihopel 9 April Omer pacha is met zijne troepen o door de Europcsche commissie aangewezen grenzen van Montemgro overgetrokken De turksche krijgsmagt die lanüs deze grens geéchelnnneerd is wordt op 40 000 man geschat Bij het berigt van de nederlaag dtr Turken te Kernitza heeft de sultan de noodige bevelen gegeven tot nieuwe groote militaire tobercii selen De liloi pnei rijnsche bergbewoners hebben zi jh onder de leiding v in J n vorst tot eene kiachtige verdediging tjegerust aar men verzekerde hadden zij het niUitair cordon geforceerd om in de Herzegowina door te tlringen en in ereeniging met de insurgeuten de Turksche troepen in den rug aan te vallen Dochcen lat r lerigt betwijfelt het binncnrt kken in Montenegro ötnnenlanö Gouda 17 Van verschillende zijden verneemt men dat de dezerdagen gevallen nachtvorsten eler hoop op een zeer gunstigj iar voor landbouw en boomvracht te leur zullen stellen Alhet te veld staiinde heeft veel geleden en de boomen dieof in den bloei stonden of waarvan de vruchten reeds begonnen te zetten hebben op vele plaatsen de koude nietkunnen verdragen Op eea verzoek van den gemeenteraad te Harlingen onlangs gerigt tot de ministers va i oorlog en van marine omeene compagnie in anterie tot garnizoen of een oorlogsbodemin de haven gestationeerd te mogen hebben is door die hoogeambtenaren geantvoord wat oorlog betreft dat bet leger nietde bestemming heeft om te voordien in de behoefte der gemeente aan politie en zijn ambtgenoot van marine berigtte dat wanneer de politie ondersteuning behoefde men eigentlijkhij het leger niet bij de vloot moest aankloppen leven verljren en 10 in meerdere of mindere mate verwendingen bekomen Laatsileden zondasT i te Falmouth brand ontstaan dieweldra üudaiiig in hevigheid toenam dat 33 huizen eeneprooi der vlammen rijn geworden ten gevolge iraarvan 32 hui ïezinnen bijna alles verloren hebben en thans Dij andereneen heenkomen moeten zoeken Ifet testament van den dezt dagen te L mden overledenheer Henrv Budd die jn uitgebrt d vermogen aan z iie be de iien heeft vermaakt onderscheidt ich door ecpe eer zor ierlinge bepalinj De heer Budd as zoodanig t gen hettlra en t an knevelbaarden ingenomen dat hij zijnen uiterstenffii met de volgende clausule besluit Mogt een mijner twetzonen de heer chende mode in het dragen van knevels opvolgen dan dien de eigendommen van Twickenham Park ofPeppen Park aan den anderen komen of bij overtreding vanbeide zonen op derden moeten overgaan Gsdurende de afgeloopen week heeft men in de fabriekdibtricten een beteren toon kunnen bespeuren zijnde er meerorders ontvangen zoowel voor nit oer als voor binnenlandschgebruik in de prijzen had echter geene opmerkelijke verhooging plaats Laatstl vrijdag is een gezelscliap van 85 Mormonen vanhier naar Liverpool vertrokken ten einde zi h naar Bostonen vervolgens naar Utah te begeven gedurende dit sa c uzal een 250 tai personen uit het district van Londen uaarAmerika vertrekken en dit getal groeit nog dagelijks = an Men zal nogrr aais eene poging doen om de z alm inAustralië over te planten Voor rekening der Australischemaatschappij wordt te Londen eene stoomboot gebouwd dieuitsluiiend bestemd is om zalmkuit en jonge zalmen nu irAusiniJie te vervoeren Parijs 15 April Men beweert ten stelligste dat de heer I ivalette naar Rome zal terugkeeren en brengt dit in verband met de ophanden zijnde vereeuiging van bisscüoppen ald iar die den 1 izer nog rdtijd zorg schijnt te baren Men schat het aantal bisschofpc j die te Home verwacht worden op 5 a COü tervvijl men er bijvoegt dat eder minstens 100 000 fr ter beschikking van den paus zal stellen hetgeen een bedrag van 50 a JO mill zou uitmaken hetgeen ons oveidrevcn voorkomt Zoo ieder bi schop een vierde van die som medebrengt ontvaii c de paus toch nog eene enorme som namelijk lijftien millioen fr Ui b j het ministerie Van oorlog ingekomen rapportenblijkt dnt er onder de mindere rangen van net fntnscïie Ie jger een geest hceracht die ge aigt dat eene revolutionairepropig mda vooral de onder officieren bewerkt Er Lomt bij dat Ie r eds stJ rt lang bestaande naijver tqsschen de keizerlijke jrui ie en iiet overig deel der Parijsche be etting metden dag tjeneemt een feit dat zijne onrustbarende zijdehcefr uTfi i in geval beider hulp eens vereenigd werd ver isthi de beotaajde veete el eens eene zamenwerking onmi rl k zui kunnen maken Overigens heeft het leger uietliet miiiste venrouwtn noch in de militaire bekwaamheden noch ill de personen van de maarschalken Magnan en Reguaidt e Je in d Angely Ho i geulaat te Jinbieuaren in het departement van Seine et Oise verzekeren t er geen middel zal ie vinden wezen om te beletten dat bij de eerstvolgende verkiezingen voor t we gevend liireliaam de beroemde Jides Favre te Versailles tot afgevaardigde wordt gekozen In den senaat zijn thans zes vacai e plaatsen Men wil dat de keizer die niet aanvullen ztü voor het getal der vacaturen tot tivaalf geklommen is Men vermoedt dat de graaf de lasseloiip Laubat en de herlog de Montebello in de eerste plaats oi senatoren zullen worden benoemd De couiraissien belast met het onderzoeken der begrootiiigen van SOo zetten haren arbeid ijverig voort Hare oppositie vermindert teliter niet Integendeel schijnt die grooter te worden hoe n eer die arbeid vordert De genichten eener schikking zijn dus van allen grond ontbloot en onder cheidene leden blijven even zoo sterk o eeiie erminde ing an uitgaven aandringen als de regtring aan hare oorspronkelijke voorstellen vasthoudt Te Xantes zijn drie gepantserde d ijvende batterijen opstapel gezet Ieder dier vaartuigen zal worden voorzien vanerue machine van 150 paardeukrachten en geivapend met 14 stukken Zij zullen de namen voeren van Arrogante Implacable en Opiuiatre Er is sprake dat de russische regering het plan heeftopgevat om eeuige scüreden voorn aar s te doen op den wegvan vooruitgang en hervorming Men gewaagt van concessienten behoeve van Polen van grootere drukpers vrijheid en van he nomemen om openbaarheid te geven aan de siaatsbegrooting zullende de geraamde uitgaven en ontvangsten door daartoe betrekkelijke liescheiden voortaan gestaafd worden Een en ander ontwei p is reeds aan den statdsraad ter kemiisneming t egezondeL Boienuien verneemt men dai de regering ook hervi rmingen in het egts ezen en wijziging n de tot nu toe gevolgde wijze van procederen wil invoeren Behalve de depêches uit Griekenland die door de grisk che ambassade alhier aan de dagbladen worden medegedeeld blijven de bijzondere berigten van daar bij andere leden Tanhet corps diplomatiek ingekomen hoogst ongunstig luiden De opstandelingen groeijen namelijk voortdurend in getal aan Een aanval er de stad Nauplia is zeer mocijelijk daar detroepen te weinig talrijl zijn en men zelfs Athene uit vree voor onlusten niet van soldaten durft ontblooten Buiten datalles bestaat er geldgebrek bij de regering en worden eenaantal streken des lands door roovers onveilig gemaakt Madrid ï April Mtn verzekert dat indien de i nsch n Mexico binnenrukken de Spanjaarden ook daarheei trekken De ministers hebben geen officieel berigt ontvangen van het vertrek vai den generaal Lorencez met versterkingen Weenen is April De verklaring door lord Palmerston in het huis der gemeenten gedaan met betrekking tot Engelands staatkunde in verband met het italiaansche vmtigstuk heeft hier een des te dieperen indruk gemaakt dewijl velen zich vleiden dat de eerste minisier van Engeland sedert een Vvrtcu tij eene tegenovergestelde politiek volgde hetgeen door vele onzer ua bladen as beweerd Thans echter blijkt ten duidelijkste uit de woorden van lord Palmerston dat hij heden gehjk vroeger de vorming van een eenig Italië op het oog heeft De tweede kamer van den Oosienrijkschen rijksraad U nu tot 1 Mei uiteengegaan Alsdan zal er een jaar verloopenzijn sedert de rijksraad voor het eerst bijeen kwam Overweegt m sii nu wat de vergadering in dien tijd gedaan heeft di a komt men tot de bedroevende overtuiging dat er niet uitgerigt is en dat het volk in zijne hoop op haar bitter i teleurgesteld In plaats van alles te doen om eene verzoeningmet Hongarije te bevorderen in plaats van in te zien datde hongaarsche 1 vestie eenmaal vereffend zijnde geene tweedebestaat die Oostenrijk ernstig zorg kan baren hoorde menva i de tribune der kamer zulke biltere en kwetsende woorden over Hongarije dat daardoor de klove tusschen beidedeelen des rijks nog wijder gemaakt is Tot verbetering vanschromelijke misbruiken in vele takken van openbaar bestuurgeschiedde weinig of niets eenvoudig op grond dat mengeen stuksgewijze verbetering wilde en de noodz kelijke nieuwewetten met de bestaande niet in overeenstemming te brengenwaren Ook over de financiën van den staat w ii Ie discussien onvruchtbaar JJl c verkeeren zoo als ieder weel inzulk een toestand dat alleen eene ernstig gemiende voorgeene opohe mgen terug deinzende zamenwerking van cUlc staatsburgers in a e gedeelten des rijks redding aanbrengenkan In plaats nu van eene verzoening tusschen alle volkenvan dit uitgebreirle rijk zoo veel doenlijk te bevorderen verdiepten de algevaardigden zich in theoretische mathematischeberekeningen die mogelijk tot kunstmatige resultaten kunnenvoeren maar bij den eersten den besten schok ineen vallenen bewijzen zullen dat men de rekening buiten den waardgemaakt heeft Berlijn is April Algemeen houdt men het Jaarvoor dat er althans op dit oogenblik een groot verschil van gevoelen tusschen den heer voa der Heijdt en den heer von Boon besüiat Men beweert dat de politie om den persoon te ontdekken die Let eerst den bewusten brief zou verspreid hebbeu in haren ijver verder gegaan is dan het ministerie wel wenschte en dat dit tot eene onaangename ontdekking geleid eeft die liet voor den heer von der Heijdt venschelijk akt OiU die zaak zooveel mogelijk in het vergeetboek te brengen Vaj welken aard die ontdekking is wordt niet gezegd Overigens begint zich meer en meer de overtuiging te vestigen dat het ministerie wat het ook doet om zich ezn schijn van tcenadering tot de liberale partij te geven geen kamer naar ijn zin zal krijgen Aan alle kanten komen protesten in legen de circulaire des ministers van biunenl zaken en de wijze waarop de provinciale besturen te werk gaan bewerkt juist het tegendeel van hetgeen zij bedoelen Onder de geruchten te Berlijn in omloop behoort ook dat de heeren von Sohwerin en von Auerswald weer in het kabinet zouden treden althans dat er pogingen worden gedaan om hen daartoe te bewegen Het aantal firma s welke zich hebben verbonden om demis te Leipzig niet te bezoeken dan na het eindigen der verkiezingen alhier neemt dagelijks toe thans s het reeds geklommen tot over een 200 tal i lerbij moet men nog voegen 73 te Koningsbergen en 17 te Thorn De conversie der obligatien van de i pCt leening instukken van 4 pCt ontmoet zeer gerii gen bijval zeer velegemeentebesturen maatschappijen en bijzondere personen geven aan de aflossing de voorkeur boven de verwisselina Ue StcaU cuurant aeelt drie l sbdten mede waarbij drielaiiiciens van de werkelijke dienst worden on sïagen tie eersreomdat hij niet kunnende voorzien dat ij ter aanvulling vanhet contingent zijner gemeente lier jaren na de lotiiiir ouworden opgeroepen in het huwelijk was getreden detu de omdat hij wegens het overlijden van eene zuster eeiiii kindwas geworden en de derde omdat hij w egcus een verziiim v inden burgemeester ni t was ingeschreven en het niet billijk erd ge c hem op een en dertig jarigen leefnjd het l i ioffer te maken eener verkeerde handeling de buru eiute i r Te Schildwolde prov Groningen is in dea n icht v idtr 15 op den IS April l Oï totaal afgebrand de boerderij bewoond wordende door Doeke J r is Kllmp met het zirhdaarin bevindende koorn hooi en stroo benevens het ee ikpa irden en boerenger edschappen en meubelen De be oner heeft zich met zijne vrouw en kind door een vensterraam moeten redden daar zij anders in de vlainiaen hadden moeten omkomen Het roerende goed was verzekerd bij de Xederlaudsche Brindwaarbcrg Maatschappij voor Roerende Goederen enkel van J iiidbouwers en Veehouders ouderling opgerigt te Ondeicater doch thans gevestigd te Gouda Zijnde de schade voor die M i tschappij door den verzekerde begroot op biji a ƒ 300i De oorzaak van den brand is geheel onbekend Uit Batavia verneemt men van den l M iart dat dogeneraal de Brauw is overleden en tevens hot hoogst belangrijk berigt dat Hidayat met familie en gevolg ongeveer 40 personende uitmakende te Batavia is aangekomen Bij koninklijk besluit van 21 febr 1 02 u 102 is ophet verzoekschrift van den heer M H Diepenveen te Bodegraven en anueita bewilliging verleeml loi oprigtiug vaneene te Zwaramerdam te vesti en iiaaiiu i e vennootschapvan koopli niiel de Bcjegraafse ic raz maat ohappij s GravenhagP 17 April Men zeg iht Z M de Koning na zijn bezoek aan d provincie Overijs e van daar naar Parijs doch in ogmto zal rtrekkei Xaar men veri eemt zullen de bisscaoppeu hier te landezich niar het concUic te Rome be reven De minister vau biuneniand che zaken heeft dezer dagenaan de gcinceuteuesturen kenbaar gemaakt dat het hetn voorkomt dat zij aan de bestuurders der spu irurgeu eene doorlüopende vergunning kunnen verleenen tot lit t verrigten vai werkzaamheden aan die spoo Regen welke onmiddellijk voor ziening vereischen en in het belang van het veilig verkeernoodig zijn op de zondagen en erkende christelijte feestdagen belic udens de noodige waarborgen om tegen misbruiken tr A aken 18 April In den afgeloopen nacht is een feiie bK nduitL pbarsten in de meubelfabriek v m de Gebroedi rs Horrivbij den statiüns i eg De bnind is vermoedelijk oni t ian iu denabijlieid van den stoomketel De zagerij de stoi inakorij ende zaal van kunstweik hebben vooral geleilen Ilit kantoorder firma is almede geheel uitgebrand De puinhoopen zijnnog aan het smeulen en de brandweer is uoc ii beueg ug Ooit Z M de Koning de Prmsea en vele aanzienlijken waren bij den brand fegenn oordig TTiSsingen is April Hedei nacht is het amerikaansche schip ff aller ikott kapt Gratfin an Antwerpen naar de Oostzee bestemd op onze reede in brand geraak De ma ten liggen reeds over boord en het schip was lezen morgen nog brandende Het zal geheel weg zijn de equipage is gered Jffaastricllt is April Eenige dagen geleden had alhier eene brutale aanranding op den Kapitalen Wal niet ver van de Boschpoor plaats Op zekeren avond had eet persoon iu een naburig dorp te huis belioorende niet drie hem bekende mnnnea zoo het schijnt wat te veel gedronKcn bij het verlaten van dit huis wistfii zij hem onder eenig voorwendsel ter opgegeven plaats te brengen alwaar zij hem onverhodis op den grond wierpen en na hem om hem het schreeuwen te beletten den mond met gras e hebbea gestopt hem an zijn geld schoenen en van nog een kleedingstuk beroofutn De beroofde gaf dadelijk eerst aan de nabijzijnde militaire wpcht en later aan de politie van het gebeurde kennis reeds den volgenden dag waren twee der verdachte personen in hechtenis de derde is voortvhigtig een dtr gearresteerden zou reed tot bekentenis zijn gekcmen VVij herinneren te dezer gelegenheid dat eenige weken geleden buitea dezelfde poort eene dergelijke aanranding plaats had welligt zijn de gearresteerden niet vreemd aan dit tweede feit Hardenberg IÖ April De zooveel gemeht gemaakt hebbende marktekwestie alhier thans als geëindigd kunnende beschouwd worden gaan de zaken haar geregelden loop Voor het heiden weiden turf en zoden steken hetwelk vroeger door velen willekeurig werd uitgeoefend wordt thans volgens een matig tarief betaald terwijl eene weide voor p m 70 stuks vee waarvan de stad vroeger nimmer inkomsten had heden bq publieke verhuring niim ƒ 500 heeft opgebragt