Goudsche Courant, zondag 2 november 1862

moet plaats hebben de noodige reglementen moeten gemaakt worden zoodat wij gelooven niet te overdrijven wanneer wij stellen dat er minstens een jaar verloopt eer de school geopend kan worden al neemt de gemeenteraad nog hed n daartoe het besluit De tijd alzoo is kostbaar De behoefte is groot Eeiie geheele rei jongelingen wacht er op Wederom anderen zien tegen de kosten op Wij stellen die op ƒ 2 a ƒ 3000 daar er veel zal te gemoet gekomen worden door de schoolgelden die men zal kunnen heffen Deze som is wij geven het toe aanzienlijk echter geen onoverkomelijk bezwaar voor onze stad Wanneer eene gemeente geld voor onderwijs uitgeeft dan staat het gelijk met het uitzetten van kapit tegen hooge rente Zijdelings komen die kapitalen terug door de welvaart die de leden der maatschappij na goed genoten onderwijs verspreiden Zonderling mag men het noemen dat men voor het vrouweliji geslacht eene school zoo als wij bedoelen heeft tot stand gebnigt en dat meu het voor onze jongelingschap nagelaten heeft Dit toch is op den duur niet vol te houden Voor de maatschappij beefs het toch meerder waarde knappe burgers dan knappe burgeressen in haar midden te bezitten In den laatststen tijd openbaart zich in onze stad het treurige verschijnsel dat zij in bloei achteruit gaat Onze huizen staan ledig en een iede die niet hoog noodig blijven moet verlaat de gemeente Niettegenstaande een aanzienlijk garnizoen niettegenstaande zeer matige belastingen kwijnt onze stad en als wij niet alle krachten inspannen dan zal het on e plaats gaan als zoo menige stad in Zeeland waar de huizen afgebroken worden en het gras op de straten groeit Onder de middelen om haar uit haren druk op te heffen behoort ook de sticli+ing van de door ons bedoelde school Hij toch die hier wount en in het bezit var kinderen is die hunne opoeding moeLen hebben moet of de stad verlaten o zich van zijne kinderen scheiden Is dit al geen rede dat Tele huizen ledig staan Zeker is het er eene die inwoners doet wefjblijven en hen eene andere gemeente ter woning dui t verkiezen Wani eer men bekend T as met het aantal huisgezinnen dat b T te Breda en te Arnhem gevestigd is uitsluitend door het voonrelfelijk onderwijs dat daar bestaat dan zou men verbaasd staen hoe ook in dat opzigt goede scholen den bloei eener renieenlo kunnen bevorderen Hiermede besluiten wij ons opstel Wij zouden nog meerdere redenen kunnen aanvoeren doch de plaats in dit da blad ons toegestiian laat dit niet toe Wij hebben getracht de oogen te opt en en hopen dat spoedig aan onzen vuvigen wensch zal voldaan worden en wij eene nieuwe school van meer uitgebreid iager onderwijs voor onze jongelingschap zullen zien verrijzen öuttcnianïï Parijs 30 October Hei ertrek van de vloot naar de nrieksche wateren is alleen geschorst uithoofde de drie beschermende mogendheden besloten hebben niet tusschen beiden te komen De leden van het provisioneel gouvernement hebben aa de veriegenwoordigers van Frankrijk Engeland en Eusland de verzekering gegeven dat de revolutie binnen de grieksche grenzeu zal Ijlijven Men beweert verder dat de algemeene verkie i igen in Griekenland op 10 November bepaald zijn en dat de eensgp ir dkeid der niogendlieden het gevaarlijk karakter aan de grieksclie aangelegenheden beneemt daar Engel md zoowel als Frankrijk en zelfs Kusland he iractaat van 183ü zullen eerbiedigen Marseille so October Er zijn brieven uit Athene outvani eü wm 24 dezer In den vorijren nacht bragten Je tijdingen uit de provinciën een beweging in de hoofdstad te weeg Het garnizoen en het volk op de markt vereenigd verklaarden koning Otto vervallen van den troon Z M was in den liop van den dag in den Vireus aangekomen en wist volstrekt i iet wat er voorviel Het corps diplomaticjue smeekte hem om niet aan land te gaan maar zich te verwijderen Hij auuwoadde dat hij er over denken zou Het Tuorloopig bewind noodigde echter den koning uit om het fregat waarop hij zich bevond te verlaten daar men auders met voor zijn veiligheid kon instaan Daarop is de konin met zijn gemalin aan boord gegaan van het engelsche schip bcylla dat naar A enetie is vertrokken Boulgaris is president van het gouvernement dat al zijn beveleij uitvaardigt in naam van het Grieksche koningrijk De acht ministers zijn Manghinas financiën Zaimis binnenlands zaken CoiT ndouras justitie ligiorgis onderwijs Nicolopoulus eeredienst Diamantopoulos buiteul zaken Mavromikalis oorlog Californos marine Men verzekert dat de nationale vergadering over een maand bijeen zal komen Al de ambassadeurs zijn op hun post gebleven £ r heeft geen botsing plaats gehad H t volk is gewapend maar rustig Berlijn 24 October Het ministeriele dagblad verkondigt dat het be iud nu al de pogingen om tot eene bevredigende oplossing der bestaande moeijelijkheden te geraken zijn afgewezen onder de constitutionele verantwoordelijkheid zijner leden in de uitguven zal voorzien welke in het belang van den staat onvermijdelijk zijn en zal trachten met liet begin der volgende zitting tot eene grondwettige regeling der nog hangende vraagstukken te geraken in het vertrouwen dat de menigte zich geenszins door nartijzuchtigen op een dwaalspoor zal laten leiden Kassei 30 October Heden zijn de stenden namens den keurvorst door den heer von Stiernberg geopend In de rede welke hij bij die gelegenheid uUsprak wordt gezegd dat r an de stenden voorloopig slechts eene nieuwe kieswet ter gcidkeuring zal worden aangeboden al het overige blijft tot later rusten Onmiddellijk daarna werd het ontwerp e ner nieuwe kieswet ingediend waarna deze openbare zitting werd gesloten Turijn so October Het geneeskundig consult over Garibaldi heeft gisteren te Spezzia plaats gehad Daarbij warea zeventien geneesen heelkundigen tegenwoordig Men is in die bijeenkmst overgegaan tot een nieuw onderzoek der woud zoowel met de peilstift als met den vinger doch dit onderzoek kon slechts onvolledig plaats hebben wegens de pijn die de patient daarbij Lad uit te staan Ten gevolge daarvan is de kogel dan ook niet in de wond ontdekt De consulterende doctoren zijn evenwel van gevoeien dat de kogel er nog in is en dat er op nieuw een onderzoek mjet plaats hebben om met zekerheid te weten te komen waar het projectiel zich bevinci ten einde het zoo mogelijk zoader ernstig letsel uit de wonde te voorschijn te halen De toestand van den patient is overigens voor het oogenblik bevredigend en vereischt geene chirurgische operatie Warschau so October Het o ficiele orgaan wijst op de revolutionaire woelingen van het centrale committé onder presidentschap van Mieroslawski welk committé zich ten doel stelt de dcelgenoüten eene belasting van j pCt op het vermogen en van 5 pCt op de inkomsten op te leggen ten einde alzoo een fonds voor de revolutionairen bijeen te krijgen StokllOlia 23 October De koning heeft bij de opening van den rijksdag verklaard dat thans de tijd daar is om tot eene herziening voor de verordeningen op de volksvertegenwoordiging te kunnen overgaan Vera Cruz 23 September Generaal Forey heeft heden eene proclamatie uitgevtuirdigd waarin hij verklaart dat de mexicaanoche natie eenmaal door de fransohe wapenen vrij gemaakt geheel vrij zal zijn in de keus van een gouvernement Tevens heeft hii Almonte van zijne waardigheid vervallen en daarmede ook diens wetten en ordunnantien nietig verklaard Torey s maatregelen zijn door alle partijen met geestdrift toegejuicht De ziekte bekend onder den naam van vomito heeft opgehouden New York 22 October De zuidelijken zijn den 6 dezer door de noordelijken bij Lavergne op 15 mijlen ten westen van Nashville aangevallen en geslagen De eersten hebben hierbij 170 man aan krijgsgevangenen verloren Het ongres der zu debjken heeft eene resolutie aangenomen waarbij de president uit aanmerking van de proclamatie van den heer Lincolr betreffende de emancipatie der slaven en zoo als de resolutie luidt van andere barbaarschheden van Lincoln gemagtigd wordt al die maatregeli n van represaille tegen het noorden te nemen die hij noodig mogt achten Het congres is voorts uiteen gegaaan tol 13 november Mac Clellan is met zijn leger verder opgerukt GrOUda 29 October In de fitting van de tweede kamer der stateugeneraai van heden is besloten de gisteren ingekomen wetsontwerpen te verzenden naar de afdeelingen Voorts zijn in deze zitting ingekomen zeven ontwerpen van wet tot bekrachtigin van provinciale belastingen Vrijdag e k ten 2 me zal het verslag der commissie belast geweest met het houden eener enquête over de marine in discussie komen Dedag waarop de behandeling der begrootingswetten zal aanvangen zal nader worden bepaald De eindverslagen oi er dehoofdstukken I II Vila en X zijn gereed Met 21 tegen 20 stemmen is verworpen een voorstel van tien heer van Nispen strekkende om de ontw rpeu van wet tot onteigening voorde spoorwagen van Goes en van Kuilenbia g voor alsnoguiet naar de afdeelingen te verzenden In deze zitting is ingekomen eene nota van bedei kingen van den offider vanjustitie te Auu rrdam betreliende de zaak van den zoo euaamden graaf d Hombres 31 October In de zitting van de tweede kamer der begrootmg zal aanvangen op JIa ndag 10 November Nopens het verslag der cncpicce over deu toestand onzer marine is be sloten aan de commissie die daimnedc belast is geweest dank te zeggen voor den voortreffelijken arbeid en de desbetreffende stukken aan den minister van marine te verzenden Het blijkt meer eu meer uit de Indische berigten dat de gouverueurgenciaal zich de achting en toegenegenheid der bevolking weet te verwerven men zoekt hem ook niet te vergeefs waar iets goejs gesticht of bevorderd moet worden Dit is wederom gebleken i ij de eerste tentoonstelling van vee te Batavia uitgeschreven door de Indische maatschappij van landbouw en nijverheid die van tijd tot tijd door andere zal gevolgd worden en waar van men veel goeds wacht roor den indischen landbouw en voor den veestapel meer in het bijzonder Het bestuur van Batavia had bij die gelegenheid gezorgd voor voldoende volksspelen alles scheen zeer naar den smaak der inlanders te ziju De Indische berigten waren overigens van weinig belang voor het moederland Men vreesde nog altijd dat de langdarige droogte ongunstig zoude werken op den rijstoogst Ook de tabakscultuur moet veel te wenschen overlaten Op Java wil men als vrije industrie de zijdeteelt invoeren waarvan men vele voordeden verwacht Op Borneo keert alles meer en meer tot den ouden toestand terug hieivel nog voortdurend sterke patrcuilles vijandelijke benden uit elkander moeten jagen De 20 3 mezen die zich hier verder willen bekwamen zullen zoo spoedig mogelijk op reis gaan vijf moeten den Fnheepsbouw leeren twee de staatkundige wetenschappen en twee andere de geneeskunde bestuderen de anderen ziju bestemd Toor verschillende beroepen De vrachten blijven volgens verwachting bij voortduring hoog Gorinchem 31 October Gedurende de langdurige stormen der laatste dagen heeit het zeer de landacht getrokken dat de in t voorjaar uitgekomene vischjes bij ontzaggelijke menigte voor den wind uit stroomopwaarts zwommen Op sommige plaatsen werden ze met d uzendeu op en aan den oever gevonden Vermoedelijk ivaren de beroeringen der noordzee oorzaak dat zo hunnen togt naar zee voor ecnige dagen staakten althans na het bedaren van de stormen zijn ze grootendeels verdwenen en welligt zetten ze hunnen weg langs de diepten der rivieren weer voort Men weet dat de aftogt van vele vischsoorten die den zomer op de rivieren komen door brengen thans reeds in vollen gang is StOlwijk 29 October De veemarkt neemt sedert de oprigting van tijd tot tijd toe zoodat er heden 58 stuks vee ter markt waren waarvan er rnim 300 verkocht zijn De laatste markt m dit jaar zal piaais hebben op woensdag den 12 November e k Gemengde Berigten Men verzekert d het pruisisclie miaisterie den weg van verzoening en toegeven op wil Te Liverpool zijn vele personen in meerdere ofrainiiere inate vergiftigd door het gebruik van mosselen uit een grotn geverwd ichip Die eilaS f f l itbDgeu hebbea een adres g de aao de Ionische vS r T ï i J t t voorstel om nogm wrin l f r fngelaehe schooner pec i h j Kam p l duiu gezonlcen D b maiicaig is te Helder aaugebragt Ia Italië s door de administratie der staatssjioor egea l esloteii dat voortaan vrouneu de dienst der bureaiii zulleu orden toegelaten en met de uitgifte der i Ujl biiefjes belast T ce vechtende dronken matrozen zim te Amsteraan m het oosterdok over boord gevallen en verdronken Be mjal S S r T K S vrnchten o d Ts heidiieou lui hsbbcn zich onderworpen andere zijn geheel uitgciocid De Vrizer a o ti iirijk heeft op t ee jagtpartijen 31 gemzen gesih i Juarez oeelt zicb 11 Mesicu mt stcr gemaakt van de ïeiotelijke to J en Dera c tcol te ToQge is verbrand Over Griekenland z t i bi e e aar de vrounea de aetie steunen loopt de zaak altijd Mr t rd af Uc nationale ergadering il in Griekenland binnen 8 dagen bl eenkomen en de kroon oijdragen aan prins Alfred die tl voor deze eer bedankea i7 W vwgadenngen te Groningen en Rotterdam hebben gecEresultaat opgeleverd Men il el maar men durft niet In Pruiseunringt men aanzienlijke sommen bijeen ten behoeve van de liberale ambtenaren die uit hunne betrekkingen vernijderd orden Bij Cork heefteene ontploiüng plaats gehad aardoor tivec erkliedcn gedood en een gekwetst erden Het gebouw is nagenoeg vernield De ïemeenterid 1 L vernieuwde sttmining verworpen het voorstel tot af schaffing der belasting op den turf Te Ilome is in de galerij van het paleis Spada een groote diefstal geploegd Eene dame met een hnismiilde tjc tegen ontsteking is voor rekening van twee frausche dagbladeoaaar Garibaldi op reis gegaan Men ver aeht te Weenen eene aimeati ter gunste dei veroordeelden wegens dmkpersdelicten De engelsche gewut IS op nieuw gelast het kabinet van Washington de stellige verzekering te geven van de strikste onzijdigheid yierwege worden in misen geiden ingezameld ten behoeve der te Graudenz gekerkerde militairen 11 Zondag aren nogmaals 50 000 mcnscbcn in Hvde park uijcen alles liep er rustig af Het adres der ingezetenen te Zntpbeii ot opheffing der vestiugw erken is door Vió inwoners iteteekend Italië zal ook een vlootje zenden naar dei Piraeus om zijne onderd te beschermen Men berekent dat bij di opheffing van de sliiting de araerikaansehchivens nog vier millioen balen katoen kunnen uitsevoerd orden Een parijzenaar heeft zich ter zake eener weddingschap tusschen de rails gf c d en den trein over zich heen laten gaan Ofschoon ongedeerd vvas Lij door den schrik bedwelmd Een euïelschinan die plotseling naar Indie moest vertrekken ontving op zijne vurige beden een haarlok ten onderp nd van trouw Hij keerde niet terug maar legateerde b j zijn naderend c 400 000 gulden aan de geliefde wier lok hem zoo veel troost sesei j tc i had ofschoon het slechts alsch haar was Xarvaez heeft aan den koning van Spanje den degen aangeboden dien karïlinaal Ximenes Cisneroi m den slag bij Oran droeg Meer dan een dozijn senecsheercn conso teren over Garibaldi Geen ouder dat hij niet eter ordt In het noorden van Finland is de oogst bijna geheel vernield door het vroeg invallen van deu vorst aardoor eene bevolking van nagenoee 4 iuU Hi menschen wordt bedreigd met hongersnood Johann Hoff rou e r te Herlijn was veroordeeld tot eene botte van 25 flonjnen eccns kwakzalverachtigc aankondiging van zijn malz eitract Het ai p l vau deu veroordeelde is onlangs verworpen De maarschalksi f voor den generaal Forej ligt te wachten op het berigt van de inname van Mejico De gele koorts woedt hevig op de kanarische eilander Te Preston is d hongcrtviihus in kwaadaartigen vorm uitgebroken Op de jaijtpartij vaden baron Eotliscliild te Ramboniliet zijn l üu stuks v ld afiri piaakt Men sprak diugsdag te Par js van ten luinslag op het leven des keizerte st Cloud waarbij de generaal Fleury zon ge ond ijn Nabij Birmingham zijn twee personen gearresteerd ie be ig aren bankn jteu tidrukken op het papier onlangs uit de papierfabriek v n de bank gestol Te Geier heeft een hevige brand gewoed waardoor 75 gebonweu i T de asch werden gel gd en 170 huisgezinnen van have en goed beroofil Mijnheer de Redacteur i i ir ilv ie tevjns niet i spraken oi i iTkeerf n aLi van deu gpine verkiezing ik dtien en niet te zien Zelf niet in de g elegenbeid zijnde om de zittingeu vai deu Gemeenteraad bij te wonen heb ik met beL igstelüng h kort verslag in de Goudsche Courant gelezen maur r iijne lat nvvsgierigheid werd daardoor slechts in geringe mate bevredigd Ik begrijp dat het uiet doenlijk is vrcgeus de irerino e be chikoare ruimte om het verslag ir eer uit te breid UEd toch in bedenking geven of do ver = konde vermelden wie voor of tegen een stemden opdat de kiezer die in hetzelfde ik en door Irnne bijzondere zaken Ie zir meenteraad niet kunnen bijwonen diuirdue ten minste eenigen grond voor huiiue U ui geheel door d oogen van anderen behoefden Daardoor zu idt 1 Ed met vele andere burgtrs veqliL leu tEd Dienaar Gouda 30 Oct 18ü T Marktberigten Gouda 30 Oc ober Poolsche Tarwe pr 2400 V ƒ 385 i oldertarwe ƒ lü 50 Zeeuwsche Tarwe ƒ 11 50 Daut ziger Bügge op 148 Ht ƒ 230 Amerik Kogge pr 32 50 N S ƒ 240 Gerst ƒ 5 a Haver pr 9i tf ƒ 3 30 lOÜ ff ƒ i 60 De veemarkt met goeden aanvoer goede vaarkneijen v te verkoopen tweede kwaliteit en jong vee zeer tra uschapen wel te verkoopen magere varkens eu bigir n r iu prijs Aangevoerd 40 partijen kaas ƒ 17 a ƒ 22 Goeboter ƒ 1 14 a ƒ 1 22 AVeitJCter ƒ 0 96 a ƒ 1 02 DordrechT 30 October Jaiige Z Tarwe traag en 10 a 20 c minder verkoc it Xieuwe meer aangevoerd ging tot