Goudsche Courant, zondag 29 juni 1862

1862 Donderdag o Jullj W 97 pnike klussen 20 e hooger Erwten en br boonen prljslioudeiid Boekweit ƒ 3 hooger Raapolie ƒ 47 L jiotie ƒ 42 Kaaiikoeken ƒ 2 en Lijnkoeken ƒ 5 hooger mei ceuigeu liaiulel Hoorn 26 Junij Kaas aangevoerd 412 stapelb wegende 106 931 N lf de hoogste prijs was voor kleine grask ias 27 50 Londen 24 Jumj Boter Friesehe 96 Kamper en Zn ol 90 a 92 Kaas Edam 40 a 50 Gouda 34 a 40 Junij Granen Eng tirwe met beperkten aan oer maarvan vreemde Junij Aan de leemarkt van heden iverdeu aangeboden 1130 runderen 556 kalmeren 13 200 schapen en 250 varken A oor beste runderen werd 5 voor dito kaheien 5 en voordito schapen 4 8 per steen betaald Janij Boter ïricsche 96 a 9 Tarwe flaauw Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 2G Junij Xiool ias Cornells ouders f Min der llee cu J Büut OvEiti FDEj 25 Junij Cornelia Wassiiifr 2 j 10 m Jacob de Joiijr 1 d 26 j ii iljtth Holman wed an J lï iin G2 j Heiidrika de Büs Tö j George Basadeur 81 j ilhelinina Aiai Rijswijk 10 Gnii Mi 25 Junij Cornells Dongdnians pn Johanna oriicUa de XruijB K n a iii2P or l SO partijen de prij i 17 a ƒ 21 Gccboter 0 9i i x üO Weiboter ƒ 0 72 Ti Ó SO Delft 2 hinij l oor zeer beperkten aanvoer ter gi aanmarkt werd i i n eii m ruiir vori re prijzen verkoclit hoofd ikihk pi kc in lu we eil Ig ril 10 n 12 60 AVestl v 1 li i Lil l o e 7 10 Ti T SO Westl ƒ 7 0 a M VA m i er t 0 a r ü AVe tl ƒ 3 40 a ƒ 5 ü K er I Oii i ƒ t L iiigp dito 3 40 a 3 nO l u KiLiifi liO M 0 l iavdeboonen ƒ 7 40 a 7 üO A ui d i U üCHiiL cu Mi 20 Ji nij tot 2ii dito 62 4 lln s m Ij liJ boter te zaïncii 2 5 iO iied tf ïrasbote l i i ƒ 2 i sierde ƒ 1 07 j a ƒ 1 30 per ned t ï i irkt aeljvagt 41U mud a inkippelen a ƒ 3 Devsnter 27 Junij Tar e ƒ 9 a ƒ 11 Bogge 7 90 1 l i fkneit 7 Jil a S Gerst 5 jÓ a C ILner 3 50 i r ur oort nieuw fust ƒ lS 7ö a ƒ 19 idem mr 4 fu t ƒ Ib a IS 50 Zwolle 20 Junij iïiddelprijzen Tan e ƒ 10 02 Eogge ri i Ix ek seit 7 i 0 Gerst B 40 Aardappelen ƒ 2 87 r iani n 1 1 1 tf i 9=i 20 n ƒ 19 50 Dordxecllt 2i lunïj Ofschoon de aanvoer Viin alle gr i 1 1 Ml rjei in a is tarwe iu puike kwaliteit beginuiarkt 2o r lujoiiiT M rkoeht teruijl afwijkende in die verlicudiiis iiiit te pL al a Nieuwe ƒ 10 a ƒ 12 50 ülaauwe 9 20 a ƒ lo jo Jlogijr oserm en Z 20 e hooger Nieuwe ƒ 7 a ƒ 10 Winterf i t prijbhoudeiul Zomer 20 e hooger Ni uui en VI Hintc r K a ƒ ö lO l ito Zoraer 4 il 5 10 Si fit u h r er ouder GOUDSCHE COmiAWT ADVERTENTIÈN Prijzen der effecten 27 Junij Gebleven koers A ISTERDAM Vrljda Hoou te 1 0 ra Laagste koers 751 s 9S A uni vpoe liir lus illen van ft 11 Zoon M XOÜTir lt MOl lJX OLÜV den 2 ubii i rJ lieiüL e kenni L ing De On dcrgeteiknide brengt bij deze ter ieniii van het algemeen dat liet E amen w ii toelatiug ep iu i Gymnasium te Gouda gehoiu en M r li u op Diiig ilag 1 5 i de Vl ol ll M ir ten 9 ure in liet I rk ial Wil lic mai iu n ZJ lnn e kinderen aan gemeld i alll ll w iilaii ondervserpen wor leu uit eu 0 g L irN n vcor of op dw S l ilij j a co bcrigt te zenden aan D TEÏirSfKA Pt tor aait li t ijy tia uiiii ie f oitda Togen GOED LOOÏJ wordt 1 Anspastus e k gevraagd Eeiic REIRENMEIÖ I k 1 t knl Mi on tovrn hui rk L te i u j U jrnnL linfion I u ii Vr te t i r lie ïo i dien r M I l j tku 1 i L evor H V Openbare Verkoopiiig 1 Xdtvkis M Kl T te Govui zal 1 j l iii L l g 1 Ji lj 1S J2 des morgens a t ur en iu het Huis aan de N i t V l or hi li 32 pub k eil M 111 u n netten INBOEDEL en a u Roerende Goederen w aar r nd 1 e c BEDDEN met totbeiioolen i i i i X Zil M UEX en JUWI l OOR M ra EX en A U j te vo cu tl ziLii Een ieder worilt gewaarschuwd i om niets te vtrkooiien of ts leenen aan mijnen jong teii zoon IS VAC Di LEEUW daar er vol trekt geeuc betaling of vergoeding op volgen zil GoLDx A i E LEEUW 36Jun jls02 2 Gulden per Tand en hooger j M J M SON Gehr Chirurgien Dmitste en Kmiillttmlier caanVtrjtr van Z il den Konimj i Het iloor hem ontworpen svstheem tot het vervaardigen van Kmufimuhn en Gt hitten overtreft tot heden alle daaromtrent gebezigde methoden niet alleen dat het de spij vermaling bevurlert als had men nooit het gemis van tanden gevoeld maar deze i geheel nieuwe pn geoc roo Jeerde bewerking herdeil Je wraak en geri t Ic triikk ii der Jeiujd cder die door het gemis van tanden het oud geworden gelaat misvormd j De inge ette tanden of ge iitten geven deI zelfde krac it vorm schooulield ruit yelaat en gemakktlntdidd in s irauk en wezetntrek kei terug als do natutirlnkste mond kan ge ciiapen zijn I Alonneert familii U tot regeling der kini denaudcn ge lurende de vpv isseling en is dd jehjks des morgens van 8 tot 12 nrr te consulteren voor alles wat de landhee ku de I betreft aan zijn adres as Wijk D n 503 Vüorklurenlvrg te UTRECHT rt 631 4 9Sl Vlo Ned w sell 2 dito 3 dito 4 Vmort Sijud 3 Handelm 4 O l Leentng 1 Aand H Np t ji 431 48 H 1 4 lOOi j 7T A Tav 79 Ml 19 11 2 43 8 t l i lOP 1U 8 79 d liij i v België ko i Spanje lil d biiitiiil 101 8 73 f lü 1941 5P d b uiie L Portuirai cbl En 1 oijl ll d 1 2N I rertls31 13 4 d 1 1 10 5 erie ültrel Sp 5 Prri eii 1 5 Oost bijGull 5 2611 26 dito 1 511 2G b 73 7s 26V10 dito Jleall 5 dito dito 2 6 I 21 l reiiteAuist 5 il nat 1 54 5 Vertrek der Spoortreinen 7 i Y 26 Mei tut 1 Hrpteaitjer 1802 A m Gouda naar Rotterdam 7 10 9 1 9 35 1 15 1 57 4 37 6 24 beU Zond s lS 10 32 Vm Rotterdam naar Gouda 0 30 8 1 5 10 30 11 10 beh Zoad i 12 23 2 20 5 ibh d 5 0 7 50 9 Van Gouda naar IJtreeht 7 3 i 37 11 1 12 45 1 15 beh Zond j 2 42 4 38 heli iond 6 25 8 19 9 40 Van Utrecht naar GOUda 3 50 1 5 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 40 9 45 Ter lioeUiulkenj au k BRlNKiI N Nieuws en voor Gouda en Uitgave van A Oost I£aveï Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avoi s te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p ostf2 2h De inzending der Advertentien kan geachieuen tot des morgens ten 11 nre Overzigt Gouda 3 julij Voortdurend zijn de berigten uit Eusland ran hoogst verontmstenden aard allss scnijnt daar geweldige gebeurtenissen aan te kondigen eu zijn de oorzaken slechts gedeeltelijk bekend zeker is het dat bij alle standen der bevolking onrust en ontevredenheid heerschen Het is een zonderling verschijnsel dat deze beweging on+staat op het oogenblik dat een vorst aan het hoofd der regering geplaatst is die meer dan een zijner voorgangers bedacht is op het invoeren van welgemeende J hervormingen Het zijn de onfeilbare gevolgen der langdurige onderdrukking het volk daardoor geheel achterlijk in ontwikkeling is ongeschikt om het goede te erkennen en begint vreeselijk uit te spatten bij het vieren van den teugel Men twijfelt of de keizer wel de noodige geestkracht bezit om het uitbarstende onweder te bedwingen En hoe weinig op de rust in Polen te rekenen valt bewijst de aanslag op den generaal Liiders Eindelijk is dan toch de hardnekkige keurvorst gedwongen om te buigen voor de harde noodzakelijkheid Doeh eel is tr niet gewonnen zoo lang verklaarde vijanden der herstelde constitutie belast zijn met hare uitvoering Het volk schijnt dan ook niet gerust en gaat welligt slechts een nieunen strijd te gemoet Pruisen dat in Hessen zoo ijverig de goede zaak voorstond oogst geringen dank omdat men de zuiverheid zijner bedoelingen betwijfelt want hoe dikwijls ook de handhaving der grondwettige iiibtellingen wordt beloofd kan het vertrouwen niet terugkeeren zoo lang hst bewind toevertrouwd is aan lichtschuwe voorstanders van de oude willekeur Weldra zal daar beraad aagd worden over het eigentlijke punt van ser schil De hoofdoorzaak toch der pruisisehe verwikkelingen ligt in de bovenmatige krachtsinspanning voor krijgsinrïgtiugen die in geene evenredigheid altoos staan tot den omvang het vermogen en de bevolking van den pruisiselien staat Het gioote leger moest nog grooter worden is het niet of men de industrie dooden en het volk uitmergelen wilde Bij de behandeling van het budget van oorlog zal dan blijken wat het ministerie werkelijk in het schild voert en of de afgevaardigden de belangen des volks waardig weten te verdedigen Advertentieblad Omstreken BRINKMAN B no 75 De prijs der Advertentien van één tot zes regels mei inbegrip van het zegel is 80 Ceni voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters i orden berekend naar plaatsruimte De onlusten die üi Servië uitgebroken zijn mogen allezuis van bedenkelijken aard geacht worden Oostenrijk moet wel vreezen dat de brand aan zijne grenzen tot zijn eigen gebied zou kunnen overslaan Hongarije verkeert voortdurend in een gevaarlijken toestand De Hongaren vragen geene concesi ien maar eischeu hunne historische regten ter g zoodat wel hoogst moeijelijk aan eene opregte verzoenii te denken valt daar Oost nrijk vast houdt aan liet denkbeeld eeuer eenvormige constitutie voor den geheeler omvang der moy Het fransche wetgevend ligehaam gaf eindelijk teeken van leven toen het de ongehoorde stoutheid eene belasting op de iijtuigpn af te wijzen het was inaafgoed dat het die den volgenden dag met geringe wijziging goedkeurde Frankrijk kan weinig gebaat worden met het verwerpen van de lasten die enkelen drukken en de verhoöging van algemeen drukkende belastingen gaaf goedkeurt Voor de sluiting deed zich nog eene enkele stem hoorcn over iletieo al was het dan ook maar om den keizerlijken redenaar gelegenheid te geven tot hoogdravende vermelding van de grootmoedigheid des grooten keizers Hij n il Mexico vrij en gelukkig zien dtarvoor moeten zijne Franschen door een zuren appel bijten Metal hunne overwinningen zijn ij toch van Puebla naar Vi aba terug getrokken en wint Juare tijd om zich op hunne komst te Mexico voor te bereiden Het blijkt nu toch dat de mexicaansche verraders ook hunne Itali wacht nog altijd op de vernieuwde blijken van die vriendschappelijke grootmoedigheid maar bevlijtigt zich iutusschen om zelf zijne krachten te regelen tegen den onvermijdelijken strijd Engeland amuseert zich na de Japanezen niet den onderkoning van Egypte het ziet de woelingen in Europa rustig toe eu wacht op de beslissing de amerikaansche beroeringen Het naderend einde van den strijd in de vereenigde staten kenmerkt zich door verwoedheid en bloeddorst De laatste tuiptrckkin gen kunnen hevig zijn maar de val der hoofi 1 Piichmond zal het einde zijn van den grooten strijd en hopen wij he begin van vreedzame onderhandelingen over eene dijdscliik g wier wenschelijke uitkomst de geheele afschafiiijig der schaHU lijke slavernij moge zijn