Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1863

IS62 zes honderd bladen Tan allerlei soort en formaat De commissie tooï de staatsspoorwegen is tegen 1 septi a s ontbonden In Japan wordt de staat van zaken bedenkelijk De OHderhandelingen zijn mislukt De kist van Huig de Groot op de delftsche tentoonstelling wordt verdacht ran onechtheid Te Panjs zal men een pioces voeren over de kuittu eener ajtrice die te dik voor het tooneel geworden zijU Zondag 9 Augustus il 149 GOTJDSCHE COURAlürT Burgerlijke Stand GOüDA GtRORrN 30 Juhj Josina Margretba ouders L Boot en il de Moor JohanoL ouders J S Lugthart en M van der Laan 81 Auua Jo ma ilhelmlna ouders A W C du Chatinier en J G Spruijt AdT na roi Dclia ouders C van der lïee en J Boot 1 Augustus Cornelia Jü=ina ouders h P van dea Hoek en T P Schravezand Maarge oudeis G Klopper en G Prins Cornens Johannes onderJ Hnij cnaar en G Knijlenburg 2 Krijn ouders A aü Eijk en J Teunct Jacob oudtr D Dohbe en J W Sehaap 4 Margaretha Jobauua ouder J Tokker wed an A Fokkers OvLRiLiON 31 Julij D luimerzeel 70 j H L lïoudijk Ij 3 AutjustüA au Gogh 27 j P C Xienwenhnizen 15 d SCHOONHOTEX Ing esolu even van 24 lot 31 Julij ISGo Cpborïn Jan oudtr J Kerkhof en P Romijii Gfiiioi D J OUDrWATER van 29 Jiil j tot 4 Aufrustus 1 53 Be llex Johinna Gcldcrbloni gcb Steenbergen d Overt FDtN Carolina Kli abcth Piiilipp na de Koning 7 m Oehi P Loiu ens de Groot met Geeiije Boer Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u 61 ADVERTENTIE Geniengde Berigteu ilülLIi hLl ont ct i i Te 1 dc d CtU t n üCi h M fd Kngcl c heu gcv U om lersteui w igerd zich T lenk Tc h ff ie ki ht t cr t iC tveo In Span ie lijJeu de oraaje uoomcn aan ecne ziekte Te Amsterdamuordt op2eri i eeoe t lLrl nd ch lndi L he haudelsbatik De staii ilazi JU ü door eene heviue aardbeMUir Tc i c ceu 7ijn twee huizen ur di i d n dak gehe l verbr nd ii fj fabritk te A arsLhan jii 0liUU t 2o0 ccuteaaars lood LF vTc hoeveelheid alp Ttr en i vel Te Brody ijn Vir Lcu aant il hui geziiincn bL ooDd verbrand waarbij jeciiuijc iiAi rmkwanien De kaniir an koophandel t bchïekeiirt d u uu iweï TL btwcger af Vlet suikerriet is zwaar ziek icf nl nd Ktuiiji ïl onl te di rblad ut r wereld komt e Peking bedfrr di i eml r wordt l t gedrukt c een grooteu lap gele n tl de tl kc kner n dcuzelfdcu vorm Te Parijs beslaan thans GriRotv ic ilua trc o V i u tU3 l ilo L UEN BAAR Ved v in II Geksts en j li kl IV eg V T II MLu ni V i f tn a t tfit kt Hin j C it van fi iilit rr it tn le Liiöci J TocrspoediC bevallf n van een Zoon W HOBBy 5i f vT Goiiii Ang l j iV K nni a L h a Sociëteit Ons Genoea en in de BOELEKArE te Gouda GROOT MILITAIR C o N C I R T uit te voeren dooi liet STAF MIZIEK CORPS van het Kegiment Grenadiers en lasers iidrr leidid an den Ilcer Ifirecleur F ÜUXKLER lit de liand TE KOOP Op Donderdag 6 Augustus 1863 des avonds teu 7 ure precies de Markt I CB Op den dag van liet concert I is de prijs op ƒ 1 49 bepaald HOOFD DEPOT oorNEDERLAXD m J C HAM utrecht r XTKÉEKA VETEX Ti f 1 00 zijn te r en HUIS en ERF s uudc op een bekoniLii tot WOensdag aVond lan nr uettL sI iik vaü jiiri v Ge oliikt het Gebouw der Sociëteit Ons Genoegen tot uitocffuing van WÜlkel en ook des I J li GOOIlI55E um v rk c ei ilc voor eeue fabriek lufor ii t en b Jen ui gevcr ut es WAT DWOLL AVAAnEX FABKlK YON H SCHMIDT C Remda Tliuringerwou 1 V Eoii r r iv ea e l rrpp iraten uit bovcr staar Je l abriek van H SCTiMIEiTil T i irsie niKuli tu tot genezing voor J IIT en RHl MATIF K 1 e ver r l r i k i l e uitiiigvnldige genee at e pn die wij d ireiijk onl j ïen e i n ue voliU endste bewijzen In het bijzonder bedelen v ij aau ri e Anti rhuniatiSClie WaldWOlwatten doortrokken met Ik Hne ioHe a 2 i e l e eu OLIE a 35 en 7 0 Cts lift F pselije Tot waarborgücr fii P Fibriciat is alles loorzien met bovenstianl Etiqiiet envoT LiijiüA alleenlijk verkrijgbaar b j Mej Te V d BOSM X verder teH eiif t n J Ml uderen Rotterdam J P de Ko ler U rmiV i Kurvers Tianen B V c n u ücKaier A Bu j Woerden C G E Ejitfn 1 erj re l epö s Aanvraag OK DEPOT Jiu nxo bij M J t IIA3I Vincld Prijzen der Efi ecten pCt Xcd n sch 21 dito a dito Amort Sijud II ind lm U I Leeuin Aan H Sp d R jnspw Belde Rotts 21 Spanje obi 2 d buitenl 3 d binnenl o Port u m1 obi 3 Euil übl II 5 d 1 2 29 5 Cert 1S31 33 5 d 1 4U i d ö serie 5 d li serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1S5 9 5 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2 d renteAmst 5 dO nat 1S 54 5 Mex oblSSl 3 Ji i 4 J 1 AMSTERDAM Dingsdjg 4 J aag=te noo ti Giblexen koer = küti kuCi ir 041 1 Ü45 Ü4l l lU i I lT 1 00 9 ÜJ lO i 10 ijI 313 7 4TS i 2 4 103 lOfjl luo i i U 59 s 95 9 1953 19 U 19 53 j 103 i 4 51Vs 63 6 031 Vi 323 1 321 85 5l s 5 esVto G s 6 1 35= 16 33 s 35 = Vertrelï de Spoortreinen T ai 15 Mti tof 15 tpt itltr 1S63 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 04 9 35 1 15 1 57 4 37 U 24 S 1 10 32 n Rotterdam naar Gouda G 30 S 15 10 30 12 12 Ï5 2 20 4 05 5 50 7 50 9 10 Van Gouda n ar Utrecht 7 05 37 11 04 12 4 1 1b 2 42 4 3 0 25 Nis 9 50 Van Utrecht naar GOUda 5 50 b l5 9 05 12 Ü0 1 20 J 40 3 30 7 40 9 15 IPP I e met geteekende treinen loope i op on fu ïnstjagtn MET Ter JJoikOrukkerij vaji J JÏIll MA en voor Gouda m ïlt c Courani KENNISGEVING BL RGEMEESTEE ex WETHOUDEES Ti i GOUDA brengen ter kennis van de Ingezetenen d it ter voldoeningaau Art C9 der Wtt van den 4 Julij 1S50 Staatsblad n 37 afschriften van de Processen Verbaal betreffende de benoeming van EEN LID van den Gemeenteraad bedoeld bijde artikelen 53 eu 67 dier AVet zijn aangeplakt en zulksaan den ingang van den Langen Groeneadaal bij de Gouwe aan liet gebouw der Lut iersclie Kerk alsmede dat gelijke afsclirifteu op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegd alwaar daarvan inzage k iu worden genomen op iedereu verkdag van des morgens 10 tot des namiddags 1 ure GOVDA dn 8 Augnstus 1863 BLKGLy LLbrEii E AVetiioleees voornoemd I e Scci L taris De Burgtweester 1 R00GLEEVER FOrtïüIJX IJZEXDOOKX öuitenlan IiOnden 6 Augustus Van 15 Junij tot 9 Julij dus in den tijd va n 24 dagen zijn in Engeland niet minder dan 15 iüeu e maalseliappijen op aandeelcu tot stand gekomen wier kapitalen te zamen een bedrag vau £ Volgens berigten uit Buenos Ayres van 28 Junij warenaldaar reeds een aantal schepen met landverhuizers aangekomen terwijl er in October of N ovember nog ongeveer duizendhuisgezinnen uit Europa worden verwacht Deze toevloed ishet gevolg der gunstige bepalingen die eenige maanden geleden aldaar zijn gCiuaakt ten roordeele der vreemdeli en dietot den aanleg der Centraal Argentijusche spoorwegen werkzaamv iüen zijn en zich alsdan daar te lande willen vestijen aitrent de aardbevingen op Mirailla den 3 = en 4 junijwordt Vüorloopig nog gemeld dat er o a van de catliedraal de koninklijke kapel de kerken van St Dominions en St Is djella het paleis de militaire hospitalen het handelstribunaal het Intel San Fernando en het fransch hotel niets danenkele puinhoopen zijn overgeb ven Het aantal menschenleveiis die bij deze gelegenheid verloren gingen is natuurlijkgroot Het spaansche schip Esperauzas hetwelk bij de havenlag had bij die imp zooveel te lijden dat het schipbreukleed terwijl de geheele bemanning is omgekomen De torypartij heeft zich van het begin van den poolschen opstand nadrukkelijk verklaard tegen eiken stap die zoukunnen strekken om daaruit eenen europeschen oorlog te doenToortkomen en heeft uit dat oogpunt vele aanmerkingen tegende handelwijze van ons kabinet gemaakt Thans betuigen voorname organen dier jiartij dat zij door de jongste besluiten Advertentieblad Onistreiien De pnjs der Advertcntien an één lot zes regeU mtt inbegrip an het zegel it 80 Cent voor ellien regel daarboven 1 1 Cent Bui tengels one letters worden berekend naar plaatsruimte van het kabiuet gerustgesteld zijn en althans voor Engeland geen gevaar van oorlog meer zien De Times verklaart met klem van redenen dat het publiek in Engeland gestemd is tegen eenen oorlog om den wille van Polen Wij meenen met de gezindheid onzer landgenooten niet onbekend te zijn ZLgt dat blad en wij verV aren zonder aarzelen dat het engelsche volk zich niet wii lazen wikkelen in eenen oorlog tegen Eusland tenzij het daartoe werd uitgctart waartoe Kusland voorzeker niet dwaas genoeg zal zijn Wij allen wenschen dat al wat de diplomatie voor Polen kan doen gedaan worde Maar ieder minister die zich ook maar verdacht maakte van het voornemen om Engeland in eeneu oorlog te storten ten einde Kusland en Pruisen in Frankrijks belang te verbrokkelen zou welhaast ophoaden minister te zijn Het nieuws uit Amerika is heden niet zeer belangrijk De berigten luiden voortdurend gnnstig voorde bondstroepeu althans de noordelijken hebben in verschillende plaatsen weer aanzienlijke voordeden behaald Bij de bevolking van den zuidelijken staat Alabama heerscht de grootste agitatie door de manoeuvres van de generaals Grant en Kosencranz die nu met hunne legercorpsen op Mobile aanrukken De gouverneur van dien staat heeft de geheele bevolking te wapen geroepen Het is evenwel niet waarschijnlijk dat zij een leger van 160 000 man veel weerstand zal kunnen bieden De geestdrift die bij de bevolking van het zuiden in den aanvang des oorlogs heerschte schijnt dan ook aanmerkelijk te vertiaauuen De Eichmoud Enquirer verklaart zelfs dat meer dan 100 000 man in het zuiden plaatsvervangers hebben gehuurd Hetzelfde blad dringt er op aan het geheele land iu staat van beieg te stellen president Davis met dictatoriaal gezag te bekleedea en alle vreemde bescherming plaatsvervanging en uitzondering van dienst af te schaffen Die ma tregelen schijneli te bewijzen dat het zuiden op zijne laatste beenen staat Volgens berigten uit Washington zouden ook de bondstroepen er in geslaagd ziju generaal Lee te verhinderen naar Eichmond terug te trekken terwijl van een anderen kant wordt gemeld dut Lee weder een dreigende houding heeft aangenomeT en op nieuw Washington en Maryland bedreigt Parijs 5 Augustus Men be veert dat de zaken eenen anderen keer nemen door het terugtreden van Engeland Engeland en Oostenrijk weigeren niet bepaald om de onderhandelingen voort te zetten maaj zij hebben te kennen gegeven dat zij alle middelen ilie de diplomatie aan de hand geeft willen uitputten vóór dat er overgegaan wordt tot eene identieke nota in den vorm van een ultimatum die eerst in het uiterrte geval moet worden verzonden Voor het overige is er in de houding van beide genoemde mogendheden niets veranderd dat wil zeggen dat men even als vroeger blijft vasthouden aau de zes punten met de conferentie eu den wapenstilstand Wat hiervan zij zoo veel is zeker dat er weder een kostbare tijd zal verloren gaan Misschien verwacht men wel dat Pruisen in dien tusschentijd zijne bedoelingen zal kenbaar maken Tot nog toe schijnt er echter niet de minste kans te bestaan dat bet kabinet van Berlijn zich bij de westersche mogendheden zal aansluiten het helt toch veel meer over naar de zijde vais Kusland dan naar die der Polea