Goudsche Courant, zondag 22 juni 1862

19 Junij Aan de eemar t van he len verdeu aangebodeü lOCO runderen 870 kal eren 129iG schapen en lüO varkens Voor beste kalveren A erd 5 per steen beiaald 1862 W t5 Donderdag 26 Junij Bxurgerlijke Stand GOUDSCHE COURANT GOUDA Ovf RLEDE s 18 Junij JorncHa Ju i i i Koohnan ï ui irGuw nn VfrbrUfr e 26 J Maarteu Hriztbrutk 1 i rn Jjuulja ku Hertoc j Ij li m 20 Johanna tie Mul 4 j 10 m r EHT WD Ih Junij Jozf pli Francoi Alonis Kustcr Pu TKlciia var ilcr Werf Geruit IJpekar en Hcudn M Cathari ia Sthitbrock H ibevtus Steenwinke lv Coniclia au dtu liundt l VVOETÏliLX Bfv u n 14 Junij G Jorg b 1 Itcc d 16 J Bolderman geb suialiug l t C Nmalniü lüIj u 1 i vI 1 0 ua KDEX 5 Iniiij Geintje Jun iLliiiL 1jiji i h m 1 1 Lecna Peniie ert 82 j wiil an Jan an u Linl U IViii 57 1 utl UiMl inct ina Maria ai Woiuli ib 17 Iiair oud 7 i Jaren titl iiwd met Jan Ijaheit Alul i 37 j irui gei i wd m t lïo f Mcl cb nburi Gni D 13 Juiiij liastiaau df Laiij i imt Gm K iuÜi 17 Franri cus ern C c met V jntje iiii oni liï ediLi Tct Arnolda LlisdbeLb Gijslvrti IluL fnjnjl 11 Mis K ier citvni A erKtiibcik üud tan Bijk Mv Jacob u 1 ADVERTENTIES Uitgave van A BRINKMAN gezocht en sch magere scliapen en lam r ii ll iar v magere arki us en biggen ah de vori e week Ki s aaiiL e cerd 00 partijen ƒ 17 i ƒ 20 00 Goeboter 0 92 i l Ucdu tcr ƒ 0 71 a ƒ 0 2 Delft 1 hniii l iir omstandigheden was heden ter g aan ki L i eu iiahdd ie s emmi g van tarwe niet slapper Den huilj v de prijs der kaa i ƒ 18 50 a ƒ 17 ter r arkt it HO f pels B gendc 25100 red 11 ii li ot 13 jiinij aan stads waag gewogen 55 4 979 8 M 71 r buter wegende 22490 ned ffi G asbotcr ƒ 11 iX Sl i Mciiic 02V2 l 27 per ned lÈ Ter markt 410 mr d iard I cu il 4 Dsventer 20 Jmvj Tarwe ƒ 9 a ƒ 11 Bogge ƒ 7 25 a I v eif a ƒ 7 25 Gerst ƒ 5 50 ƒ Ü Haver ƒ 3 I r ur i iiovt nieiuv fust 18 75 u ƒ 19 idem oud ƒ 50 ed E KC i3 Tmnj Middelprijzen Tar e ƒ 0 50 Kojrij i V h kv i jjö Aar l ippeifii n ƒ 3 7 j Boter per ned O por 2 lU d f 11 7 5 IjOndGH 1 Junii T irwe niet ft 011112 aanvoer de ir arkt a t L er T aocd irevr iaiTfi ii n er iets liouger Sedert eerpris n u a i i f br irt SO quarters inl hOPO qr vr tarve 69 iO V r ei t en 3Ü13 d r Ii tver h i luilei kri la il lekinifu hiirnu Je ucrii fn te yijn gcv eest cei er pr T ii i iiiiu 111 r H dnir den lleir P i i001 l M Hi iid a iiier vervaard r e SCHATTEN WAARBORG of BEAlSiDKAST eik piocf niet alleen 11 i 1 rwa iug heelt bv ntvi oord maar die zelfo heeft overtroffen L 11 licL t iMiueli k die ka t niet toestemming dei llreren K 8c C JONREjl Faliriekauien in aaidewerk enz alhier in een hunner bako ns l1 laatst en alstoen i e oven op zulk eeiie litte gebragt dat gemelde KAST ten volle 3 nrrii WITGLOEIJEND heelt gestaan en de biiitenkast Nederl duim n is iilii e c en nieneg n taande dat i erd er bevonden dat ia de ontsluiting die ii jr een der lieereii oiidergeicekenden zelven is geseliied al de daarin geplaatste boeken papiiren enz traaf en goed waren gebleven en niets aan een of ander V as b M l ai in il zelfs het lak der binnenkast niet en kunnen alzoo met overtuiging Illf lielanMiebbendeu meer genelde SCBLA TTElfWAARBORG als er irrrliikt i doe X a iiJie cleu GO V 17 Mei lsi 2 ji X D i i k i ti r N M ii r k i C lóN lsL Ïpl i Ulut l il J L A BE GEAYE Jf ethoMder T r Virj LY H ethuHcler J A REMLJ Lid van dt n liaad IVi iTÜike pr i ii ii2 uf hiedde alhier reeds in l Hi door bovengenoemden W t jiw i i i I lie lir nuwaariionrkist beve titi d door net tretuigcui ani i i l ut ii leu n i en 1 A Sm i Vn i iie sier va i Stol n 1 1 LU i ih 1 5 t e i jiliuizeu vo sr ns aaii rij ciule verklaring llli r K I 1 iV ü r iiaiu ter v in Zi m nlnivii lid mui de proviiie I ii II 1 1 1 i eii H j l i r i lilei 1 1 i i N lid an de prov I I 1 ai en i i 1 l i K ider fi i SNfM i IIeo iiMad van den I 1 NFL S t ii i ï ii iiiginft r u den Zui i i polder 11 dei d zal pl i Dm le re i u de ril iii i tn r 1 I rlii L 11 a mi f 1 dive iiii elite 1 l e len i 11 5 ure a in IIARDDILUEillJEN j Op A oensdiig den S Julij lSi 2 I des voorn ddags ten 70 lu e i door PAARDEN die nog nim r vfa U Te HUUR eei7e gametibüeerde beneden n prijs wonnen VOOSKAMSS met ALCOVH l £= namiddags ten 3 ure ie 1 X 1 11 r Ir r v bij den Uitdoor F A AS DEK van zessen V klaar Prijzen der effecten AJIöTiJTlDA r i rij ag 20 Jiaiij Tfi T c llooK te Gc bleveu pCt lun koti koer Xed w sch 2V öSVjg dito 3 75 dito 4 9 7 AmoiT Sijnd 3 l Ilandelm 4 O I Leenins 4 Aand H Sp 41 d llijnspw 41 T België R tts 21 Spanje obl 2 d bnitenl 3 53Vi d bil neiil 3 4S i Portuïal obl 3 455 i J rV 45V8 Rii=l hl 11 5 lop lt I b lOlVs d 1 2s 29 5 lOO ert 1 31 33 5 d 1 1 4 Ti u F 5 SI lie 5 iVs d 6e erie 5 90 3 Il 91 Volgef 5 Pruisen 1 5 IBGV lOü 19öVj Oosi biifiuU 5 dito 4 dito Metall 5 j 1 = R dito dito 2 n 2ü 2 d rei tcAmst 5 7 2 10 73 2 l6 d llat l 5 5 i i i COV16 ite i cbl 3 2üVi 2 1 2 J Vertrek der Spoortreinen Te 2 i J ot 1 üi pteiulc A ni v in Goudi ii u r Rotterdam 7 10 9 1 9 35 1 15 1 57 4 37 B 24 beh Zond 8 18 10 32 Van Sotterdam naar Gouda G 30 S 15 10 30 11 10 n el ojid 12 25 eu 4 5 l h Zii j 5 50 7 50 Van Gouda iKiar Utreciit 7 5 8 37 11 4 l 5 i ij be i Zyiid 2 42 4 3s bek Zciil i ii 2ö 8 19 9 40 Ta n ütreeht naar Gouda 5 50 8 15 9 5 12 M 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 0 9 15 Ter Iiockd ukkeiij xari A ÜMM M Nieuws en voor Gouda en De c Courant aïS Met n 27 begint Donderdag 3 Julij het tweede kwartaal Zij die zich daarvoor abonneren zullen van heden af de Courant ontvangen Landbouw Ondcrwijs n as de vieugde groot en algemeen bij hcc verlichte gedeelte des nederlandbcheu volks toeu het Z M onzen geëerbiedigden koniug ia zijre indsvaclerlijkc wijsheid behaagde den heer Thorbecke weder met de leiding van s lands zaken te belasten de goede verwachting welke men vau dien sfaatsm n koesterde is dan ook niet e leur gesteld Menige nuttige m atregel wsrd door hem tot stand gebiagt onderscheidene wetten en da ir onder zeer belangrijke werden vaslgesield en wat meer zegt de elfde kamer die onder de vorige ministerien er ieli op seliren te hebb n toegelegd ciu alles en altijd met kv alijk verholen sdtade ifrcnde tegen te werken als ware h t omverwerpen van mini tc rien en het sarren van ministers meer dan de behartiging van s lauds belange hare roeping diezelfde kamer schou c thans volgaarne hare medewerking als begr p zij nu haren meester gevonden te heii ie i haren meester in moei in kennis in doorzigt u eerliji lieid lil alles toonde het hoofd van ons tegenwoordig ministerie dat net hem ernst was toeu hij voor weinig lijds er een der kamerleden op wees dat oowel voor dien spreker als voor lieir zclveii ile tijd gekomen was dat men eh haasten moet om nog iets goeds tol stand te brengen Een vernieuwd bewijs hürvan zien wij in de indiening van het ontwerp van wet tot regeilug vau het middelbaar onderwijs Zagen w ij door deze in liening de spoedige regeling vau zoo vele en 7 in groote beLngen met blijdschap te gemoet het wctsontneip zelf stelde ons iu menig opzigt zeer te leai liet zij mij vergund ue e teleurstelling met betrekking tot ei er onderwerpen bij de e wet te regelen het la idbouw ji ervxij Kirteiijic toe te lichten Wachtte de landbouw met ge luid op de medewerking van deu staat bij de opieidiitg z iier lieriig n uu de tijd eenmaal diar was dai de regering zich zijutr aantrok had dit het oudste en ouniisbairs e vni al e bediijv u toch waarlijk op ets boers mogen hopen dan op spci en minachting Of is het geen spot wanneer Je minister er van spreekt lat oine Imdbouw school zonder hueve kan besla UI als had de fraaije uitkomst dei opleidiug lan zceoftieieren op de hold niet doeu zien hoe weuiiüt er lur de maatschappij van alleen theoretisch opgeleide johge l e len te wach en is Leer iemand zwemmen zor der te water te gaan leid d n krijgsman op zonder hem ooit de wapens ter hand te doen nemen laat de aanstaande hindbouwer ai eeu de coUegi banken beklimmen houd hem verre van het prakti eiie landbruwer =leveii geef hem nimmer de ploegstairt iu de hand wat zal het gevolg zijn Tot uu toe he ft de landbouw enkel en alleen op eigen krachten iroeten steunen en r uige mrigting voor land Advertentieblad Onistrekn De pnjs der Advcrtentien an ééu tot zee regels met iiibt L p i in it zA ia bO Cent cor I eiken regtl daaibir en 10 i ent Imii eugt w fut ItttLtT ordi u berekpud naar jilaatsruiiiilL dili m u iil3 t e Ku woidt ïwik blOUW z iodra 1 V ik t dan 1 vor t e bouw onderwijs getuigt van de groote wa ir e welke men aan eene wet iischappelijke opleiding iu dit vak hecht Aan alle die inrigtiugen kleeft eehte t grn o gebrelv dat zij over te weinig land te beschikken hebben wa irdoor do praktische opleiding gebrekkig is In stede au dit gebrek nu te vermijden denkt de regering er aan de school geheel zonder hoeve te laten welligi hoopt zij door overdrijving van het kwade het goede ie doen geboren worden gUgk uit overdrijving van het goede het kwade ontstaat Maar zal men we igt uit de memorie van toelichting antwoorden de minister wil geene profraiyionele inslniclie de op de op te rigten scholen voorbereide jonge lieden moeten elders huu vak leeren Waarom d in esne laudbuuwschool npgerigt tot zidk eea doel zouden de burgerscholer i ker alle uis voldoende zijn Lmdbouw is eene prcfessie een bepaald lak een bjioudc c tak van nijveheid wie daai oor eei c ch 1 ii yri r i a dus wel gedwongen zijn eene p ofe siouele i istri te geven en dit kan nvt gesch j b i jud r i uitgebreid la idbouwbedijjf oor de mj criit meen is het voorzeker alleiius weu oln liii ïi j beu waar niet de prakujk zelvein al hareii j iid i aangeleerd maar waar geest tn ziutuig zó i w jr j keld dat zij voor de praktijk bekwaam worleii tu i zal ook met zulke scholen haar voordeel doeu u men eene school tot het juuilcLreii van k u b hetzij landbouw hetzij eeuig j ndei industrieel l t ir dient op die inrigtuig bovenal voor llinke pr iring gezorgd te worden i a insta rii le daatMU te uo mtu eriug men de t iiul i dt men en t ji bi d 7 1 id jU v i dl rt = II jV ral w o dat tic lujusc OU Ihjid als 011 b T in de vee iL i oer dui iaudbou 01 de genees1 1 ecue vee t ge chiedei 1 veeartseuij n Hinkf prakiit c n jüii e cir Behalve de te eiuig praktisei e r gtiug landbouw scholen is ook de brpalii i dat i i ii vens veeartbcuij school k iu iju me k De vee artseuijkuudc is een ak tct geheel anders weteusebappen l toefeiit en middeleu noodig heeft laii volt iku liiubio nu tuee zu e scholen o ui ul c i l i i u cmpiriserende kwak alver j op alleziu = gunstig gewerkt workleerb = eii zoo als het ontw rp i vee Mtseuijkuiido ontvangen Vwi ook ieder luensch eene oplciiliug 1 heeft toch udpstens evenveel brlarirb de boer bij die zijner dieren Grju artsenijkiuidige gezondheidsleer het wer oneindig hooger waarde dan 1 kunde der dieren wanneer hij u artsenijkuudige opleiding ontving rn d t dit kar zal ecu ieder wel toesteinmeu L Ti lbouwkunde toch vereischeu beide g indige siudie tisehe oefening en de voorbeelden zijn zelden menscli het iu twee vakken vei bremrt XedeiLmds landbouwers haü ieu gehoopt dat de ngeriug gedaan zou hebben wat particuliere personen niet kouden doen Diet dat zij htaialen zoude wat rerds roeger hjer feifr wiiieri personen misschien veel beter tot sta d was bragt daarmede zoude nzec j Eene flinke akadt xae voor landbo r op yten voet der llo henheimsche of der vroegere tt Grigrou