Goudsche Courant, zondag 30 november 1862

186 Donderdag 4 December H 71 Eurgerlijke Stand WOEfiDEN ïiv n LN 19 November E aü Breukclcn geb Vcr luis s 24 N aQ der Ltk geb Zaadkamp d 25 J H an Eik geb Nijcnbuis d OïKiiLLDES Z è November Gijsbertus OUDEWATER van 19 tot 25 November Elisabeth Cornelia de Boer geb Tan der lïo 3t d Mar 60UDSCHE COURAIfT GOUDA ciiib T Juaniia Josltia ouders T van Vliet er J Donk r A GilIi U s 1 11 V Janiuaat Willem oudeis J jiüerhiij JT 1 ij 1scu j ondes J Wildsrhut en idcii r G au de Pa oor t en G M GfB t oud Joh 1 BhVXLLhN tina Ulakeubu g z Omkimun Karel Lissenburg rniiu Glhtwi ilillebrand Fhiad eu Johann Li To il l I Hui UI i ui 1 iS a ei air ea J P Auders G H ADVERTSBITIEN vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer HEXDEIK CHEISTIaAN BEGEER in leven Hoofdonderwijzer te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den SO Decemlier 18t 2 opgaaf of bet iling te doen ten kantore van den Notaris V J FOKTUIJ DEOOGLEEVEE te GocDA l e Ündergeteekende verwittigt langs dezen weg de KIEZEES uezer Gemeente dat hij zich de eer der kandidatuur als Lid van den Gemeenteraad hem door de Kie ers ereeniging GoiDi aangeboden NIET kan laten welgevaUen fu Jiis beleefd van de hand iJ3t Gouda den 2S November 1S62 A KABEL Door enige Burgers wordt aan hunne Mideojr i rs bij de aanstaande VEEKIE zlN j tol Lid van den Gemeenteraad voofEe eld Ik Heer l L A ïvOCIv Een man uet het Fai rieksnezen bekend m die K h duor sludie op den Handel heet loegeIe rd cker een nuttig Lid van ilei GemeenttnuJ ml uitmaken Zij dii iets te Uitgave van A OostHaifm Lokaal ut en Vermaak D otiilrr kende H V ilULLENS vv ij vuurueicens in bovengenoemd i d op Maandag den 1= December 1862 te Lv u eene S O I R £ F be uuiide uit eene i iei ig e nog nooit gez ei liJl S I ADKESSE 1L nd UaBiii r iT Biologie er2 enz f voorstelling zd eindigen door Wilskr Blo i waardoor hij abes laat Jd I w ai z i h in bet loüaid bevindt r hand ui inger aan te raken ing df aiondi ten half acht Ure liiiiee vooi een Heer ƒ 1 eene Dame 0 50 XB B H P MULLENS Peofessob Openbare Vcrl oopiiig Op Dingsdag 9 December 1863 des Voormiddags ten 9 ure aan het Huis Wijk B N 73 aan de OOSTHAVE X te Gouda van eene aanzienlijke paetij MEUBILAIRE en andere Roerende GOEDEREN s daags te voren des Voormiddags van 9 tot 12 eu van 2 tot 4 ure te bezigtigen Openbare Verkooping Op Woensdag 3 December 1862 de Aoormiddags ten 10 ure van 1200 WILGENBOOMEN zijnde het ISüsch JAGTLUST in den ZVIDI LAS oudut Ziiid iraddinxveen alnuir de Vei Mioping zal aesch eden Eenig Hakhout en 40 Kauada s of Populieren BOOMEN Op Dag v u ÜETALINLr 1 Meil863 X ulere lij nnatieu bij deu Notaris A X MOLENAAR itZuid lf addiuxmen T r gelegenheid der St NICOLAAS ontvangen eene lluiine Sortering van NIEUWE ARTIKELEN waaronder vooral uitmunt eene Eraaije Collectie Voorwerpen van Papier Maché en in Lederwerk als PhotographieAlbums Dames Necessaires Portefeuilles Sigarenkokers en Portemonnaies mij vle jende met een talrijk bezoek vereerd te worden A B van LEER SjC De geheele Uitpakking zal aanstaanden Maandag plaats hebben A QUANT WlJDiïTKAAT A 174 Heeft de eer te berigten d t zijn Magazijn dit jaar buitengewoon fraai gesorteerd is in RinderspeelgoedercD aLmede iu ALBUMS Sigarenko kerS PortemonnaieS en meer dan 100 Artikelen allen zeer gesehikt tot CADEAUX v or de St Nicolaas VEIJDAG eu ZA IURDAG zr l er eene TOMBOLA zonder nieten zijn a 30 Cents het Lot 2 j Hendrik de Vast ö w de Lauge Bij de aanstaande verkiezing van een LID voor den Gemeentersiad wordt aanbevolen de Heer A A G van ITERSON De Haagselie BANKETen KOERBARRERIJ De ondergeteekende heeft de eer met het aanstaande St NICOT A A SFEJEST zijnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten te berigten dat hij weder als andere jaren ruim voorzien zal zijn van een groot assortiment Suiker en Chocolaad flguren en verders al wat tot het vak behoort en zal van lieden af voorzien zijn van goed gevulde versche BO TERLETTESS hopende met een bezoek van UEd vereerd te zullen worden noem ik mij UEd Dw Dieraar J L EAMPHÜIJZEN GOV WE C 249 Prijzen der Effecten AMSÏEEDAM Vrijdag 2S November I a ïstc 1 Hooi ste Gfbkveu pCt kofi kuevs koers Ned w ch 21 2 3 l V4 63 l6 dito 3 VSVs dito 4 1 9 6 91 9 lO Amort Sijnd 3 Hand elm 4 lKb O I Leeniiig 4 98 Aaud H Sp 4i d Eijuspw 41 België Kot 2V2 5 C s Spanje obi 2 45 c i Vu 3 Vh d buitenl 3 6S s d biniienl 3 4 V 499 1 4t Portugal oM 3 Eii l obl H 5 10 dO 1828 29 5 10U3 Certl831 33 ê dO 1340 4 75V d 5 serie 5 1 d 6 serie 5 Sü VlO 4 Volgef Spw 5 19r7 198 i Pruisen 1859 5 1 Oo t bijGoU 5 1 dito 4 48 i 1 dito Metall 5 1 543 a 54 1 54V 8 dito dito 2V2 V i 271 27=Vio d renteAmst 5 75 i 1 d nat 1854 5 1 02 j Ü3 15 j Mex oblbSl 3 hl io 31 Ter Boekd nkkerü van A JilUM li O Nieuws en voor fiouda en De7C Courant verschijnt des Donderdags en Zondags lo de Stad gescliiedt de uitgave de avüuds te veren Ue pnjs per drie naaiiden is f2 iVaiicu p post 2 25 I e inzending der Adverteutieu kailgc chiedeIl totde luorgeL s ten 11 ure Overzigt GOUDA 3 December Het italiaansche ministerie is nog v or het einde van den parlementairen strijd bezweken Het zal in de gegevene om staudigheden wel moeijelijk v llen een bev ind bijeen te brengen dat de gemoederen bevredigt en de meerderheid in de kamer aan zijne zijde heeft zonder daarbij in ongelegenheid met Frankrijk te komen maar de val van het ministerie Eatazzi was te voorzien zoowel in als buiten Italië walgde men van eene zoo huichelachtige staatkunde en van zulk eene lafhartige en verraderlijke halidelwijze waarvan Garibaldi het slagtoffer was Staatkunde is altijd bedriegelijk ÏTat worden er woorden en betuigingen verspild niet om ons te zeggen wat de beschermende mogendheden werkelijk voor hebben maar om de kabalen intrigues en knoeijerijen te bewimpelen der heerschznchtige en eigenbatige bedoelingen Toch ohijnen de Grieken de beste partij gi kozen te hebben zij houden vast aan den engelscben prins Ifred die de meeste waarborgen ten goede biedt Zouden zij naar Rusland hoeren om als middel te dienen ter bevordering der oude nooit opgegeven plannen tegen Turkije Of zouden zij der onverzadelijke heerschzucht van Frankrijk dienen Zij kiezen teregi Engeland dat althans burgerlijke welvaart en ontwikkeling der volksbelangen waarborgt Een engelsch vorst brengt Indien de berigien uit Amerika bevestigd worden dan bestaat er iiitzig op de toezeniinï v ui een millioen balen katoen di de pres der zuidelijke staten Jcii erson Davit tegen 7 s nagenoeg 19 ned c het pond il u slaau Waarlijk het zou een groote weldaad zijn bj deu hoog gci tegeii nood in de engelsche katoendistricten line groote giften toch dagelijks inkomen het is bijna onmoïrel jk te voorzien in de behoeften van een millioen werkelooze arbeiders In Pruisen schijnt men te denken aan het octroijeren ecnernieuwe kieswet Men gaat daar steeds voort i et het vervolgen van elke vrije uiting dooli alles blijkt vergeefs om denonwil te bedwingen van een o k dat in zijne billijke verwachting zoo s aaudclijk is telenr gesteld I Advertentieblad Onistrel en BRINKMAN B nO 75 De prijs der Adverteutien van één tot zes regels mtt inbegrip lan het zegel is 80 Cent voor j eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimxe Oostenrijk en Pinisen hebben van rolien gewisseld In Oostenrijk blijkt telkens dat men vooruit vil ten goede dat men verzoening zoekt en toegeeft aan gegronde eischen De mexicaansche berigten luiden bij voortduring ongun tig en men gelooft weinig aan de officiële geruststeilingeu öuUenlönïr Londen 29 Nov De dagbladen opgevidd mtt verhalen van nachtelijke aanranding en de vf metelheid der dieven gaai zoover dat zij zelfs vrouwen op klaren dag berouven zoo nerd eergisteren miduag omstreeks 2 ure tusschcu dluuceiter terrace en Cambridge terrace n I5j uig latsoenlijk iijcisje geivelddadig onder een doorgang gehaald en van versehe den kostbaarlieJcn beroofd zelfs nüden de boosiiichten h uir het in de wur telin losgeraakte gcdvende haar afauijdtn om bette verkoopen toen zij door de nadering van personen verjaagd zich uit de voeten maakten Niettegenstaande de verdubbelde waakzaamheid onzer politie wordt de hier vooveel onru tbarendt ttrialroüf iedertii dagerger zoozeer zelfs dat men na zons nnde aiig bijii t i ni erop de straat durft ti3 komen zonder op de e u ot an jze gewapend te zijn Gisteren werden er do r I f e regtsltof niet minder dan l5 van die buo i il en sommigen tot levenslangen of 20 jaruen i ooroeeld In Ierland ci cnlecrt op dit o c i l sympathie aan Garibaldi hetuilk clI u keningen is voorzien ooi beyvert n i i i tegen het bezet liL aden van Kouie tot stand te doen lomeu Parijs 30 Xovcmb r Prins Iv i vertcornd op het teJ niuoor ii e I l i de Persm ny dien Inj be elraldigi v hebhen verl tteii De prins goefi Vtin r aan zijne intieme vnei ilri v aronib r n Saiire Beuvc Emile Au ai Charit = in Ook doet de prins alle nota s en dej i1l jji ir den heer I rouiii de L ui 5 ijn ei ünden £ r rurL tc expeditie naar Home bij il op die v j e du te van nota s l u om te hertog 1 c on i ent van het ministerie van 1S49 löoO met dat trachten aan te toonee ilcn verzekert dat FrauLrijk ge iix tn czenden aan de kabinetten van Peter n I vragen aiin h t eerste dat het de cm t van Leu htenberg naar dea grieksclii i iidersteiine en aan het andere om die iiis lijk af te keuren Dit berigt vindt vul ooi i er bij dat de mogendheden zich thans stipt ziiL i h i aan het protocol van 1830 Weenen 2S November In italiaansch Tyrol verschijnen sedert kort vele vlugschriften en dringen vele dagbladen aan op de vereeniging vmi dat deel van het kKwirfimSHjet Venetië Men mag het bijna a ï zeker b ouvven dirtjwene