Goudsche Courant, zondag 12 oktober 1862

1$69 Zondag 12 October 56 WO GOUDSCHE COURAJlïT Uitgave van A BRINKMAN Ooat Haten B n 75 ADVERTENTIEN Men lerlangt te eu NOA EMBER ot lEBllL VTIIJ a in Iluiir een AVINKELHUIS op aie an nnd en prijb met ftmico brieven oii er Lett A biJ en Boeklim deUir A BRi KM AN te Golda bij wien te e t te l Vüui n is Best Hollandscli en VeUn Schrijfpapier POSTPAPIER E NA Ei or t EN en le frt binnen wduitre d ige i alle IvVMOOÏl BOER en Steendrukwerk tegen zeer billijke orijzen jino mle Buiklimddi i lieitt weder vooibuider i CO f 1 vooi ao ill plaats an 59 80 I EEN NIEU vV EXEMPLAAR iPRAGHfiUBIL XittruOMi 5 B i GOOPsteGoiDi a purpurea of mdische beker cene lulandsche plant van Nieuw d In Surniame is goud ontdcki i iwrijgea wij ook ono lu Dr Ci iale heeft behjhe tc liutje loO duizeud franken u 11 poli gLkresen ter bclooi ins dtr un dien 1 u dt zijuc laal tt zitkti Lit Altsico beiigt men dat dc i f c ttril ordt door bcsincttt 1 jke ziekte Dt bi io a 1 wt ui cr et teceii hct burgerlijk L g croordteld u u 3 en 4jiJ0 fr boete ten i u ziihbij unCtlun Lr iHicd door het in den aaoud iieuien L lull Ü kanumul Luello i = WL eus staatkundig J N L luttra eroordt tld tot eeue gt mgeiiiastnif van Ijj t lu loOU franktn Op de erj idtrin on itr Kio ltriu dtr duit the eeubeid boudeu vol t nu L t rt in MeurnKN b u zin I m e Clotilde is la u i uoodijid oiii met hircu man raede tt komen naar I B il 7 ilici de pnjzen op de holen ihL I aia li woiden door mtdaljLs i in t b HI ten jair gekden t ojr ceii betr uit Gormcheni lutt ttu trroot Ertdeel t dter som te Aliss ngeu ontdekt it nut lui nesting te zijn en Zutpbtu komt ouk tot 1 I t 11 m den aultan zal tc Panjs aU externe de j tti lmi iht u ontn De oude rotterdmihche con 1 lijk zitk Dl piui i tfiL nimistti on der Heijdt is bijna 1 lulcn in t 111 in ewte t ten taai en rtkbaar nan i i i in oll n Uoc aan d panj che beur Zeker ma 1 il p f eu diir 5 lOo ir t u ti e Op de tentoonstcUui v ii it m tVonn u JU pjiekn joiten tn 200 peeien oorteu Sin ill tu h n 1 au Kouit d w I I I ii hen lei ii J wctr 1 it h t Ti 1 kktii n opro hi it r l Jt r dpel jk bezctttn tot op dc ntrui rijs lis men Gt chiifltn Df sultiu de Ü 1 q 11 r tid r 1 aar tis li k i trl d 1 1 btruniii I 111 sedert t 1 eu lUt indtn n it i 1dt Irti tlt t iidi tht ktdo itn 1 U te Kt 1 k ij kim ir zijn dtn 1 i ti t e It Ilk Hv iu 1 n H i e Intz ei oeiude Hit lU jiiuij 11 J L lire w I u tu n ibij I p 1 I jttld n N iP r I ti 1 ll t ttl lu le U e et ii ijti I u 1 jn N Vi iiiikT TUV ll l l 1 = i utf 11 j tl 1 Dt ei u k m ten bedn cn 1 f It auitz ont l wui Ion 11 m 1 n tt lit ni i Hij i Itui m en e ni cl ttli tclt nun ten luud tld ii tu n It 1 tttn iijk t nit 1 I t tilt liO i i U I IS III a 1 De r 1 ÏK r i tic d T 1 Altt 1 uj tiiibi I N I tl btelt 11 et ir 1 ui oiiutr 1 ttiittn tt iu I tlt on 1 j t like idt 1 j i 1 = 1 uii eli 1 i 1 iwoneis Viiu ku lum u Per oitltu Dt eik itu in vdii k in Beijtieu een 1 1 i rt tu diii k n nitn etn 1 1 ij b k iieu 1 1 u i 1 euit ir toi tcj 11 ii uu uil PiTtr Gua i tb n in It 1 1 n 1 lil t I j uh ze ti du k 1 h kt Int Lci n e bi van j1 tn etn btiliju th blal er Utvdt te trekken Zoth I iktn biji i I ebr i t m dtr ttiedm OPENBARE VRIJWILLIGE EÜIvOOriNGFX Op Donderdag 16 October 1862 i oi ifu 5 ure ten 11 1 n B BOLK m de NiEinE UfbIEU fl Ui NonUD A I DIN EEN N F1 E 1 K1IJ LlrMlMl D Wei C Hooiland f tii lil fü J oorohi hen I j r binnen NOORD WADDINXVEEN T H nfe I in bttutttir ff r l jpr J rl Ktr n 1 1 2 In tei r U eu ddje en pi n se d a ündb ten G iirt vin Ji er e T oom ge va sr eii i3 eii Ic lu de 1 iiiuen lu J V BOl R 11 i ijeudoui bt ioorende lm VUIL iN I W1 LIK Junior elejen ondci l W VUUINXM l N lu deii TooiI c en aju di Erïcu HOEN Kl I t e reu ouder BOSKOOP ui € O Dag van Betaling zijnde l Jalij 1863 uj Ij niitien by den iNotaiis A10LFNA B ie AA addinween uwe miiiistprs met onder de kooplieden In het tuigbuis van Pittsburg Penns lvani heeft 17 september etue outploihug j aats gthad waarbij 7o a bO van de 176 aldiar Burgerlijke Stand GOLDV Geborfn 1 Oct m F denk ouders J I Zwarts en J de neb 3 Mam nudtr G C Ii iuc en M de Gnaf Alida Jo haiim oudtvs H v i Dillen en J aldon Juban a oudtis R Alaalhuis n J Harto 4 ait o dtr 1 de Jon tn C van den King Ovmiun N 3 Ott Ileidiik Gitiutl 2 j 11 m 4 Mtmdtit Korvtr j KH00M10 L Inge cliie eü v iu 20 Sept tot 3 Oct GiB I FN Viina 111 btth oudci = H van der itn L van dtu Ixrgh u lu i s J I vnn d i l iuv ei A Klo i Ov n 1 1 i 1 N J Doesburg b m ÜLP1A TER V UI 1 tot 7 Octohei 1 iii Ccnelia vau Oud nallen tb de Joi ö Cornelia M b m O nil ïltleni ii u iiuwd nitt ici Ht n Iitlliil 3 j j 1 tiiLrtnt i lil tliniiii tbtiler 9 w Con la v n Dijk gehuwd mtt rie van Es 49 j Prijzen aer Effecten pCt cd w ch 2 0 dito 3 dito 4 Ainoit bJjnd 8 3 11 ml lm 4I 2 O 1 I epuiiig 4 1 mil H p 4 d Kijnipw 4 2 BeU icEotts 2 fep nje obl 2 biiiteul 3 d bmneul 3 Poitiigil obl j Ku l übl H 5 d l S 29 3 teitljl èi ü u 1 4Ü 4 d eri j 11 jC all p 3 Aoi ft p 3 l iui Pii i 5 Coat biitiuU j d to 1 dl u Ue ili o dito ditu lU iii te Vn 1 d lilt 1 i 1 üb 1 j 1 o UÏI KAU jVVlSlLK Dx Al Dms=dn2 7 Oetober ItV tL koer Hoo si kjtis f tble tu ktjir 04 16 13 Tt 16 U Ji Vis o h iJi 431 2 l6 1021 8 inoï 8 73 4 i 1021 1 u 3 q 13 19S 111 1 S 2l 16 1 4 27 1 1 b 021 G 1 52 Tei Lotkl nkUrij van Meuws en voor Gouda en I exe Courant ver tlnjot de Dondeidagi en Zondflgs In de hlid fjeMhiedt de uii n t dts ni j id te vo en Deprij perd unfkndenii fiai op X f Zo De inzeodinjiider Ad erteut tn mu gcthitden t t de morgens t n 11 ure Öuitenlan Londen 7 October De 15 Ieren die op nieuw als rustve stoorders m Hydepirk bj de zondags meetings zijn gearresteerd zijn allen tot boeten of gevangenisstraf veroordeeld De ilhier lannezige hoofden der Ciroass ers zijn mhunne zending om d n bijstand van Engeland in deu strijdtegen Rusland in te roepen niet geslaagd Zij hebben tenaitn oord gekregen dat Engeland zich met de zaak thans nietkon bemoeijen dat de Circassier tijdens den oorlog m de Krimgelegenheid hadden gehad om de geateldheid vin hun land teverbeteren door zich aan de boudgenooten in den oorlog tegenE sianu am te sluiten maar dat zij destijds niet gcuvonden van die gelegenheid gebruik te maken en de ge olgen Jaarvanaan zich zehen te mjten hadden Ten gevolge van den m llvdepark gevoelden strijd opZondag 11 ijn 15 ernstig gewonde personen m de hospitalenopgenomen ïlen begroot het aintxl personen dat m het parkaanive ig is op SuOOO i 900Ü0 e leren geven hun voornemen te kennen om op Zondai amst den strijd te hervattenHet IS dan ook te hopen dat ei m atregelen narden genomen omongelukken te verhoeden De iurd ma or heeft bekend gemaakt dat vermits aanGanbüdi ainnesue is veneend het niet meer voegzaam Hordtgeoorueeld de Guildhall Leschikl ir te stehen tot het houdeneener vergadering ten behoeve van Garibaldi naartoe vroegerhet voornemen bestond De voor het volgeLde tot lord mijor gekozei alderman Eose was v ele jaren geleden al een kmap van onbemiddelde outers van Iberdeen naar Londen gekomen waar jdoor onverpoo le vlijt een vermogen hetft bijcengeg irl datthans vorstelijk m ig vv orden geh eten Gisteren avond tusschen 9 en 10 uren was HolbornHiU en Firrmïdou Street het tooneel van eer nieuw gevecht ditmaal tusschen v oorstand r m den p lus en de politie Hetblijkt n imelijk dat een groot aantal lersche dagloouers zichgewoonlijk des avonds u ibij eene der herberge i van die buurtvereenigt Ten gevolge vm een gesprek over Garibaldi kwamhet tusschen eemge der lanwe igea tot een gevecht Eeipaaragenten k imen tussclien beiden maar werden nu door deoverigen aange allen Niettegensti unie indere agenten oiirauldelbjk te hulp snelden wis de poli ie genoodzaikt om versterVlug e Zfuden dan vin alle zijden voord uit S itFronHiilundeie leitn tot on zet hunn r kameriden kwamen opdigen Dezaak begoii er aieigend uit ♦ zien toen eene sterke atdeelmgpolitie 1 gei ten verscheen Niet zonder hevigeu strijd geluktehet eei pur radlraajers ge aiikelijk mede te voeren S nr aanleiding a de proclamatie de heeren Lincoln betrefteude de vrijverkuriiig der sluen m alle zuidel ke tateu diL op 1 jmuirij a s niet tot de Unie teruggekeerdzijn heeft de heer Seward eene circulaire doen toekomen aan meuki s diplomiae ve en consul ure agente i bij de vreemderegeringen Me heer Seward zegt daarin dit de he steldestnjdkracl een vin het noorden ijereed zijn cm een veldtogtop groote scliail togen het zuiden te ondernemen te wijl de idverteDlieblad Omstreken I c piijs der Advertentien vao een tot zes 1 regelt met ii I p van liet zc el is 80 Cent voor 1 eiken re l oa i 11 iO Ctit Buitengewone let Iers noraen berekend nasr pi lai n mi i financiële hulpmiddelen van het zuiden sterk afnemen en tijne hulpmiddelen tot het ligteu vin troepen uitgeput zijn De financiële gesteldheid van het nc orden is daarentegen gunstig en het kan eene nieuwe ligting uitschrijven zonder dat dt materiele belangen des volks er zeer door verzwakt worden Eeed bij eene vorige gelegenheid heeft de regeriiür aan hare vert genw oordigers in het buitenland de naderende v erandenng m den maatschappclijken toestand der m opstand gekomen staten medegedeeld Die verandering nu opcnb iart zich al me r en meer en in dien staat van zaken is het den pre=ideut voorgeKomen dat het cogenbliK thans dd ir is om de bevo kmg in ds zuidelijke staten eene zaak v au het hoogste belauj klaar en duidelijk voor oogeu te tellen Indien die staten voortgaan het land de keuze te laten tu schea de ontbinding van een noodzakelijk en tevens weldadig goiivernement en de afschaffing der slavernij dan is het de Umê die behouden en gered moet worden ei niet de sltverug Met dat doel heeft de president de bekende proclamitie uitgevaardigd Alle welgezinde en ver=t indijrc minnen m elk land zullen erkcLucn d t die ma i rcgcl pi en billijk en gepast is uit een militair oogpunt want hj moe trekken oin aan den bfg roorlog een tmde te maken al gemiiigd en edelmoedig PanjS 8 Oetober Jl vrijdas i hier etn gel im f ilmagi ie uit Petersburg iingekomen iic lu N l n j n 1 ndag naar Biarntz vertrok en aldaar 1 erli lalJt l t k i eimet den keizer het t gehouden ütze per oru i a an Napoleon Ili de grond ligen te ndtrw ie constitutie die iii ht t be in van f ji a i k Polen verleend en iiter mot eenige v ijzu zelf ingevoerd zal worden Die grond t k strekking erebeel met dc frinsche overt d n he b idire uil ontvangten 1 02 heelt 30 mU 9 Oetober De Jloniteur bevat t n am den tvCizer ever dei financielcn t het volgenae voor Dc a inneming dtr stelde maatregelen h bbe in staat zt u voor lSb3 te ontwerpen met een ovc ch van 8 360 041 fr Het eer te halfja ir vau lioen meer opgeleverd dan de eerste ze mwiden m l Bl De meercer geraamde ontvingsteu zullen in lb63 waarborgen tegen supplementaire uitgaven voor de Mp ic expeditie De muiis er kan met vertrouwen zeggen dai hetevenwigt m 1 63 verzekerd blijft Het rapport b at een rzigt der m 1 62 verleende suppl ciedieten et opsommin der midde en waaruit tij moeten worle gevonden Daaruii bijkt dat m 1862 het vroeger te kort met met vermeerdert zal wordm Het deficit was op 1 j inuarij 18b2 1024 303 Oi J fr IV s m door de conver ie op 867 millioen verminatr Lr s voo 157 631 289 frs geconverteerd terwijl nog 39 23b fr oude rente m omloop blijft Het hoofddoel der oi cntic is reeds bertikt namelijk eene meuwe regeling der renten Dit bliji t ook uit de statistiek der operatien van de verschillende departementen met de schatkist door bemit deling der algemeene ontvangers De invloed der conversie heeft zich ter dege doen gevoelen op Ue waarden en op het crediot de uitvoering van gioote werken is er door vergemakkelijkt V u de