Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1863

4 rivier ever te steken ten einde Hooker aan te tasten Voor de bru van Washington is eene batterij opgeworpen Lincoln heeft sen eigerJ de demissie door M ic Clellan aangeboden aan te nemen In de nabijheid van de stad Gibson heeft volgens bengt uit XenYork van 11 dezer een hevig gevecht plaats gehad tiissehen de noordelijken en de zuidelijkea aldaar hetwelk den ganschen dag heeft geduurd De zuidelijken sterk 11 00U man zijn geil igeii Voln ens hcrigt uit Xrw York van 13 Mei jl hebben 12 000 man boiRl trüq en roint Lxircme bezet welke plaats gelegen is aan de rivier York Al de bruggen over gemelde rivier in den o nirek van die plaats zijn vermei 1 Men verzekert dat irant df troepen ouder bevel van Jackson in Mississippi heeft omsingeld men voegt r bij dat aan de zuidelijke troepen in Vicksburg geen andere uitaeg meer overblijft dan om zich door de boudstroepen heen te slaan Ue generaal Dcrn is overlt eii Pai iS i Mei Men wacht nog altoos op een antwoonl van Josicurijk beirtti en Ie den door Frankrijk eu Engeland ter prikc cebniïten wapenstilstand trusschen lluslaud eu Palen Wel 15 Vaar het Weeuer k i riuet heeft op liet daartoe strekkende voors cl reeds riMuf vo ird maar in zulke algemeene beKoordiiiüen dat hi t fransche g nivcrnement het noouig heeft e icht eeu duidelijker antwoord uit te lokken en dit nu is nog niet gekomen Men meent iutusschen dat er verder in de zaak op gienc eiiemieke medewerking van de zijde dier mogendheid te rekenen i Ma ir w it zulU a de beide andere mogendheden dan doen r Ueze schijnen toch in hare tusscheukomst ter gunste van l olen te willen volharden en ofschoon Engeland nog volstrekt met tot den oorlug geneigd is zoo beschouwt men bet toch niet als onmogelijk dat het zich te eeuiger tijd gedrongen zal gevoelen aan Frankrijk s pressie toe te geven Vooralsnog is er eveunel voor Frankrijk builen de poolsche kwestie zoo fcl te doen dat er nog geene gelegenheid bestaat om zulk eene pressie uit te oefenen Bmssel Mei lieden heeft in den senaat de discussie pluiis gehad over de met Holland ge=loteu tractaten Zij we ien met aigenieeiie stemmen op één na goedgekeurd 2Qj lijn ii Mei ïe Warschau is bekeml gem takt een be Iiii der regering waarbij de invoering wordt bevolen vau een iiiemv georganiseerJe politie welker ambtenaren uitsluitend uehooren te bes an uit l oleu De ciMele gouverneurs in de V rschUleiide gouvernementen hebben te gelijkertijd een aanschrijving ontvangen waarbij zij worden gelast om ten evolge van den gedeeltelijk reeds bedwongen opstand alle amii enarfn die on eenigerlei wijze hebben deel genomen aan e i irie ionele beweging uit hun betrekking te ontslaan eu i i i te lerv ingen door personen op wier trouw de regering zK h kan verliten V n den iU werd vau daar gemeld da de nationale re erii g bij besluit van 10 Mei d orgmisatie van ileu landstorm hteft bevolen P ligtingen in Polen Litthauen en RoodKusi u ten behoeve van den algemeemn opstand jii bepaald op 1 Jun j Lange iee was besienul tot opperueveliiebber van den landstorm hij heeft een poging gedaan tot ontvlugting om difu post te gaan aanvaarden ij Mei PLceds vrijd ag avonil werd den kouing in dengebniikelijkin vorm medegeiieeld dar de twee le kamer tot e n dres besloten haél en dat eene commissie benoemd wa rabet Z M te o er ianiligen Weldra uerJ da irop het ant oo 1 ontvangen dat de koning de commissie niet wensehte te ontvangen Daarenicgen verwacht men eeu schriflehjl antwoord Volgens de eigen verklaring van de Xoordsche Post eenhaif oificieel orgaan van het peierburgsche kabinet heeft derusiische regering de nationale iiisurrectie in A olhyuie Podolie eu Ukr ine willen tegengrin door het volk aan te zettentot een op tuid tegen de gegoede klasse even als dit door dekeizerin Catharina 11 as ged an lü r dit plan is mislukt Er Il ai ei 11 lenige vlag üffers lil W neikow en Zjtomir te betreuren UI de f er ge i tr teu hebben zich de boereu aan le he egiiiL trgMi de Ptussvi ia gesloten Petersburg a Mei Hot o n adeSt Petersbonrgdeelt en iek=i mede in de nederlaud iu ue che vau 2S april en van oe deen elie d péche van S Hti In het antwoord op de nederland che dénéclie onthoudt zich de rissische regering van een onderzoek naar het praetische nul van den stap vermits 7ij slechts daarin de goede bedoeling ziet welke daartoe heeft geleid In de dépêche van Denemarken wordt betoogd dat de secondaire staten geva r zouden kunnen loopen ten j volge van een alg meene verwikkeling de deensehe regering wenscht vurig dat ue l olen de wapens nederleggen In het antwoord wordt dank g zi 1 en tevens de verzei eriiig gegeven dat de gevaren niet v e zi van Kusiand zaüen konen De portugescl e nota in den geest der i gfUjhe ge eld k niet medegedeeld en dus ook niet openbaar gemaakt In het antwoord wordt herinnerd aan de opruijingen welke ïan buitensi inds plaats hebben en tevens gezegd dut de keizer zijne int evingeu nergens anders behoeft te putten dan in zijn hart en het gevoel van zijn pligt öinnenUnö GrOUda 27 Mei Vrijdag morgen ten 12 ure zal de gemeenteraad eene zitting houden tot voortzetting tier deliberaticn over het brandreglement Op de in het laatste gedeelte der m vanJ Augustusalhier door de afdeeling Gouda en omstreken der hoUandsche maatschappij van landbouw te hou len teotooustellingvan fokvee zullen een groot aantal prijzen warden uitgeloofd De runderen welke zullen worden geviaagd moeten zijn vaninlandbch de schapen van inlandsoh of eugelsch ras De prijzen zullen op de meest vrijgevige ivijze zonder eenige beperkende voorwaarden worden uitgeloofd Mu iek uil voering eu vuurwerk op de markt ztdlea ditlaudbouufeest opluisteren Wordt de afdeeling in staat gesteld a in haar voornemen gevolg te geveu om eeu reeks van jaren telkens zulk een tentoonstelling naar hetzelfde programma te houden dan kan het niet misacn of zij zal daardoor een zeer gunstigen invloed op de vere leling van het vee in deze omstreken uitoefenen De uitgifte der programma s wordt spoedig te gemoet gezien ij j het koloniaal militair Invalidenhuis op Bronbeek zijndezer d igen weder verschillende geschenken ontvangen waaronder in de eerste plaats melding verdienen die van eenenongenoemde bestaande in eene belangrijke verzameling diversekopergrivuren voorstellende beeldlenissen vau vorsten staatslieden euz in verband met de vaderlaudsche geschieileuis Wijders in eeu iertal antieke Indische beelden eene pjrtijopgezette zeldzame vogels uit de Molukken benevens eenigeandere voorwerpen waaronder ook behoort ene lans of piekmet haaijentanden gemonteerd toebehoord hebbende aan denuit de j ivasche oorlogen bekenden DiPO Neooro Ten behoevevan de bibliotkeek werden boekwerken aangeboden door deheeren H A Xijhoff en zoon boekhandelaren te Arnhem endoor den heer G Perk van Lith te Gouda terwijl van deredactie van het Nieuiv Amsterdamsch Handels en Effectenblad een cwmplaar van da blad ontvangen werd met de toezeggiiig v in dit te zullen vervolgen De gewestelijke vereeu ging van Z H van het N O G zal niel zoo als sommige bhiden molden te Rotterdam maarte Dordrecht gehoud n worden op zaterdag a = des voorm ten 10 ure De schoolopziener mr 1 Romeijn Gorinchemzal de redevoering houden sGravenhage 23 Mei In de heden gehouden zitting van de tweede kamer der staten generaal is de beraadslaging over de poolsche aangelegenheden afgeloopen De motie van den heer Groen is verworpen met 40 tegen 25 stemmen en j die van den heer van Bosse is mede verworpen nief 54 tegen 11 stemmen Dingsdag zal de discussie over de begrootiug voor het departement v ui koloniën aanvangen Naar men verneemt zullen de antwoorden der regeringnopens het wets ontwerp tot e ploitatie van staatsspooruegenspoedig bij de tueede kamer der stalen gener ril inkomen euzullen de beraadslagingen dan weldri kunnen worden gehouden Bij de tweede kamer is o a laatstelijk ingekomen eenverzoekschrift ven J van der Breggen Az en andere landbouwers en grondeigenaars te Vaddinxveen en Zevenhuizen betrekkelijk het wels outwcrp houdende n riere bepalingen omtrent den accijns op de suiker en een idres v in de kamervan koophandel en fabrielieu te Selioonhoven verzoekendedaarstcUing van een ijk op de gasmeicrs 2d ei 11 de zilfï ig van de tweede k mier van heden is de beraadslaging aaniiev i geii over de Drgrooting van het dep van kolomen De hh lioffinan en W uirgens verklaarden zich weder tegen en de hh van Logebem irnly Verhr igge en Gevers Devuoot voor de koloniale politiek der regering De laatstgenoemde spreke gaf eene breede schets van deu ongunstigen toestand van Tava zoowel uit eeu m iterieel als u tnn intellectueel oogpunt De heer Dirks zil de liandelin en der regering afwachten en iutusschen voor deze begrooting slemmen In antwoord op eene vraag van den heer Storm van s Gravesande verklaarde de minister van buitenl zaken dat de russische gezant hem heden morgen het antwoord van vorit Gortschakoif op de nota der regering had voorgelezen en dat antwoord aan de kamer zou overleggen Rotterdam 23 Mei Heden morgen zijn hier e eerste kersen van Duitsch and komende doorgevotrd Zj waren naar Lngeiaiid bestemd er waren 11 manden De vrucht was reeds vrij goed ontwikkeld De berigten uit Duitschland omtrent alle steenvruchten alsmede omtrent appelen en peren 1 luiden zeer gunsdg zoodat een groote doorvoer van die artikeleu kan worden verwacht Iieyden 2S Mei Omtrent de vruchtboomen wordt ons uit liet Westland gemeld dat zij wel niet in die mate als het vorige jaar v ncbtcn hebben gezet doch inzonderheid de perenboomeu een goeden pluk doen verwachten Hoezeer het koude weder vau deze week o a zeer ongunstig is voor den wijnstok is deze echter tot dusver gezond eu belooft naar de bloeibeginsels te oortleel vele vruchten Van een warmen zomer zal echter de vervuiling dezer vooruitzigten geheel afhangen De nieuwe a irdappelen worden aan de markt te Uit Boskoop verneemt men dat de krachtige en tbans bijna in vollen bloei staande aardbezienplanten niet minder vruchten beloven dan in de jongste lente die echter wegens veelvuldigen regen ver van voordeelig was voor de aardbezicn Men hoopt dit jaar zoowel met de verzending van deze vrucht als met het houden eener tentoonstelling waartoe naar men verneemt weder plan zou bestaan gelukkiger te zullen zijn Oud Alblas 23 Mei De zachte winter en vroege uitslag in den groei van boom en planten hebben veroorz lakt dat de wei en hooilandeu door de voorjaarskoude en aanhoudende droogte zeer schraal bleven hoewel het melkvee als gewoonlijk op het eerste groen wei slaagde kwam er nu na den gevallen regen eenige warmte dan bestaat het vooruitzigt van een overvloedig gMsjaar De hennip kan rds uitgezaaid beschouwd worden De bereiding van den akker ter zaaijing werd in sommige polders door de droogte zeer moeijelijk gemaakt Van daar dat in het begin dezer week sommige stukken nog niet bezaaid hadden kunnen worden waardoor de opkomst vrij wat verschilt Ook de opkomst der aardappelen was zeer ongelijk Over het algemeen bloeiden de vruchtboomen heerlpk Bij het zetten der vruchten zal men kunnen oordeelen of zij door nachtvorst n droogte veel geleden hebben zeker zal dit het geval zijn met de fijne steenvruchten Opinerkelijk is het dat men in eerwil van den zachten winter tot nog toe bijna geen rupsen heeft besjieurd Van vee iekte hoort men weinig of niets het rundvee is geldig Kalveren en varkens zijn duur De grasboter De sub commissie voor het nationaal gedenkteekeii heeft zich deze week alhier geconstitueerd van de 10 benoemden hebben zich zes hun benoeming laten welgevallen OosterhOUt 23 Mei De verpachtingen der hooilanden van de builenpolders in den verdronken zuid holLindsclien waard zijn ihaus in vollen gang Gemiddeld wordt van ƒ 70 tot ƒ 90 per bunder besteed zijude ƒ 20 a 30 meer dan in het vorige j lar Het gras is na den laatst gevallen regen veel bijgekomen zoodat een goede hooioogst wordt verwacht Gemengde Berigten In Eer pte is aan het station Berraak bij Cairo ccn brand uitgebroken waarbij 40 inen clii ii liet leven verloren De Franscheii zullen der italiaaniiche rejreriitg dt iiand bieden ter onderdrukking der rooverg aan de romeinst h napoUt uiu chc grenzen In Kitin en in West Rusland zijn H4 districten m opstand gekomen De raad te Leeuwarden heeft bepaald dat nirn na i ept lSü3 geene onderhaudsche overeeuknin=t meer o er tic gasverlichting zal sluiten De frausche regering bestrijdt opentlijk de kandid it ur an den heer Thiers Spanje en Zweden spannen de kroon in onverdraagzaamheid Zweden wenscht zijne wettcu te Mj igcn Spanje denkt er niet aan De Noordtlijken iii Amerika willei nu werkelijk de conscriptie invoeren eu een nieuw leger ori aniseren Den 15 augustus zal er te Mechelen een klerikaal congres plaats hebben onder hoorzitting an kardinaal Wiseman tot plegtige affirmatie van de beginselen der kerk Te Generauiden zijn de gemeente graslanden verpacht voor ƒ 5686 Zij bngten op in 1860 ƒ 2615 in 1861 ƒ 47S6 n in 1862 f 44S6 In Pruisen dekt men de uitgaven die de kamer niet goedkeurt door het veilen an meer hout in de bossehen van den staat ï ïins Napoleon is zeer ingenomen met de weiken van het kanaal van i cz Ien wil op de hoogte van Cape Race een stoomliehtschip plaatsen Oe balans over 1862 van de verzekering maatschappij Ultrajectum sluit met een verlies van ƒ 579 321 Eerstdaags zal te Londen eene internationale liondententoonstelling plaats hebben waartoe reeds 1700 eiemplareu zijn ingeschreven L it alle streken an Znid en MiddenDuitsch land luiden de berigten omtrent gLuast en nictit Hio it n wdIci en tuineu allergunstigst Te Pare burg is een hui gezin van lU ptr oiicn erpiftigd door koperosyde van een sleeht vertindeu pot Xegeu werden door fijdige hulp gered eeu is bezweken Over de herstelling van den koepel der kerk aa het H Graf bestaat nog altijd geschil Te Dordrecht ti ft ïich eene voorioopi e commi sie gevormd tot oprigtmg eener meel eu broodfabriek Een engelschman volgt den acrobaat Blondin op a j zijn rondreizen om als hij den hals breekt zijne schoone wtduïie tetrouwen Op deu 1 mei waren te Milwaukee in Wisconsin 1 700 000 bushels tarwe en 140 000 vaten meel in voorraad Deu 2 mei heeft t Frankfort de eerste stortiug plaats gehad der door het huis Eilanger aangegane leening ten behoeve der pooUche opstaudelingtn De njk ie particulier van Euroi a is docdelijk ziek Het is de aartshertog ilaiimiliaan van Este grootpi sier der duitsche orde De plegtige outhiilhng vanhet gcieakteckeu ter eere van Lessing zal 1 juiiij te Kamenz plaats hebbeu De Mexicauen versp llen hunne ammunitie lijden dagelijks grooteverliezen vele ge allenen talrijke overloopers hun geschut vvordt slechtbediend de troepen zijn gedemoraliseerd eu tochPuebla moet uog ingenomen wolden Mevr Jenuy Lind Goldsmith heeft ƒ 60i 0 de ntttoopbrengst van een concert gegtvcn aan het hospitaal ioor oi ireuei ailijkcu Ter oprigting van de General Credit and Finance Ci iiipiuv is voor 300 000 aaudeelcn ingeschreven terwijl er slechts 350 0 dij puuiUl wareu Ingezonden in het vorig nommer van dit blad las ik het adres dat aaa dea gemeenteraad de er stad was gerigt door de maatschappij voor nieuwe geoctroyeerde gasbereiding iïct kwam mij voor dat dit stuk nog al eenzijdig was volgens hare opsrave werden alleen die plaatsen in verhouding au goedkoDpere gasleveriug opgegeven welke in haar voordeel waren doch niet de tegeuüvergeatelde Waarom ook niet eens tene plaats opgenoemd die veel goedkooper gas levert dan ij b v Rotterdam waar de stads verlichting slechts S g et per kub el kosi en dan welk eene krachtige verlichting dilir iu vergelijking van hier of heeft men hier soms kleinere utauders in plaats van grootere opge et dat het zoo merkelijk verschilt Vreemd ja zeer vreemd is het dat zij weiier lanzoek bij den raad doet om ver enging der concessie heeft zij dan zoo spoedig het besluit vau dien raad van 25 julg lsty2 vergeten Niemand heeft toen een woord van afkeuriiig doen hoorcü maar wel dropg het de goedkeuring weg van ieder weldenkend ingezeten de raad heef toen teregt begrepen dat dergelijke concessien voor enkele personen goed Zijn maar hoogst nadeeli voor het algemeen Als de maatsch ippij een meer vrijer weg insloeg om aan hare verpligtiug te kunnen voldoen door den aanleg meer aannemelijk te maken en hare gasprijzen aanzienlijk te verminderen tegenover de concurrent petroleum zoude zij dan wel te vree en hebbeu dat bij het eindigen barer concessie eene andere fabriek opgerigt werd Een Gasvxkbhuiker Vergadering van den Gemeenteraad Zitting vau Dingsdag 20 Mti Afwezig de heer Herman de Groot na goedkeuring der notulen vaL de vergadering van den 8 dezer eu het ver ljg omtrent het gebeurde bij de gecon ocecrde vergadering van den 22 jl gecfl de voorzitter keunis dat zijn ingekomen Drie disp van ged staten tot goedkeuring van raadsbealuiten voor notific Missive van het isr armbe tmir ten geleide van de rekening en verantwoording over lb62 in h u dai eener commissie bestaande uu de hh van Bo ene Buchuer en van Gtunep Adres van de directie der ï tearinekaarsenfabriek om wijzigiu in de vergunning voor het aanleggen vau eeu spoor ter visie Missive der afd Gouda v u de IIoU maatsch van landbouw ter kennisgeving dat de tentoonstelling plaats zal hebben notificatie Miss van A Brinkman dat hij genoegen neemt in de gemaakte bepalingen omtrent het publiceren van stukkeu als voren Adres van de directie der gasfabriek om verlenging van octrooi ter visie Twee adressen ora beuoonid te worden tot commissarissen voür dt stoombooten bij de overige daartoe betrekkelijke tokken Rapport der coium van onderzoek voor de rekening en verautwoording der beide gasthuizen en van het btstedeliughui o er 1SG2 niLt pra ad ie ter goedkeuring ter visie Voorfetel van B en W om ten gevolge der nieuw ingevoerde rijkswetten op den sccijne van het binnen en huitenlandseh gedi ieleerd de j l atselijke verordening op het b Jni van de gcmetuie liLla iiiij op dit artikel te wijzigen alsmede de verordening op de iiivorderiuir wtik uorstellen dadelijk in behandeling gcuomen zijnde met algemtei e tLiui eu worden goedgekeurd Hierna wordt de vergadf i liit met gesloten deuren voortgerrt en naliet heropenen dir openbare vc iKifriug is aan de orde de oatvc i trurde ning op de brandweer in di ius ie ko u M t 1 waarovtr ki ii r e beraadslagingen ontstaan v aiiraan de l b de Grave Kempir fL nep Viruly Eortuijn Droogltevtr Kist l iiice lïeutinger en de voor herhaaldelijk deelnemen en stelt df Ir Viince eto amendement op dit arf voor waarop de hr Kist een ub amendement voorstelt hetwelk tLhtcr niet ondersteund zijndPj