Goudsche Courant, zondag 21 september 1862

jj 5 o h t irvmnasiuii dd 10 dezer om uithoofde van benoeming naar s Hagc eervol onulageo te wolden nit zijne betrekking voor 1 O t aanstaande wordt nitt alge meene stemmen beslist om dit verzoek ij te viilligen met dien venrtaiA dat het ontslag zal ingaan dne maanden na 4ito of zooveel eerder al in de vacature zal zija voorzien over de daarbij gevoegde missive van curatoren verzoekende magtlging tot oproeping van Millicitanten ontstaat eerj discussie over de vroegere bepalingen omtrent het oproep n van do centen in do nieuwe talen waaraan de HH Buchner IJzendoom de Gravi Remij kemper en Pnnce deelnemen en wordt die laagtigiiig me alge meene stemmen verleend Alsuu de heer Bemij het woord erlangende wijst hij op het lan e ujds verloof sedert het roudzeuden van het regtsgelecrd ndvit s omtrent h O M hnis en Washuis en ook als president der gezoudheid oiuioi op het met afaoen der voorstellen dier commissie waarop de loorzitte te kennen geeft dat deze stukken uithoofde van het geringe aauCal i gcDwoordlge leden met aan de orde zijn gesteld m t toezceging zulkte doen zoadra di vergadering meer volulbg zal zi n Hierna wordt de vergadiriug gesloten Marktberigten Gouda 18 September Tarwe Zeeuwsclie ƒ 11 d Pool sche per 2400 N 390 Kogge 3 Ger t 5 a 5 5 Haver 3 50 A oererwten 8 Duivenbooncn 7 öO Bluen Tarwe 20 50 De veemarkt met gewonen aanvoer handel t ttieiqk vlug vette schapen en lammeren vlug magere traag magere v ir kens en biggen vlug Kaas aangevoerd 50 partijen prijs ƒ 17 21 ïO Goe boter ƒ 1 12 a 1 20 Weiboter 0 92 g 1 02 Delft 18 September Ter graanmarkt was heden wel aangevoerd doch kon met dan slepende tot iets v erminderde prijzen van de hand gedaan worden i ar re ƒ 10 50 a 11 20 Rosge ƒ 7 20 a ƒ 7 60 Wintergerst 5 20 a 6 Zomergerst i 2 a 5 50 Korte Haver 4 20 a ƒ 4 40 Linare d 3 20 3 60 Paardenboonen 8 Groent erwten 11 d 13 Hitte d 8 a 8 50 Am stadswaag gewogen vin 12 tot IS Sept 47 4 701 S ei 75 16 te zamen 16i 50 X 8 Grasboter 50 a 56 het vierde ƒ 1 25 a 1 40 p N Ter markt 800 mud aardappelen hoogste prijs ƒ 2 40 laagste 1 80 Dordrecllt 18 September De tarwe vooral weder wei mg kooplust en moest 20 centen lager afgegeven worden Tirwe jar 11 i 12 d 10 5ü a 10 0 mmder ƒ 9 40 a ƒ 10 20 Kogge 7 a 7 50 Ger=t 10 a 20 centea iooger vlug te verkoopen V inter 4 60 a 4 80 Zomei d 4 50 a 5 40 Haver traag en 10 c mmder Boeder 2 70 i 3 20 Dikke 3 20 a 3 70 Boekweit p 2100 V 8 ISO Paardenboonen 6 iO a 7 Bruine Boonw 11 50 a 13 Blaauwe trwtea 8 30 a 0 Hitted voor mesting ƒ 7 80 a 7 90 Deventer 19 September Tarwe 9 a il Kogge ƒ 7 a 7 70 Boekweit 5 50 a 6 60 Gerst 5 a 5 50 Haver ƒ 3 a ƒ 3 80 Boter p 20 N tC 1 s ƒ 19 a 20 75 Infer ƒ 18 2 s 14 15 50 Zwolle 19 September Middelpnjzen Tarwe n ƒ 9 37 Ruwar n 10 Rogge ƒ 7 20 Boekweit 6 50 Aardappelen ƒ 1 57 Boter p N 3 1 05 20 N B ƒ 21 37 Londen 16 September Boter Friesche 102 a 104 Kamper en Zwolle 92 a 98 Kaas Edam 46 i 52 Gouda 39 a 43 17 September Granen Er was weinig Eng maarvf Treemde Tarwe ter markt De vraag was gering en de pzen onveranderd Sedert 15 dezer aangebragt 730 qr ii 25710 qr vr Tarwe 320 qr inl en 9310 qr vr berst 4540 qr vr Haver 18 September Aan de veemarkt werden aangebodea 1180 runderen 454 kalveren 6470 schapen en 140 varkens Voor beste nmderen werd 4 8 voor dito kalveren 5 4 voor d schapen 5 4 en voor d varkens 4 8 per steen betaald 19 September Boter Friesche 102 a 104 Burgerlijke Stand GOIjDA Gkboben 17 September Jaïanses ouden van der Klem en J Bo IS Alida Carolina Gijzma onden C J Lefel n W J van de Pa Toordt Matthijs onder W Feeters en M van tHof Abraham ouders G J van der Togt en J H van der kmt OVEïLEDEll 16 September Jacoba Petrorelhi Henrietta Ruijter 16 18 Adriana Aknjn l2 m Gehuwd 10 September Cornell Luijnenburg en Uida Meter WOERDEN Bevaixeb 12 Sept W Koopman geb Stokvis d M C Bronl geb Haraiscli d 16 E V jfhunen geb de Honi d OvatLSDW 14 Se i JofcanB Dood 83 j ageh G rat WD 16 Sept Charles Etlenne Raaser et Eluabeth Xeftt ïerdmdelijlen of om van de reize eene htnnnenng mede te brengen xii Uit is om iets dragelijLs voort te brengen Men lal op gevorderden leeftijd iiog dansen biljirdten schaken paardrijden rauzyWmaken en alle lief lebberijeu beoefenen die men in jeugdigen leeftijd geleerd heeft alleen teekenen zal men iet eer om de dood eenvonilige rede dat men let nimmer gdeerf heeft nnar wel jaren L ing een ekere lijfrente aan een leekenineoter heeft mlbetadd die daarvoor datt al te verkneei brokken iiw kalefiite en en tijne puntjes slijpen en diC anneer liij het beproefde ninr gronden of regels te werken meestal de ci enliefde der kinderen en by gevolg ook die der ouders kwetste en zoodoende spoedig v m de lijat der hüisomlernujzers erd geschrapt K inker is zeker moeijeIjk te gene eu maar eens uige lopeo gebreken m het onderwijs iijn nrg ved moeijebjker te genezen en er zal nog menig bitteren pïi zoowel door dokter als patient te slikken iijn eer allea hersteld En om nu weer terug te komen op het onderwijs op de teekenscholeu moeten om dat onderwijs vruchtbaar te maken en de teAenkuntt ah een voornaam element van volksonderwijs op te voeren allen mede werken van welken rang ook hetzij dat men het leekenen zijnen kinderen voor een bepaald ak of voor ple zie laat leeren hetzij dat men het slechu all het ornement eener goede opvoeding il behandeld zien uf waarvan din ook moet men illen dat het degelijk en grondig geleerd norde want al wat men niet grondig leert IS tijddooding en dus eene verkorting van on leven en daar nu het pnvaat onderwijs zoo zee m het burgerlijk leven 13 mKenevcn dient het op denzelfden vo t en naar dezelfde leerwijze mgengt te zijn als op de teekenscholen Tereenigde krachten aileen brengen magt ian en dnr wiir die krachtvereeniging bij de burgers ontbreekt bestaat tegenkanting en de chaal helt dan gewoonlijk over am de zijde waar let lomp te gew igt geplaatst is Het bevorJereii Jus van inngtm en voor onderwijs bestaat in de ali emeene deelneming en belanïs elling en eene mrigting die daarop mig bogen zal zeker bloeijen en goede vruchten afwerpen ViM ma ikt b v ir Frankrijk en België de kern uit der teekenscholen Het zija de werklieden die innig overtuigd dat het teekenen de ziel van alle ambachten is ijverig medewerken om door die nuttige kunst hun ambacht te verbeteren ea te veredelen en daarvoor dan ook altijd de vruchten inoogsten op de wereldtentoon tellingen waar hunne werkstukken als de schoonste en smaakvolste bekroond worden Eu hoe studeert men da op die scholen Door ten eerstp zich elke opofferiiig van tijd en inspanning te getroosten en boven alles vol te houden oolang tot men volleerd is en met zooal hier te lande hilfvoUecrd of pas begonnen de school te verlaten Door ten tweede allen eigenwaan bij het intreden af te legïen en het volste vertrouwen te schenken aan n die met het onderwijs belast zijn en niet naar eigeu zin en verteerde ziens ij e maar volgens een als goed erkende en vastgestelde leerwijze werken En als de leerlingen nu zoo de z iak doorzetten dan kunnen de ouders ook nimmer wanhopen aan de goede gevolien mits dat zij van hunne zijde medewerken en om den kinderen dien moed en die volharding te henken welke noodig zijn om gronuig te leeren en om hen door belangstelling te toonen in de geringste hunner studiën die ZIJ zelven verv iardigd hebben aan te moedigen alles wat onder hun bereik ligt te teekenen en door noch vernederend op hun werk netr te zien noch door het te hoog op te vijzelen dien gulden middelweg bewandelen die noodig 13 om den leerlm vertrouwen m het onderwijs te doen krijgen Wij weten wel dat over het algemeen het nederlindsche publiek weiuii sympathiseert met njks of stedelijke insttllingen maar veel meer op heeft met particuliere ondernemingen even als het den r vad van erkende geneesheeren verwerpt om met innig zelfvertrouwen hollowavpilien revalenta m ilz elixter en der eiijWe voor alles afdoende huismiddeltjes met gretigheid te verslinden miar vij vertrouwen toch dat het voor mr gtingen van onderwijs steeds die deelneming gevoele welke zij verdienen en dat het zich noch door et misplaatst eergevoel noch door verkeerde opvatting late tenighouden hunne kinderen aan bestuurders toe te vertrouwen bij wie degelijk onderwijs op den voorgrond st nt en waar de niidileleu om dairtoe te eraken ruimschoots voorhanden zijn in da irtoe expressclijk ingerigte lokakn in de nieuwste en beste werken over bur gerlijke en waterbouwkunde in afbeeldingen vin werktuiaren lOten enz e u eene uitgelezene verzameling gipsmodellen voor het mensthbeeld en ornement teekenen en alzoo twijfelen TTij met of elk die eemg belang s elt in grondige studie zal ebniik maken van de gelegenheid die htm is aangeboden om z ine kinderen tot degelijke ieekenaais te doen opleiden Een roorstanJer Tangoed teeieitoiuleneijii êmUnianh IiOnden is Skft Het Ganbsldi coiDiti bntlhct TOlgefc telegram ontvangen uit Spezzra 17 dtier de geneesheer Vtitridge heeft Garibaldi geziea en zegt dat de woni betCTcsd IS en de toestand Van dCB gekwetste oTtr bet algimeen gnnstig PanjS 18 September De LeiZE doet npt best om Victor Emanuel te doen besluiten tot de zamenstelling van een kabinet dat den moed zou hebben om de publieke opinif in Italië voor te bereiden tot het opgeven van F ome Men betwijfelt het echter of hij een ministerie zou kunnen vinden dat zulk een strijd tegen den algemeenen wensch uu durven aanvangen Berlijn 17 September I de zitting tpjl ie oommissie voor het budget heeft de minister van oorlog verzoenende en tegemoetkomende verklaringen afgelegd Hij zeide o a dat de feitelijke invoering van den tweejangcn diensttijd mogelijk is maar met bij de wet Voorts vvemci e h van gedachten te wisselen over de voorwaardeti totee ie oveiee stemmiiig t ij eene eventuele verdaging der kamer ls wanneer een nieuw budget zou kunnen worden ontworpen Morgen zou hij meer bepaalde ophelderingen kunnen geven De commissie besloc aaarop re wachten en al oo morgen geene zitting 18 September In de zitting van heden heeft de minister eenige ophelderingen gegeven doch de commissie vond dat die dUeen betroffen militaire bedenkingen tegen de feitelijke invoering van den tneejirigen diensttijd en geen woord over eene wettelijke legeling van de zaak De commissie verklaarde len slotte eenparig dit de gegevene inlichtingen niet v in dien a ird waren dat de kamer daarom hare beraadslagingen linger behoorde te schorsen ömncnUnïï GrOlldSl 18 September Men verneemt dat de kapitein J Engeringh administratear van kleedmg en wapening bij het f gimenl infantene alhier in garnizoen op zijn verzoek voor een jaar gesteld is op non activiteit Bij de stemming te Gorinchem ter verkiezing van eenlid voor de tweede kamer der staten generaal zijn uitgebragtop den heer Boetselaar 566 en op den heer A irulj Verbrugge 544 stemmen zoodat tusschen deze beide heei n ene heistec mmg moet plaats hebben sGravenliage is September De eerste kamer heeft in hare zitting van heden het adres vin antwoord op de troon rede hetwelk daarvan een bloote weerklink is met algemeene stemmen aangenomen bijna zonder noemenswairdige discussie In de zitting van de tweede kamer van heden heeft deheer van Reenen het voorzitterschap aanvaard In eene doorhem gehouilen rede ve klaarde hij te vertrouwen op de voortdurende welwillendheid der leden en uitte hij den wensch dathunne gezamentlijke w erkziwmheden niogten strekken ter bevordering van de belangen des v iderliiids Een aantal stukken 13 ingekomen waaronder eenige aanhmgig gebleven wetten ei medetleelingen Ook is ingekomen de kolonnle lieeiootmgover 1861 met opmerking dat en die van 1860 en die van 1861 met meer voor de leden alleen behoeven gedrukt teworden en dus publiek zullen gemaakt w orden De afdeehngenzijn zamengesteld als volgt voorzitters de hh van Bosoe vander Linden DuUert van Goltstein en van Heemstra Decommissie voor het adres m antwoord op de troonretle bestaatuit de hh Heemskerk Bz van der Linden Dullert Kerstensen van Heemstra Zaturdig ten 2 ure zal de aanbieding derstaatsbegrooting voor 1863 plaats hebben 19 September Het ontwerp idies in intwoord up de troonrede is heden m de zitting van de tweede kamer ter t i fel gebragt Gorincliein 19 September Zijne Excellentie de commissaris des konings in deze provincie bezocht in den voormiddag van heder de gemeenten Hoog en Laag Blokland Hoomaai en Noordeloos Heden namiddag inspecteerde Z E de gemeente GrootAm mers Langerak en Nieuw poort Benevens de openbare gebouw en bezocht Z E ook de openb ire en andere scholen in die gemeenten en deed daar menigvuldig van zijne hooge tevredenheid blijken Afgestapt ten Imize van den heer J A van der Stok burgeme 3ter der drie laatstgenoemde gemeenten te Nieuwpoort zal Z E morgen r eds vroegtijdig zijne inspectierei e voortzetten en wel over d gemeenten Streefkerk Nieuw Lekkerland Alblasserdam en oud Alblas Ammerstol 19 September De brand welke in de vonge eek m het mburige Bergambacht woedde ca de bouwmaos woning van Mak vermelde heeft eene geregtelijk onderzoek ten 1 gevolge gehad Met welken uitslag is nog onbekend volgens geruchten meende men aan kwaadwilligheid te mogen denken De zalmvisscherij met zegens die m den regel lu het begin der maand september geemdigd wordt is op dit oogenhlik nog in werking De hooge prijzen en de redelijke vangst zyn oorzi ik dat men daarmede voortgaat minder om het winstgevende der zaak dan wel iit men zonder schade de visschers nog e nigen tijd werkiuim houdt tgeen een weldaad is d iar de aardippeloogst die gezegend uitviel ten einde spoedt en andere werkzaamheden zeer schcursch zijn Van mamdag tot heden werden nog ter afslag gebrigt een veertigtal zalmen waaronder eenige nieuwe winterzalmen Prijs oer zalm nieuwe ƒ 1 80 a 175 per Va Pond oude en kleine 1 25 a ƒ 1 40 Gemengde Berlgten Men liegint zich werkelijk in Australië toe te leggen op de katoenen tnnr De ke zer van Oos cnnjk heeft beloofd dat hij d kwijls de eomedieKal bezoeken De generaals Ia Marmora en Cialdini ijveren zeer tegeneene amnestie Een honderdjarige boer te Zevenhuizen doet nog gere ïid njn weric en leest met gemak zonder bril Een geweldige watcrhooaheeft te Barcelona groote schade aangengt de straten waren in rivierenherschapen De generaal geworden kolonel die Garibaldi gevangen nam IS door den k i nenoemd tot kommandeur van het legioen van eer Het huwelijk van den prins van Wallis met ü prinses van DenemarkenIS te Brussel beklonken Men heeft van Melbourne in Austrabe van 10 October tot 14 Junij verzonden naar Jonden 15 B23 323 pond wol ofeene waarde van 1 143 486 p st Prins met minder dan zeven belaugnjke branden plaats gehad Katazzi heeft mt Frankrijk aanzeggi ig bekomen dat bij het bezit van Kouie als hoofd atad met beloven mig aan de Italianen Te Kirkdale nabij I iverpool zijH twee moordenaars ter dood gebragt ten aanschouw e van 50 a 60 duized nieuwsgierigen De prnlsische mimster van Roon voerde den afgevaardigden te gemoet Er hecrhchen in deze vergaderingen rigtingen waar tegen de regering niet anders kan optreden dan met het zwaard m de vuist Ie Delstrahuizen lu Tneslmd is eene vrouw bevallen van een welgeschnpen kind terwijl haar voorlaatste kind 21 en een haK jaar oud was Te Napels heeft men 400 manscl appcn moeten wegzenden om een legioen der nationale garde te zuiveren Men beweert dat Oostennjk besloten heeft het legei aanzienlijk te verminderen om 70 a 73 miUioen flonjnea te bezuinigen De pomologische vereeniging te Jioskoop zal eene tentoonstelling van fruit houden op 25 en 26 Septcmbe De eng Examiner zegt Het zon gewis velen zeer gelegen komen indien de eigen zinnige hoofdman Garibaldi de beleefdheid had in de gevangenis te ster VCH Met 1 Januanj 1863 wordt m de Rijnprov incien bet bespannen van karren en wagens met honden geheel afgeschaft De ei hertog van Modena zal nog in deze maand zijn leger te Bassano gaan inspecteren Men meldt het overlijden van den oudsten zv serschen scherpschutter die het feest te Frankfort bijwoonde terwijl hij 84 aren oud op het punt stond weder m het huwelijk te treden Te Iissabor heeft men 800 000 ïires bijeengebragt om de komst der komngin feestelijk te vieren Het huwelykareisjc van den prins van Wallis zal eea uitstapje naar Indie zijn Vergadering van den Gemeenteraad iftiftff van njdaff 19 S pleniher de HH n lij Westerbaan Rentmger Herman de Groot en Poolman Na goedkeuring der notulen wordt voor kennisgev log aangenomen de ontvangst van bet provinciaal dagblad houdende benoeming van school pzieners eo dispositie van ged staten te goedkeuring van de rekening der dd Nrhuttenj over 1861 Is ingekomen eene missive van HH curatoren van het p moasium dd IS dezer text geleide der bescheiden van onderscheidene sollicitanten voor de betrekking Wi conrector en aanbeveling van twee derzelven zijnde de HH C M Éhi te Winschoten en B W Hofman te Utrecht ter viBie zulleode èê senoeming in de volgende vergadering geschieden Muaive VM tet burgerlijk armbestuur met aanbieding eener snppletoire begrooting over 1862 in handen der daartoe benoemde commissie 2 adressen houdende verzoek tot benoeming als commies bij de plaats belastingen ter visie zullende ook die benoeming in de volgende vergadering geschieden Adressen van Steenbergen en andereu om aangesteld te worden tot onderwijzer in de gymnastiek op voorstel van den voorzitter zullen deze stokken aan de pi schoolcommissie worden verzonden om daaruit eene aanbe eiiug van dne der sollicitanten te doen Alsnn wordt de gemflente rekening over 1862 zijnde in ontvangst 175 064 90 ea in uitgaaf 162 045 s5 iqet alg stemmei goedgekeurd