Goudsche Courant, donderdag 15 januari 1863

1§63 Zondag 18 Januarij iü H4 aOUDSCHE COURANT TT A DüTATX TVT A XT I P J 4 dvert ent iën van één tot zes Uitgave van A iJJXilN JVMAJM j regeld met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor r 71 j Ti O T eiken regel daarboven lU Cent Zaïtffe Tiendetaeg D n 61 B itLgev OBe letters ordeo berekend aar plaatsruhntc I r P I i i 7 K H piins H iurik l voischiilemle p i uitwu io cn s i It Koiislautiiu inl L eciiuligd lie l H V tZfS i fiitini Jo prcsidr ut v ii liet l ij io mrp i Villi J i t i oiil ii t ir I ondfli lit fCii A diinMitrnii waiirdopr ji meoI T Mill MimU ii Hj Arns pijneiibcsla voldoende om bijna 20 millioen pijpen te beslaan Ieder jaar ivortleii gemiildeld Ö millioeu pijpen roeren en een half millioen hoornen mondstukken verva irdigd liet getal houten en porceleinen koppen deels wit deels licsoliil rd dat ieder jatir verzonden wordt is meer dan 80 üO doyijii I n viiii VI Ir IjeiU rvrnjiii ilriziJiii v ior d il hij li i fniL t rirt iil i vf i i tii jv dit I p i irii vïd v vinTde iif te IcL sni in i ij idiuir i ijiML t 111 de i la il i iliad witarljij dc vroii 11 oil do i e ui l tcu mi shaiidelduu iiiiir dor ron uunie In Kus De geheelc omzet bedraiigt ieder jaar meer di u V millioen daalilers ifTiiiil F ir y d i i i o vii np iii i iid ii liijoc f van i i i ioa l OZiviiroii diU g v iioir vail lien uifici van i k dri k to apd Iiocft eon o I al hot ii a rrii ol de voliitois m Foil nnji ii ch advea vraagt do ai 5 1 d r d oiiaiki t tot vrijaiakui dor hjloiirfiicu d cone o i van rj STt ilwrcii roeliol Do cirrnlalio vim i olio munt noomt vonnd lo Hroda davrolii s toe men i mv i t moor i o dan nodorlmdsrho oii n Ixu panj r klccnnakor l oo t lOO vo riiif i mcn op lio telliiiL na t d oudt lvuiini van Lnypto üozmi p i i j c Milaan on in aiuioro loinbardijscbe stedon zyn do vidiT in Icvvo iia Ms Uoin Kevdinaiid voUtrett iiirt vvil i M v roii 11 hot taidjt konion I o iniiiit te Ttroolit f i I 1 vaa zilivr iiold voor dc nodorl udsidie Iian icarcrioi lioift in twee aron bijna Ivvoe kiiii Nu le voorraad kaTr oii lo L iitt liiilon Gedurende hot jaar l i 2 iiospitaid Ijoiiaudold 3ti5 on ziiiani i oron iit iiood zij willen d I lr i oi loii al toor eol van iolderlaui on Ovoiij ai o sr jfttoii andere verbiiidt ni an i o niot veol voor hniino niiallij in KiiL iland meer j e o i n i in i aiiioid De Oil rial d r o 1 la 111 do nndoinioininir laim It iiiVxw aaiiidilonaron ho m la ni aia t or lian t tfi n don in v i o v r ill holM f iL llOM ado La in 10 viii l ui l jnll lai a aav l 1 fruikon lOid i 1 0 I M oenv h v Mti i ii i a liiM dd a iiial iidraa I iaar o naidaa o on i aai a T aii d il i Mriiikkiilaaci o In M 111 k i vior van 1 11 o maar ook zonder iiiiuiytt r ri ai ian r Daar en te Weenen vervaardigt men ook voornamelijk de zoogenïiamde meerschuimen koppen zoowel de echte als ouech re De laatste vervatirdfgt men van den tifval der echte met bijvoen ing van lijnolie aluin en andere stoffni Het gettd echte bedraagt jaarlijks ongeveer 300 000 dat kr oneclite koppen is echter veel meer dan een millioen Terwijl men een dozijn pijpen kan kn en voor den geringeij prijs van 15 stuivers wordt een eiduc meerS huiinen kop dikwijls met ƒ 100 en hooger betaald Burgerlijke Stand GOL DA r l Ch fl in te fr 01 1 li iit ni iTi iiitïr i f i t li wiiri W Geboren 7 Januarij rie ludei s fi v an ÏVcren en Cr Coenraadiv 9 Arij ouders V W D Sclieiik cu C F Herman da Croot II Maria Helena onder A van i ijk en 1 K Ovti i Ill lli diu narij Vi Roiie 3 j 1 iii d van Viia l t in f F K el aa i e Jii j U d li van J o ar j j j A C toilorla ut 111 j üLiil i X il 2 niianj aib Vcrwaa l l KN 4 i id i in rvold 1 1 111 5 Taook jf iiii 1 m tai i ha tdtoe 1 iii 1 kii ia i v ui dor Louw v iii i ii ra tut r la VARIA riu id iu DuitsolilaiKl is die der i ii iiiitieiijk in Thiirihgpii tvtiar l i i it 11 uitgcstreku fabrie Een vnornai T lak vmi iijV Fev vt T l 1 Anna viari rieliia van Inintnirfr firb Hae or d Willii nii al liniii iir a ob Koo d dii ialii a van der Hor t geb Berlin ij li Holiaa Maria iTonitse i l lionvvnian z Joiianiia dt I IJl iiü Lo Uanipor iL oill i nddoo goh Moleinan z Chrislia Maria v ni knen li ol hlerk z f Villi daiiiii jo van loidt l i d Jo iaiino fl SehooiidervviierJ a 111 Kaiai e van iiiii alo lu Wiji iiiid rfo VM k jl j i ek laol diii aiioa Marearot ia oi aa If Ffondort Cornells lohaiiiua Chri liaanr ii ik t r i k 1 j ia laiim 2 in ilariii Voriteor d j ci a irs pet d Utr 1 1 co i i Ks ken b 1 ali ABVERTEMTIEM OPBNBAES VHIJIVILLIGE Verkoopiiigo Prijzdi der Ef t i1eiK iMriTLUilAM l i 2 a i i l i n ira De O 11 1 ril l niiron r kennis van ia ne ltiici ii dat kil Voror r i M U n oom ii VAT Xed soil k Ten overstaan vim de Nut ris G T I IÏIIT rf iilcriniip te Oki ri K i X v n i M TKF fOk lii lla 101 liet in iuicloii X Bt rN iir o Tigi jitr vin een ill niiM O DEifKTEEKEN voor wijlen i Ztiie Doorlueliti ïe H Doglieid P Vrijdag li n 18 n ri s m rea He rcz BSRNHA HD van Januarij 1863 des vooriiii kïan t j J on dat de c ViV liner i SAZEN WBIMAREISESACH 1 10 mv Icn Imi e van W VlaüÜOOLD x ihIu Z O l id tilt i oflneuiing herbergier c S T O LJi V K iu het d l iina i v i J L tr hanner tot den i v i r n z ca at de ingczelenen van il hiii alon viilen meilevver rvvezó kaïg van bet plnn om 0 i ie i i e Ie lirentreii u n de ei iii v k il tekelKlcn Vcr t m iNeikrI i ï jra in ibigcn viiti CL beproeving ie gevrigligsSe dien n Itc t bc izen Gcr i v T inuarrj 191 v A va c Ti i L x YZENr i x G PEEK v N LiTII I I A tE GJiAVE T i r I openbii r vvcir ii n geveild en verkocht Üi igic itotis iiiijc ubl i en 1 j i biiiteni ERF b nevens conia c percelen WEIHOOI EOÜWen GEIENB LAND VvEt cii iVaTER abc Mnnndc i en jrc i i i ii in de L cincfnte ST iI JI l i in Jidii ji trk Kuq i ir jl f 11 B Kf c ho I nismciic cin parlij HOOI en GEÏHWBLAJ JD IVlid en WATEÜ i pvu in de ïTiii an e fAJSiJUX nr in cien t lOlk Si I J Uii il l Een HÜIS vcialer GKTl A M iiiiXE o I I j i k a ore i ii V ro 5 l rii cn iiT k a r zani groot 13 blinders j O iakb i i M 7 rmaicn 2S rlioK bii u bna ei cii j i a iIiVj6 31Vi so so i 5 io GO J 6e7 5 lier o ia l ve l vikire inibrmaiian zijn te l r r i k i v liak iriviu i r nocmiion Xi ï ir rl VÏT k i a j 5 n iitove vau Ca Xa 1 HQ i v ob SSl 3 iy IK c jii l i i i Aa i i i kf Nieuws en voor Gouda en Deze Couraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maandta isf 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure OVerzigt GOUDA 16 Januarij De grieksche en servisehe verwikkelingen zouden wel aanleiding Vunnen geven tot het herleven van de oostersche kwestie De Turken die nu reeds zoover in beschaving voonütgegaan zijn dat men ook daar eene ministerieele crisis zag verontrusten zich over de eischen en woelingen der Grieken en rusten zich naar hun kranke vermogen ten oorlog De sultan verkeert namelük in benarde finaBriftle omatandigheiieo dst eovsl is daar reeds lang chrouiseh Dat oorlogvoereu geld kost en het volk iiitpnt blijkt nog altijd en die twijfelt raadplege de berigten uit Amerika iFrankrijk weet er ook iets van en spreekt liever niet veel over de mexicaansishe expeditie De keizer toch heeft bij de opening der wetgevende vergadering wel vee en velerlei gesproken maar hij gleed zoo zachtjes heen over de kwade punten nij wil al wat goed is zelfs hei onmogelijke zoo als de verzoening tiisschen iRome en Italië hij keurt den afstand der Ionische eilanden goed en ook het beginsel der niet tusschenkomst zeker ia zoo ver het niet toegepast wordt op zijne bemoeijingen Hij spreekt overigens meest over het verledene en als of hij begreep dat het noodig is het volk te herinneren aan de zegenrijke weldaden onder zijn bestuur genoten Van zijne voornemens spreekt hij weinig die laogten misschien binnen en buiten minder bevallen De praisischo koning niet of naauwelijks van eene ziekte hersteld heeft den minister de taak der opening opgedragen en ook deze spreekt van verzoening maar op het punt der legerorganisatie blijft het bij het oude De gemoederen zijn daar ver van bevrediging en alles doet vreezen dat vooroordeel en hee rschzucht eenen bitteren strijd zullen voeren tegen de voorstanders eener ronde volle toepassing van echt constitutionele beginselen Nieuwe kandidaten worden genoemd voor den griekschen roon t rvvijl het volk vasthoudt aan prins Alfred die niet raag en niet wil Zoo wordt der partijzucht ruim spel gelaten om het verderf van Griekenland te voltooijen of althans het krachtig verrijzen van dit rijk te verhinderen Uit Kenrhessen verneemt men niets van het werkelijk uitvoeren der cons itutie maar wel van ministeriele aftredingen Te Eome zal men hervormingen invoeren De tegenstanders gelooven niet en de voorstanders wenschen niet dat het tot iets wezentliiks leiden zal Advertentiebiad Omstreken In Zweden begroet het volk met blijdschap de aankondiging van voorstellen ter wijziging en hervonning der veroudcrje staatsiurigting maar ook daar leed de goede bedoeling reeds meermalen schip reuk op het ingeworteld vooroordeel In Engeland schijnt de toestand in de fabriekdistrikten eeuige verbetering te ondervinden Tusschen Frankrijk en Spanje bestaat malaise waarin ook wel de reden der onverwachte aftreding van hot spaansche kabinet zal te vinden zijn Oostenrijk en Pruisen kijken elkiirder grimmig aan maar ver jïder durvEtt en ktmnen 2 niet lt ilie neeml eene afsacji tende houding aan de eisch blijft dezclfile Eome of de dood maar men zwijgt en ziet hopend uit omdat heerschzucfatige overmagt het handelen verbiedt i3uitenlttnïr IiOndon 14 J uarij iSlen is hier algemeen verbaasd over een artikel va den Times Dat orgaan heeft gelijk men weet steeds voor de zaak der zuidelijken geijverd en niets onbeproefd gelaten om de noordelijken in de oogen onzer natie te benadeelen Heden treedt het blad evenwel op als de kampioen der noordelijken en vtdt ile zuidelijken zeer heftig aan De oorzaak dezer plotselinge verandering ligt in eene bekend geworden proclamatie van Jefferson Davis Men vindt hier dat dit document wat taal en redenering aangaat een meesterstuk is doch dat er eene te doordachte en koele wreedheid in doorstraalt om niet de verontwaardiging van alle weidenkenden gaande te maken De Times verklaart dat de zuiilelijken wanneer Jetfcrson Davis aan die proclamatie gevolg geeft alle sympathie die zij in Europa Lebben veworven zeer stellig zuUe i verliezen De handelingen van generaal Butler zegt het blad regtvaardigen in geen enkel opzigt de wreede maatregelen waartoe president Davis zijne toevlugt neemt en geven hem bet regt niet om de oiEcieren die alleen de bevelen hunner superieuren volgen verantwoordelijk te stellen Na vervolgens Davis duchtig te hebben doorgehaald doet de Times hem opmerken dat niet de noordelijken maar de zuidelijken het eerste bloed hebben doen stroomen dat zij tegen eene wettige regering de wapenen hebben opgevat en haar hebben getracht omver te werpenj dat ZIJ door de hulp van verraders geld en middelen hebben verkregen om den opstand door te zetten en dat zij eindelijk de Unie die aan ieder Amerikaan zoo dierbaar is met geweld pogen te verbreken kortom de Times spreekt zóó dat de meest ijverige voorstander der Unie de zaak der noordelijken niet beter kon bepleiten De president Lincoln heeft het wetsontwerp onderteekjkrachtens hetwelk het westelijk gedeelte van Virginie ïös eenafzoiderlijke staat der Unie wordt erkend Volgens particuliere brieven van de afrikaans he wordt de slavenhandel te Whijdah weder krachtdEwli tCHM