Goudsche Courant, zondag 1 februari 1863

tS63 Dondcrdg ö Februarij ADVERTENT I E N i 89 MAGAZIJN Tafelkleeden Yzergaas Wasdoek jn Zeildoek OUDSCHE COUEANT De ladt harpij vanTJitkee iug eu UtiotHu UIT VOOBZORG e e ti2d te GoiDA heelt op den 2b t iteier de premuu uitgeloot herkomstig uit hot batig saldo van ls62 De hoogste preruie f 100 s teTsseUteui de 2 = a 50 te Schoonhoven le Hii I ƒ 25 te Stieefkerk en eiuemem nc kleiuert van ƒ 1 tot ƒ 10 ledcrbeclrigenae zijn op verschiUende phaisen m d proMttcien Zuid lioUanu ttrecht fB oordBrabint gevallen De Direc le der M iat cUippij i oornoemd ooraemei 5 ziinde op verschiUemle plaateen AGENTEN en BODEN aan te telleu kuuueu fre chikte Personen die als oodmig nenschen beuocmd te worden rK adres crep bij den Diiec eur A S VN Tapijtgoederea en Matten Koile Tiendcwcg liUM O n A BilI kMA L riijt 1 iLudtice j D n 6 A QUANT TViJDSTBAAI te Got DA beeft steeds m GKOOTE KEUZE voorhanden eene fcaaije Collectie Photügraphischc Albums a LIJSTJES tot buitengen oon lAGE PHIJZEN OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping op Vrijdag den 13 Februari 1863 des Vüormiddigi tea 10 ure in hetllAAD nrib te ££ A Tü UIZL V ben oond door j F COB AltLDER van 1 ten fcechi en s erk HUI3 geteekend i 47 47a 476 en 47c in vijf gedeelten t rnl V or Lie een groot gedeelte m rei t tot K RLlDlMEBS iTAiKE en da irin edTt vele jiren me goed gevolg uitge ietfLd bevattende üat ï Jeelie ruim Win M iu root oon ei rek ii amertje K k er eroote Zolder Opkmer je li ei put en mdere gemikken voorts Il IC EP F en TUIN al es stiande en g 2 uil et dorp binnen de gemeente Vil Bl THVIZEN te i men groot 21 K Je b i itn Ee 1 r eei BOOMGAARD en WEILAND b pojt met jLi gdige eu i UI VPJ CI1TB00 1EN ach l c Tonse perceel gclpg u 4 t Roeden 7 1 Lueu t Ldf le z a f k 1 il i 0 1 31 I t1 il u lat en zijn le bekomen ten van de Notarissen MOLENAAR Waddmxveea en UE GEVELD di Ilaie T o ide Des eikie ende oi di 11 de 1 ipijieu ook lu orde genia ikt IILDLN 00 buit a de Stad V o dl alles franco toe ezoLden Onderg teekende berigt aan het j aehte Pul l k d t iii j i op nette keuze voorhuiden i = van alle De geop nd MAGAZIJN eeue ruime en VSriKXLEN zijn ak betrelfende rniazaa a ziclx te noemen GoiDi 2 Februir j Zich mmzaan m ieders gun t en ecommandatie auibevelende heeft hij de ie IM Bk Dienaar H PANDER 1S63 I ATTENTIE s v p De algemeenc bnval de meni vuldige Genee attesten en nbevelmgen van voorname Gente hee reu zoovvel ia Neu dand Di itsc iland Frankrijk en Engeland bevestigen dit het BOSCHWOL PRODUCT uit de labuek vau H SCllMIDl 5 C te llemda aan het ihurxngervioud een OMEILÖ AR HULl MIDDEL is voor Jit Uoofd Ktti Maat laiidjiijn of welke kwalen meer van Eheumatischen aard Het best iat uit verschillende kLEEDlN G STE KKEN geschikt vroor aUe deelen de ligchaams alsook FE EL en KEPElt per el SPIlUrUS E rKACT voor Baden ZEEP KIEFEENAALÜLN ELIYLR Bv NBO S een heilzaam middel voor verkoudheid la het bjzondcr bevelen w j onze VXTI 11IIEEM TISCHE WALDWOLWATTEN welke zich oaders heiden van de gewone Watten door Brume kleur eu doortrokken eet Dennen oue a 25 en 50 cents het pakje eu Di EN WEDEN OLIE 35 en 70 cents het fle chje Tot waarborg der echtheid vau ons Fubricaat is alles voorzien met ns Etique en dat van ons lloofd depöt voor ïsederland M J C H I te Ihecid en voor OOIDJ alleenlijk verkrijgbaar bij Alej de ved BOaMiX en te Breukelen J Maanderen Rotterdam A ed P de Koster Harmeleu Vi G Kurvers lauen B v de Gml Oudenater V Buijj Woerden C G L Ruiten en verdere Depota vermeld op de gebruiksaauwij mgen Aanvraag om DEPól Franco bij Al J C HAM ttrecht Prijzen der Effecten AMSiERDVM Aiijdig jO Jmuirj aa ste kot b WV16 7 Vi6 931 141 Cibh kuu l l6 pCt i 4 3S i ü I Leeumg 4 Aand H bp 41 do Rijuspn 41 0 België Rotts 2 l öjjauje obl 2 d buiten l i d biiiiuiil J Portiiir 11 o l i Riiol oDi H 5 d 1n2v 9 5 teitl il ii 5 d 1 40 4 d o ne d i bdie Volgil apu 5 l iuisen Is jD 5 Oobt bjGüU 5 dito I dito Metd 5 duo duo d Kilte Vil d uit S 4 1 Me ob 1 5 ï 1 i Ned w sch dito dito Vmort hijnd 11 iiidelm De ündergeteekeuden hebben zich op uitnoodiging dei Hoofd Cominis ie gauue bereid verklaard om voor de TENTOONSTELLING van OUDHEDEN uie in de maanden Jul j en Augustus dezes jaars te DELFT zal gehouden norden als Sub gecommitteerden I we kzaom te zijn in de stad ScIlOOn hoven en ombtreken 57V4 403 50V16 102 lOlV 841 7b 851 91 501 41 11 1021 1 12 2011 4 511 bü Ui i 1 I ol 716 Zij zullen zich volgaarne be asten met het in ontvangst nemen vau alle Voorwerpen die hetzij om hunne oudheid zeldzaamhexd kunstige bewerking hunne betrekking tot beroemde personen en merkwaardige gebeurtenissen hetzij als bijdragen tot dekemusder gebruiken en leefwijze van vroegere tijden belangrijk zijn en 201 O Vie I ll bb verzoeken de opgaven vau üchüouhoieii 30 JmuiTj ISfiJ iif 1 1 J ikk I V lJiiI K l VN S E van NOOTEN 1 C L van WILLENSWAARD I I I 1 Nieaws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In le Mad geschiedt de uitgave des avniid te vuilh Deprkjsperdne ndenis 2 trant ip jio t J 2 Dö inzending der Advertentien kan gcdc h eden tot des 1 morgeua teu 11 ure j Overzigt GOUDA 4 Februanj De eerste berigten betreffende den poolschtr op ind bliiken meer eu meer zeer gebrekkig en onvolle lig te ZjU gevvect Want hoenel de nadere berigten van geene belan i jke fei en gewagen sehiji t het ontwijfelbaar d it het o r ler geen inb tot een kiemen krinj beperkt is mairzich verder he f i t eiiipid bepaaldelijk naar Lithauea en Volhyuie Overd lus lm cide berigtei werden de oproerlingeu uiteen gcj i ver en en de rust ersteld maar zij schijnen zich teken te her u gen en hier en diar met zonder voordeel den stijl voort te zotten Men vetg te ook niet dat de berigten t A nu bijua alleen van Je russische zijde komen En toch k m men niet vernachten dat de e wanhopige poging eenijf rt iiltiit ten goede voor het ongelukkige pof lsche volk zal op ven n zij zd bet lot des volks verergeren en hoe welgezind de ru iaehe keizer ook ove igens moge zijn de omstandigheden zullen 1 em dongen krachtig en gestreng te zijn tot herstel v u u cag zijner regering Het eenig goede dat uit de e treiiige beweging voortspruit bestaat f rm dat Rusland z ch g h irsboomd ziet in zijne heersefazu jtige plannen in het oobten terwijl het vooreeist de handen vol zal hebhen met het dempen der poüische noehngen Pruisen heelt inwendig bezwaar genoeg om ich meer met zijne naburen m te lalen dan de zorg voor e en vei i lieid in zijne poolsche provinciën cischt De koning vv £ eri het adres van antwoord persoonlijk te ontvangen en selijnt l ind voor bet gevaar dat hem bedreigt bij de mannelijke eu ts lar dige houding zgner venegenwoordigers die n et m en ovci ingebeelde grieven maar met bet mees e regt de li udl ivii vragen van oiibe nislbare eonslitutionele rcgten Zij bef c leu beter weg dm de Iigtzinnige Fransehen die niet alleen ootmoedig den iieiy buigen onder het ijzeien juk miai iJi daaicnboven nog verlagen tot de laaghartige toejuiching eener begmsellooze en overmoedige staatkunde Prins Napoleoi z ecg lu den senaat eu al wat hij walgde was zjne sten te t houden aan de onwaardige vleitaal De rieksche koning is nog altijd te zoeken Saten Cjbuis wordt iivg altjd genoemd hij wil andere voorwaarden steden eu aïwi ïselend meent men dat hij weigeren eu toeslaan zal le Athene ii men hem gunstig en Engeland bevee t hem daar a in Advertenliehlad Onislrelten Dl i ij dci Vditrtciiicn aL ent II K m t iiiW r i ji tgtl b ü Lit ei 11 1 1 Ü 1 J I 1 LU i U I t u ül t Lt tei b o dtQ biUü J I 1 1 zoodat mcii welligt koineu zjl to de leriiezmg vi algemeen geicliten en vrij i luigeii vor In Vmeriki begint me i de kvve e mc r i t het vv puuL te le flounen Het behe l oer = lav nij v i og u vin dei op tmd der ukleljken lU c de rn m I et t mg vvi ig doel van de j t h 1 liMg i Ci nooiJelpr eu j vci dg II en uat oi s mi i teri Wi ij 1 oaJer bare E ld eu 1 1 zal ec el 1 1 L m gen 5 igeu in de aai vul 1 van het kbenoemde inuiistei v 11 kolom u h inzijt u iii ie uelaig teiluig i videren he u 11 h j de 1 moed L moe jeiijke on tinduheden ele enemen II i l 1 iiitt v len stam ol n 1 lainei ujjer be vv i u fz e 1 lei mi u vol iienjcii i u u vjüin i Öiutcnhiiu Londen i 1 Vin den mjvur iti gehou leii nin let duLi oui f ie l i 11 vv iriu het pii lu t il vvoi l n vc gen m f e wcl bei ieiciJe bic u tvo lii d 1 1 111 K Li U V 11 1 o tubiai vvij j ouden ouden a 11 II u V heeft de eii reibeheol t leren Jtr Ji 1 trouw h 1 1 tn v trv a tte Kil irtiioe i gepjm il Il rv e OU Icijl evü 11 gm=eleu i u i v cieu 1 een nu 1 beuïf u t Iiio J II V 11 tl lil d e vv iici u Ct 1 rine ie h 11 e e e ilieid i i é u t 1 11 d en n ir de 1 ustbL v en üe ir i ivor ei V iwas lil ukel k e u gehjoi gegeven luer i i e 1 aan v 1 laii re m vaa mi le Ue r en I en oor eeii pur 1 ag is te de er tede eene het licht ve sehtuen iv nu de gewigtige kitoenk een bij on Lr i 11 Ipuut v or It oe chou d Ni gedeeld dit g iijk beken 1 i verre ez he ro d i den bci oodi len voouiad kut u alhier woi U vl ut