Goudsche Courant, donderdag 8 mei 1862

Burgerlijke Stand SCHOONHOVEN Ingeschreven van 25 April tot 2 Mei Geboei N Dirk ouders B Klerks en D C Tan doT lier Oirl ouders W Rous en H Plaut P cter ouders J a de Cidts en S 0 H1L DL J de loi g oud U9 j cd lau X Straver GtlllMl B Wci tei ial met C Uietveld 1809 n t2 Zondag 11 Mei GOUDA PiettT Kiii fl lan Maaren ouders Aart en Sina l C ijrj iviu Ileori Luijten ouders Anthooij ia Kli il pth Joii una ïm j nn Hermiaus Petrus an de Pa oi Je C on tli Ji ij h f Petronclla de Loos Jobanins an ii i ders Jüb ni C3 tii JJirkjC Jolianna de Ko iing 3 Johanna a i ü jljc t oudvr i r Heinrifh en Johanna Petronclla van l Joïütnii i r rttmi ouder Teunis Nicolaj en Wilbfïuiiiia it J n Vi rliijfff niilers Cornells eu Ainalia Rosaliiia A er t O ii lii lliuriiüi o idei s I eendert ca I eentje A oiik II s ai den Kng oiuler f errit en Adriana m der Korrt i i i i 2 Mei r Tn di n l i ince 3d Rachel Verblaanw 9 In m Puik 1 j Ö ji per iïeebcen 1 j 10 ra Johannes j J Adi iia IL ii dJ lïorkes S j S m Jufob van Staverea L iii Lli i Ji Kdpit ki iÖ w G Chri tiue Jeanue I C Cban J uiij III p rna ij GOUDSCHE COUKAMT OUDEWATER Van 30 April tot 6 Mei Bl T LLF Gcertnaij Wolifeubuttel geb Koeleiuan d 0 tliI EDE N Hendiiui Boer 51 j 10 m Hendrik Sentner 11 w GtHtWD Huibert c i der Mist met ilaria Vithol ADVERTENTXEN r i n r y f A t P J aavertennea van een loi LltgaVe van A iJHiLNiVMAïN iregeU met inbegrip au liet zegel i = SU Ccüt voor r t TT R o 7 eiken regel daarboven 10 C nt Uost Uaten ö n 3 Buitenge oue letters wordea berekend naar plaatsruimte Gebïe i n koers 627 751 M rr n l e leii beviel ontu ig tevens door f va r i e ig vin tv ee nc L i in niei jes V il i E HAAN zeer i e e iitgeaout van 1 vvN KI UIJVK ï i r IT e i i Mei l ii i Oj Kantoor in GOL llA nordt KT TiiRK erianad een Jongeling tttt ïirne lcn de vijftien jaren en eene e te iM i Iir j ei i in i nr heicwa niheden Meii a tr ere 7ieh iit per ooii aan den I i L ei i i dit l ia l i onileroetetkende neemt beleefdelijk i i Juii fii C eacht publiek opmerk7 i ü i ni iken np de goede gelegenheid liir liili be t iat tot het geven van Go 1 Mi 1 Partijen en l t houden van Verkoopingen in het licaa NUT EN A EHMWK O haven B 38 J Kenp T iPdcriTP f Krntip lineft de eer aan i r i rh f v itiscl c sUf rcuootfn te i frlr c dat y n hem verkocht vor It Kanselier BROOD of vn £ rna iin M GAXiLA S welke in alh i e I vr rrisjhte geuigt houden Il a len vor ien ondor tce igt van en d iartoe b egj Israëliet Ook ziju I 1 fi i lerkr isbair de yro zeer gerenom JODENKOEKJES i i i lil Mozdische H tl de verpligting nu e i e zindelijkheid oplegt zal ie 1 j i 1 laet de meeste naannlienrigI ei 1 V oridi In aoiit genomen Dooreene prcnij e en zindelijke bediening hoopt hij i v lie giii =t z ii er I melitische rn verdere st i Jffrnoolcn in allui deelc waardig te m iktn C van AKEN Khiwg heek s AnUioniestraat wijk E I 3 B Eene nniancs in ric nai oije 1 r germane afkonSiging als zoude bij i en bikker Hobnfsian alleen kanscher lirord vfrkocht trordeu fceefti aarlriding g egevrn tot het plaatsen dcrcr keimisgc icg GouDi 7 Mei ISfiS Algemeene Kiezersvereenigiiis de Grondvïret in het Hoofdkiesdistrict GOÜVJ Caiididaleii voor de PIIOVINCTALE STATEi bij de verkiezing van Dingsdoij 13 Mii 1SC2 de aftredende LeJcii de Heeren J DROOGLECVER rORTri IX te Covdo T AV VAN OUfillET SDEN ie ll omlet M L SLIX EI AND ie Sclwciiiwrai Openbare Vcrkoopingen te GOUDA On Diiigndoy deh 20 Mei 1862 des voormiddags ten Elf ure in het Koffijhuis Het Odde Boskoop aan de Markt te Gouda van I Een kapitaal WOON en WIN KELHUIS staande en gelegen aan de Westhaven te Gouda Wijk B n 201 waarin een ruim Voorhuis zeven Kamers eene Keuken met tnee pompen eei groote Kelder en lietgeen meer lot een goed ingerigt Huis behoort Te aanvaarden 15 i Avyuhtm 1S62 De kooper kan ƒ 2500 als eerste hypotheek op het pand geves i tigd krijgen En op Jf oei dag den 21 Mei 1SG2 jdes voormidd igs ten F lf re in het Lo I gement D Z yLm te Gondii van i Een kapii Ml HUIS n ERF mef e n fniai Bovenhuis met vrijen opgang staande en gelegen aan den Langen Tiendeweg ie Gouda AVijk D n 32 Verhuurdhet Benedenhuis aan den Heer J Bree Ii k tot 1 Mei 1SG3 voor ƒ lUO eu het Bovenhuis aan Mejufvrouw Terfstr v tot No ceml er iHSi voor 140 in het jaar Een HUIS en ERF staande en gelegen ais vorrn Wi k D i 8 e huurd aan den Heer 1 vin D Kz i tot 1 Mei 1863 voor 85 s jaars Een HUIS en ERÏ in den Koozcndaal te Gouda Wijk M n 1 Verhuurd aan L Beoekhlken voor 80 Cents in de week Een HUIS en ERF aan de Nieu Haven Ie Gouda Vlj N n 124 Dadelijk te aanvaarden En een HUIS PAARDENSTAL GUP en een Stuk GROND aan het Jaagpad te Gottda Wijk Q u ü I ideüjk te aanvaarden N ulere inlichtingen zijn te bekomen e kantore wm den Notaris W T FOR ri IJN l ROÜGLEE ER te Goi du Prijzen der effecten AMSTERDAM Dingsdag O Mei Hoogste koers £ 2 7 Laacsle pCt koers Ned w sch 2V 2 62V8 dito 3 dito 4 Amort Sijnd SV Handelm 4V2 O I Leening 4 Aand H Sp 41 2 75V8 93 93 d Rijnspw 4 lOOV 53 53 4SVS 4474 101 looVi 43 4v 4 tl 37 België Rotts Spanje obl d buiten d binnenl Portugal obl Rus obl H d 1828 29 5 74 PI Certl 531 33 5 7i s 91 V 196 1037 58V 457 52 267 727 6078 307 d 1840 4 d 5 serie 5 91 A 6 = serie 5 Volgef Spw 5 Pruisei 18 9 5 Oost bij GoU 5 dito 4 5278 2 78 fii7 fl dito M tall 5 26 dito dito 21 2 d renfeArost 5 607 d nat 1854 5 Me x obl851 3 I Sü7l6 I 301 Vcrüek dor Spoortreinen Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 14 1 53 G 27 beh Zond j 8 30 Van Gouda naar Utrecht 7 3 1Q 28 12 4 2 42 oeh Zond 6 29 9 55 Van Rotterdam naa Gouda 0 55 9 50 12 25 2 10 fbeh Zond l 5 55 9 15 Van Utrecht naar GrOUda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 beh Zond l 7 50 Ter Boetdrulkerij van BRl KlMA x Nieuws en voor Gouda en Deze Courant De verkiezingen voor de Provinciale Staten Tegen dingsdag 13 dezer zijn de kiezers opgeroepen om te voorzien in de openviUeude plaatsen der provinci üe staten de aftredende drie leden worden iii dit district den kiezers ter herbenoeming aanbevolen De ondervinding heeft geleerd en zal het ongetwijfeld weder bevestigen dat de belangstelling i i üie verkiezingen meestal niet zeer groot is Uit kiesregt volgt nogthans kiespligt waarom onttrekken zich zoo velenaan de op hen rustende verpligting en waarom is de erustigstt aansporing daartoe doorgaans geheel vr chteloos De provinciale belangen worden door de leden der staten ijverig behartigd de pro inciale huishouding is goed geregeld en uu schijut het vrij onverschillig welke politieke beginselen door de leden der staten gehuldigd worden als zij sleciits medewerken tot de instandhouding van al dat goede Deze overtuiging schijnt immers niet vreemd aan de kiezersvereeniging die alhier de aftredende leden ter herbenoeming aanbe eelt ofschoon men niet aannemen mag dat di aanbeveling op overeenstemming in staatkundige beginselen rust Hiertegen nu schijnt geringe bedenking te bestaan in zoo ver liet bloot provinciale belangen geldt maar de sta en maken ook een kiescoUegie uit en wel voor de eerste kamer H aarvan het derde gedeelte slechts om du dri jaren aftreedt Die eerste kamer kan grooten invloed oefenen op den loop der zaken en het regeren bijna onmogelijk maken Wanneer men dit ovrweegt w ordt het moeijelijk zijne stem te geven aan mannen hoe achtenswaardig overigens wier politieke denkwijze strijdig is met de onze of ons niet genoegzaam bekend Zouden de kiezers niet begrijpen dat de keuzeu voor le niet talrijke eerste kamer van het uiterste genigt is Dit is thans zoo spreeki teregt de Friesche Courant meer dan ooit het geval nu wij veder een ministerie Tliorbecke hebben Het is waar ook van 1849 1853 werd het toen malige ministère van dien naam door de Eerste Kamer oc dersteund of liei r niet bestreden maar men verlieze niet uit het oog dat het tegenwoordige ministerie Thorbecke vee meer zuiver libenuil is dan toen en dat de reactie veel meer ver toornd is dan destijds dat die staatsman weder aan het hoofd van een ministerie is geplaatst Zijne optreding than is niet ienc yroeve van de houdbaarheid zijner begins eu als waaiaan Advertentieblad Oinstrelten sommigen in 1849 misschien nog konden gelooven maar ee ne rrf tcaardu ing vau die beginselen en een krachtig prote t tegen de van 1853 1861 gevolgde docX op het einde ge v dien politiek om conservatieve anti revolu ionaire of zooge naamde gematigd liberale beginselen in toepassing te brengen Wat staat dan nu den kiezers te doen Naar hunne overtuigii g te handelen en w aar zij verstoken blijven van noodige voorlicliting zicli liever bedachtzijim te onthouden dan onvoorzigtig zich zehen tegen te werken Itpt is niet noodig drie namen te schrijven waar men er slechts ticee goedkeurt en etit goede is voldoende wanneer de tnee andere ons geen genoegzaam vcrtrouwe n inbofzemen öuitenlantr Londen 6 Mei Uit Amerika zijn eenige unlere berigicn ontvangen omtrent het nieuw gesloten tr ictaat tus hen Amerik t en Engeland aangaande den atrika in cli n slaxeuliandel Ifit verd ag oorspronkelijk door den heer Seuard a iu lord Liur s onderworpen uerd door di n amerik ih eiien miiiisar en onzen gezant den 7 Vpril te Washington L e cekend n heeft n iar men verzekert ten volle de g ledkeuring w eggedr igen van de coiumissie van buiienLndsche z ken in deu senaat Amerika en Engeland verbinden zich bij dit verdrag van weerszijden de meest kr ichldadige eu afdoenile maatregelen te ntmen om deu veribeijelijken afrikaanschen slavenh tndel zoo spoi iiiegelijk uit te roeijcn De heer Seward licefc het lolsie trouwen dat biunen tien jaren het verlangde doel zal i bereikt ten minste iudieu Ueide mogendheden de stipuiati i van het verdrag getrouw nakomen De ab liriouisten in onland juichen luide over de bum me denkbeelden die tie amtrikaansche regering heblieu bewogen tot bescliermlni van h afrikaanseh geslacht e i nieuw met Groot Britt iunie do handen ineen te slaan Het is nu maar te hopen dat het bondsgonvernement in het vervolg beter zorg zal dra en dat de amerikaansche vlig niet langer stralfeloos door deu afrikaanschoi slavenhandel worde misbruikt He is r u bijna eene week geleden dat de tentoonstellingis geopend cü nog steeds heerscht in sommige afdet liiigen vanhet gebouw veel verwarring De fransche afdeelmg ofschoonin de laa tste d gen zeer vooruitgegaan is nog verre v an voltooid terwijl Oostenrijk en Turkije voor d n bezoeker vooralsno g ontoegankelijk zijn Ook in de afd Sp inje en zelfs inBeli i is nog veel ten achter 7 Mei De Morning Post zegt dat de stap van denfiansehen gezant te Washington niet het gevolg is v n eeneeuropesche combinatie Het verleden van s keizers politiek geeft regt tot het vermoeden dat hij geen instruct ien aan den I gezant heeft gegeven voor eene geïsoleerde handeling M ii I moet derhalve denken dat de gezant ten deze op eigen i I zag handelt l