Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1863

1863 Donderdag 21 Mei 119 GOUDSCHE COURANT T x T Aff 4 T T i P J AdvertentiLU vau één tot ïes Uitgave van A BRiNKMAN I regels met i au bet zegel Is BO Cent voor elkeu regel owta 10 Cent Lange Tlendeioeg D n 61 au Dijk gcb de it z A Pul O natDiN 7 Mei Cornelia Jtannetta Gruenendaal 8 m ü leonardua 1 etvus Verbeeck 9 m ADVERTENTIEN De Notaris JiOXTIJX te Gouda zal op Vrijdag 22 Mei 1S63 ten 12 ire in het Lokaal Nut ex VnniAAK alhier verkoopen Een schoone collectie Stamrozen Fuchsia s Pelargoniums Verbena s Peturia s Calceolaria s Oranjeboompjes Begonia s enz enz Te ziei op den VerUnopüag van 3 morgens 9 tot 13 ure Boekhandel Leesbibliotheek De Onderireteekende heeft de eer mede te deelen uat hij ich te Gouda op de Westhaver nabij de Cmme heeft jevestigd als JBOEKJIANDELAAR en LEESBIBLIÓTHEEKHOUDER Zijn winkel is thncs ruim voorzien Tan de meeste P IXXEX en BüITEXLANDSCHE WERKEN inzonderheid voor Studie eu Onderwijs benevens alle soorten vau Teeken Kantoor School en Schrijfbehoeften DIVERSE PAPIEREN enz tot zeer billijke prijzen Zijn uitgebreide LEESBIBLIOTHEEK van ruim 4000 HOI L i P C BÏAAS Jr Pe engelsche gepantserde vloot ongerekend 7 tlrijvende battmjeu met 107 stukken eeschat telt 21 bodems waanan O eeds te water zijn gebragtj ter ijl de o erigca weldra zullen volgci Te £ tooml raclit dezer schepen is van IS OGO paarden zij voeren 534 kanonnen Een amerikaan beweert dat eeu lia en het best tegen etne vijandelijke Marktberigten Middelburg 13 Mni Tanve met kleinen aanvoer goed prijsboudfcüd Erwten Tuitte en Paardeboonen 25 c hooger Bruine Boenen oaveranderü Delft 13 Mei Ter Graanmarkt weinig aanvoer beperkte handel en iustelooze stemming Tar e ƒ 9 60 a ƒ 10 25 Tioggc 6 70 a ƒ 7 30 Zomergerst ƒ 4 80 a 5 20 Korte Haver ƒ 3 0 a ƒ 4 lange ƒ 2 80 a ƒ 3 40 Duiveboonen ƒ S Paardeboonen ƒ 6 50 i ƒ 6 75 Bruine Boonen ƒ 7 a ƒ 9 50 Groene Erwten ƒ 8 t 10 50 Witte Erwten ƒ 7 aƒ7 25 Aan stads waag gewogen van 7 13 mei 12 4 1061 S en ï 16 Boter te zamen 22530 n K Boter ƒ 43 a ƒ 53 het Merde ƒ 1 07V2 a 3 32V2 per n ÏÈ Ter m rkt 380 mud Aan ippeleu ƒ 2 50 f ƒ 3 Bevalleu van een Zoon W T i BERKEL DE Vos Gouda l j Me 1S 3 Voorspoedig bevallen van eene Dochter L A II SCIIErFELAAIl KLOTS SWAiV GöCDA IG iMei ISöo Mei 1863 Deventer l Mei Tarwe ƒ l h ƒ lO Sogge ƒ 7 25 il ƒ 7 SO Boekweit ƒ 5 50 i ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 5u a ƒ 5 25 f 3 20 a f 4 25 Boter i r 20 n = ffi 1 s ƒ 16 50 a ƒ 18 2 s ƒ 12 75 a ƒ 13 75 Zwolle IJï Mei Middelprijzen Tarwe ƒ 9 62 Ruwar f n Kotrge 7 17 Boekweit ƒ 6 50 Gerst 5 25 Aardappelen ƒ 2 i3oter per n ifi ƒ 0 90 20 n 18 25 XiOnden 12 Mei Boter Friesche 88 Kamper eu Zwüils bü ik 84 Kans Edam 54 a 60 ea Gouda 46 a 53 13 Mei Granen Tarwe inl en vr in dalende stemming Gerst en Haver in dcen Van J 12 mei aangebragt 676 qr inl en 1 60 qr vr Tarwe 1810 qr vr Ge st 3860 qr vr Haver en 960 z en 960 vtjs Jleel 14 Mei Veemarkt Hoornvee met kleinen aanvoer en goede vraag vaat in prijs Schapei met redelijken aanvoer iets vaster Lammeren onveranderd Kalveren en Varkens stil Meu noteert ossen 3 8 a 5 schapen 4 a 5 8 Lammeren 6 a 7 4 kalveren 4 a 5 2 varkens 3 6 a 4 4 Burgerlijke Stand GOUDA Glbokek 11 Mei Jlavia Catb fina ouders H E van Wijmen en G Joosttn Elizabeth ouders F Janssen en V Broer Cornel ouders L Klivervcld en II de Frankrijker 12 Emmerensiana ouders P van Miet en H M Danens Maria ouders P C Fortuijn en J M van der Eude Koster 14 Debora ouders J M Okkers eu C J van der Biee OvLUJ F DLN 11 Mei G van Hage 2 j 12 J A Jaspers 4 m C Clarijs huisvr van J J vaa Bieren 5ü j 4 ro 18 M vac Veen 13 m Gehlwd 13 Mei P Vnrtz en C J Klijnenburg A van der Roest en C PioU P Boot en D Kunst G van der Kleijn m K MiU A H ïp rnaaij en C C Groenendaal C Streng eu M Boere C G OUDEWaTER Bevallen gfb Duits van der A i OvtRLEL Li bbout van 6 tot 12 ilei 1SÜ3 Adriana Oskam geb van Lu l d Juliaana Xoniiiai Auiiigje Bosmaa geb Dekkcl z J coba MarsarcLliH geb Kloiitraji Fi ter Kijkcli kbuizen 45 j buwd met Ph lomcDa van Geer Wilachut i j Mauiils Koz itbal 2 m WOKRÜEX Bi VALLv 9 Mei M E van Zucltn gtb Scbiek z 10 A i an Schalk gtb an Dijk 2 geb KüijtF z Prijzen der Effecten AJISTEEDAM Vrijdag 15 Jlei l aa = e 1 IL tt Cc l l ei pCt kuers i utri Luti Ned w sch 27 y ic dito 3 7 V4 7 75s dito i BüV Viö l Amort Sijnd SVa Handeln 41 147 O l Leeuinï 4 98V2 Aaml w i d Rijp 4i 41 2 België xiotts 2Vi Spa je obl 2 47s s 4778 47V u buitenl 3 53S 16 531 4 d binnenl 3 óOVs 50 4 507g Portugal obl 3 4 7 Va 477j6 Rusl obl II 5 IOIV4 10l3 s IOIV4 d lS28 i 5 CertI831 3 5 d 1S4Ü 4 77 d h serie 5 83 8 S4 d 6 serie 5 901 0 sn7t 103 Tülgef Spw 5 2031 4 2031 0 l niisen Iba 5 1 Oost bijGoU 5 dito 4 52 dito iletall 6J Vi6 641 0 647 dito dito 21 2 327 8 frenteAmst 5 S2 SSVs 3l s d nat lt 54 a 67IV16 6 1 4 6S74 Mcs obl851 3 343 34171c 3417 If ïer Boekdrukkevij v u A ÜRINKM IN mm en voor Gouda en l aze Coaraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de ui gnve des avonds te voren De prijs per drie maanden is f 2 franco p post i 25 De inzending der AdvertentiLU kan geschi den tot des morgeus ten 11 are Overzigt GOUDA 20 ilei Het verschil In de pruisische kamer ontstaan over de bevoegdheid van den president tegenover de ministers heeft eeu ernstig aanzien bekomen en zal naar velen vermoeden aanleiding geven tot eene vervroegde sluiting der zitting Intusschen zou dit de behandeliirg der begrooting onmogelijk maken en de tijdelijke ophefTing der constitutie ten gevolge hebben En al schromen de prii sisohe bewindslieden zulke uitersten niet het is maar al te zeker dat deze weg tot verderfelijke gevolgen leiden moet Het oik staat aan de zijde der vertegenwoordigers en het land gaat iu elk geval eene duistere toekoms te gemoet Deze miskenning van de wettige regten des volks gepaard met eene buiteniandsche staatkunde ia strijd met de wenschen des volks en evenzeer met de gezindheden der overige mogendheden bedreigt Pruisen met binnen en buiteniandsche beroeringen di in geheel Europa bezorgdheid wekken Kon men iets goeds ve wachten van ernstige raadgevingen dan mogt men het zenden van vertoogen aan den verblinden kouing wensehelijk achten Maar wat hebben al die eenstemmige nota s aan ïlusiand te weeg gebragt zij zijn waarlijk niet ongunstig opgenomen en met vriendelijke maar onbepaalde en ijdele toezeggingen beantwoord doch tot verbetering van den stand der zaken zijn zij geheel vruchteloos De c istand in Polen wordt volgehouden want hoe tegenstrijdig de Herigten van nederlagen en overwinningen ook blijven uit alles blijkt dat de Kussen handen vol werk hebben om tot nu eene algetneene uitbarsting over eene groote uitgebreidheid te voorkomen terwijl de ongunstige gezindheden in andeis gedeelten des rijks b v in Finland betoond en de maatregelen die meu daartegen beraamt liet bewijs geven dat ook Kusland bedacht moet zijn op dreigende gevaren I beweert jien dat Engeland Frankrijk en Oostenrijk eenatt ia uig aandringen op de invoering eener constitutie in Polen en dat men niet russen v il in niets zeggende betuigingen toch valt het mo oujk te gelooven dat zij die zoo verschiüentle belangen hebben lang zamen uilen gaan maar evenwel wekt de geheele loop der verwikkelingen de ernstigste bekommering voor het behoud ues vredes De zaken zouden ok reeds verder zijn op dat verderfelijk j id indien Frankrijk de hanJeu ruimer had De ber gten uit Advertentiel iad OnistrelieD Buil enge oue letters oorden herekcnd nacr pbiutsruimte Mexico gewagen nu eiudelijk vaa het aantasten vau Puebla en van het bijna vermeesteren der stad De Franschen hebbeu hier bij vernieuwing ondervonden hoe leugenachtig de voorspiegeiingen waren waarmede zij naar Mexico trokken want de Mexicanen verdeJigen hnnnen grond met heldenmoed en elk voordeel doo de Fn useheu verkregen betalen zij met hun bloed Zelfs wo den er ongunstige geruchten verspreid als of de inname van Puebla nog zoo geheel zeker uiet was Bivarenboveu moeten iu Frankrijk nieuwe verkiezingen plaats grijp n en hoewel het nu bij gemis van alle wezeullijke vrijheid ondenkbaar is Jat de meerderheid niet op de hand der regering zoude zijn zal eene geringe versterk der oppositie reeds een ongunstig voorteeken zijn dat het vertrouwen desvolks op den invloed der regering schokken zal De sultan heeft zieh tegen den gedwongen arbeid bij de doorgraving der landengte verklaard en men meent daarin deii invloed van Engeland te zien dat op zoo indirecte wijze de voltooijing van een werk wil verhoeden dat deze schrandere kooplieden alieruadeeiigst achten voor hunnen handel Zouden zij zoo geheel mis zien en zouden wij zooveel scherpzinniger zijn die een plan bevorderen dat den handel toch gedeeltelijk verplaatsen moet In de deensche kwestie gaat Engeland ook ijn eigen weg eu zal Denemarken niet prijs geven aan den duitscben overmoed Wel is er op het oogenblik niet veei te vreezen van eene duitscbe executie omdat het altijd verdeelde Duitschland thans zwakker is dan ooit maar ooL Denemarken bewandelt den goeden we niet het wii afdwingen wat door geen geweld te verkrijgen is Uit Japan iuid de berigten niet gunstig het is alsof men op zijne voetstappen wil terugkeereu en nog eens de vreemdelingeu gelieel buiten sluiten Maar de tijd daartoe is voorbij Engeland vraagt anderhalf millioen gulden als scl 2deloosstelling voor den op deu heer Eickardson gepleegden moord en zal bij weigering iu vereeniging met Frankrijk eene fihmdengroep bezetteu Engeland komt Italië te gemoet en zal niet knger dalden dat men op Malta zameuzwe rt Het Italiaansche gouvernement spant alle krachten in om het zuiden tot jost te brengen en langzamerhand krachteu te verzamelen tegen het dat het den beslissendti strijd za moeten asnvi vestiging der eciheid van het itali i Tusjh xijk