Goudsche Courant, zondag 31 mei 1863

18G3 Donderdag 4 Junij 193 GOUDSCHE COURANT Jaije itiideiceg 1 n 61 ADVERTENTIEN Een LOOPMEISJE evraagd voor ge heeie of h iUl d igeii buiten den kost fEaNco bi dtu itgever dezer ourint TE TOO STELU G te GOUDA V IS I iind en AVolvee cn Piiilnigcdierte m het il e edeelte de miand MGL TL deze ji r De Thee Socrten ITT 11 T 1 r I V N SinileniRi en Wh i te iit ifiti in lijn ixrui i lU deiiu Zj 1 unien dan i en veel andere soerleu b on er iiit u zjn m verzegelde piljf n 5 2 er 1 on verkrijtrbatr bij G KABEL I nnge Tnduren 2 f I IH D BOER Az te Ov a a er tu verdere LcDIj s Markttoerigtea Gouda 2S Mei Tarne per 2400 N B ƒ 350 Zeeuwsche per mud ƒ 10 i ƒ If 50 Polder ƒ 7 50 a ƒ 9 50 Eogge Polder 6 a ƒ 7 Zeeuwsche ƒ 6 50 a 7 50 Vmenk 7 75 Konii b ƒ 7 75 Harer per 50 Iv S ƒ 3 50 Ger t per mui ƒ 4 dO a ƒ 6 50 Boekweit N Erab per 2100 N S f 200 Irin che 160 De eemarkt met tamelijken aanvoer de handel iets leven diger vette Schapen tot hooge pnjidn verkocht migere Schapen en Lammeren traiï magere varkens en Bizgen insgelijks K ia aansevoerd 60 pirt jen pnjs ƒ 19 i ƒ 22 50 Goeboter 0 no a 0 9S eiboter 0 72 i f 0 78 Delft 2S Mei De Tinroer middelmatig prij hoddend Roode Tarwe ge lU Tarne 9 70 a ƒ 10 40 Ilogge 6 90 a ƒ 7 31 Zom rgerst ƒ 4 0 a ƒ 5 30 Korte Hiver ƒ 4 a ƒ 4 20 lan ƒ 3 bO a ƒ 4 Duiveüoonen ƒ 7 oO i 8 Paardebori en J 6 50 a ƒ 6 75 Bruint Eoonen ƒ S i ƒ 11 Groerc Ernlen f i s f 10 nitte 7 50 n stad aag genogen van 21 2 m i 51 4 1431 8 en 110 lb Boter te zamen 31700 N g Boter ƒ 42 j j 52 het Tierde ƒ i 03 a ƒ 1 30 per S Ter nnrkt 300 rond aardappelen ƒ 2 50 ƒ 3 Dordrecht 2S Mei Tar e met genoeg iroeii muvoer tot oniennderden prij Puike n nitte Z 10 mindere en geriugL ƒ 9 30 a 9 70 en ZomerUr e ƒ 8 60 i ƒ 9 20 Roeie pnj houd Overm Z en A 1 ƒ 6 50 t ƒ 7 30 143 2 tt Peter b ƒ 220 14X 2 S oude Prul ƒ 228 Ger t mnfer zakm ƒ 4 30 i ƒ 3 50 gestort ƒ 5 60 zomer zakm ƒ 4 30 a ƒ 0 30 ge tort ƒ 5 40 a ƒ 5 i0 Spelt ƒ 3 a ƒ 3 50 Hiver traas lul voeder ƒ 3 i ƒ 3 40 d kke ƒ 3 20 a ƒ 3 O Piar deboonen ƒ 5 70 a ƒ b 10 Duiv boonen zonder a nvoer en br Boonen ƒ S i ƒ 10 Bl goed kokende Lr ten ƒ Me tiiis ƒ 7 1 ƒ 7 50 witte Koning b voor ƒ 7 40 Tin seboden Boekweit Peel per 2100 19j Ciedische 70 N S ƒ 205 ƒ 210 oude Hol ƒ 200 Irm che per 2100 N g ƒ 170 X f 174 Middelburg 2s Mei Tarse dj mitisen sinvoer ruim prij houdend Bruine Boonen vast ei witte 50c hooger 1 r v ten onveranderd Deventer 29 Mei Tinve ƒ s i 10 Ilog e ƒ 7 a t 7 dO Boekttf t ƒ oil i O 40 Ger t ƒ 4 50 i 3 25 Haver ƒ 3 2U a y 4 Bo er per 20 S 1 1 75 i ƒ 17 25 inferieure 14 7 i 2 s ƒ 11 ƒ 12 Zwolle 29 Mei Milduprj i n Time n 7t Il 23 Rogge ƒ 7 35 Boekiieit i jj Ger t y o 3 ardippeien f i Bote per k H 11 ti 17 2 Italiaaoscli Boekhouden Een geroutineerd boekhouder eenige uren daaga te juer beschikking hebbende wensehte die te be te ien tot het getea van onderwijs in bovenstaande Wetenschap zoo ooV tot et bijhouden van boeken of eemg ander schrijfwerk IrcUi i renden vervoegen jct t iidrr t er C oij dei Boeklnnde aaj A BKlMi MA s lonse T t ndeueg oor Vijf en Zeventig Gulden TE kOOP een PIANO groot z üCiaaf uianuEiend ge ool iiit voor fr ibe Kmnenden Tt bevr gen bij uen Heer W TAvBEMMEL Gemeenle Bouwuee er De Stoomboot OUDEWATER 1 1 3 en 4 Janij niet varen icaar i en J i ij bare gewone dien teu hervatten Londen 26 Mei Boter Ine che 82 a 84 kampen en Zwolle 76 a 82 K is Edam nieuwe 48 a 32 en Gouda nieuwe 42 i 46 27 Mei Graanmarkt met redelijken aanvoer van Letbuitenland Tirwe met eeuige iriig omtrinderd Aleel nUvoren Gerat zeer ist Boonen en frwttn in een doenHuer vrij wel al voren te pnit ei U iuivoeren bedroeleu gisteren en eergi teren iujO q Tinie Ijlü q Gerat 29a30 q Hner en 530 z Meel 28 Mei Boter Tne chi 8 in de NcemirKt au heden werden ingeboden 115u Runderen 390 Kilveren 6700 Sch ipen en 380 iikeu o r beste nuideien werd 4 10 voor d kalveren 5 voor P schapen 4 10 en voor tX varkens 4 6 per teeii betaald Burgerlijke Stand GOLDI GtBOUEN 2r Alti ne Tf jq ouders Ij van der Kmt ei K d i5uiirtu Jübaniit oudirs aii Ooslci njk tu t i ija t Jol anuc oudera J van der U € ii 1 Nieüw ld Jacübus Mannu ouder J M ischnek en F Ülui i 0M KL1 Uïn 27 lei C lirou er ed di uoltc i ifiEHittD 27 1 1 E au Di Lreu eu B lu I Üout I Ko per eu L an lïceden J aD tavtl en C C Philip J Hrnu uift en AI JeU van Letit ü A dt Gruil J s hoo ho ln Increschre en van 8 tot 15 Mei 1863 Gebohen Jaant e ouders I de Ridder en J de Hen Fitter ooders J Stomps en li de Bruin Corstiaan ouders J M van Wil lenswaard en S Krnijt Hendrik Hiders H Bttkbuisen n K C lau der Horst 0 t aLEDE F Stomps 2d Levenl kind Tan J M alk ea A Dogterom Gt TïïOLTVD C Stomp met J an Duuren öTUTüTj lk n 20 tjt 2b Mei U Bi ii fn fee tr u m tb H z tb ulk üiwnna dt Jij ïtb van d i K ti d f th u j tirf tb m Ier Nh t z Ju hann AI lu m t r Leb Cdrton d O I fc f M Ip Jo s 1 u iiii j ï r Bui n d aii riu w lir r th i ri 1 wi il d lltLF u t Ala tiua B kcibu Hu tuj r 1 Hl I Mara ul l sdl i P j U 01 UDl Bl I EN n Alei C Hoo bL b lut Hz 0 niiiji 3 Me AfijiiJ rt 11 i J n j lli ci v jl Blonk littti dnauu Kuk I j 7 ï iit s i Ujnin ai i 71 j 111 wLd 1 K C Ie n dl L bijud tt L van M 1 t il tn Prijzen der llffetien j Mea b l niblElU VM r j i I Md pCt I Ned w sch 2 2 dito j 7 I du I 4 I 10 Au rt ijml A 11 Hindi ni 4 147 0 11 lUE 1 I u d H Np 41 d Ki u p 41 ï Bel p II tt 1 47I0 O 4b Spil e I dO L I d b K l ortiijT 1 1 Li 1 ol d 1 1 1 1 I d Js ü 4 l e o 1 1 Il 63 51 j lo 1 4 t H4 6s Il 1 e 5 ns Il 11 1 5 Uu t IjijGoU 5 dito 4 dito Met UI 5 dito dito 21 d 11 Vin f 1 j t j t I H i 1 Ier Lü kdxui ken ai i L 1 tvSIAX Me 1 j Nieuws en voor Gouda en iKze Cf I er cbi 11 dt Dm k hl ie bt t ehiLdt de i i i i 1 Dt pr j diiemjiiidi i n De ni cidii der Wijziging an liet Bi lahtingsteiscl L e veramieniijrii u ke i i u is i aiuif ste tl tb iiis doordcii inmister vm tm u c tu jti ooi eic hotmen lu iioü emate Je iiiuiirht e piui n eu p n üiilei de lie vcrmiugd 1 MK ie be t j I i uili t f du i j v m iiiemi iie diukkeude beitsiui ea en ont ethii m 1 i ti lu rigot de kl i e mi ir bjj de iinl e tni n oiia hunt a l on up eenvou ii tjiru en m L ieu on r huileNvijlt l niLti o tiLenk o mi I i b 1 f tif keü diL vooii ei u cm lot de iLl icciC ophcf iji j d i p i t e jt L IC ijh ea Ie n ken lUhius duiiLoe voor i b e n De ai thttlinj vin den uogns op uc b nd otfen stiit op den i n i is te 1 i I ttlt m n dit kien uoi de idiitiit I IJl tf 1 jl lut ttn tl ui oo punt tie e I ft w it j beh ii ijn mot t d ui djur hcE luini Die tt hn vin ej e het r k on It e her lecïiN ten hdve liet voou e k duel bert k i tu d n 1 i mei ni Irnk UI en ml en de emeeiiten I li u o i i n dit nu tli 1 te bei i tei Wtl iftiir zou cei t u b ptUn m ku it ei iin enite 1 out enrfren euie bt i iu te helm op vjoiwupeu vm vu 1 k dit niet icciju pb vooi lit t fjk ijn nu ir daar ui in ouiuii c einetiiun dt hiuu uc oiu t uid e ien ulkb nitj en et chen hijnt une ituijtvin ui du bt m n te zuileu uoiden votrbehüuleu Die uii t mierm en liue beperkt 11 ook c w nio en blij en ten hoo e d it keuren en üLder eiken voiin ooit ijn zij te be tliouweu ii etne trm itlie nut het om Q ver ie tn iteNe In de netne et b kt tui ui ljk e d dup in dit ciK remtenlt ztil audi htr t I It jkui tot u d le Ie ui dien inel if liinktii k e V m de on ekeie eu v ia i 1 uli opbi ii t vdu built n J g ni ikkelijke ij t v u j reep ie n f uit üki end uf ei m ur woidl door u ne ei ut p ut ellJ e directe I ei I nu 1 t nurrder gi lijkni i i u 1 ibuitu Ier Tcrv miiuij m eene outv uiedi t dru K n op de n mdc gegoe ie k i e Het per oi ei i u irom j OUlM u 1 gtvtn II beid oTi komen i ie b j f v op el om den 5 en 6 j juiN li de ouiuorpen i iiUj uil de gemt uiu it i stun emienie btsi i I 11 1 tf ü on 1 i V 1 1 ö i u3 tn dl r IJ c I it t hl tf i en le p n lUü ieid u i oor i Ui ï Ut n p i ni Mu va ik vet eeneen uut j en h t d Adverteotieldad önislreken n van et i ti t n r 1 1 = bO CeilL De p rt tls I T I IkLU 1 Bl pi utl i r l e ri l btj p u b t u ti 1 I t W U 11 1 1 L I T = wordtru h Tekend iioar bij ten verpU t onderzoek ni dien gtwei iien steun en die vojiUtbtm bij de geinttu bt turen v nl tli n o h waren lu ur c ins eene bo jr van t tu vcrking = ot ie beu i en des rJ geheel i scheiden v iren van die der betrukkeu gein LUle ue7u ueu di van e ven v i keu m tien de gemeente de t groudai t i voor za i zelve ni e mi e i u yl i jui e d r meei kre btkendhtid une gera tkkelyke coulro e kan uu e enen eu de r jti e oportng t vtrzekeieu W nichei j tl i ironi d it het stel el een gunstig lot bt =0 = 1 HU ZIJ afscliithug V i beldstu op de uood ikeljksite lt ui behoeiien eu itr ver i i mg eene p t i figke lirecte belisiug zij de wes w i P de ge nttu en zeÜ tmli hire imaucien moeten re elen e li weika be re Un hel voe spoor door he vooigeatelde eT uii erp zoo daiJeljk u nmencen D 0 erzi t GOLD J Junij dit wrj genijTtigre gf hütutl de uitsj 12 der 1 i w j e ie ni e lerhtij j u V i eu u l deu l m J n eu M r invne i i te nt P Ie e i ü md det 1 wa 1 oe de i i m ehea 1 h t v l uu l T h 1 f j n 1 11 op uieuiv t n i j i e r ii uien ztj 1 tn iu de dio Jin itieke J W Het vvorlt meer en meer d ibem eni en te m lec ga uiverkie m en m 11 ukrjK opder re euiig bi lit ï i tslui utl een 1 t i i i jo teit op ien mg dti z e iti tr A tMcmei de gew idL e ui id ui I jor e lu on en jr teu m iii eii oji t iet j in ondzieubtre veruikivplui eu iht n met v ui een ijroot u ftl tnjoujingpn die Ki l iii 1 u te i brtn n to teut uilljke tukhiuiJ lu de u che ui 1 p mi du irt üort eu I n nog itji cd e i t i Jt t evedutu voorden gelt eid initr het is on nos jk ich ei i c nuuukeurige vooi telUn Ie m iken vm t i wer ehjken toestand Het oalbiecKt uit lu teg Uiiiij I e ut u iien zoo ven e mt men V n Hoelm eu lu liet ni it U tJt bij O ft ö v uï oniu t in lu I tud V m ureedht eu iu I i md v m e uen ku i ien geest n tl dt lu si the tr epen o ueiiiig b t jn g i er wuiIiPid v m leugen ie or Ier Lue len loo viemig km men ta ra iKtJi op de dui e em e geruthteu be rellen e de dipljini icke onder uudeiin en Zeker is het dit ite uk met d ed un i door dt lUsaisthe in uoorden en dit de mogeidlieden ivet 6t ikeii dei x ij mdelijkiie len weustlien om ii u vcherde on leilundetii ij en vtxirt te zetten Indien hei be n gegiond i d t limkrijk insel nd en Oos eur ik c rjen tu lou itn der vouige lel Ie mia ic ft j i tï beiiiurjke gevol en kunnen rto den s h i het u e jk deuk a dit Ruslmd in eenen u peu n d eent men itu i inuend gt be w itu het tot lueiheid s m leu Dt kouiiL van Pn i n lietJt zijue toe ere umui tor e a u mi r 1 e de b at i lu Ie l e u ren hi hee tt J ziitu n en 7 I uu nogm t s b rt tien het cA st lat aan de ijdiii ev