Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1863

1863 n loi BoMerdaf 18 Maart GOÜDSCHE COUEAJÜPT De oiidergeteekendeu liun Ad minlstratie Kantoor den 15 dezer zullende openen Lebben de eer zith door dez a minzaamst aan te bevelen VAN HEEClCEEiiX Comp Kattenaingel Q n HO Atelier de Pliotographie De ondergeteekende heeft het genoegen bij üPze te berigten d it hij zicli aanbeveelt tot het maken an PHOTOGRAPHISCSBE PORTRETTEN in elke verlangd wordende s Otte fn orm VISITEKAARTEN L i N DSCHAIVEX enz te ilOORDKECUr l ij P KETEL welke tevens een SchUderSknecht cf Leerling vraii Uitgave van A BRINKMAN Lange fiendeweg v n Cl JICHT EN RHEUMATIEK LIJDERS Sedert jaren is bij ons de fabriek van BOSCH OL ARTIKELEN van de heercn L E LAIRITZ bekend en bepaaldelijk hebben wtj ons verzekerd dat de BOSCHWOL FABHIKaTEN en PRAEPARATEN k en van Jicht Rheumatiek zwakheid van Spieren en Zenuwen buitengewone uitwerking hebben gelaa Daar if hol vendi weten dat deze fabriek de eerste v n Dn tschland is en volgens een eigen en diep doordacht Systeem van haren vmder en t ch er den heer LAIRITZ werd opger gt zoo verklaren wij dat wij bovengenoemde Boschwol Tabrtkatcn e Hne ralen als de een ge echt erkennen en alleen rf op den duur aanbevelen terwijl ij tevens een ieder op voorkomead namaak opmerkzaam maken kunnende het beroep op gunstio resiüfaten tot ln v rro i k i i T u De hebren LAIRITZ hebben hun FABRICAAT en PRAEPARAAT ook in verscltiUende Landen aan het Geneesknn lii sdcrzoek onderworpen Van allen o itvinïen zij de grootste lofbetniain en in Z it u 1 l J ï WPLOMK en Franknjk bekroonde hen met de BRONZE X MEDAILLE J EERE ptereu omflig aeme ie zanien au i enis enz aiies oreeiier omschreven in on7p Ttmol x L de onderstaande Depots vaU dO aUoeU OChte BoschwOl ProdUCten v rkrFgblar f g Harlingen K W Leeksma Leydcu N J Sanders Gz Nijkerk wed F Koelman Nijmegen W J Willemse Oldenzaal F Kreymborg Rotterdam H v d V ooren Schiedam Jac Joh Exjer Jlg Aanvraag om DEPOT franco aan bet Centraal Hoofddeoêt voor N Url n i i rV itttem Te GOUDA aUeen verkrijgbaar bij Mejufvronw J g HOES Bevallen iin eene Dochter H E XiK ZAKTN gelici de echtgenoot van EautrtcM J C MULLEjl li Maart JSSS C A E C I L I A SOIREE MUSICAI E op Maandag den 23 Maart des Avond i te i 7 ure D TERPSTKA Heer AFBRAAK Voor Afbraak uit ile hand TE KOOP tot den beganen grond Eeo Steeiien Rorenmolcn net houten kap welke tot uit Maart nog in voüi erk sU arde te Goi fe dezel e is te aauvaarien 1 ApiÜ e k alsmede Twee Woonhuizen ttoaude cp zijde en achter den molen Dez £ Panden zijn if onderlijk f gecombineerd naar verkiezing te koop en te aanvaarden op 1 Juni e k Te bevragen bij den Heer F v iN BOVENE Goudeu 2i t r K ishouder Hoogslraiit te ïoida Expositie Kunstkronijk ten hujee van de Boekhandelaars J van BENTUM Zoon te GOUDA Tot de b zigtiging der PRACHTIGE Amsterdam wed W d Hulst H H Üloth Apoth ArnheJD Gebr v d Heuvel A3 en W P Bertram Bolsward J Bom Bommel A G Huijskes Sred H Sprepg rs Dieren E ter Haar Doesborgh A Schanrs Garinchcm J K VV Kehrer Gouda Mej J G Hoes Grave A F G van Dieren Groenio J H Huyskes s H ge Iserief St Zonen Ter Boekdrukker v d A BEINKMAN Uiden Mp t 1863 A W YTHOPP Openbare Verkoopingen In het Hm = Wijk K N 237 aan de rEl ERSÏR iAT te GOUUA op DingSdag den 17 Maart ISCS des toormiddags ten 9 uie VAX eene aanzienlljlic partij Manufacturen bestaande in Zwarte en gekleurde Such Engelsche en Fransche voor Zomer pn Winter geschikte Brbel ittfftn Hatiit df J ultte Zirarte Zijde geschiet voor Dameskifedjcs Mii ieii linten ei nige stukken Brabandieh J uiiitn en Dtags ie vo en te be igli ren In het REG THUIS te BERKEX jroVDE op Vrijdag ilcn 30 Maart Ibijy des Voonniddags ten 10 ure V4N Een Huis tn Erf alsmeJt fenige perceelcn BOUWland te Beryambnc i een Huis en Erf til mede eenige pcrceelen Hooi en Bouwland te l erkenirondc en een HuiS en Erf te Ouderkerk aji Wnel En ten Sterfhuize van H van REE aa de RZEUh LJKSCRE BRVG te Reeuwijk op Vrijdag den 27 Maart 1863 des Voormiddags ten 9 ur AN EENEN INBOEDEL bestaande in Meubelen en Hulsraad Bidden en Beddengoed Koper Tin For celein Glas en Aardere k EN D 4 AHNA N een perceel BOSChland gelegen op het blok j Gravenhroek te Reeuwijk jSneek Gez M H Hoekstra ITiel ft F Stiejhout iVlissingen J C Jansen Wageningen F Dierkes Winschoten W Groeneveld ZaanJam B Woerdeman Zutphen H van Eek Xadere inlichtingen zijn te bekomen ten anto van den Notaris W J FORTUIJX DROOGLEEVER te Gouda en voor fiouda en Deze Coiirnnt vPTsrhijnt de üonderdatrs en Zondags In de t ld fjtNchiedl de uitjravc des a onds te Overzigt GOUDA 17 ilaart Uit alle oorden van Europa begeven zich de Polen naar het oude vaderland w het verdrukte volk nrj naals eeue poging ivaagt om het ij 3ren juk der russisohe heersciappij af te schudden Zelfs een pniisisch afgevaardigde uit Posen verlaat zijn post om officier te worden onder Langiew icz De e wapenbroeder van Garibaldi die vroeger op Sicilië voor Italie s vrijheid streed is tot dictator geproclameerd en geniet de eer dat Rusland een prooien prijs op zijn hoofd he ft gesteld De Russen omringen hem mat hunne ovcrmagt en pogen hem te noodzaken tot een ernstig gevecht ff hem over de gallicische grenzen te dringen De berigtea van het oorlogstooneel blijven verward en onzeker de grootvorst Constantijn begeeft zich daarheen om werkdadig deel aan den strijd ie nemen De opstand is voor zoo eeI men uit de dikwerf tegenstrijdige berigten kan opmaken over eene groote tiitgestrektheid verspreid en onder andereu in Po loüe uitgebroken dat sedert lang niet meer tot Polen gere cend wordt en waarvan men uit Bar ineidt dat eenige duizend insurgen en zijn bijeenge omen Intusschen beraad lagen de mogendheJen sclierinen met nota s en komen uit onderling wantrouwen tot geene zameiiwerking Het eenig resultaat schijnt dat de jciaamde pmisische over eenkomst onuitgevoerd bl jft M ar van Rusland is met woorden niets te verkrijgen Algcmcener dan ooit is de overtuiging gevestigd dat RusianJ den opstand heeft uitgelokt door ononregtvaardige en wrceje maatregelen en nu kan de onregtvaardiae en wreede oviilicerscher niets toegeven voor dat de ongelnkkii2 e si iiTiol t tii geinoord Jn Wat zullen sicrü ke en treilende reJevoennaen in Engeland en Ermkrijk b iten aan liet rampspoedige Polen zoolang geene daden op w oorden voltrrn De Grieken worstelen met een gelicel ander bezwaar vlug en gemakkelijk zijn zij ontslagen van een dwa en en nutteloo7p 1 koning en nu geven zij zich ongehoorde moeite om eene t r ven te inden van wien zij niet weten of hij iets beter zijn Zj hebben de zaak nu commissoriaal gemaakt en wachien op het rapport Intusschen blijft raen elders voor de Grieken zoeken en kiezen ill Engeland wil men een deenschen prins voorstellen anderen noemen prins Oscar van Zweden Wilhelm van Baden Advertentieblad Omstrelten De pnjs der Ad ertentien n eén tot zes regels met inbegrip vau het zegel is 80 Cent Toor eiken regel daarboven 10 Cent Huit engew oue letters v orden bereLend laar plaatsruimte en sommigen zelfs den hertog van Aumale Treurige bemoeijingen die geene goede uitkomst voorspellen In de Donau vorstendommen heeft prins Couza de afgevaardigden met eene schampere teregtwijzing naar huis gezonden In Pruisen is het nog zoo ver niet maar het vooruitzigt op overeenstemming waarlijk niet groot Eindelijk moet het tot beslissing komen en ds regering toegeven am regtmatige eischen of den onwil des volks met open geweld zoo mogelijk onderdrukken Men behoeft waarlijk niet zwartgallig te zijn om den staatkundigen toestand met zekeren schroom gade te slaan Hoeveel brandstof is aan alle kanten aanwezig en hoe weinig is er Dcodig cm een vuur te ontsteken dat al het bestainde met vernieling bedreigt Hoe gering is de hoop dat de magtigen zjcli vereeuigen i ulieu tot het beschermen der verdrukten Meer goedi mag men verwachten van de moejelijkheden en bezwaren die Frankrijk eu Oostcu ijk beletten om zich vrij te ben egen ter ijl Engeland de gevolgen di cht van den stilst in J van den handel laar men vergete niet dat de vrede die op deze eigen batige bereke iingeu rust gekotjt wordt door de opoffering van he regt en de vrijheid der volken Xa langdurige discu oie is het wetsontwerp tot regeling vanhet middelbaar onderwies met geringe wijziging bij eene meerderheid van 40 tegen 25 stemmen door onze vertegenwoordigersaangenomen Hartelijk verblijden wij ons in de vaststellingdezer belangrijke en lang gewenschte aangelegenhtid Deze netvoorziet in eeue dringende Lng gevoelde behoefte Alle bevoegde beoordeelaars bicmmen overeen in de erkentenis vande voortreffelijkheid d zer regeling en de verdediging van ditontwerp getuigde op nieuw van de groote begaafdheid vanon eii minister an binnenlandsche zaken De naauwgezeitf euspoedige uitvoering dezer wet lan van onberekenbaren invloedzijn op de bevordering der voiksbeschaving en ter ontwikkelingonzer nijverheid Niemand zal echter dwaas genoeg zjja omte nicenen dat deze regeling in allen deele onberispelijk i = deondervinding zal leemten en gebreken aanwijzen wier verbetering aan later tijd bevolen is en er zijn in den ioup der discussien a mmerkingeu gemaikt ie bij de uitvuermtr der wette pas gebragt kunnen worden nic r r bezwarvii tegen hetgeheel der wet opgeworpen naren onbeduidend f n de hevigestrijd over de rangschikking der latijnsche scholen is minstensnutteloos te noemen AVij beioven ons veel goeds van heL ii zigt op de gewijzigde herstelling der zuiver latijusche Kholenen op de hervorming der gebrekkige tweede afdeelj6gen Ta de gymnasia in hoogere burgerscholen ï