Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1863

1863 SCHOONHOVEN Ingeschreven vau 6 tot 13 Maart 1SG3 A Verlieij met Zondag Il Maart Burgerlijke Stand iV GOUDA 1 M STt Heiiriette Philippina Slai a ouders H P Rcn d J r M ria Tol a a o tos U de Jong en M t pru t r ank OU er F au Oudslmoni cu C Blok K S beffers en A M Mouné 17 Johannes Alou 1 A Pon ioeu eu A StboonaenvocrJ Sara bopma ouders GI T1 0VV D J A Greeve uct 7 L Cortcidiaeh S 51 an der Ree C GOÜDSCHE COURANT WOKRDEN C Maart an de Vrino geb Jlook geb lVrou er d 9 A Smaling pb Mook d OvtHLtULS 8 Jlaar Marnne Pels ruim = J VO I u eu 39 j eehteen van A Tan Dijk Ue mjl tje föT éd ai H Spruit 11 Cornells Sehuijknbuig 3 van C J Smits ADVERTENTIEN Uitgave van A Lange Tiendeiceg L X Pon ioeu eu A Stboonder ocrd Sara Sopu a oud n L Korver 1 Mafl t EnnueD huisvr van li J C Muller Ü m 13 4 4s m 14 I Bosman ed P A G W Vr esi ijk vau der Speld 7 BeV 1I I E 16 Maria A P He i 1 J II d J J 6 3 16 STÖÖMBlOT OUDEWATER Meiiwe Scliroef Stoorabootdienst tot vervoer van Gtoedereu en Passagiers tusschen OUDEWATER GOUDA BOTTEBDAM en UTBECHT en alle aan den Yssel daartusschen gelegen Plaatsen AFVAART Van OUDEWATER naar EOTTESDAM Maandag en Dingsdüg s morgens 5 uur J ias ROTTEUHAM OUDEWATER Maand Dingsd Vrijdag s midd 2 OUnE TER UTBECHT Woensdag eu Zalurdag s morgens 5 UTRECHT OUDEWATER smiil higs 2 Ligplaats te OvJeicater bij kapitein K B de WIvERT Boüerdam Harincviiet bij de agenten KOOPMAN WIDENBURG UtreM Rijnkade van 1 tot 2 uur buiteu de Tolsteeg bari ière bij den Agent G TEÏllNBURG Gouda Öo5 i ade bij Jb DE KOSTER HOOFD DEPOT voor NEDERLAND M J C HAM Utrecht WALDWOLL WAAREN FABRIK TON H SCHMIDT C Eemda Thuringerwoud EE MEUW BEWIJS dat door het gebruik van onze BOSCHWOL PEODUCTEN alle Jichtige en Eheiimatische aaiuloeningfn binnen korten tijd volkomen genezen worden moge onderstaand ATTEST van een bekend ieneesheer dienen SccVrt jaren leed k aan hevige oorpijn alle aanwending van Allopatischc Homa opatisclie en Hydropatisohe ir iddelcn waren vergeefseh ik hoorde van deWaldwohvatten en Dennen olie uit de fabriek van de Heeren SCHMIDT h CTeel goeds tielke middeleu ik ook uii t onbeproefd vilde laten en waardoor ikonmiddellijk herstelling ondervond Ik kan di s niet nalaten alle lijders genoemdemiddelen aan te beveleu cu de lleeren SCMIDT C mijnen opregtsten danktoe te brengen gel liuBENACH LiiitiiJiunj D van het Reserve Pionir Comp De Echte ANTl EHEUMATISCHE WALDAVOE IVATTEN doortrokken met Dennen olie ii 23 t u 30 Cents het pakje cji DENNEN OLIE a 35 eu 70 Cents het tlechjc btueveus versehilleude Eabriekaten eu PrnL p irafen alsmede ook Kiel ernaalden Extriiot Bonbons voor Hoest en Borstaaiidocniugen alles geneeskunuig inderzoeht en beproefd als Behoed en Hulpmiddel tegen Jicht en Rheiimatiek breeder omschreven in onze Brochures nelke gralis aan de onderstaande Dc püls Tan de ALLEEN ECHTE SCHMIDT SCHE BOSCHWOL PRODUCTEX zijn crkr Jgb iar voor GOl DA alleenlijk verkrijgbaar bij Mej de Wed BOSMAN verder te Breukeleu J Maanderen Rotterdam Wed P de Koster Harmeien W G Kurvers Viaiien B W de Gr i if Oudewater A Buijs j Woerden C G L Ruiten en verdei e Depots vermeld op de gebruiksaaaMij ii gcn Aanvraag om DEPOT Fjianco bij M J C HAM VtrecU G E Verklei G ijsje van Stam min j eelilgcu IW Staats Lotcrij Ten Kantore van J H Van LEENT te fioUD i alwaar in de Eerste Klasse is rctrokken op N 2992 de prijs van 20 000 Gld in de Derde Klasse op N 15545 de prijs van 25 000 Gld is heden in de VIERDE KLASSE weder geval en op N 4375 de prijs van 25 000 Gld Devies Dc Bom Komt telkens weerom GOuDA 17 Maart lS ia Bij OLDENZEEL Boekhandelaar te HoxTËRDAM wordt uitgegeven Eeu Bundeltje KOMISCHE POÊZY voir VOOrdragt getiteld Hanenpootjes DOOK J R Ie REGT Prijs in Geprest Linnen B md verguld op snede ƒ 1 30 In alle Boekwinkels te bekomen Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdas 17 Maarl Luag te liüocstft Gebleven pCt koers koerö koe Ned w scL 21 2 i Vis 031 dito 3 ï Vl6 i s 7 dito 4 Ü J 8 jy Vis yy s Amort Sijnd 31 2 Haudelm 4Vj lilVs 0 1 Leening 4 Aand H Sp 41 0 d Rijnspw 41 2 België Rotts 2I 2 Spanje obl 2 4 Vs diJ buitenl 3 53Vi 531 2 33V d biuiiail 3 + iJ 6 49 = P rtugai old 3 4t a 4 Vic 4C5 Rüsl obl H 5 lülVs löi Vi ltHS d 1 2 3S1 5 CertlSyiy33 5 d 1 40 4 1 d 5 = serie 5 N ï d serie 5 üi s 90 ic olgef Sjiw 5 ISi slj lü Puiiseu Iböü 5 10 1 Oust liijGoll 5 dito 4 dito Mctall 5 Cu s liO Ii0 l i dito dito 27 3UVs 1 3U Vio dfrenteAmst 5 M j 1 Sl siVi do uat lS U 5 ö j io i C3 Vi SVlC iMex oblSöl 3 3 1 o7 30 s Ter Boekdi ukkcrij van i i IiI MA Nieuws eü voor londa en Weze rouraut verschijnt des DonderJags en Zooiiags Jn de Stad fresrhiedt de uit ave des avonds te voren De prijs per drie maanden is franco p post 2 25 Do iizeudiug der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Voortaan zal in deze courant opgave geschieden vanden afloop der verkoopingen van vaste goederen die vroegergeannonceerd waren voor zooveel de verkoopers dit gelievenmede te deelen Reu öuttcnlantï Londen 18 Mixart De Morning Post bevat een artikel waarin betoogd vordt dat keizer Napoleon en lord Palmerston den vrede met Rusland wenscheu in stuud te houden maar dat de openbare meening hen wel tot den oorlog zoude kansea dwingen Het blad raadt keizer Alexander aan om le raadslieden te wantrouwen die tot hem zeggen even als zij tot zijn vader gezegd hebben dat Frankrijk en Engeland niet gezamentlijk zullen handelen Uit New Tork meldt men van den 7 maart Het congres in Kentuokv heeft het voorstel tot de bijeeuroeping der nationale conventie ter overweging van den loestand des lands aangenomen Bij Springfield in Tennessee heeft tusschen de noordelijken en zuidelijken een veldslag plaats gehad die een geheelen dag duurde met het gevolg dat de no rdelijken de nederlaa leden terwijl nagenoeg hunne geheele inüxutcrie gevangen genomen jf verslagen werd Parijs 18 Maart In den senaat zijn heden de discussien over de petitien ter gunste van Polen voortgezet Nadat de heer Laroche lacquelein zich voor de conclusie van het rapport hao verklaard op gronden die daarna door graaf Walewski werdei bestreden n im prins Napoleon het woord om de conclusie van het rapport te bestrijden De openbare meening zegt de prins zal iu het overgaan tot de orde van den dag veel minder sympathie voor Polen zien dan in het renvoyeren aan het gouvernement Het eenvoudig renvoyeren zonder stormachtige discussien zou het vertrouwen vin den senaat in de wijsheid des keizers hebben aangetoond en Frankrijk tegenover den vreemdeliug als in de poolsche kwestie itiuig met zijne regering verbonden hebben voorgesteld Van de traetateu van 1815 moet men slechts spr ken om ze te verwenschen De opstand in Polen is gercgtvaardigd dooide ligtiug die eene ware verbanning in m issa is afhangende van de willekeur der politie De prins somt de barbaarsche maatregelen vau de russische rege iug op eu vraagt of de regering des keizers niet hetzelfde moet doen wat vroegere gouvernementen voor Polei hebben gedaan Verder gaat de pniis de houding na van d verschillende mogendheden hij gel ioft dat Rusland getracht heeft Frankrijk met Engeland in ounii i e brengen ten einde i a het oosten de vrije hand te hebben eu dat het eene conventie juet Pruisen wilde sluiten om zijne troepen ter bcichikking te hebben tegen de vrijverklaarde lijfeigenen De houding van Oostenrijk kan verwonderiuï baren maar bevredigt den redenaar De prins doet verder de algemeenheid van de poolsche beweging uitkomen mannen van alle rangen van de meest Terschillende denkbeelden tot zelfs een aartsbisschop nemen AdverleRliebiad Oraslreken BRINKMAN D n 61 j De prijs der Advet ten tien van ei u tot ze I regels met inbegrip van het zegel is SU Lent voor j eiken regel daarboven Hl Cent B uit enge w üue letteT 3 ur en berekend uaa plaatsruimte deel aan den opstand Tégenover zulk een toestand zou het te betreuren zijn wanneer men ar de Polen gee i anderen raad dan dien van onderwerping koi geven Stemt men voor het overgaan tot de orde van den dag dan stemt ineu tegen het nationale gevoel van Frankrijk De omstindighetlea zijn gunstiger dan ooit De keizer is in de kracht vau zijn leven ons prestige naar buiten is groot de binnenlaadsche toestand rust op hechten grondslag het oogenblik is gekomen om te handelen zoo eindigt do prins terwijl hij de hoop ie kennen geeft dat de senaat niet tot de orde van den dag zal overgaan Dc heer Biilault verzocht den senaat om de discussie tot niortïeu te verdagen ten einde de reg uig gelegeuheid te geven om te antwoorden op vele onvoorzigtige wooxUeu die ges ji zijp 19 Maart Wat de zitting van den senaat beti heeftde heer Tourangin uitgelegd waarom de commissie beeft voorgesteld tot de orde van dea dag over te gaan Alstoen vattede heer Biilault het woord op Hij betreurde dat er oordengesproken zijn geschikt om de zaak van Polen e benadeeienen de taak van het gouïernement te bemoeijelijken De sympathie van Frankrijk voor Polen is niet nieuw zejde hij zijheeft haren grond in roemrijke herinneringt u in dc gevoelens welke het eeuwen heugende lijden van dit heldhiftig volk inboezemt Hij verklaarde niets terug te nemeu vau de woorden op eene andere pl tats gesprokeu de zaak der i olen is nietvergeten maar de tegenwoordige opstand k u alleen nieuwerampen over dit land brengen het is niet goed uiet nuttig niet menschelijk dien aan te moedigen De fr usclit regeringblijft bij die meening Hij brengt in herinueriug de politiek door vroegere regeringen gevolgd veel woorden weinig daden dat is gevaarlijk voor Polen verbittert de souvcremeu en isin het algemeen nutteloos Voorts constateert hij d it zich over ilde wensch naar vrijheid openb iart hetgeen de mogendliedeumeer toegankelijk maakt voor de stemmen die zi h ter gunstevau Polen verhetfeu ook h eft Rusland op de mededeelt genvan Frankrijk in welwilleudc bewoordingen concession eu amnestie in uitzigt gesteld Het oude wautromieu van Europaten opzigte van Frankrijk bestaat niet meer de staa t aue ende handelwijs des kei ers hebben dit voor altijd uit en weggeruimd De vreemde mogendheden zien in dat de vredelievende eu liberale staatkunde aan alle behoefte beantwoordt Indien het lot van Polen door een congres ger eld moet worden dan zal Frankrijks stem daarop zeker worden gehoord Hij besluit met het voorstel om over te gaan tot de orde vanden dag hetgeen behelst dat men alle vertrouwen stelt iü dewijsheid des keizers Na deze rede die met talrijke blijken van goedkeuring werd begroet werd de orde van den dag aangenomen met 10i5 tegen 17 stemmen Brieven van Vera Cruz melden dnt generaal Forey iueeue proclamatie den aanstaat den aanval op Pueula heeft aangekondigd In die proclamatie herhaalt hij de belofte aan deMexicanen dat ze vrij zullen zijn in de keus van htyju iestuijr terwijl hij er bijvoegt dat hd Fransehe leger lan enoeg 0 Mexico zal blijven om de regering te ouders ïnen flp den weg van vooruitgang i