Goudsche Courant, zondag 4 mei 1862

2 Zondag 4 Mei lO GOUDSCHE COURANT BRINKMAN B xi 75 Uitgave van A Oo t Haven ADVERTENTIEN Pe ondergeteekende brengt ter keunisse aan hare gecerde Begunstigers dat zij hare jtiniire in KEUIDENIEKSWArtEN WIJXEX cii GEDISTELEEÜD met den 1 Mei a s heeft overgedaan aan den Heer V Vlasveld 5 J betuigt tevens haren dank voor debegu istigiLg die haar eehtgenoot gedurende zijn leven zoo ruimschoots heeft T gen f enieten en beveelt haren Opvolger beleefdelijk en vertrouwend huren StadgeuuOten aan Wed J K N van den BERG Tlefererende aan bovt nstaande advertentie memt de ondergeteekende de vrijheid zich mmzpam iv uv e gunst aantcbevelen terwijl hij 2 al trachten zich door eene prompte en solide behandding het vertrouwen zijner gecerdc Begunstigers waardig te maken P VLASVELD Gocs A 30 April 1862 mini er zal uc rjen tf evertronwd aan cpn hoofdambienaar onder den titel van administrateur vooi de zaken der Her or ude en andere Eerediensten behalve die der PoonischK tholijke b ddt over de uitgaven bij het IVde hoofdstuk cier jtaats e rrooting voor de loopende dienstjaren met inachtneming der IvttiUinde verordeningen ouder ver intwoordelijkhcid van onzen voornoemden minister zal voorden bescl ikt f dat de staatsuitgaven belrefFende de zaken der Hf omide m auiltre eerediensten behalvt die der Itoomsch K aholijke Voor de volgende dienatj ren zullen worden opgenomen in een f onderlijk hoofdstuk B der begrooting voor het departement van j istiiie en d dat onze voornoemde minister ons nadere voordragten zai aanbieden nopens de organisatie der hierboven sub a bedoelde afdeeling Wijders bevat het Sfaahhlad het besluit van 25 April 1862 hcmleiide opheffing van liet departement voor de zaken der Roomseh Katholijke Eeredienst dat besluit is van gelijken inhoud als het bovenstaande met deze uitzondering dat de bedoehle bijzondere afdeeling tei behandeling van de zaken der Pi Kath Eeredienst bij het dep van buiteul zaken zal worden o Lerigt onder beheer van den minister van dat departement Pe onder de advertentien aangekondigde brochure van den heer G ÜROEXS Ie over vrijen handel en liertK ming mn Mcnfimjen is een betoog van de noodzakelijkheid om den handel van belemmerende banden de ingezetenen van drukkende Delastinsen te ontslaan en de aanwijzing hoe op andere wijze voorzien kan worden in de behoeften van de schatkist Het onderiverp wekt voorzeker thans de algemeene belargstelliiig de schrjver is een vurig voorstander van den vrijen handel hij wil geene halve maar afdoende maatregelen en uiï alles spreekt zijne innige overtuigmg van de zekerheid der beL inselen die hij verdedigt Het eerste g deelte van zijn gescurift is eene berekening om rent de siikervvet aanwijzende dat de bescherming aan die industrie verleend het land in vier en tvvintig jaren met 63 mülioen gulden verarmd heefi De schrMver wil geene gedeeltelijke en lang ame ontheffing vnn den liandel hij wil gehee e en volkomene vrijstelling Hij w en cht behalve de afachathug der in en uitgaande regten ook die van de grondbelasting het personeel de pitenten de aceijuen behalve vijf millioen van wijn en gedisteleerdj en de zeereis op de dagbl iden De 3 millioen der schatkist hieidoor ontnomen moeten gevonden worden uit eene heffing op percelen en vvoonlini en waarvan eene berekening volgens de verschillende provinciën tt ij juichen het beginsel toe maar wagen ons niet aan de beoordeeling van het voorgestelde hulpmiddel daartot zouden wij uitvoeriger ontwikkeling wenschen van vele bijzonderheden Ten aanzien der uitzondering at den wijn en het gediste De oudergeteekende neemt beleefdelijk de vrijlitid het geacht publiek opmerkZxaain te maken op de goede gelegenheid die alhier bestaat tot het geven vau Partijen en het houden van Verkoopingen in het loci il XUÏ EN VEKMVAK OostlLiven B 3S ÜOIDA 30 April lsG2 J Kenp Bij P D VAN ES Singel G 343 te AmsTLKovm is vrrshenen VHje Handel Hervormiug van Belastingen G Broens Jr Prijs 30 Cents leerd betreft eerbiedigen wij gaarne de goede bedoeling maar zouden toch vreezen dat deze afwijking vau het beginsel zeer verderfelijk voor liet geheele stelsel zoude zijn bij J noodzakelijkheid eener hoogst moeijelijke en kostbare sui vei ian e Overigens meenen wij dat de schrijver dank icrdient voor de poging om de algemeene belangstelling te wekken voor de toepassing der ecnig w tc beginselen wier eiiutelijke zegepraal niet twijfelachtig is Een uitvinder van een maaivverktnig in Amerika hetwelk in 1851 met d n eersten prijs bekroond was geworden had voor de vervaardiging octrooi genomen onlangs deed hij aanzoek tot verlenging maar kon die niet verkrijgen wijl hij het hiertoe vereischte beivijs de ongenoegzaamheid van zijne winst niet kon leveren Uit het onderzoek bleek namelijk dat de ontvangsten van zijn fabriek van maaiwerktuigen nagenoeg tien millioen gulden bedroegen en zijne zuivere winst op ruim drie en een half millioen gulden kon worden ge schat Het komt ons in Europa ongeloofel jk voor dat men zulke winsten kan maken vooral bij een werktuig van zoo beperkt gebniik als een maaiwerktuig maar het feit is volkomen waar en is dan ook niet het eenige in zijn soort Zoo b V werd onlangs het octrooi voor de naaimachine vernieuwd omdat de uitvinder nog slechts ruim 11 tonnen gouds daarmede verdiend had en de commissie van de octrooijen achtte dat deze som te gering was in verhouding tot het voordeel dat hij de maatschappij door zijne uitvinding had verschaft Burgerlijke Stand GOUDA Geborek 26 Ajiril Hubertus Jongkoen ouders Ezechiel en Tenntje Groenewcg Hendrik van Kofwegen ouders Gcrrit en Maria Hoojrendoorn Aaltje Keij ouders Jan en IV celtje Hazcbruek Elizabeth Snait ouders Ditk t enjamin en Elisabeth Johanna Carlier Ciaudina Cornelia de Waal ouders Piefer en Gysberta Martina leKkerkerk 28 Cornells van W Hgen ouders Pipter en Maria Frederika Nieuw land Gijsberta Maria Fennet ouders Kicolaas eu Petronella Maria Philip Hendrica Catharina Doesburg ouders C omelis Ecriiardus en Wühelmina Ottolaudcr Heudrika Kranendonk ouders Hendrik en MarrÏL je Schorel Overleden 24 Ajiril U illem van liet 45 j 8 m 25 Abralam van r an1 ig 14 d 2 Evert Hendrik A illem Onweneel 3 w Johanna Maria Verhoef Sm Tanueke de Jong 10 j 6 m 27 Elisabeth Smit wed E Kleinenburg 90 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 17 tot 25 April Geeokes Jan ouders II Bru Een en J Korevaar Tennis ouder J hooiman en F Yer luis Gerardus Johannes ouders G Mulder en G H Veunel cs Petrus August Heriüt lus ouders J üruning n h van O Ovfhttden M N Pek 6 j OUDEWATER Van 23 tot 29 April Be allej C Koops geb Kaaij z C de Jïuvve ge Hogenes z Overleden Emmigje aiulder 18 j Franciscus van liet ruim 47 j CORRESPONDENTIE de Hedactk va i de Gozid che Couiaitf Zoude het niet mogelijk 7ijii dat in onze gemeente op verschillende plaatsen pompen oor het publiek werden geplaatst daar het water er Icgcuwoordig niet zeer pan fciiaam uitziet Pe lage waterstand tn htt ulc ourcmc dat er iu loopt brengen het hunne da raau toe Mogt on o regering bare hoope aandacht hierop eeïi3 vestigen dat zoude voor de ingezetenen eene aangename verrassing zijn en de vreemdelingen zouden kunnen ïtggtu Gondu heeft goed water £ en hefhthler ron tjoed wattr Guud 20 April 1S62 Ken cn cr gerhonnerrdcn heklaasf zich over de buitengewone s lcchte vcrlichtint in de Koelekade van de sociteit 0 s yenof en tot aan de ürug aan din ivkiweg een eind wegs waar sa onda nog al eel jja sage is wtl is hcia bekend dat üoor hh Comniissari= en reeds vroeger bij Burgemeester en Methouders hierop is aangedrongen dan hij meent alsnu door middel defer conrant hierop te mogen terug komen daar het bezwaar dat toenmaah bestond thans is vervallen en de aanbrenging van een paar gas Iantarens alsnn zeer gemakkelijk kon geschieden doordien degaspijpen ook in de Boelekade liggen Ter BwAdnikkeiiJ ymi i 1$8INKMA K leuws en voor Gouda en Deze Courant verpchijnt des Donderdags cu oudagsIn de St g Jiicdt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is franco p po t ƒ 2 25 De inzending der Ad ertentica kan g 3chieden tot des morgens ten 11 ure Overzkt GOUDA 3 Mei De onzekerheid die sedert zoo laiig tea aanzien van Prankrijks bedoelingen met Italië heerscht is wel niet weggenomen maar toch eene schrede nader gekomen als het berigt door verschillende bladen medegedeeld juist is dat de generaal Goyon Eome verlaten zal en de generaal Hugues tijdelijk l elast wordt met het bevel over de troepen De fransche gezant te AVashingtun is naar Richmond de hoofdstad der zuidelijke süiten vertrokken Het doel dier reize is onbekend en geeft daarom aanleiding tot uitcenloopende geruchten Sommigen meenen dat het de voorbereiding zoude ijn van ü erkenning der zuidelijke staren door Frankrijk en Engeland die hier in overeenstemming willen handelen de voor vaar e zou de afschaffing der slavernij althans in beginsel zijn Al leren ge en aan die reis eene geheel verschillende beteekenis eii meenen dat het den minvoer van den tabak betreft die jaarlijks ten behoeve der keizerlijke régie te Kichmond wordt aangekocht en waarvan eene groote hoeveelheid zioli aldaar in entreput bevindt Rusland schijnt werkelijk bevrediging en vooruitgang te bedoelen De keizer heeft ter gelegenheid van zijnen 445 verj iardag eene amnestie ter gunste van 89 veroordeelde Polen uitgevaardigd Hij heeft ook de arbeidende klassen gedurende dit jaar van de belasting vrijgesteld De ongunstige opname der nieuwe russische ieening wordt toegeschreven aan het vermoeden dat de regering nog verbazende sommen men spreekt van 600 uiiilioen gulden voor de emancipatie der lijfeigenen zal behoeven De engelsche vertegenwoordigers zijn weder vergaderd de minister van oorlog heeft medegedeeld dat de regering voornemens is een fort te bouwen achter of liever op den zeebreker van Plymouth De opening der groote tentoonstelling en de te dier gelegenheid plaats grijpende feestelijkheden Iiouden elk in de e dagen te Londen bezig In Pruisen gel It het geheel andere belangen Ondanksalle iusp üiuing Ier regering en de pogingen dci andersgezinden heeft de partij van den vooruitgang eene schitterendeoverwinning behaald Het zijn nog wel slechts de stemgeregtigden die kiezers benoemd hebben maar de benoemingcrner vrijzinnige kamer is nu reeds zeker Het reactionnairministerie zal moeten wijken tenzij Advertentieblad Omstreken De pnj = der Adv ei ti nt ieu van t n tot zes rctïcls met inbi ip van het zeirtl is SO Cent voo j eUcu rey el da iJjuvcu 10 C ii Uui L ii eu one letters uüidcn bcrt B jnd naor p lJt3rQUu e Eerst bestond er geen twijfel aan de groote OTern inning der noordelijken bij Corinth of Pittsburg op eens eciiier luiden de berigten gunstig voor de zuidelijken Nogthans schijnt het terugtrekken der laatsten een afdoend ï e vij = dat zij hei onderspit dolven De groote dagbladen leveren breede verslagen van de rc is des konings in Overijssel De steden en pl uit en iieilijieiiu in betoon van vreugde en blijken van gehechthei Gelukkig land aar hartelijke liefde Vorst en Volk onderling vereeuigt Minder opwekkend is het breed ve slag van de haarkloverii waarmede men h t nieuwe ministerie trachtte te bemoeijelijkeu De intei 2 iellatien zijn vergeefs afgeloopeu de door de ministers gege en inlichtingen zijn der kamer zoo afdoende voergekomen dat slechts acht stemmen zich voor de motie v iu afkeuring verklaarden Deze gnnstige uitkoni t öuttenlanïï Londen 29 April Het nieuws dai de Xuii ara heden uit Amerika overbrengt ofschoon geenszins geschikt om den slujjer op te heil en die steeds over den bloedigen In spijt drr vurige aanbevelingen van verschillende dagbladen is aan de Russische leening op onze beurs geen buitengemeen ontliaal ten deel gevallen De agenten met deüiiderhandelnig omtrent die Icening belast bezigen hun gewonetaktiek om de obligatien op eene premie te houden Hunnemanoeuvres zijn echter tot nog toe met geen succes bekroond In de straten trok gister een man de a indacht die voorzien was van een vreeselijk plakkaat op den nig waarop te lezen stond men vraagt eene leening van t 15 000 000 voor Rusland ten einde Polen van de lijst der natiën te schrappen het despotisme te steunen en de gevolgen vau den oorlog in de Krim te vernietigen 1 Mei De tentoonstelling is heden onder begunsjjgicn van het heerlijkste weder met groote plegtigheid g entl