Goudsche Courant, zondag 21 december 1862

180 3 Donderdag 5 December 11 7 aaugebragt 920 qr inl en 6050 qr vr tarwe 2130 qr inl n S430 qr vr gerst en 640 qr inl rii 12290 qr vr ha er meel lOBO z eu 4000 vijs Is Ppcember Aan de veemarkt van heden werden aanjrebcnifi 12 0 runJeren 338 kalveren 3740 schapen en 110 varkeTis Voor beste runderen wer 1 2 voor d kalveren 5 6 voor d schapen Ö IO en voor d varkens 4 i per steen betaald 19 Deeember ïarne vast Boter Friesche 108 ü 112 Kantongeregt te Gouda Op ei 10 December j l zijn alhier door het Kantongeregt i roordeeid V H v cd F J X in eene geldl te van 7 ter zake van het zieh o phonden met vnar Lejrgen en voorzeggen A B huisvrouw van H S in twee geldboeten een van 5 en een van ƒ 10 wegens het niet sluiten te middernacht van hare tapperij en het niet verwijderen der bezoekers L K n eene jreldboele van 3 wegens het laten loopen van ver op eens anders in den oogst staauden grond C 11 en A an t ieder in eene geldboete van 3 Ier zi ke als ïekider van een kar bespannen met honden zich up die k r jhui sen J den H in eene geldboete van 50 cenis wegens liet niet schoonhouden van de straatgoot J B in twee geldboeten elk van 3 bij wanbetaling drie dagen gevangenisstraf Ier zake van het visschen zonder acte eu zonder vergunning van den eigenaar van het viscliwater P K in eene geldboete van 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het als schipper niet op de eerste vordering van een politie beambte zyn schip leggen op de plaats door dien ambtenaar aangewezen En al de veroordeelden solidair in de kosten van het regtsgeding Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 17 IV omöer Vain Ju iar Ti3 cudcrs T B on c J T van Ham lia liaim ouders f Jerlouw en 11 Took Leendert Jan ouders C an Kijk en N van der Toorn IS Joliauncs I tliuf ouders L Boot en C DuUeineijer OvEKLi DE 15 Deeember M W T M A van Dionant 11 in 17 G Schenk 7 m Gehu vd 17 December S de Graaf tn J Kunst A Alphenaar en T Tiist GOUDSCHE COURMT ADVERTENTIEN iST TXTT xf A 1VT I I P Js 1 = Advertentieu vau één lot zei Uitgave van A UrtiMvMAlN jrcgds met inbegrip van het zegei i 80 CeDt wr Lan e Tiendeweg D i 61 e A BRINKMAN BOEKHANDELAAR Lani e Tiendmeg T ijk D N 31 te GOl DJ Recommandeert zich tot het leveren van alle Biniieu en Buitenlandsche Boeken Tijdscliriften tL alsmede tot het plaatsen van ADVERTENTIEN in alle COURANTEN levert binnen den kortst mogelijken tijd alle Kantoor Boek en Steendrukwcrk tiL ec zeer billijke Prijzen hij heeft voorhanden vellu Schrijfpapier van 2 60 de nem en hooger Postpapier van 75 Cts de 40 katerns of 210 e eji levert tegen het aanstaande N Jaar de keurlgStO VISITEKAARTEN tegec buitengewoon LAGE PRIJZEN De Oiidergeteekende heeft de eer aan zijne geachte Stadgenooten te berigten dat hij wegens velerlei werkzaamheden het Schoolonderwijs laat varen en zich tot HDISONDERWUS Iwpaalt Terwijl hij voor het hem betoond vertrouwen dank zegt beveelt hij zich daarin bij voortduring aan voor het Onderwijs in Talen Wetenschappen en het Eenvoudig en Italiaansch Boekhouden Gouda D KUUTER Jr December 18S2 Door veraadering van Affaire ordt U I ï D E H A X D T E K O O P iiigeboilen eene in de omstreken van 0 0 VU 1 gelegene goed beklante n bUI gerlijk bestaan opleverende Broodbakkerij Ver ere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J Fortuija Droogleever te Gold i De ondergeteekende maakt aan zijne gtienie taiLir ooten bekend dat bij hem gciirreii e ieKEKSDAGEX Ie hekomen zijn K e 1 L vuMe KERSKRANSEN uit nin tt ud in laaak hesteUingen worden aii slüudtt aan a inzenomen P van BOVENE li XnKT rv KOF MÜKKEB M A G A Z IJ N TAN Schrij f belioeften A QUANT WiJDSTB iAT te GOUD 4 heeft de eer ter kennis te brengen dat zija Magazijn steeds ruim voorzien is van alle mogelijke soorten SCHRUP en KANTOORBEHOEPTEN REGISTERS GEOOTBOEKEN JOURNALEN in divr e formaten en diktens gelijnde en ongelijnde ZAK en WINKELEOEKJES SCHRIJFen POSTPAPIER in zes verschillende soorten LAK OUWELS PENNEN PENTIOUDERS TAFEL FEL KANTOOR en ZAK LSKTKOKERS LIASPLATEN en VEl S en al datgene wat in een Compleet Magazijn van Schrijfbehoeften behoort K i NTOORBOEKEN welke met buitengewone Liniering genjaakt moe en worden kunnen in zeer korten tijd gereed zijn Zeer b t Rekeningen Papier het boek van 24 vel a 32 en 40 cents Plak Almanakken lo 20 en 2 5 c Visitekaartjes 15 20 eu 30 cents de 100 Stuks SPAARBANK te GOUDA Opgerigt door Dep üouo v der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Commissarissen der Spaakeakk berigtcH bij deze aan de Belanghebbenden dat zij op VRIJDAG a JANUARIJ 1S63 des Avonds van 8 tot 10 ure in het gewoon Lokaal eene Buitengewoue Zitting zullen houden voor het bijschrijven in de boekje van Renten over 1862 Gouda 15 Decmber 1862 Namens Comff ssarissen voornoemd KIST RÜIJTER VuorzUler Secrttaris Prijzen ier Effecten AMSTERDAM rijJag 19 December angste Hoogste Gebleven pCt AÜtTS koers koers Ned w sch 21 2 i U W ic e4 u dito 3 Vs 7 Vi 7ö V dito 4 i V 9ö Vu 993 4 Amort Sijnd 31 2 i Handelm 41 2 13 U O I Leeuing 4 941 2 Aand H Sp 41 0 lOilVs l Rijnspw 4 2 België Rotts 2I 2 Spanje obl 2 45 Vie 45iV r 45 d buitenl 3 53 2 d binnenl 3 49 16 Portugal obl 3 4 8 45V2 451 s Rusl obl H 5 101 1017 l d 1823 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 755 8 d 5 serie 5 84Ve d 6 serie 5 90 Vi 91 91 Volgef Spw 5 2OIV2 2021 2 201 Pruisen 1859 5 Oost bijGoll 5 6lVs dito 4 dito Metall 5 58V8 591 4 591 dito dito 2V2 29 301 8 30 d renteAmst 5 77 d iiat 1854 5 64V2 i 647 8 47 Mex üblSSl 3 29 29l ie Xei Boekdrukke rij UI ÜRlNKi IA en voor Gouda en Deze Coinsiit erschij it tk b Douderdags ea Zondags In de Sud rL thiedt di uiijij e don avonds te üren De prij pt r drie iiia i idLu ifZ franco p po=t 2 2 5 De in itdiiii der Ad tói u tit ukauge=i hiedentütde3 niorgeii j ie lx ure Overziet GOUDA 23 December Weldri zal men de uitkomst kennen der grieksclie verkie i ng die echter niet meer twijfeUclitig is De Grieken hebben in het vestigen hunner keuie op den engeUcheu prins blijk uegeven dat zij hun hehuig goed inzien mi ir eene waugunstige staatkunde maakt de vervulling van hun ensch onmogelijk en het heeft waarlijk allen schijn als of de aanmoediging van engelsciie zijde alleen strekken moest om PraiikrijTc en Ruslaffd tTT no peh tot de haudli ning dér uilsliiiting van de dyi tien der beschermers Wij zouden dit een onwaardig en gevaarljk spel noemen In elk geval zal de weigering der kroon de hartstogten in beweging brengen en der repubüekeinsche p irtij kracht schenken mavr deze mag niet zegevieren het eenhoofdig bestuur alleen is goed beter nog e s een zwakhoofJ ten koning gesteld Dom Ferdinand wil zich niet laten overhalen hoezeer het grieksche koningrijk eene belangrijke aanwinst zal verkrijgen door den afstand der Ionische eilanden die tot nu onder de bescherming van Engeland een afzonderlijk bestaan hadden Duister is dan tot nu de toekomst an Griekenland ïrankrijk schijni ich weinig over dat oosten te bekommeren en voor het oogenMik zelfs rustig toe te zien bij dtn loop der it iliaansche zaken terwijl het ook zijne plannen ter bemiddeling van den noord amerikaansche burger oorlog opgegeven heeft Mexico eiseht voortc urend schatten en bloed de expeditie duurt reeds lang hot doel is ver van bereikt en het uel gelukken onzeker De ünancien v iu het keizerrijk z n niet in den besten staat eu het beste middel ter genezii g zou ook hier zijn rust en onthouding doch de p tient is Listig eu woelig In 3 uije twist men over de me iic T inscIie expeditie de geuer uil l iiiu heeft zijne haiulehvij e verdedigd toen hij met zju ieEercüi ps aflrok om geen vreemde belangen te dienen Audcreu zjuden zich bij vernieuwing met de zaak willen inlaten h e unwaarschijiiljk dit ouk moge voorkomen Altijd duren de woelingen in Polen voort zouder uitzli t op stellige lerbetering liet is ook bij den besten niet mogelijk den afkeer eu den Inat der Polen tegen de russische overheerschers te overivinnen op dit oogenblik sfian weder een zestigtal zameiizweerders te fegt terwijl herhaalde moorden telkens getuigen van den volkshaat AdverteHtieWad Omstreiïen eiken regel daarbuven 10 Cent iiuil engew oue letters wordeu berekend naarplaatsruimte l f =1 5 De romeinsche knestie is even onverzoenlijk maar beter tbaar voor eene bepaalde oplossing ofschoon er thans weilig hoop bestaat Men spreekt daar van verandering in het bewind van burgerlijke hervormingen zelfs van het ontwerpen van een nieuw burgerlijk wetboek doch het is wel zet i dat noch het een noch het ander in staat zal zijn den ousch den eisch te ond rdrukken naar het ééne Italië met Rome tot hoofdstad 0uttcnUnïr ver len ng ier ie jck Londen 22 December De oo=lenrijksche rc n langt dat iieijereu z il worden uiigenoodigd ueel aan het door Engeland voorgestelde congres der tractaten an 1 1 aU gevolg van hei bntsche regering om van het prottclon it o tr eiLiiiiien teu behoeve van ttriekcni tnd ai ad i De bondsiroepen in Amcr N i h i nen ivoordeel op de zuidelijken beh iai N i liiu k overgerrokken te ziju welke po i iloor 44 sIuk aerzuidelijken verdedigd werd heett de Itveihebbei uer telijkeu slag geleve ain hel zni ie j e leger d l IV burg verdedigde eu wel met zoove i sncet ui t and op de vlngt sloeg en van fieiiot mJe De heer Bright hield cnLuig ie devoering tot zijne kiezers H 1 ho vKioiiU de 0 1 log in Amer ka In d n lo ip ziju hij in zeer scheme liewoord ni eii r en hunne vrienden en len n geen oord der aereld zeide l zene eilanden vuidt men i i van het ziuiteu gegumd is 23 J e rinber De heCiLi in eene toe=pr i ik aan zyue k e ilonische eilaudeu aan Urickei i i l belove het constitutionele regeruigïSlelb i i tractaten te eerbiedigen Sedert drie d igen heeft aan de i Storm gewoed Op ondericheidene punten z n gaan eu reeds vele lijken i iUKCspoeUl Ie ll iai i het water hooger gestaan d in de hoogs e t iuil d e 25 jaren bereikte De werkplaatsen ec erven derhh J su B n nes ofschoon op een gioulen afstjuii v de T H legen Zijn totiiid vernield Voigtns de htr ien ui K n s Lyun is aldaar eene aanmerkelijke ui gpstret i imu on er v ater gezet Ook uit ho er luiden de bcr gn h gst bedroevend De poslbooteu van het belgiseh g iive u Maut zijn twee digen in de haven aldaar moeten blijven Parijs 20 Dec Al de bijzondere berigten mL fur n t men da irin overeen dat het kabiuei Farini het lgendE pro gramma ten aanzien der romeinsche kwestie heeft aaQ nöiuBi waarvan het geen haarbreed zal afwijken Het zal seoe os £