Goudsche Courant, zondag 19 april 1863

1S03 Zondag 19 April n 11 o GOUDSCHE COURAJÜTT Uitgave van A BRINK MAN Laut e Tiendewegy D xi Gl ADVERTENTIEN J M van Minden TAXDMEESTEK berigt aan zijne geeerde Abonne s en Begunstigers dat hij Donderdag 23 April a s weder zal zijn te eonsulteren Openbare Verlioopingen Op Vrijdag 17 April 1S63 ten 9 ure te OVKOOP ten huize van Kl ias VAN Dam Oiu COütant geld van 21 KALFKOEUEX 4 VAKE KOEIJEN 2 KUISl INKEX en 1 aftands EUINPAAHD Voorts eei BOEKENWAGEN PKAAM SCHOUW BOUW en MELKGEREEDSCIIAPPEN MEUBELEN enz En op Maandag 27 April isüs ten 9 ure te IJSGE RUWE IFEIBE ten huize van D Hoüc f kvorst op dag tot F November ISGS van 27 KALFKOEIJEX 3 GUISTE KOEIJF N 5 I IXKEX 1 vijfjarig bruin bles MEKEIEPAAKD 3 ZEUGEN en 9 BIGGEN A oorts een KAPWAGEN een BLOKWAGEN twee engelsche KAASPERSEN HOOI BOUW en MELKGEKEEDSCHAPPEN en MEUBELEN Informatien ten kantore van den Notaris MONÏl i te C rin itn ffeütr laten le acht zij het tan leezentlljk belang dat ie tlg metne opmtrk aa iheiJ op dit punt genstigd Uij t moral met hut oog op de rrgcUag van het middelliaar onderwijs Gemengde Berlgten De tnrk=rhc sultan heeft te Alexandne aan de huofden der godsdienstvce cprpo itie an Joden Door bet springen en ontploiTen an een vat petroleum is te Dordrecht brand ont taan in een paient oliefabriek die gtlukhig spoedig gebluscht is iet de derde dochter Hekua maar de iii ide I oui a van koningin Victoria wordt uitieluuvehjkt aau den verkoren koning ran Griekenland lfn De griek ehe nationale erL dering heelt weder raoitcn afzien van hetLractemcnt dat zij zich zeUe b id tot gekgd In illisi3 een oliebronontdekt namthjk te Blacna in Munmonthshirc Door den zaehtenwinter dneht nitn in Amerika een ij nood e York en Boston verhandelen laarlijka mmsltns 400 000 ton De kruidenier die te Amsterdampeper met nietl rerraencd had moet 45 dagen ge angen zitten en f 25 boete betalen Ktn Engel chman W Hob on heelt als persooulijk eirendom uagekiten eene waarde an nagenoeg 3 ü0ti uUO ongerekendde tle la te oederen De aartsbisschop Ihighes te ew Yo k beeftaan de conini ie loor de bela tinc bet gewigt van zijn zilverwerk aauregevPïi op l t40 oneen lfi Groot Oosten zal weldra in Frankrijk ooreene bociété d utilité publique jrklaard v oideu en alzoo geheel in de magtder regering komen T t Tokn hethlen geen gev igt aan de amnestieTan den keizer n Rmland lazzini is bezig eene expeditie tegenVenetië vnor te bereiden De keizerlijke prins te Parijs leert dansen Vit T o zijn cdert 7 nov 11 weder i 9r 7 000 frs als pieter pcnoine naar Rome gezonden De nijverheidstentoonstelliug te Konstantïnopel is treheel rai lukt geen kijkers en geen koopers wel dieven wantmen heeft ten diamam au den sultan gestolen ter waarde van vijftienmillioen rin u tlotilde gaat met haar man mede naar Egxpie De kolenont iiiuii op BoT ieo i aïo goed aU oul De giieksche lepuidiit i cp 7i nr T rv jif hagr i üu de 50 man uaagsche oranjegarde die iu novtmbcr l lo naar Woerden trok leven nog slechts debh Ha elaar b eu Bebr 1 jaar und Voorspoedii b alleu vaa eeu Zoon C M CAELIEF OXNET GouDi 11 Apri I mJC EülAUD MEIJER M anufacturen IN Mode Artikelen heeft de eer zijnen Bepinstigers te berigten Ju bij hem oiilvangen is oen FRAAI en SMAAKVOL Assortiment fan de nie s c MAJMTELS MAN TILLE3 CHaLES KLEEDJESSTOFFEN ZWARTE ZIJDEN Q verJere APiTIKF LEX tot het vak belioorf n e BEWEIDIAG van t EE DIJKGRAAF en IIOOFDINGELAX r EN v ui lip yiEVJU lXD onder de Gemeen e Grarvandt yiillen als vori e jaren VEEBEWEIDING aannemen van af 1 Mei tot 31 October 1863 zoo het fcheele als h ilve Saison ais per week Vütiiens tarief op franco aanvrage te bekoi eu ten kantore van il J F A LEESBERG Notaris te GRA Kantongeregt te Grouda Door het kantongeregt alhier zijn op 8 Apnl jl veroordeeid B P in eeue geldboete van ƒ 3 ter ztike van het latenloopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond F V d K in twee geldboeten een van ƒ 3 en een van J 6 ve2 ens het zich vertoouen in een kennelijken staat vati dronkenschap op de publieke straat te Moordrecht eu het moedwillig toebreuf en van schade aan eens anders voerend eigendom Dezelfde in eene gehlboete van ƒ lO bij wanbetaling gevangenisstraf vau drie dagen ter zake van het in gesloten jagttijd puging doen om wild op te sporen en te doodeii zonder consent C v d W in eene geldboete van ƒ 2 bij wanbetaling eendag gp angenis3traf wegens het ter keuring aanbieden vai vleesch dat kentieiijk ongezond was J V d P in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het harder dan stapvoets rijden over het bestrate gedeelte van den kerkweg te ZuidWaddiuxveeu H K in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het zich vertoonen in eenen kennelijken staat van dronkenschap op de openb straat te Moordrecht Eu ai de veroordeelden bovendien solidair in de kosten Burgerlijke Stand GOUDA Bt VALLEN 9 April Maria ouders J C Looijaard en E Ouwel 10 Piettr ouders J de Jong en S Dubbel Johannes ouders S d Vet eu J Hoot Sophia Maria ouders A au Liorop eu A M vauDnijn Hendrik Jacobu ouders II J Bak en N Alblas Johaniiajouders A Blok en J Jongkoeu 11 Franeiscus Josephus ouders WFurrer en H M J truijf Willem ouders W Boot en C Lokum Ilendncus Benjamin ouders H M Cailier en C M Gonuet Didcnka Geertrnida Adriaua ouders C Kerkhof en P A ïloUüos 2 Jan ouders G II de Peer en W Danens 13 Adriaua oudersP Laurier en M Kettner ilaria Elizabeth ouders G V AXestermanen C Oo terwijk Johannes ouders H Blok en B de Giuil 0 tKJ u i 10 April C Verdel 4 w P Scbolenaar 78 j 11 P SCHOONHOVEN Ingeschreven vau 3 tot 10 April 1SC3 Gt BOKFN Pietcmelii Geertrnida ouders C vau der Goor en G Straver Pifter ouders C S van der bluis en J van Vliet Pieternella ouders C Vermeij en T Lonimerdc Omhihhn 11 M Klip 3 m Prijzen der Effcctciu AMSTERDAM Dingsdag 14 April I aapte Hoogste Geblevc Ct koers koers kücrs Ned w sch S iB S3 s C dito 3 71 lo dito 4 993 ööVic Amort Sijnd S o 93 h Handelm 4V 1471 2 O I Leen ing 4 99 Aand H Sp 4Vo d Rijnspw 4V België Rotte 2 57 Spanje obl 2 47 47Vi6 TVi dO buitenl 3 52l i 53 dO binneul 3 50 50V 6 50V Portugal obl 3 4 V4 4i 8 iü U Rusl obl H ï 101V2 d n28 29 5 H n Cerf 1831 33 5 i i d 1840 4 7 iV 7Tl 7öf d 5 serie 5 d 0 serie 5 90V4 903 s POS olgef Spw 5 202 203 2 Pruisen 1S J9 5 1031 2 Oost bijGoll 5 dito 4 52 8 dito Metall 5 J3 ic 4 Ö3 dito dito 2 o2 = 32V8 32 = d renteAinst 5 83V4 do nat 18 54 5 i T ic 68V4 fis ic Mex obI8 Tl 3 313 31 io 31 i Ter Bol iliukk rij n A r w lA N Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Iu de Stad ge chiedt de uitgave des avonds te voreu Dcprijs2 erdi ic maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertenticn kan geschieden tot des mori ens ten 11 ure i3uttenlanïr IjOndeil 14 April Heden vooi middag is sir George € orne ll Lewis minister van oorloj op zijn landgoed Ilarptou in Raduor aire overleden ten gevolge tener verkoudheid die aanvankelijk van geene beteckenis scheen te zijn doch eene ongesteldheid te weeg bragt die zeer nvcrwacht eene droevige wending nam In IStU had hij het ministerie van binneul zaken met dat van oorlog verwisseld Het ministerie verliest iu hem een ijverig medelid Hij was geboren in ISOC Op 7 febr is een onzer beste stoomkorvetten de Orpheus van 400 paardenkracht 1700 tonnen last voerende 22 stukken zwaar geschut en aan boord hebbende aan bemauuiug en ingescheepte tioepen 25ti personen die van Sydney in Nieuw Holland naar Nieuw Zeeland was gestevend iu degolf van Manukau op de westkust van het noordelijk eilandvan NieuwZeeland omstreeks den middag bij zeer handzaamweder op de baar in dat viarwater aan den grond geraakt U in korten tijd zoorlanig beschadigd en vernield tlat van alde opviren eu slechts 71 personen zijn gered ïot het laatsteoogenblik is op het va artuig de orde bewaard eu de krijgstucht geëerbiedigd en bij het over boord storten van dengrooteu inat is de bevelhebber tloor een stak hout zoodaniggetroffen da h j bewusteloos is nedei gevallen Zoo het sc djnt heeft het niet ontbroken aan voorzorgen maar moet het onheilgrootendeels worden toegeschreven aan het gedurig verloopeneu verleggeu der geulen en der banken in dat oord In de zitting van het lagerhuis op heden heeft de heer Gladstone he budget ingediend Er is een overschot van £ 3 740 000 De belasting op de Ciohorei zal even groot zijnals op de koffij De bezittingen van de eorporatieu zullenook aan de inkomsten belasting onderworpen zijn De inkomsten belastmg zal voorts volgens het voorstel verminderd worden van 9 op 7 pence eu van 7 op 5 pence De inkomentle regten op de thee zijn verminderd op een shilling liet budget is door het lageihuis goed opgenomen In het hoogerhuis heeft graaf Russell in antwoord op eene interpellatie van lord Mahnesbury verklaard dat de benoeming van pniis Willem vau Deuemarken tot koning van Griekenland afhangt van de goedkeurina van de regering zijns lands Engelainl heeft het regt om de Ioni che eilanden af te staan maar het al de goedkeurini dor moo eranu len vrairen 17 Parijs 13 April De nota s der drie mogendheden moe Advertentielilad Omstreken De prij d T Adverteniien aD één tot ze regels nict uibtirnp Aan het ztgtl is 0 Cent voor eiken rcgtl daailjt i e i 1 1 fent li uit c uge s Olie letters worden berekend naar plaatsruinile ten bedeu te Petersburg zijn ingediend Meu verwacht erenwel iu de eerste dagen geen antwoord De regering is tot heden bij de beraadslagingen vaa hetwetgevend iigchaam over het wetboek v lu str ifregt niet gelukkig gew eest Het artikel nopens het beieedigen vau eeuambtenaar hetzij direct of indirtc is verworj eu terwijl die waarbij stratfen tegen chantage eu sommige kafegorien vauopligting werden bepaald wei aangenomen zijn maar niet dauna het outlergaan van meer of minder belangrijke wijzigingen Den I711 dezer zallen de discassieu over dat onderwerp worden voortgezet Tegen den volgenden dag ziet inen de mededeeling van het rapport van den heer Busson nopens de be£ uotiug £ te gemoet Hoewel de verdaging der sluiting van hetwetgevend Iigchaam tot den 30 apnl dac wil zCji en toteeu outoere nd tijilstip vooral heeft pla its gehad om de gedeputeerden te noodzaken hunne ber iadslagiugen zoo spoedigmogelijk ten einde te brengen voorziet men levendige discussien bij de behandeling van het budget Eene nieuwe verdaging tot den 8 mei is dus bijna zeker 17 April De Coustitutionnel bevat een artikel vau dende Lim lyrac waarin deze vraiirt welke de sevcjlgen zuilenzijn vau de door Ruslanil verleende amnestie Het bloed stroomtnog altijd in Polen zegt de sclirjver Euri pa is nog altijdonirerust Ztdlen zij die het slai totfcr jn vau de wet op deligting ook iu de amuesiie ileelea D e amuf tie getuigt echter van de edele gevoelens v m kciZcr A e an UT V j vje euons dat zij eeu eersie stap i up ibai weg d e op nendschappelijke wijze door de groote mo cudhedeu a iu Ru nJ isaangewezen en door welken te volgen aan Rusland de binnenlandsche rust eu aan Europa den vrede wordt verzekerd Deamnestie is geen oplossing maar geeft hoop op eene oplossing Er is hier eeu gerucht in omloop volgens hetwelk gr iaf Russell aan alle britsche agenten iu het buitenland den lastheeft gezonden om de verschillende mogendheden bij wie zijzijn geaccediteerd uit te uoodigen tot ondersteuning van denota die de engelbche reger ng ter gunste van Polen aan Rusland hetit gezonden Natuurlijk zijn Frankrijk en Oostenrijkhier van uitge d daar die beide mogendheden elk vanhuuiie zijde ree cue nota iu dejzeltdeu zin naar Petersburghebben ge onden Weenen 14 April in het district Sandomir vertoonen zich nieuwe benden opstandelingen Niet ver van Suwaiki heeft eeu hevig gevecht pUats gehad waaraan SOOO insurgcnten deel uameu de Russen verloren daarbij 200 doeden en zeven stukken geschut Ten opzigte van de bedoelingen der regering met betrekking tot de maatregelen te nemen naar aanleiding van depoolsehe aangelegenheden verneemt men dat daarin in denjougsten tijd geene wijziging is gebragt zoo er slechts kwestieis van voorstellen in den zin als thans is geschied zal deregering haar bijstand verieene 1 maar wel zeker li zij ticïiterugtrekken iu geval de fransche regering op die i J iu optreden als door zekere partij iu dat land tlringend fSï5tverlangd ƒ De nationale versadering van UriekenLuid heeft fea oiexw ministerie benoemd Koriaku is preiije i voji den minister