Goudsche Courant, zondag 4 januari 1863

de peisoa n in vewekerde bewaring te nemen dif zich ongan ti over den koning of dieus regenng uitlaten Beri nen uil de verschillende liavens van de Oostzee maken meki i van den gednchten storm walke voor eenige éagen fcn leet groot deel van Eoropa heefl geteisterd Het nd XorJernev lieeft zeer veel geleden het eiland ttangerqo eea oldenbi rgscli eiland in de ïoogreaamde Wadden is iB dfn nacht van den iO eensklaps overstroomd zoodat de volking zicK niet iha met groote loovtte heeft kimneu redden By hei aaabrekfu van den dag jleek het dat het gan ehe dorp door de b iren w is vernieic Kt zijn er die meeiien dat de kamer liet best zal doen dadelijk na hare bijeenkomst te verklaren dat zij zich vanalle werkzaambeden zil ontfamiil u lot de grondwettige toeaiand hersteld is Kaarop dan verdaging door den presidentBoe Tolgco McB voert daartegen aan dat het zoo misschien al niet het ministerie dan toch zeker den grootsieavijanden der grondnet zeer aangenaam zon zijn de kamer opdeze wijze zoo spoedig weder kwijt te worden Het huis derafgevaardigden zegt men spreekt ontegenzeggelijk namens hetvolk en dat de sleo des volks zich doet hooren zij het danook in reaohitien voorsteden en bezwaren is onder alle omstandigheden van belant Zij die met logens en kunstenarijen de kroon over ue gezindheid en stemming des lands verkeerd wenschen iu te lichten zullen voorzeker niets meerOMwelkom vinden dar de vrijmoedigheid der vergaderue vertegenwoordigers Van een vergelijk waartoe de regering hetinitiatief zou nemen weet men wel nog niets naders maarmen blijft in soir mige kringen van meening dat pogingenin dien geest zullen gedaan worden De feodale bladen zijnwat minder hef ig daar hunne taal van den laatsleu tijdminder bij zulk een stap zou passen De politiemaatregelenop het land duren echter voort Turjjn 1 December Bij de ligting der rekruten ia de Marken en T mbrie hebben zich van de 3000 dieustpligtigcn slechts 350 aangemeld en de overigen zijn op aansporing der geestelijkhtid naar romeinsch grondgebied gevlugt Daarentegen heef de conscriptie in de napolitaansche provinciën eenen gunstiger uitslag gehad I i de kamer van afgevaardigden moest een tiental plaatsen dif open waren gevallen vervubl worden De daartoe vereischti verkiezingen hebben plaats gehad en slechts in éénkiest istriot kan de uitslag als een bhjk van oppositie tegenhet nieuwe ministerie worden aangemerkt Dit wordt onder de ministers te Turvn als een gunstio verschijasel beschouwd h twelk Vüoruitzigt op duurzaamheid van het kabinet geeft 1 Januarij Men zegt dat de minister van binnenlaudsche zaken tot de organisatie van 220 bataillons nationalegarde zal overgaan zoo als die reeds in het afgeloopen jaarop voorstel van Garibaldi door de tweede kamer is goedgekeurd Iu sommige streken van Toskane zijn pogingen geda iu omwapens bijeen te brengen en rijwiliigers te werven doch deprefecten hebben order ijütv jgen om zich met alle krachttegen zulke pogingen Ie verzetten De minister v ii justitie heeft ock een circulaire aan de procureurs des LjUüigs iu de napelsrhe provinciën gezonden waarin deze uitgeuüuiligd worden om het outslag voor te eliei van die regterlijke ambtenaren die geen ijver genoeg jutwikkelen iu de vervolging der roevers terwijl diegenen aanspraak op belooning zullen hebbeu wier goed gedra boven allen twijfel verheven is De koning heeft heden bij de recc tie ten hove aan dedeputatie van de kamer der afgev ar igden verklaard dat inhet afgeloopen jaar de wen=chen der natie nog niet geheelwaren vervuld geworden maar dat hij hoopte de kamer eendragtig naar die veivuUing te zien streven Z M gaf tevenszijne hooge tevreileuhcid te kennen over den toestand derarmee die in alle gevallen aan zijne verwachtingen en die des lands had bemtwoord Z M besloot zijne toespraak met de oorden Vertrouw op mij gelijk ik op u vertrouw De minister van binneni zaken heeft de prefecten bijcirculaire uitgeuoodigd tot bet openen eeaer nationale inschriivijig om daaruit aan de huisgezinnen die door de rooverben eu hebben geleden eeue s h adevergoeding toe te kennen entevens om eenige belooumgcn te kuuncn uitreiken wegensbetoonden moed bij het ageren tegen die benden De gemeente Sussi in de Eomagna de geboorteplaatsvan larmi die oo ijverig medewerkte tot de aanhechting derimdia aan Sardinië heelt een ceiezuil voor hem opgeri t Rome 1 Jan Bij gelegenheid der nieunejaarsrec tieop het Vatican heeft de paus aan de fransehe oifieieren he vertrouwen te kennen gegeven dat Piemont zich eenmaal volterouw voor den stoel van St Petrus zou nederbuigen elifkde aartsvader Jacob knielde voor de voeten des en l7 It len hii den geheelen nacht had gestreden zonder h i kennen 6tnnenlanö Gouda 3 Jaunarij Aan den ontvanger alhier den heer Smits is b j g l genhe id dat hij 25 jaar zijne betrekking vervulde door den bnrgemeester namens de gemeente een geschenk in zilver vereerd De Arnh Courant zegt over de vern erpmg van hethoofdstuk koloniën door de eerste kamer Het een ig resultaat hetwelk het votum der eerste kamer hebbeu kan is dit dat iie Ibrmuleriuï der nets outwerpen tot regeling en inrigting der koloniale toestanden tot bevrediging van de eischeueu bcheefien der koloniën niet zullen opgedragen zijn aanden heer Uhlei beck maar aan een ander voorstander der liberale koloniale rigting Eu het is de vraag of dit bij slotvan rekening niet ten voordtele van het kabinet zal uitvallen De heer Uhlenbcck was door zijn gebrek aan parlementaire opleiding door zijn gemis aan parleaienlaire gevatiieid zekerlijk het zwakke punt in het kabinet Verwijder dat punt en geef het kabinet gelegenheid zich te versterken Het kanin eeue tijdelijke ongelegeiJjeid zijn om een geschikten minister van koloniën te vinden doch eenmaal gevonden is eralle kans dat de liberale rigting ook wat het onderdeel vankoloniën betreft sterker tot den strijd zal terugkeercn dan zijtot nu toe geweest is s Graveiihage l Januarij Men verzekert dat de heer Uhleubeck zijn eervol outslag als minister van koloniën aan den koning verzocht en verkregen heeft en dat het beheer van het departtment van koloniën tijdelijk zal worden opgedragen aan den minister van financiën den heer G H Betz Keeds morgen zou de heer Ühlenbeck zijne portefeuille nederleggen Z M heeft benoemd tot burgemeesters der gemeenten ZuidBeijerland Klaaswaal en umansdorp V lielinder Dirkslaud P Zaaijer s Gravendeel J H Heeremau Haastrecht en Vlist 11 Bisdom Hei en Boeicop en Schoonrewoerd J Hoolboom Hoog Blokland Hoornaar eu Noordeloos J T Gerdesseu ïiinmerinaus Leerbroek Meerkerk en Nieuwland A J van Steenbergen ilaasdam K Kluit Moordrecht m C van Vollenhoven Jr Nieuwerkerk a d IJsse M E G vau Lakerveld Blanken Rijusalernoude 1 van Öchravendijk Vierpolders H Y t roes Zuidlaud M J de Jongh 2 Januarij De ministerr ad is in de laatste dageu verschillende malen buitengewoon vergaderd gewee t Gisterenheeft de heer ühlenbeck aftredend minister van koloniën zich met den secretaris generaal van het departement nog bezig gehouden met het opu iken van het ontwerp der credietwet voor het ministerie ütrecllt 1 Januarij Uit Suriname meldt men van den 5 dec dat er niets naders bekend is van de weggeloopen negers zij zullen wel aiet van zei ven ierugkome i en de lust zal der overheid wel vergaan zijn ze te huen halen trouwens wordt dit iu t belang der zaak uu de afschaffing der slavernij zoozeer nadert niet wenschelijk meer geacht omdat middelen van geweld thans nog gebezigd den goeden dunk der slaven over en huu vertrouwen in de emancipatie zeker zouden verminderen Gemengde Berkten Het ni ferlaaaseh werfdepot te 41tona is opgeheven Prins Alfred is te Athene uitgeroepen tot koning van Griekenland Zekirc heer do troot te Hrngge heeft na elljarige stadie de Ivunst uitgevonden om te vliegen De burgemeester van Antwerpen Loos en 4 schepenen hebbeu hun ontslag gevraagd Er zijn weder 17 vacaturen in den raad Uit eene statistieke opgave van de moorden in de velschillende landea van Europ 1 blijkt dat in ingeland op ieder nidlio n inwoners 4 moorden gesehieden m België 17 in Sardinië 20 in Frankrijk 81 in Oostrnnjk i f S 68 in loqbardije 45 te Rome 100 on Sicilië 1 te Aapels 200 Te Tobbercurry in Ierland is een inkelbnis venmld W J f van buskruid vier persontu werden zeer gevaarlijk gehl l T J Ï A J dclijken is te Gibraltar pu bhek verkocht voor 16 600 piasters In Australië zal de genever spoe dig goedkooper njn dan in Holland doer de overvloedige aaavceieu uit d n t l n l l f derwaarts verhuizen In 1862 zijn Z L T l J y P f aar s vervoerd 28 miniman V a i r Y t g htbbci wegens de duurte il 1 t n het afnemen van den baard met weulc n t B ottomai i che porte bezint onrustig te Tn H ini i I f ge meer en meer in onmin 2 O buW w U koofdonderwijzers 25 hoo dond r i zerer scn ten d sThl L J hulpoi derw cssen Sommigen begroo70 000 ide r fr = alchcren toegehragt op 60 i ri k b 4 ld Ts t n l = fg digden is in Franl che f d ï i v J l afstand oer lo Iri IJ w een gednchten staat n tegenweer te stellen Te ard aWi vereemging e Groningen is verhui l n ga t ijverifvciort met niets doen Ook te a Hage en te Rotterdam zuUeo advertentiehuisjesopn erigt worden De keizer en de keizerin te Moskou hebben eenetheevisite gemaakt bij den burgemeester eeu eenvoudig koopman Westelijk Virgiö e is als nieuwe staat in de amerikaan sehe unie opgenomen De russische regering heeft een aanvang gemaakt met het bouwenvan gepantserde scliepen De cijfers van den minister Fould vjuJen weinig geloof en men houdt zijn programma voor een droombeeld De commissaris des kooings in Z H mr Loudon heeft het eerevoorzitterschap aanvaard der commissie voor de pror tentoonstelling van oudb jden Het ued zendelinggenootschnp heeft in 1802 aan giften en legaten ontvangen f 5SG08 öl Te Jjouden is ia Highstreet Surrey eene vootebjcebronwerij door braud vernield ook te llomford eene smeersmelterij waarbij 4 of 5 belendende huiden zwaar beschadigd werden In 1862 hebben 20 i i schipbreuken plaats gehad Te Petersburg is de hevigekoude door het valleu van veel sneeuw getemperd In Nederland zijn3 0D0 droukaards en ruim 33000 kroegen Zoo zijn er ruitn 20000 kroejrn meer dan afschaffers die bijna 13 duizend zijn Oostennjk protesteert tfgcu de verheffing van een italiaanscheu prins op den grïekschen roj i Iu deu loop van 1862 zijn aan de londensche beurs verschil jnt j leeniiigen gesloten te zamen to een bedrag van meer dan 480 miH oeB gulden Zeven en twintig aartsbisschoppen eu bisschoppen van sic anglicaausche kerk reclamerea teg o de zondagspleziertreinen Bijhet aflaten van 9 mannen en 3 jongens in eene 300 voet diepe stnenkoleuuiijn nabij Shiffual in Shropshire is de ketting plotseling gebroken waardoor allen jammerlijk oiakwamea Acht vrouwen werden weduwen 27 kinderen vaderloos Oudejaitrs avond had in de gasfabriek te Utrecht ene ontploffing plaats waardoor het gebouw zeer werd beschadigd Ingezonden In antwoord op het ingezonden stuk in de Goudsche Courant van 7 december l lven als iu n tJG is de schrijver op het door mij ingezondeiie er op uit oiu veel te zejrgen en iveicig te gevea Dit nu verwijt hij mij ook en ik geloof zelf dat ik beknopter had kunnen zijn eu het voldoende ware geweest als door mij tot bewiji dat vau vvege ons stadsbestuur bij gebrek aau zaakkuudige leden in den raad steeds duur en slecht werk wordt tot stand gebragt alleen op de genoemde bruggen gewezen had Bevreemdend voorzeker mag het genoemd worden dat door tien schrijver niets is wederiegd en dat door hem iu plaats van eene wijdloopige beschouwing over de kritiek en logic i uit mijn schrijven geput niet liever het bewijs geleverd is dat de toron op de nieuwe haven niet te lang onder handen geweest en dus niet te veel zal gekost hebben dat de wijze üifl het stadhuis met oker te besineeren te verkiezen was dat de brug bij het gymn isium naar deu eisch gemaakt if en dus niet spoedig zal verrot of verstikt zijn dat de haastrechtsche brug naar eene goede ordonnantie is daargeateld zoodat de steeneu hoofden pal st ian de tw ee v iste bruggen van zulk liji ijzer en de balans en het gebint zoo in hei oog loopend sober moesten wezen dit zoude ten minste geweest zijn zoo als hij zegt de Ziiak ii coeur te behandelen Alleen over het restaureren van het stiulhuis merkt hij op dat dit met cc ient onoverkomelijke moeijelijkheuen zoude geven welke uogtlians zeker alleen bij hem bestaan d ar het toch overbekend is dat cement zich nergens beter mede ireenigt dan met den zoogenaamden zandsteen welke ook aau ons stadhuis gebruikt is onverschillig of deze al wat verweerd is of niet en ik ben er verbaasd over dat iemand in zoodanig geval van koekbakkersdeeg spreken kan ten einde daarmede werk te vergoelijken dat in plaats van zou als xnot tement mogelijk is de rijke variatien van weleer weder te geven met de verwpot behandeld is Dit verraadt zeker kunstgevoel en architectonische kennis Aangaande den rococostijl is hij zeer gelukkig te rade geweest en met blijkbaar genoegen heeft hij daarover eene bhidzijde afgeschreven Wanneer hij hierover ecliter wat meer studie had gemaakt en nagezien wat ook donr andere schrijvers over het ontstaan van den bedoelden stijl is gezegd zoude het hem weldra duidelijk geworden zijn dat mijn vermoeden iuirdiijktid volgens hem niet zoo geheel zonder grond was Door een voornaam fransch schrijver toch w ordt opgegeven dat de vele Europeanen welke iu den tijd van Lodewijk XIV uit Amerika huiswaarts keerden met hunne verkregene schatten ook geheel andere denkberl en van bouwstijl medebragten welke zij door het zien van de groote kunstwerken van de oude bewoners van Mexico Peru Chili eu verder m ZuidAmerika verkregen hadden en die vooral bestonden in een overmatig gebruik van beelden en andere versieringen zonder harmonie of symmetrie Bij het weelderige fransehe hof vond deze wijze van bouwen welke men a la rococo noemde spoedig navolging tot groot nadeel van den alstoen heersehenden renaissance stijl Het leedgevoel over mijne onkunde had dus nog uitgesteld kunnen worden of bet moest zijn omdat mij niet bekend is of aan de zoogenaamde rococostijl die niets an ders dan eene verbasferJe renaissance is de naam of fran Ldi of uit Vmerika afkomstig is en aan de aldair gevoiideue bouworde gegeven werd Mij weder beantwoordende geloof ik dat het beter z n wat minder uit de hoogte e kr viljeu en wat meer te b jveu bij hetgeen waarom het eigentlijk te doen is Grootsehe gezegden aan anderen ontleeud en vreemde spreekwijzen mogen dienstig zijn om effect te mikea doch nullen zeker het doel missen wanneer daarmede beoogd werd de belangstellenden in Gouda van de zaak zelve af te leiden i e wijze men liever dat ik ongelijk heb gehad te beweren uaij de stadswerkers eene ergernis voor velen zijn en het eenq onwaarheid is dat het steeds veel over den tijd is vvaiiii pr zij hier en daar in de stad bezig zijnde op hun werk koni ii ddt er dan nog geen geruimen tijd verloopt bevo eiis a werken wordt aangevangen ten einde de p jp te stoppen vuur te maken en tuin te steken dat ua eeu poosje werieus niet weder wordt halt gehouden om te rusten of over het werk te praten of te denken en zoo voortgaande dan eens werkende dan eens stoppende rookende pratende denkende ea rustende tot zich het voorslag van het uur van rust doet hooren als wanneer zij aaa ieder te zien geven dat de lamlendigheid van het geheel nog niet in de beenen geslagen is Dat het vervolgens eene onwaarheid is dat alle nKiteriaien als steen pannen kalk tras hout ijzer enz voor prijzen worden uitbesieed waarvoor en met geld in de hand up lange na bij de leveranciers n v teregt kan en dus allea van mindere hoedanigheid moeten wezen en zulks ook wei degelijk zijn ten gevolge waarvan men gerustelijk aannemen k n dat de duur van de werken daarme Ie gemaakt slechts de helft vaa den gevvonen tijd bedraagt Overtuigd dat door mij niets te veel is gezegd durf ik vragen of het niet onverantwoordelijk is dat zoo als tot heden het geld voor de stadswerken besteed wordt en dat in eene plaats waar de gegoeden alleen niet in st iat zijn om iu de gewone behoeften van de stad te voorzien en het nooilig is dat de Gouwe goud en de arme werkman zelf geld moet geven als belasting op het noodwendigste Wat zal bet zijn wanneer de groote iukomsten als regt van doorvaart geheven welke slechts bij gunstige beschikking werden toegestaan eeus mogten ophouden wanneer men nu reeds zegt er kan niets meer ged wn worden want de kas laat zulks niet toe Dit mijnheer de schrijver ver oek ik u te willen overdenken en vr iag u dan of het niet hoog noodig is dat er een goed r degelijk beheer komt over alles wat onze stad betreft en of uiet alles behoort gedaan te worden wat mogelijk is om met den tijd mede te gaan Iemand blasrueur als iu iivv eerste te noemen die als inwoner de vrijheid genomen heeft eenige regelen te schrijven in liet belang van de geiüeente de h j lief iieeft strekt u zeker niet tot eer bewijs Ifever wat gij zegt van logenfcial gebezigd om eeue ouw larlieid te bewijzen eu ik zal mij verheugen wanneer het blijken zal dat vele zaken door mj verkeerd of te donker zijn ingezien GouD i 12 Decem vJr IStJZ Marktberlgten Gouda 31 December ïarwe poolsche pr 2 tOO N S ƒ 375 Polder pr mud 9 i 9 25 Zeeuwsche 9 75 10 Rogge Zeeuwsche 7 25 Amcrik 7 75 üantzig 7 50 Koninsberg 7 SÜ Gerst 4 00 ƒ 5 Haver lOO j 3 60 90 S 3 Paardeboónen f 6 75 Duiveboonen 7 25 Delft 31 December Ter graanmarkt weinig aanvoer eu uiet veel handel De stemming niet hooger Tarwe ƒ 9 80 a 10 40 Eogge 7 10 a 7 30 Wintergerst 5a 5 0 Zomergerst ƒ 4 60 ü ƒ 5 Korte Haver ƒ 3 ii ƒ 4 Lange Haver ƒ 2 50 a ƒ 2 SO Duiveboonen ƒ 8 Paardeboónen ƒ 7 Bniine Boonen ƒ 8 a ƒ 9 Groene Erwten ƒ 7 ii ƒ 9 Aan stadswaag gewogen van 24 tot 31 dec ISO S eu 89 16 boter te zamen 4490 N ff Grasbotcr ƒ 53 ii ƒ 60 het vierde ƒ 1 321 2 il ƒ i 50 pr N Dordrecllt 31 December Voorraad van granen 192 1 Tarwe 127 1 ongedr Rogge 102 1 gidr Rogge 74 1 Wintergersl 15 1 Zomergerst 95 1 Haver 18 1 Spelt 53 1 Boekweit 101 1 Paardeboónen 3 1 witte Boonen 13 1 blaauwe Erwten 67 1 witte Erwten Deventer 2 Januarij Tarwe ƒ 8 a ƒ 10 Rogge 6 50 a ƒ 7 20 Boekweit ƒ 6 25 a ƒ 6 Gerst 4 75 ii ƒ 5 25 Haver 3 25 a 4 Boter pr 20 N 1 s 20 a ƒ 22 50 2 s ƒ 15 if 16 Zwolle 2 Januarij Middelprijzen Tarwe ƒ 8 75 Rogge ƒ 7 Boekweit ƒ 5 70 Gerst ƒ 4 70 Boonen ƒ e 90 Aardapp ƒ 1 40 Boter pr N ƒ 1 07 20 N ƒ 24 Londen 30 December Boter Friesche 112 a 114 Kamper eu Zwolle 100 a lOS Kaas Edam 50 a 54 eu Gouda 40 a 46