Goudsche Courant, zondag 25 januari 1863

S863 Zondag 25 Januarij X 80 GOUDSCHE COURANT Meuws eo voor Gouda en i Uitgave van A BRINKMAN Zant e Tiendeweg D u 61 ADVERTENTIEH Atelier de Pliotosraphie F IIARTIXG Gedurende het WINTEESAISOEX van des Morgens 10 tot s Namid iirs 2 i nre jrelegeuheid tot het raake i van PORTRETTEN van verschillende grootte StereOSCOpi sche Pond Anglais Reproducties enz Adres den Heer P HARTING ven EI XKENIlUiZi N Spiegelmaker op de Haven te Gouda Atelier de PhotojJiraplue De ondcrgeteekende heelt het genoegen bij dezen te berigten dat hij op heden zijn ATELIER geopend lieeft en zich Mubeveelt tot het maktu van PHOTO GRAPHISCHE PORTRETTEN in elke verhingd wordende grootte en vorm Het Atelier is geopend eiken dag van des morgens 10 tut des namiiUhigs 3 uur iuitgenomeii op Zo en Feeddagtit ten hui e vau den heer KÖhne KarnemeUsloot ingang ïerde Kade J H KIEBÊRT releliike ellin J t O Javaan nog machine Lon tj It evenwel ontkennen hij tot het bewnstzyn Zermeüsohheid moet worden gubragl om van den dwang tem te kuur n onthetfen en hem in vryheid aan de belan T n I e moederland te doen medewerken lot da bewust7nn küiat hij niet o lang men hem in banden houdt of Xhet u l em ontwaakt zal hij die door nattm 1 k mstiuct Udrevcp verbreken Daarom komt ons zoo aaiinemelyk voor a t r eVooTd worden die lang aam A illen leiden toteenen vrren aiieid die voor beide par ijen meest vruchtbaar moet ziin m lar die daar henen willen leiden niet door belioud van duang maar door verstandige en geüjdelijke losmaking van drukkende boeijen r Men ma den Javaan niet vleeseh en bloed afiicaen omlicii en z i pen koste hier onder chatten te begraven Ookdie waarheid is in de kamer dei er dagen herhaald zie redev van den heer F ran de Puite in de eerste kamer eu ookdat noemen wij eene weidaad dat men er toe gebragt wordtom e 11 volk reit te doen wedervaren dat al te lang all enals iiiiildel om zich te verrijken werd beschouwd Cijfers enberekeningen zijn onmisbaar maar de menschelijkheid heeft ookhare rfiriei en de imliscbe kwestie mag niet maar eene geldkne e ijn Hoe mfer de e waarheid begrepen wordt des tezeker ier is het dat cijfers en berekeniiitfen meer en mc r mons v ordee moeten worden Wat wij voor ons aannemen dat I litnikkelin en beschaving voorwaarden voor stoffelijkwelvaren zrn maar dat geen van beiden zonder vrijheid kunden Leda lit wo leii d it moeten wij ook foep =sen op onze ko iiieii Zrii e nnc de ziel van ons tinaneiiel bestaan danjs het biliijli d t wij de indiscli bevolking niet als eciie zielloo7e roa= i met vera hiii behandelen De natie moet datbeïriireu en zij zal eten te kie on tnsschen de iiiteenloopenderi l i eii van onzen tijd üm die reden gciooven wij dat delaatste d iiren ook nutiig znileu geweest ijn al is mennic in alle de biiz mderlieden van het indisehe vriagstukiuüed run eren Dat kunnen niet allen eu dat bchoevt n nietailen M iar wat allen iroirelijk is is iHt de waarheid teerkennen die voor alle volkeu voor alie menschen geldt maar die dan ook voor allen moet wnrdeu toegepast slechts nder let voorbehoud dat ceiie bedacht anie overweging vanader belangen voorschrijft Idoc cht Cf Mijnheer de HeOacttur Zoui e er ceene gelegenheid bestaan mijnheer om den tijd van Openbare Vcrkoopiiig te GOUDA Op Maandag den 9 Pebruarij 1863 des voormiddags ten elf TKE in het Logement DE Z VLM aldaar va i i Een kr pitaal dubbel HUIS en ERF met een grooten en fr iaijen TÜIÏÏ daar eh pr en no e n stuk GROND taande le erren i ill de Oo llayt n te iOVDJ V D c kad aster r ie i ifi 13 iA urcot 34 reeden 36 eilen Zijiule in het Huis e u ruime Zial elf Kimer Dienst boden Frovis e en Man2 elk imers eene goeJe Keuken ruime Kehler Zolders eu hetgeen verder tot een weliugerigt en aanzienlijk Woonhuis behoort Eeu HUIS daarnevens Wijk B u 7 3a cu een PAKHUIS in de Oodiwodijoihteeg te COUltJ vVijk B n 70 yiHei ter uond Ie aatieaardeii De perceelen zijn gunstig gelegen tot vi rirting eener F VBRIEK Twee derde gedeelte van den koopprijs k in op de perceelen gevestigd blijven Tadere ii iichtingen zijn te bekomen ten kantore vin den Notaris W J Fortuijn Droogleever te Gouda Ie zittiu van den gemeenteraad vooruit in uw blad te bengten met on ave der onderwerpen die in behandeling moeten komen zooals dat gebeurt in de nieuwsbladen van andere steden bit zoude voorzeker strekken om de aandacht oer buro ers meer op die zittingen te vestigen daar men nu eerst uit Sw blad weet dat er raad getceed is Ik weet wel dat het behoorliik wordt afgekondigd en aangeplakt m ar wie luisten of ziet daarnaar en daarom zonde ik deuken dat een bcrigt in uw blad eene geschikte gelegenheid zoude zijn om de sluimerende belangstelling eeuigzins op te wekken Daarmede zoudt gij verpligten Dw getrouwe lezer 19 Jan 1SÖ3 ï Burgerlijke Stand GOUDA Geeorin 17 Jai rarij AJriaiiiis Wilhtlmus onilcrs J V van der Geest ru Cr J Hiiijitiiaar Didelkus Cliti totiVl ouders X C lan Waas eu A lan Mciirs l Adriaiiu = ouders vim Vleutou en W van Houten 10 Gen it J ii ouders G J an Echten en H J schulting Alida ouders V i der Z alm eu A van Loon Pietertje Geertje ouders V vac t Ktct tu V de Jong Ovna H i 17 Jauü iij C J l nkse 8 v 18 J H Koks 12 w C van Roosela T j G Eomer v cd van H iluider 73 j 19 W vau Eijk 19 i J F E Vuurcns 13 m i J H Dubbel f w SCHOOXIIOVEX Ingeschreven van I tot 10 Januarij 1S63 GlBORr N Gijsberi Ad M u ouders J Okhuiz n en A Stekelcnburp r D Klip en A M Sehijjper Petru ers cii J li Aerroen Elizabeth ouders T Hionke Marjrarelli Toli ihiies oudei C lï Hui uian en A Burger Ovhiti lDL N J L van Seliaik bijna C vv A H van Schaik ruiui 1 vv Gi iRotWO K Hoefs met J K Driesen OUDEWAÏKK van 14 tot 20 Januarj I8C3 lir v MLVV Anna Elizabeth Berkhof geb iloiitijn d Agatbl lobanna Snelksnau geb l oer d Aartje Witte g i liaars z Ovnu i DFN Jan Cornells Vree wijk 10 v Mai ia Elisabeth Buüing ruim i i Elisabeth Volffeu uttel 8 m Vi Uanina Althof 2 j 11 v Catharina llogervorsi 11 vv Prijzen der Eirecteii pCt Ned w sch 21 g dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 Handelm 41 2 O I Leeuüiï 4 Aaud H 8p 41 d Eijnspw 41 Eeigie Kotts 21 2 Spanje obl 3 d buitenl 3 d binneul 3 Portiirral obl 3 Ifiisl old H 5 A K 1 se 9 5 CertlS31 33 5 d 1840 4 d 5 = sene 5 d 6 serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen lb l ö Oost bijf iU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 3 d reuteArnst 5 d mit l854 5 AIe obI851 3 AMSTEEDAM Dingsdag 20 Januarij Laagste IIüOETSte Geblcvri koe s koirs koers WV 641 0 64 = ifi s 39 Vi 100 DJÜ 930 8 r y C7 45 Vlfi 46 53 s 50 COl 50 4 V 16 4 6 l ls Vs 102 8 102 101 2 76 = S 91 As a Vs 2 j 202Vi 203 A t l 103 61 fil Vs 01 GC lo 6i i Vu JPV 31 1 Ter Bofcktlrukkcrij van A ÜIvLNKMAN Deze Courant verscKijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 iDe inzending der Ad ertentien kan geschieden tot desmorgens teu 11 ure 1 Overzigt GOUDA 23 Januarij De grieksche kroon wordt bij herhaling te vergeei s aangej boden dit schijnt ook nu weder het geval met dcu hertog van Saxen Coburg die wel naar Brussel gegaan is om zijnen grijzen bloedverwant te raadplegen maar spoedig huiswaarts teerde besloten om voor de eer te bedanken Enkelen beweren dat het nog geene afgedane zaak is Zonderling komt dit rondveutcQ voor door vreemden der kroou van het griek che olk dat daarover volstrekt niet geraadpleegd wordt Maar het is een klein eu magteloos koningrijk waarover de groote mogendheden naar luim en willekeur kunnen beschikken als zij het namelijk onderling eens zijn Die eenstemmigheid heerscht althans in het ongelukkige Griekenland niet Daar ontwaken vijandige partijen het voorloopig bc ind bezit kracht nog invloed en de vertegenwoordiging naauwelijks bijeen gekomen zal weldra in een strijdperk ontaarden Het griekscho koningrijk wordt te zsvak geacht om zelfstandig te kunnen bestaan Engeland welks invloed daar thans den boventoon heeft wil edelmoedig en scherpzinnig voorgaan met ten behoeve der vergrooting vau het kleine r jk afstand te doen van het beschermheerschap over de Ionische eilanden raaar nu shiat men verder het oog op Candia ten zuiden n enkele districten ten noorden die Turkije zou moeten afsttian De Turken echter betoonen hiertoe weinig lust en beijveren zich hunne landen zecmagt te versterken nu zij beginnen te begrijpen dat de han tot nu zoo gunstige Engelscheu wel eens van politiek zouden kunnen veranderen Uit de Donau vorstendommeu luiden de tijdingen niet gunstig Vorst Cuuza is met zijn landdag in twist geraakt en geruchten van zijne verdrijving werden reeds verspreid De verandering van ministers in Spanje schijnt meer eene wisseling van personen dan van rigling Ten minste helzelf Ie hoofd ia gebleven en dezelfde beginselen worden voorop gezet In l r iukrijk eu Pruisen zal op de opening der kamers een adres van antwoord volgen De fransche commissie daarmede belast zal gedwee en volgzaam zijn de keizer weet zijn neef tot zwijgen te breugen en als nu de vooruit beslelde overwinningen daarbij komen zal de representative comedie met een sisser afioopeii Per extra gelegegeiiheid vernam men reeds de iiiii i nc v m Piieldü Adver eotiel lad OmslreJien De prijs der Advertentien van één tot zes i regels met inbegrip van het zegtl is feO Cent voor eiken rcgtl daarboven 10 Cent Builen gewone letters w orden berekend naar plaatsruimte In Pruisen zal het anders zijn daar is het spel ernst geworden en het piuisische volk schaart zich ia den strijd aatt de zijde zijner vertegenwoordigers Hei hardnekkig vooroordeel zal moeten toegeven of geweld bezigen De dood van den onderkoning van Egypte den grooten voorstander van de doorgraving der landengte van Suez heeft vele gemoederen verontrust daar zijn opvolger geacht woidt den eagelschen invloed nog meer te zullen toegeven en men weet hoe ongunstig de Engelscheu over die gjwaagde en bedenkelijke onderneming oordeelen Men zal intusschcn wel daarmede voortgaan en de eugelsche regering is te wijs om zich moeijelijkheden te berokkenen door onverstandige tegenwerking Amerika biedt nog altijd geen helder uitzigt De oorlog wordt met woede en gedurig afwisselende kans voortgezet De wanhoop van het zuiden weerstaat de overmagt van het noorden Te Vicksburg aan de Mississippi heeft men tien dagen en te Murfreesboro in Tennessee vier dagen doch veel bloediger gestreden De president Lincoln door den nood gedrongen verklaart de s ven der opstandelingen vrij een maatregel die onaf ienbare en bloedige gevolgen kan hebbeu maar waartoe het ivel komen moest öuitcnlanö IiOnden 21 Januarij Volgens brieven uit Xew York heeft het gevoelen veld gewonnen dat de eenige kans op vrede Lhaus u de voikoinene uitputting van beide partijen gelegen is Itecils zou het federale gouveruement niet iu staat zijn lot een nieuwe ligting vau 100 000 man In het noordelijke leger klaagt men er zeer over dat de generaals van het zuiden door valsche telegrammen zich omi ent t c bewegingen der noordelijken inlichtingen verschaö en Zij snijden de draden af m iken er een nieuwen toestel aan vast doen namens en generatil van het noorden eenige vragen eu bedanken voor de antwoorden Generaal Buttler is te Philadelphia goed ontvansen Bijdie gelegenheid heeft hij de teregtstelliiiï vau Mumiord te NewOrleans verdeiligd Deze had op klaar lichten dag deuiiievlag naar beneden gehaald hetwelk de bevelhcouer van het voor de stad liga ende eskader voor een teeken iiield datde gouverneur van de siad den sirjd wiluc hervatten hijw ilde dus de stad bombarderen hetwelk slechts met veel moeitewenl voorkoueti Ook had men Mumiord geen gratie kunnenge eu omdat het graauw door de zuidelijken was opgestooktom de teregtstelUng te beletten De autoriteiten zouden dus door den loop van het regt e stuiten een bewijs vaa ia heul teienovur het gemeen geieven he ben