Goudsche Courant, zondag 2 november 1862

ADVSRTBNTIEN 186 3 Zondag 2 Novecèer W 2 GOUDSCHE COURAHT iitgave van A BRINKMAN Oost Haven B n 75 Eenij Depot a au Muziek voor Gouda eo omsireken De Ondergeteekende berigt dat bij hem vin heden af een DepÓt van MUZIEK gevestigd 1 = van de Firrai I J W EtJG VXD C Hofleveranciers tt sGrutnhage en hij seeds de nleuwste en gezochtsteMusaekstuk ken voor PiA o eii Zv g in voorriad heelt Ook Is bij heTi gevestigd een Depot van a hetcten benoodigd is voor de Nieuwe Srfiryflnethode van Gebr CALLE EKT te Brussel Ooc0 2S October l jG2 G B VAN GOOR De Boschivol producten Ven be ioed en genee Tiii el voor Jicht en RhumatieklijderS Centnial D lit lor Xederlaiid bij M J C HAM te ItrecU De hti zime uuwerk g van onze BOSCHW OL PEODUCTEN alles bereid uit de Aer chc X nlden der Pijnboom pmus ilvestris bestaande m Barstrokken Broeien A I il eit Kille Botst Pois Ann Gezigt en RugKarmers Breiboschrol Jl itfeii 1 aiiel cu hrper per el Dekens Kussen Veiinennaalden tot viUselvoor Alitn f 1 boiievino onze Praepinten als hi tratt xoor Baden Olie Bonbons SpiI tiis p l jiiiade enz geven ons de vrijheid aan JICHl en EHL MAllLklUDlK die t n 1 rkste iin e bevelen alsmede ook hun die er zich vau wilIni 1 iw irf Het 1 geenszins ons doel atu de verschillende genees attesten die V I iitviii n publiciteit te geven i leen de beoordeeling viu ons Gezondheids1 11 1 dj ir vooniime jenee kundigeii oedgeke ird is voldoende In het btj L liebt e en wij aan on e Anti Rliumatistiie AValdwoIwatten Spiritus en Dennennaaidenolie oleum phius silvestris BrceUr om chreven lu onze Brochure ivelke giatis ain d Depots verkrijgbaar i bei evens Prij coiirdnten JJt Boscliwohcareiifubn k H SCHMIDT S C te Rem la ain het 1 huuugerw aid verder verkrijgbaar te om DEPOT Franco bij M J C HAM l tieM £ f i c Oi dergeteekende bcrigi dat hy ijiie l i KlI K weder heeft hervat 1 Ir KI IR lle Digen der A eek A ci ui uu 9 a lO ure Donderdags 1 1 10 a 11 ure2 iOa 1 32 J REUTINGER naa sche BA REf en ROEKBAKRERIJ coNPmmiER V Onderjeteekende heeft de eer zynen Ce Cl leii BtgÈÈn ti ei en btadgenoc en te beiu ieu dat hy ontiangea heeft mllhe até de Ibies gras ahmede plike GEMBER i 4 50 de pot 0 90 et de iij o zich beleefdelijk lil l Ld gunst aanbevelende noemt hij Zich L Ed Dw Dieriar J L KAMPHTJIJZEN r OT ju L 249 j benning rVlLLLLE Ootharen B 0 44 bedt Ie ter te bfngttu dit hij zich alhier tri Zc inluiden g e ti d heeft en voo t tou h Wed Bosman n ter iin L J Oudenhoven Eokm J ten eldhui Rapenburg Pieuke pii J Miini cren Delft H V Ruijven Ue eutcr D J v d Saag J Boerlioom Hnrrae tn W G Kurver H nrkm cd Gnibe i BodiUn s Huge M J v d bchalt jri tmet hetle eien vin alle oorten van Heeren Rleedingstukken n lai den laatsten smaak hij neemt bij deze de smaakvolle WINTERKLEE DING belovende eene ailezuisprompte en civiele b dieniiig Aanbesteding BESTUURDEES der INMGTING tot iftnng der Bedelarij alhier znllen op Woensdag den 5 November 1862 des avonds ten ure aan het Lokaal der I KIGTI G aanbesteden het leveren van de benoodigde LEVENSMIDDELEN voor het Jaar 1863 De voorwaarden zullen ter lezing liggen van af Maandag 3 I orember aan het Lokaal der Inngtmg De biljetten moeten op den dag der ainbestedmg voor s avond alüi lbe ingeleverd zijn Namens het jieitmir L P HOOGENDIJK Seceetvkis Heeien eeu S k Sw ir HilversuiTi B A Aleddens Knmpen Gebi iiend It den X K Swemer Aleppel L Broekhui en Aldlelbui k Biart f iH ew iTer Buys De Ondergeteekende vindt zich verphgt alle Neringdoenden te WAARSCHUW EX om aan zijue weggeloopene Huisvrouw C J SCHULING volstrekt geen Crediet voor zijne rekening te verleeuen daar uj niet voornemens IS om iets voor h i ir te betilen GoiDi J SCHOLTEN 27 Oct 1862 De Vte L E VXTIL Ma ATSCH iPPIJ tegen Bnudschade ge estigd te Zltphev gpwairborgd door een Grondkapitaal van 500 000 en door een Reservefonds Nerzekirt tegen Biiiid ohade tot Vastö premien G£BOLA lX ixboedels kOOPM XSGOEDEREX EABEIJKEN GEREEDSCHAPPEN AEE en OOGST SCHEPEX enz De stat ten en voorwaarden en alle verdere noodige inlichtingen zijn te verkiijgen by den Ondergeteekende GOUD den 27 October 1862 De Agent B H VAN DE WERVE MODES Gezusters ROOREVAAR hebben de eer hunnen geachten Begunstigers te berigten dat zij de X I E ü AV S T E MODELLEX van WINTER HOEDEN en verder alles wat tot het vak behoort ontvangen hebben GoiDi 29 Oct 1862 Prijzen der ElTecten pLt ed w sch 21 dito 3 dito 4 Sijnd Si j Handehn 41 O 1 Leening 4 Vind H Sp 41 0 dO Rijuspw 41 Bel l o r Spinjeobl 2 d buitenl 3 d bmnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 182S 29 5 CeitlS31 33 5 dO 1 540 4 d 5 ene 5 Cfi b strie 5 Volget Spw 5 Prutsen 1859 5 Oost bijGoll 5 ditodito Metalldito dito PicnteVmstd lilt l 54 4 5 21 2 6 5 Me obl 51 3 AJISTERD M Ding dag 28 October Laagste koers Hoog te koers Gebleven koers 633 8 757i6 983 4 923 4 1391 4 631 2 99 927 8 98Vs 927 8 553 4 453 8 49 49Vi6 49 451 8 lOlVs IOOV4 4 16 S21 4 823 3 907 8 196V2 9OIV16 1963 4 90 8 1961 2 523 4 27Vs 753 8 61 307 8 53Vi 271 4 75I 2 301 10 5213 27I 8 753 8 61Vi 301 Ier Boel Jiu ke ij A BIU h VIA en voor Gouda en Deze Courant ersc ijiit des Dondeidigs en Zondigs In de Stad gt iduedt de uit t des a ond tt Onderwijs emige plaatoeu m ons viderland mogen als Gouda bogen op zijne inrigtiugen van ondeuvijs aan mmvenuogenden Die gemetnte bezit Uitmuntende openbare armen tusscheu en bui er cliolen Op deze wordes gedoceerd behalve lezen schi ijven en ickeuen de beginselen der hoUudsche tad algemeene en V iderhudbche geschiedenis en geogriphie Am het hoofd van ieder diei scholen stiui hoogst bel imt en ijverige ondervvij er ï terwijl vooi geuoesTziam hulpondtrwijs wordt zorg gedragen Ruime oe 1 mgeiune schooUocilen zijn of worden gesticht en de gemeeuteraid blijtt r mmer ichteiwtge ils het geldt deze scholen meei en mcei te volmiken De schoolgelden zijn om inet of inders matig iïe feTd zoo dit een K der zijnf kmdeicn genoemde beginselen km liten ondeln j cu lot hieitoe gaat alles goed T ot zijl eitde ot tniil de J ar geniet de km ip een giondig onderwij Ml ir nu wiir moet hij nu heen Men zou denken niar dL uogcüiinidc il lu elie sthooi w lu iiij de uegin clen der moderne tilen algebra en meetkuudL kan lanleiieii ben vens zijiie tuhcn vooit etten in de weteiisch ippen w iirv m hij de grond lesde op de biiigei school o u zoodoende zich te bekw in eu zoo noodig vooi de toelitmgs examini op het gvmiii ium de railituie aculemie en Deze school echter be tiit ten minste als onenbaie school door de o eiheid opgeri t niet De jongeling is verpligt de bjzondeic scholen te bezoeken Deze zijn due in getal din rijst de ving op voldoen zj aan de beboetten v m deu te genwooiligen tijd uj nieinen uit te mcgen betuijleku en vMllen dit lel redenen tricl i te stiven Eer vwj eohtei du 11 toe oveigiin zetten wij op den voorgrond dit wij met dit ons schrijven de ondelwij eis van genoemde bijzondere seho en in de verste veite niet willen kwetsen Integendeel V j doen hulde lui hunne tilentcn en hun i ci De minder gotde oestaud hunner scholen ligt buiten hunne schuld Hoe giune zj het ook deden zij zijn buiten d mogelijuheid om hun onderwijs tot de hoogte op cvoirea w mop het moest zijn De oorziik is geheel en il van in ueiielej aud De in küinsten die zij van hun iibiil tiekken zijn veel te ger ng on hunne scholen op te juien tot de hooJte wiiiop zij ut fin st im Il i e C tid km men i i meei 1 1 Ie i on deijel ki litI 1 1 lu e n schoolgtld V lil 0 a 4 i Gt ld iin dit de s h den bo o kt zijn hetgeen thans geen plait heelt met Uleerlin aii d in heelt de ondeiwijzei een biuto inkomen v m 210J i J J20U Hieivin mi n if et iHen worden luim ot de IC 1 e lil de k II t t 1 I ii i uo h jü st noo liije hulpondeiuijs Gv e te hu pj i u J ers v ii du iljk sdioleu imct men betalen met öÜJ tn ƒ üÜO Gut 1 lui ecu en m kr n da i uilen wij geei veilii betoog un Ig hebber om te be Mj eu d Mn ou l stid de bij on leie o lu wijzei liet be uu km il stelt hj ith tevielen luet tui uitrist sobei bcatiau Ln imge iui lu het nuiieii beJaati eeuc eeiste levensvoorwairde is moet hij dit zo ken in gebrekkige iokiltu inetr e Vei nog lu gebiekkig hulpoudeiuijs Dit nu Advertentieblad Omstreiien De pnjs der 4 d ertentit u Ii teu tot zes regels met icbepnp yau het zej cl i SO Cent oor elkca regtl ddjibüvcn 10 Cent Bi vteugttt one letters worden berekend naar pla i luimi vilt niet te loochenen n daaiom liten de e th i vtel zeev veel te wenschen overig Mui T erpt men ons tegen lift gvirnisium be r ut enonmiddellijk kuuaeu de Ittrlmgen v m ik tn 1 eu I 1 ichdaarheen begeven Dit is wiu f üi h ordi d r ze ruikgemiakt d i betreuren wij dit i nel v i r d il als vooi het gymnasium It Jiour een g niii r in w j eenc school van muldi Iba ir oud ruij i r lie den met Vüfjr hun 15 Jiir mot t n ir e ati n en met dan ni eeu streng efimen ti 1 i fi t Het moest eene school zijn zooals dt Mtt j l et u i ir on del wijs fUe btdotit onder dtii uiiiu v lu hoogere t chool W mi eer dt leerlmgtu dur komen ni k e i j if 2 ontvingen hebbeu iii de btgin cleu der m der t ri en mef TJröïTïte schietimis f owet de i iua e mccnij gfom iphit enz Op dtzc roiukn kul n dm vofUibouwui dourtn de ii ti uu ir iitalen dt geschii icii s eu t uzripliu iKiiiideiui j het mee t noodig icliitn dt i r unli t w i n derwij en Lindelij v kan mui di ir uu to nen het boekhouden en dt lu liui h t W lleett nu de juiigelmg tli t 1 l r i lessen bijgen o uiil dau ti t i li j o ma it chippij m en k lu h j dm i i priktijk brti eu ui nitii vui r i knappe buig i tt vorintu Ir v i geluk en v tl i u zulku vti pit tin I uu hei f muisiiuu to f i h m n ons nitt tz n pifektn v iniitu de burgersthoül e i dce inriiïtm i Ouderw ijs be ta m mott en het gv m 13 om de leerliugtu de eerste Ik enz te leeien en htu voor L im te bekw imen kunnen uu de i i j voorop stelden met m de bcbi i i gemeenten ld een dure pligt om t gelijk te dotn Bte Is te liug hetft mtn li l verbei ld tn liiiz iin iliiiil l in t e luiat th j uudt un i i t dair loor zoovtel n otiit la om v te kom i oil ill iju 1 t isfuitihoid it vtoi leii Aitu egt lilt ons w itlittn Ic d it dt v t op hbair onderwijs best ut mui d irip inwoortUu geen het minste vtibiiitl lui iii dt wet en flWIJ op het oog hebbtu eu v c k v u op h l 11 dei Wijs er ook kome deze ini iz il t i Ceuigt wit tr ittscl icden kon zit i m uitgebitid wolden AVacht mtn r dm zil er misschien etn tal v n i uj kiijgeu wat WIJ zoo hoog t i od g i i e i t zien bij tie vele v eikza nihtdeu die de whftlt ot de wet in deze zittmg dti stitu irti n i t field wolden Tot tk oprigtiug du dool ons Vdotlde sthoO behoort ook tijd De noodige lociU ut mott lu order ge brigl worden de oenoemuig vm hootd en hiIgoBdWmjaer