Goudsche Courant, donderdag 15 mei 1862

Donderdag 15 Mei W 13 180 3 Burgerlijko Staad Berginan 1 m 8 Pietei de Brnijn 3 i kelenbcrg 53 j Jacob Roster 5 w ii 5 T J ilMmus Briiijniks en Maria de Jong Govert Hendrik de Peer en ilhelmina Daneiis Joann s Petius van RWren en Dirkje Gielhnis Gijsbert Bik Alberdina Petroaelb Vernin Benjamin de Hrnm en Johanna Adriana Ra ensteiJB onannes Hendricns de J ruijn en Maria hlizabeth Kromme Reinier unrens en Maria ilisabelh Helena Bellaart Aunigje Kw iii GOUDA OFcnKEN 6 Mei leender de Briijn ouders Jouanres en Adriana fioi r Arie Mom ouders Gerrit en Geertr iij Zuijd m 7 Arno dus Johsmies n Wass ouder Amoldus er Alida Hungenstok Willi iin lleiidrikus de Ruwe ouders Tlieodorus en Elizabeth an Loon IV 1 IVtru lan der Geest ouders Willem Gij bertus en Adriana mi R Geeitruij van den Berg ouders Cornells en Adiiana de ToliPima Hendiika de Kruiju ouders Teunis en Milirniina 11 Kn nkenaar Dirk Adnanus ieuï euhuij ci oudeis Dirk en I rrn 1 1 M irii Kfrper nna M irgaretlia Oiereijnder ouders Ilendricus 1 fi iuidi Chri tina K jster Omüledcn 5 Mei nm Margaretha Overeyndcr 20 m 41bert hnnt 9 m Johsnne Binee 4 w Xccltje G eland 2j 9m I r elis de Kcrte i2 m Johsnaa tharina Mcuwield 11 ni Geor e Wilson 9 m 7 Tr i de Jong 2 j 8 m Lornelis GOUDSCHE COURANT WOERDEN OTriii Et EN 4 Mti Ion Cornc is Hoogendoom 7 m GerarJiis Srhottclink 24 j onïchu d OsnERTRoiwD J M Verkleij 31 j met G E Bron r 27 i i de Jong 28 j met M van der rin 22 j Gehi D 2 Mei B Vuik 2 5 j met S M Kranenburg 28 j V 5onne eld oo j du enaar van Maria Hogenes met Boutl oom6o j edu e van Gerrit Xap 3 J VisJr 32 j met M dl j nedune van Cornells isser Petrus ADVERTENTIËN BRINKMAN B nO 75 Uitgave vaii A OoHt IIavea jjra iS j S 3 g ga S gy l Ondertrouwd J C IIULLER H E v N ZANEX h GolD l ï Mei l OJ Eeniff en aiiremeen k nni £revin V Xieun bilde vnii iri i r n en lieflen ld Enschede aetroffr i ft V i n u cc elijke Ijr ini lie ft in die gei eeu e gewf ed Kerken Ihiizeu en PaIn icken ijn vernield en alle i re l taat fr dui hei pernelit Ea v lm i U toat niet metr waarleid i Puizende arbeiders erkeeren in d grooi p ellende ben o rl v in Vüed fl arbeid luazing en kiff l iig zuprven zij rond en gaan eene zeer rlonkere toekom t te gemoet Ook vrp f mm dit liet v nedende element la Jit dre ïe i lit heeft zoodat We iuv en en Wtc ai tf er ni gen znllen zijn De ond rgp eeI iidfii brnogeu dnoi die oog t igeii kki e ii i id heblien ii h tl t een oiii K b vereonigii om iifiegiMii bij hii iii 1 genooteu op te iiiR rii ip i eini v i einnet te konn n in den r ji en iif l ic ü en bcsel reven Zij Mrm enen in n gr e t himnermedeburgers tihandekii overtuigd id ij i n dat JoLDv s riiüre eten ni =tee Ni eiie = piste plait bekleed n in b rj an ben die bei i zijn te Ijjfn ibi u v ai hulp dringend £ rei i eht ivi r jt T o f 0innii ie Tztxnoonx I DE f r M vm L r M A G vor niA v STEF XS ZIJXEX j 1 DTIOOGI BEVEJ FOTiTn fX A KAllEL j Luim 9 Mei l5ü2 1 i Bij fik vau de Leden der Corn imissie i eene bus geplaatst tot het ontvangen der gaven an hen die jïiiet verkiezen in te schrijven op de aangeboden lijst I € riiiierli Er wordt gevraagd et i GnittersIJeerling op aannemelijke voorwaarden met of onder ko it bij J L LANK HCEST Grutter te GOUDA Er n o dt alllier gevraagd cm terstond in dienst te treden een Heiikenmeid of noodhulp Keukenmeid adres met friiHio lrie nn of in pei soon bij den Fitiïever dezpr Lu iiit De ondergeteekende neemt beleefdelijk de vr jheid liet geachte publiek opmeikzaam te m ike i op de goed gelegenheid die bij hem bestaat tot het geven van PARTIJEN en het houden van VERKOOPINGEN Ook is hij genegen PARTIJEN te ïeveri bij p eoord alsmede KINDERPARTIJEN als Bal Champêtre in het Lokaal dekSociëteit JXS dEXOEGEX in de Boeleliiih alhier J Oudijk Verkoopiiig van Bloemen Op lYOEXSIiJ G den i t MEI S62 tril 1 L ri zal 111 h el locaal Xiit en l fru naV te 00 1 1 door den Xotaris P M mOüTUTtf publiek worden Eene silioone en welgesork erde Colhctie in den pot gekweekte tloorbioe jende Stanirozen alsme ie biiitensewoon niooijc Goudgeel en Treurrozen eïiooiip Fuchsia s op Stam Gardinia s Begonia s GeraniumsOdier Calceolaria s Oranje Boompjes met vlucht en meer andere Blosijende Planten en Gewassen Afivo n tig van Bloemist op VnüuW ic JüTPHAAS Te zien op den Yerkoopdag van 9 tot 12 iirt Algemeene Kiezersvereeniging de Grond wet in het Iloofdkiesdistrict GOVDA Candidaten voor de PROYIXCTALfJ STATEX bij de verkii ing van IJingHday IS Mei 1S62 de aftredende Leden de j ïleerPii I J DROOGLEEYER FOETUIJX te GoiiJa T W S AX 0U1 IIEU I EX te IFocriea M L SLIXGELAXD te bc ioon wi tTi Prijzen der effecten A MSTERDAM Vrijdag 9 Jlei I Laagste HooEste Geblevea pCt kocr koers koers Xed w seh 2l V 02 lito 3 7 dito 4 1 9S5 s Amoi t Sijnd S 751 2 9 l Handehn JI 140 O LLeening 4 j i 7 Aand H Sp 4i J 1 d Kijnspw 4 België Rotts V j SjMllje obl 2 i i i i d bnittni 3 d binnen 3 485 g Portugal obl 3 43 Kusl obl H 5 101 d 182 29 5 1001 8 0 CcrtlSSl 3 3 d 1 40 4 73 d 5 erie ö 81 siV 911 4 31 d = erie 3 911 91 i olgef SjiH a 1 M iUó Pruisen l i ïg 5 Oost bijGoU 3 3 81 0 dito 4 dito Metall 3 SIV 51V8 2G1 dito dito 21 S i is l renteAmst 5 72 727 l nat 18 54 3 Vl6 ó Mex oblSilS 1 30V 6 30 A Vertrek dor Spoortreinf n Yin Gouda na ir Rotterdam 7 30 9 20 12 41 1 53 6 27 beh Zond j 8 30 Van Gouda n uir Utrecht 7 3 10 28 12 11 2 42 beh Zond G 29 9 33 Van Rotterdam naar Gouda G 33 0 50 12 23 2 1 1 fiieh Zond 5 55 9 13 Aan Utrecht ii ar Gouda blo 8 40 11 40 1 15 3 35 beh Zoml j 7 30 Ter liückdrukkerij lan A BRI M V Nieuws en voor fionda en Deze Coaiant Aer iliijr t des Donderda en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a yud 5 te Iviesvereenigingen liij het op handen zijn der erkieziugen vergunne men ons en enkel woord in het midden te brepg u over een onderwerp dat daarmede in ee laauHste verband staat name ijk de Kiesvereenigingt n Ieder weet welken magiigen invloed die Yereenigingcii op den uitslag der verkiezingen zoo hier als elders nitoetcnen De temmen loopen doorgaans alleen over de kandidaten die zij hebben gesteld en het is eene groote zeldzaamheid dat ie nand A o dt gekozen die met door eene van die Yereemgingen is aanbevolen AVij maken van dien invloed tegen haar geene üriei integendeel ivij achten dien hoogst wenschelgk en modig lleïtstrceksche verkiezingen en wij mogen wel zeggen elke jort van verkie dng vereisclieu noodwendig voorafg iand o erlei en leiding Want wat zou het ge olg zij als ieder kie e onder met anderen te raadplegen of Inmuc aanbevelingen ie volgen den naam van hem op zijn biljet schreef dien hij voor zich als den geschiktste eu den waardigste beschouwde AVij zouden uit de stembus eene lange reeks van namen eene staalkaart v i allerlei meer of minder achtenswaardige mannen voor den dag zien komen maar geeiie meerderheid en bij herstemming zouden de kiezers veelal genoodzi kt zijn tussehen tw ee persene i te kiezen die geen van bei len door het grootste getal hunner ivaren gewild Om dit te voorkomen zijn voorafgaanl overleg en leiding waartoe de kiesvereenigingeii de gelegenheid aatibieden ten eenenmale onmisbaar ilaar het is niet lietzel de lioe dat overleg tn c ic leiding pi ta hebben En hier wensehen wij op een gebrek ti wijzen dat aai vele kiesvereenigingen en daaronder ook in ons district kleefi Wij b U leu het geringe deel dat de kiezers er aan nemen Die vereenigingen bestaan in den reg 1 uit etu beperkt getal leien en als de dag daar is waarop men zich over de aanstaande keuze zal beraden komen uit d it bepei l t getal eenige weinige te z imen De personen op wie dan de ü rootste nelft van die ci k zi Ii AdYertenliel lad Omstrelien j De pnj der Ad erteütieu aii eii tot rejriis met i l grip van het zt gel is bO t iii x Vjr eiker regel daaibo en 10 Ceu I Iiuitenge oue letters w aen berekend naar j plaat ri imtc ander mifldelpun heeft dan li i ir die zich om geene andere banier ka i scharen dan die zij opsteekt heeft slcciits eemkeus dat i op de door luiar gestelde kandidate i te stcnimeu en zoo komt Ie verkie Iiig t gen de bedoeliug van da v C gever en in strijd met het algemeen bflaug in handen van eenigc weinigen A an daiir d it men dikwijl en uJcr au ren in ons distrikt personen heeft zien kiezen wnr verkieziuir men vooraf voor onmogelijk zou hebben veALuird Dat kan dat mag oo niet langer biijvrn I Is de invloed der kieb erecnigingen gelijk wij op den voorgrond stelden noodig en i egtmatig dan moeten zij ook worden wat zij behooren te zijn brandpunten van het joli ii kc leven in het distrikt Zij rjoeieu de verlichtjte en invloedrijkste kiezers onder hare leden tellen in iedere ieme ir e hare aideeliug hebben w elke afdeelingen niet het h ufdbe tuur ii door diens tnsseheukomst met elkander in li i m igi betr kkin staan gc iie ki n n mogen door haar vvordui a inbevohn daii nadat zij de zekerheid hebben bekomen dn de aan te bi w l u persoon de ait aiikking is der denk j van h must ontwikkelde deel harer pirtij de politiek pi j inuei zieii i i diverteaiging die haar ertegenwocrdiirt al hei vv ire afpie gelen Dan maar ook dan i rst zullen e Kiesvereruigiagea waardige leidsvrouwen ijn bij het g w ii if werk tier ve kiezingen Dat zij althans vele h ircr dit tot nu toe niet w irrn niet de schuld der vereenigingen ma ir van d kit ers d o zitl niet bij haar aansloten Zij zetten hare deuren gd P Sil tegen eene geringe contributie neuuii j le ler steragereg igde die Inre beginselen aankleeft onde hire leden op De Kiezers behooren van de ablus aangebodd gelegenheid gebruik te maken In ons Distrikt heeft elke t itkundige rigting hare V n eiiiging Ve GrondirA Konhi j cd Vadtrlatul en ï i ee if w l Eert ihii Koiiiu j vertegenv ooidigen de drie ïrrrofe partijen in het land Kiezers sluit L ii i rooteii gc o e ieder volgens uwe oicrluiging bij eene v in deze aan Alleen wan1 e L de kiesverecnigingen de verliehtste en g aohts c kiezeri onder bare leden tellen kunnen ii de liii ii ten beivij cn waartoe ij uit den iia d der zaak bij gi ti ekiche verkiezingen geroepen zijndan wordt het eene onmogelijkheid dat een viernf ze t l kicers zoo als gebeurd i de stemming van een geheel district beheerscht dan eerst zjl de kracht van cdere politieke partij kunnen blijken en de vertegenwoordiging worden de volkün cnc uitdrukking van den ïeest die iii de X if S