Goudsche Courant, donderdag 26 februari 1863

een doeu Aanvoer sedert eergisler M 1010 qr inl en 6580 qr vr Tarwe 520 qr inl en 3220 qr vr Gerst 3G0 qr inl en 4G30 qr vr Haver 630 zakk en 8710 vtjs Meel 19 Februarij Ann de veemarkt van heden werden aangeboden 730 Runderen 157 Kalvcicu 3240 Sch tpen eu 150 Varkens Voor beste runderei werd 5 voor d kalviren 5 10 voor d schapen 6 per steen beta ild 20 Februo ij Tarwe ouvenmderd Boter Fvieschc 126 Eui rlijke Stand GOUDA Geborf N is Fcbruaiij Kaatje ouuors J Trijbits en E Blok PieternLll ouders 3 de Juiig te G Louwcreüliurg 19 Hfudrika ouders ii de Joug eu II uu der Kiud Aülkoü a Johauuii Gcertruida ouders H Ilaverkatap en J M van der AVoM OvEELLD X 17 l ebruarij A S Wildschut 1 j V d 19 F Bron 6 UI J G IJssekceio 1 6 lu GznvwD 18 Februarij W Stikker on C E Ypelaar OUDEWATER van 11 tot 17 Februarij 1863 Bevaiiex Tbeodora Dijus gcb au Ruiten z Marrigje van dtr Laar geb de Vos z OvEELfPEN Conjmerina Cornelia de Waal 7 w Corueiia van de Koore 42 j Gehuwd Jobannes de Mild met Maria Petroneila Agterberg WOEEDEX Bevallen 14 Februarij K van deu Eud gcb Yijfbuizen 2 19 E Demmers geb Seelen z Oaeeledes 14 February Hendricus Johannes Augustinus Zeij 18 d Frank de Haau ruiai 4 j Aaltje iLk 17 d Hermtna Gecrtruida Fredenka au Zijat ruim 25 j Donderdag 26 FetrsarU N 5 Smm m voor Gonda en i Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 6 ADVERTENTIEN niet voor afwijkende 20 c lager verkocht ikmaat t a ƒ 4 50 gestort ƒ 5 30 Zomer onveranderd zakmaat ƒ i a ƒ 4 S0 e5 ort 5 Spelt 10 o hoonrcr ƒ 2 30 ü S lO ILivcr rrn i iudend voor inl voeder ƒ 2 60 a ü 10 Dikke ƒ 3 ƒ i T l Taardeboonen 10 e lager ƒ Ga 6 50 Puivfboniu ii 7 a ƒ 7 50 AV en B Booiien weinig gevraagd i rcrifven 7 5 1 ii ƒ 9 50 Eiwicn ap 20 c lager bl kooksoorten ƒ 7 Mestinir iiocser ƒ 6 50 a ƒ 6 80 Witte ƒ 7 40 Boekneit Peel per 100 X S ƒ 175 Delft 19 Fcliniarij Bij vol luendeu aanvoer van granen ging eeu en ander slejiende van de hand Haver blijft gevraagd ï irne 9 a ƒ 9 0 Kogge ƒ 7a 7 40 Wintergerst ƒ 5 a 5 R0 Zoraergerst 5 ii 5 30 Korte Haver 3 K0 a ƒ 3 s0 lange Haver 2 50 a 3 Duiveboonen fT DO P irdeboonenV 6 50 Bruine Bvmen f8a 10 Vïitte Ernirn 7 5U a 7 60 Aan st ulsnaag gen ogen van 13 tot 19 februarij 1 i S en 91 i Boter te r en 31 50 X W Hooiooter 58 a ƒ 66 liet vierde 1 45 1 65 per X S Tei markt gebragt 2S0 mud aardappelen hoogste prijs 2 30 aag5tc ƒ 1 60 Deventer 20 Frbruarij lariie 50 a 10 Kogge i i j i S0 Boekweit 5 50i 6 Gerst 4 50 ü 5 25 Haier 3 a 3 75 Boter per 20 N S 1 s ƒ 23 l 25 511 2 = 5 17 a IS Zwoilë 20 l ebniarij Middelprijzen Tanve 9 Rogge iSlB ekwcit ii Cerst 4 d2 Aardappelen 1 4o Boter per X 1 12 20 X 5 27 Londen 17 Felmanj Bo er Friesche 124 a 126 Kampen en Zwolle lüii 116 K t is Edam 56 a60 en louda 42 a 4ï IS Febn r irai en Tanve weinig ter markt en de markt was ti op bijna vorige prijzen Gerst en Haver in CHOCOLADE De Ondergeteekenden Chocoladefabrie kaïiten te WE TZAAX hebben de eer ter kennis te brengen dat hunne CHOCOLADE op de jongste Internationale Tentoonstelling bekroond voorzien vau cachet en tilirioksinerk tegen raite rrij t r vcrkrijgl aar is te üocda bij de Heeren HEsS Sc C P VLASVELD J A VAX DtK STEUR A v vN VEEX D M GRCOTES Gebr A QUANT WijnsTS iAi te GoiDA heeft T eder ia zeer rijke keuze ontvangen eene groote fraaije Partij PHOTOGRAPHIF ALBUMS en LIJSTJES voor Visitekaartjes STGAREXK0KER3 PORTEMOXXAIES SIGAREXPIJPJES in me r dan 40 soorten Eene fraaije sortering STEEEOSCOOPPLAATJES van 8 15 25 40 50 cents tot zeer fijne Gekleurde en Transparante van 85 en 90 cents Ook is derer dagen wrder ontvangen de JanuarijAflevering van de GOEDKOOPE MÜZIJK waarvan de Prospectussen gratis te verkrijgen zijn ZÜTPHEMSCHE Schroefstoom boot Reederij Tot Vervoer van GOEDEREN en TEE ÏCSSCHEX ROTTERDAM en ZUTPHEM LAXGS ouda Amsterdam Kampen VVijlie Olst en Deventer in Directe Verbinding met ZWOlle EnSChedé en Almelo Zoniet dienst aanv 1 Maart 1863 v ROTTERDAM i Vi 1 Xvo ids ten 7 ure Van GOUDA Woensdag en Zaturdae smorg circa 6 ure n AMSTERDAM Vi d ig e Zitnrdig s i imidd 3 ure X i lere ini rmiiVn hij J A vax der SCHÜIJT Haringvliet Zuidzijde te r o lerdai e i b j de igeniea in bovengemelde Plaatsen I Van ZUTPHEN I Woensdag en Zaturdag s morgens ten 6 ure Van DEVENTER Woensdag eu Zaturdag s morg circa 9 nre Depdt in t groot en kleia van JOHAXX HOFF sehes MALZEX TRACT GtsmdheidsUer bij J C Van Vreuniingen Westhaven B 186 te GouD 1 Met inoegnp der clesch 50 Cents Bij Partij tot minderen prijs Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 20 Februarij Laagste koers Hoogste koirs 647i6 76 A6 i 78 997 8 0172 10S7 465 5378 5U 507 6 7ic 021 4 7 199 9 1 7 1997 103 51 6Ü 7io 31 OüVs 8078 8178 327 6 6578 3 78 Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koirs koers Ned w sch 27j 647 6 78 6 78 dito 5 76 6 dito 4 99 i6 9913 9917j Amcrt Sijnd 372 Handelm 47 O I Leening 4 Aand H Sp 47 d Eijnspw 47 België Rotti Snanje obl d buiten I i77i iü d binnenl P iv M obl R sl ui i i 90V 199 dO l J9 C ertl Jl a d 1 40 d rrie a V 1 I Sl w 5 Piiii en lb59 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 275 81 65 327 dOreuteAmst 5 di iiat 1S54 5 Mex obl851 3 Ter Bockdrukkerij van A BHINKMAX Dezs Couraal vc Thynt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de uïigr des avonds te voren De prys per drie maanden is 2 franco p pi at 5 De inzending der Advertentien kan geschieden tot dee morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 25 Februarij De poolscha opstand heeft in hooge mate de algemeene belangstelling gewekt en de den Polen allerwege gunstige gezindheden der dagbladen getuigen van den toenemenden invloed der vryzinnige beginselen die het onvervreemdbare regt huldigen eener diep rampz ilige natie uie nu bijna eeu eeuw geleden het slagtoffer werd der booze heerschzucht van gew tenlooze naburen Maar het is wel zeer de vraajr of die algemeene sympathie eene baud zal uitsteken om deu ondergang te voorkomen van het volk dat reeds meermalen met voorbeeldeloozcn heldenmoed gestreden heeft voor het herstel zijner zelfstandigheid In Engeland zal het niet ontbreken aan schoone redevoeringen en aandoenlijke betuigingen die echter niet door daden zullen bevestigd worden e al waren Fr nkrijk de handen niet gebonden door den langen duur en ds inspanning zijner mexicaansciie expeditie tou het toch ook niets meer ten beste hebben voor zijne poolsche vrienden dan groote woorden en ijdele manifestatien De eenige hoop der Polen op krachtige ondersteuning kan rusten op onverwaehtige gebeurtenissen hetzij in Rusland zelf waar de nabijzijnde invoering der emancipatie aanleiding kon geven tot oproerige benegingen hetzij on voorziene voorvallen in de aanj renzendp rijken Oostenrijk overigens ook min gunstig jegens Rusland gestemd schynt zich in zijne tegenvoord ige constitutionele rigting bijna te schamen over het aandeel dat het vroeger h d in de verdeeliug van Polen het wil onzijdig blijven en de Russen niet ondersteunen in hun verdelgen mits zijne poülsche onderdanen stil en rustig blijven en de hand niet uititeken naar den verboden boom der vrijheid Pruisen dat wil zeggen de pruisische regering want het volk b grijpt het geheel andoro heeft partij gekozen voor Rusland eu eene overeenkomst gesloten die het beginsel van noninterventie verloochent Dit gedn g wekt algemeene verontwaardiging en verontrust de mogendheden en me i verwacht dat Oostenrijk zich voegen zal bij Engeland Cu Frankrijk om ernstige vertoogen daartegen te doen in daarvan niet af te laten voor dat Polen weder door zijne bloeddorstige onderdrukkers tot rust is gebragt De tijdingen uit Griekenland luiden niet gunstig aan zich zelven overgelaten moeten de Grieken wel tot twist en partij Advertentieblad OinstrelieD j De prijs der Adverlentien an een tot les I regels met inbegrip vn het zegel is SO Cent oor j er ei daarboven 10 Cpnt i i ngew one letters worden bcrektod naar plaatsruimte schap vervallen de sporen vertoonea zich reeds zij beho ven een bekwaam en krachtig vorst om door veelzijdige ontnikkelir uit de vernedering opgebeurd te worden en met ecre de plaats te hern meu ouder de beschaafde vrlken die zij in vroeger eeuwen zoo luist rrijk innamen Turkije juicht in de bezwaren die zijnen ouven oerilijf ea vijand drukken Rusland dat gereed stond zich op nieuw te mengen in de oostersche verwikkelingen ziet zich gedwongen zijne troepen van dt turksche grenzen terug te roepen en zal in de eerstvolgende maanden niet bij magte zijn eeuigen invloed t oefenen op de daar hangende kv estien Zoo krijgen de Turken de handen wat ruimer hoewel zij i jg genoeg te doen hebben om de andere hoewel gunstigei r kiemde mogendheden van zich af te houden In de Donauv tendommen is eene partij die den nieuwbakken vorst wil verdringen eu zich cp den sultan beroept in Servië ducht men een nieuw conflict eu in Dalmatie vreest men voor een opruer en voorziet meu de overkomst van italiaansche benden Rustig mogen wij al die woelingen gadeslaan rederland viert feest wijdt alle krachten aan handel en nijverheid en spilt zijne schatten niet pan dwaze ondernemingen ma ir aan de ver ing zijuer handelswegen A je eu vtri hte iusiellingeii vjrzekeren ons het genot der edelste gaven lie v getuigt van liefde voor koning en vaderland en de r jl ieden des konings zijn edele en bekwame mauiieu die ii dtu gtest des tijds ontwikkeling en vooruitgang huldigen En toch bij dit alles is de gezigteinder beneveld de uitstekende voortreffelijkheid de gekeilde regtvaardiglieid vau den minister aan het hoofd des bestuurs geplaatst iclfs door tegenstanders gehuldigd nekt den nijd van kleine zielen eu den haat der onregtvaardiue eigenbaat werd hij een jaar geleden door de radeloosheid zijner beuijders en vijf ten als de eenige aangenezcn die de miskende n aardigheid der regering kon herstellen weldra vatte men weder moed en door zijn onmiskenbaar overivigt ia veelzijdigen aanval bedwongen bezig le men nogmaals het vroeger aangegrepen middel van leugenachtige insinuatie en hatelijke agitatie en nu bepaaldelijk ten aanzien der koloniale belangen en deze poging gelukte in zoo ver dat de vijanden van den vooruitgang reeds meenden te zegevieren Nederland is dank schuldig aan den nieuwen minister van koloniën die met zelfverloochenenden moed de napwjelijfc s ak aanvaardde om het vooroordeel en den laster tebcstpjden X De tweede kamer is na twee maanden rust weder bijeenga