Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1863

f863 ü 144 Zondag 16 Augnstas GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 61 ADVERTENTIEN De Ondergeteekende heeft de eer zijnen i geëerden begunstigers te berigten dat hij HEDEX een TWEEDE MAGAZIJN uitslaitend bestemd voor Bijouterie en groot Zilverwerk geopend heeft Met dankbaarheid terugziende op het steeds geschonken vertrouwen neemt hij de vrijheid zich bij ernieuwiug in ÏÏEd protectie aan te beveien Rotterdam H W van EGON 10 Augustus 1862 TE IlLTH 1 Een net en van vele gemakken voorzien HUISJE met Tuintje tegen den Huurprijs van ƒ 100 s j iars 2 Een groot ERF met mim ft bergplaats Te bevragen fhanco onder letter B bij deu L itgever dezer Courant rhowÊng cmtTWigen we is hoime houding tegenover de drukpers Ei s weder een oorlog ophanden tusschea Uruguay eu de argentijnsche republiek Te ïlnkiiuizea is eeu huis en pakhuis in brand geraakt Cü oaaver gehaald De zalmvaugst is in de laatste dagen zeer verminderd Vergadering van den Gremeenteraad Zitting vatt Ding deg 11 Augustus Afwezig zijn de hh Reutinger Yiruly en Westerbaan Na goedkeuring der notalen geeft de voorz kennis dat zijn ingekomen Dispositie van gedep staten houdende goedkeuring der rekening eu Terantwoording d r dd schutterij over l 62 notificatie Missive au dca schuttersraad ten geleide der begrooting Tan ontvangst rn uitsiaaf voor ISïït m handen eener comm bestaaude uit de hh Kcmy lïuchner eu m Gennep Mi5 ive an hei burg annbestuur ter indiening der rekening eu ver i t v ordiug cvcr 1S6 2 in handeo der zelfde comm Mi ïives xan het burg arinbestnur israel armbestuur regenten der irasthuircu en van het bestedelinghüis ter indieninï der begrooting orer lsfi4 in bacüen ecner coinui bestaande uit de hh Priuce Braggaar eu Kist IissiYe v H Me r ismits geb önchner kennisgeveude dat HEd haar t Ut hg heïü cenomen als regentes der gasthuizen notificatie Adre va i T b uerbeek om vermeerder ing van tractemeut ter visie Misslvr vr ii t Hoeu te Rotterdam houdende kcnnisgc ing van de rais1 ikie puibrring iu de Ylamingstraat notificatie Rjpport der comm tot voorloopig onderzoek der geraeeaterekeuiog er ISöfï strekkende ter goedkeuring ter visie Alsnu geeft de voorz kennis dal de hh Kemy y Gennep Kist Yzenlooru ea Westerbaan de benoeming tot leden vau den raad hebben aan renomeu eu hunne geloofsbrieven bebhen ingediend lUmede dat zulks door den hr W Brand v Straaten is geschied waarop door den voorz fcze comm wordt benoemd bestaande uit de hh ï ortuiju Droogleever Herman de Groot en Kemper om die stukken te onderzoeken Onverwijld hiertoe overzaaude wordt de vergadering gedurende dien tijd ge chorst Xa het heropeuen der vergadering brengt de hr Fortuijn Droogleever rapport uit strekkende tot toelating der herkozen leden en van het nieuw jrekozen lid aartue achtereenvolgens met eenparice stemmen besloten iNordt verwijderende zich gedurende de steniinin cpvoljend de hh Remy van ennep Kist en de Voorzitter wiens plaats aïsnu voor dat jogenblik door den heer de Gra e wordt ingenonieo Al nu komt iu behandeling het voorstel au B en V om het gebonw vr n het voormalig Tuchthuis publiek te veilen hetgeen tot zeer l inL duris e i craadilairinzcn aanlei ling geeft waaraan alle leden behalve de hh Braeuaar en Herman de Groot deelnemen en wordt ten slotte het voorstel met 9 tesen 2 stemmen aangenomen tegen de hh P ortiiiju Dro glc Vi r f u van Gennepl Alsnu di en B en W het voorstel om het terrein van de gewe rn rmfkcrk tnedc te verkoopen hetwelk raet alg stemmen oo eeiie ni Ie hr van Gennep wordt aangenomen Ten ecTolge van het vorig bt sli it vvurdt pp het rekwest van deu beer Rijnen afwijzend beschikt en zul Z F V t worden kennis gegeven dtit hij het thans door hem bewoond v ouleudc lokaal met 1 Xov a s moet ontruimen Het adres van F van Bovene om rviïling en koop van grond geeft mede DeXotaris J ü BROUWER NIJHOFF te Haaitncht zal cp DingSdag 18 AugUStllL i Jes Vooniiidda rs ten F LF i ir in het LoTeraent EE Vriendschap HNaa ytrccJa in het openbaar verkoopen Een perceel HOOHiAWD liggende op den PoUer Honaard ie HAASTRECHT ad isier sectie B N 1335 1536 en 1537 proot 1 Blinder ó J Soeden Te aanvaarden 1 J uuarj 15 4 Openbare Vcrkoopin Op Donderdag den 3 September l GS de = Vooriïiiddags ten 2l2 ure in l i i logeraeut de Zalm te Gouda van 11 b rs 6 roeden WEI HOOI n VEEWT AND en 5 bunders 5 rücJeu W ATER gelegen in den foor jftfchcn Pul4 r te Xoord WaddiDgsveeiu Xaclete üdichtiiigen zija te bekomen ten kaïitorei au Je Notarissen C J tan de WAIF HINC e s Gravenhage en W J iXtEIOJjN jïROOGLEEVEE te Gouda tot uitvoerige debatten aaaleidi g vsaaraan de hh van Gennep Buehaer Prince Remy de Grave Fortmjn Itroog eever en de Voorzitter deel ne meu die eeoige oogenblikkeu de vergadering iu eene gesloten e doet over gaan en na het hcvopeneo der opeubart vergadering stelt de hr van Gennep voor de discussien te verdagen ten einde duidelijker met de plannen van deu verzoeker bekend te worden lietwelk door den hr Kemp r wordt oüdersteund nadat hierover nog kortelijk iiet vsoord voeiden de hh Remy en Buchuer wordt op voorstel van den Voorzitter met a stemmen besloten de dismssien uit te stelleu tot heden over acht dacen Het adres van de isr schoolcomm om hnbsidie wordt op voor tel van den Voorz gesteld iu banden der plaatselijke schoolcomm om advies Het adres van T Belouje c s tot gebrutk der z eiii chool met prieadvies van B en W om zooals het daar is liggeude afwijzend te beschikken maar de entree gelden van des avonds O eu een half tot ö uur op Tj centeu te vcninderen geeft tot velerlei beschouwingen ainleidine vvaaraau de hh Kist Fortuijn Droogleever de Grave Priuce de Voorzitter vaa Gennep Kemper en Reaay deelnemen en vsordt leu slotte het verzoek met 6 tegen 4 stemmeu verworpen voor de hh Prince de Grave van Gennep en de Voorzitier hebbcade gedurende deze discossieu de heer Buchner de vergadering vtrlatcii AUnu wordt met alg siemmeu aangenomen een voorstel tot af ca overschrijving van posten op d begiooting voor lhö3 Hierna geschiedt de benoeming tot curator van het gymnasium waarbu de hh Hoffman 7 vau Gennep 1 eu Kemper 1 stem had terwijl ei eeit blanco biljet was Hierna is de vergadering gescheiden Burgerlijke Stand goÜdZ Geboren S Augustus Adrianus Johannes ouders A H Spainaaij en C C Groeuenflaal Jaroba ouders L Zorg en H Haversaad Johannes ouders A Doornik en J Bei nis 9 Gerrigje ouders A Houvveling en J dea Hertog IU Johanna Cathariua ouders H F Gorissen ea J M H Hoogcudoorn Jannetje ouders H Gerritsen en C Herman OvLKLEDKN 6 Augustu J Bremcr Ü d G Kranenburg huisvr van S de Bas 59 j 7 C A Schouten 3 w 8 A van der Draai 7 m A M Scheffer 4 ai H van Zutphen V i j J M van dei Post huisvr vau J Straver 59 j Ati s 1S63 SCHOOXHOVEX Ingpsclireven vau 31 Julij tot 7 OiCfiiif V Leendcrt ouders C H i nermans en X AVamaar £ lisabctb ouders J Fiilje eu B Huiiiiik i t i i i N P Paiijii li U lKui WD C Hoetiiagtl niet M de Groot oudeavatkr van 5 tot 11 Augustus 1S63 Bev llen Aaïje Dekker geb Rieiveld z Overleden Jcbaunes van HoeveLiken 5 w Prijzen der Effecten GtljUven kütrs loos s pCt Ned IV sch S odito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 oHandelm 4 0 1 Leening 4 Aaud H SJ 41 d Rijnspw 41 2 België Rotts 2 2 Spanje obl 3 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1S2S 29 o Certl 31 33 5 d 15 40 4 d y serie 5 d 6 = serie 5 Tolgef Spn 5 Pruisen Ibö J 5 GosLbijGoll 5 dito 4 dito Aletall 5 dito dito 2 d reuteAmst 5 d nat 1854 ö Mex oblSöl 8 1021 1 90 197 63 ie 6S3 b Ier BuckJxuikerjj van J IJBJXKilAli AÜSTERDAM Dingsdag 11 Au2u3tu = I iagbte Hoogste I koers koers 1003 8 1001 2 143 ii l 4S7l6 515 8 4 V8 102 lOOVs 1021 4 S5 S3Vi6 90 ao ic i je 4 197I 4 51V3 63 321 S47 s 1 373 8 631V16 32 s SSV4 681 5 37 1 Meuvvs en voor Oonda en 3Jezc Coui ant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de nitgave des avonds te vuren De prijsper drie maanden 13 2 franco p po t 2 25 Oe inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure i3Bttenlanïr IjOnden ll Aug Er is bij onze regerii op dit oogenl lik naar men verzekert ernstig sprake van het plan om een aantal nieuwe troepen en oorlogabenoodigdheden na ir onze Noord Amerikaansche koloniën te zenden Die maatregel wordt noodzakelijk geacht ten gevolge van den toestand in Amerika In onze militaire kringen wil men weten dat de bevelen tot het vertrek der troepen reeds zijn uitgevaardigd Er is evenwel reden om te gelooven dat vooralsni g dienaangaande geen bepaald besluit genomen is Het berigt in la France dat de aartshertog Maximiüaan d t keiweren de keizerin betlftnkt heeft voor de gelnkwenscben bij fii legenheid zijner verkiezing tot den me icicaanschen trooi d r ons publiek verondert tellen dat hij de kroon aanneemt en ü iardoor meent men dat het genoemd gerucht dus wel eenige kleur van waarschijnlijkheid krijgt Zelfs de Times die heden de verkiezing van den oostenrijkscheu prins bespreekt geeft hel gevoelen te kennen dat die gebeurtenis moet leiden tot eene alliantie tusschen Oostenrijk en Frankrijk De verkiezing van den aartshertog heeft volgens de laatste berigten uit Amerika aldaar eene onbeschrijfelijke sensatie te weeg gebragt Uit de particuliere berigten uit New York en Washington blijkt dat de Amerikanen daarover zeer verbitterd zijn en hevig wraak schreeuwen tegen Napoleon De vestiging van eene monarchie op hot amerikaansche vasteland wordt door hen beschouwd als eene handeling van bepaaldelijk vijandige strekking tegen de Vereenigde Staten De noordelijken zien er een bev ijs in van eene alliantie tusschen Erankrijk eu het zuiden en hunne verontwaardiging is dus zeer groot De NewYork World een der meest gematigde en bedaarde amerikaansche organen beschouwt zelfs een oorlog tusschen het noorden en Frankrijk als onvermijdelijk Bij eene hilte van 80 gr smelt de belangstelling in debuitenlandsche kwestien en rijst de vraag welke zijn de gevolgen vao eene weersgesteldheid die zoo boven alle verwachting gunstig is voor Engeland De uitslag van denoogst beslist of millioenen pd sterling al dan niet noodigzullen zijn het verschil tusschen een gunstigen en ongunstigenoogst is dus van hoog belang niet alleen voor deu particulier maar ook voor de financiën van den staat Kan men hetzouder uitvoer van buiten doen hetgeen zelden t geval is dan zijn de bespaarde millioenen pd sterling winst voor denatie en kunnen die in eene andere rigting warden gebezigd Met het lutzigt van den tarweprijs op 40 shill te zien kanmen zich dus wel 80 gr warmte getroosten Jlen verneemt dat zoodra het mexicaansche keizerrijkdefinitief gevestigd zal zijn door ons gouvernement onmiddellijk ten behoeve van de mexicaausche fondsenhouders de £ 110 000 zuUcii worden geeischt die door de Mexicanen in 18 11 aan de britsehe legatis ontvreemd zijn De jongste berigten nit New York ontvangen meldennog dai de bondsregering blijft volharden bij haar besluit omde conscriptie aldaar des noods door middel van geweld uitte voeien De ouverncuj eu het stedelijk bestuur van NfiW Advertentieblad Omstreken De prijs der Advertentien iin één tot zeg regels mot inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elLcn egel daarboven 10 X ent Buitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte Y ork bleven er zich tegen verzetten als zijnde dergelijke maatregel in strijd met de staatsregeling der Unie Genoemd bestuur had besloten tot eene uitgave van 2 2 millioen dollars ten einde de 20 a 30 000 man welke de stad volgens de wet op de conscriptie moet leveren vrij te koopen iets dat die wet toestaat Genoemde som zal door verhoogiug van belastingen moeten worden gevonden Te Brooklyn is gelijk besluit genomen voor een bedrag van Lc n millioen dollars llen maakt hierbij de aanmerking dat de schatkist der Unie op deze wijze wel geld bekomt maar de president geene soldaten De regering heeft ontdekt dat bij de laatste militaire operatien in Peunsylvanie bedriegerijen waren gepleegd in de levering van kleederea voeding proviand eu paarden tot eeu bedrag van 1 000 J00 dollars PaiTJS 12 Augustus La France verzekert uit eene zeer geloofwaardige bron te weten dat de aartshertog Maximiliaau de mejcicaansche kroon zal aanvaarden zullende in dat geval eene schikking gemaakt wojden krachtens welke de aan Frankrijk rerschuid gde gelden de oorlogskosten daaronder begrepen zoowel als de aan particulieren verschuldigde sommen door Mexico binnen tien jaren zullen worden afgelost terwijl Frankrijk gedurende dieu termijn aldaar te lande voor rekening van het mexicaansch gouvernement een bezetiiugs corps zal leggen Tevens zou de uitslag van de stemming tot verkiezing vau deu regeringsvorm door de notabelen niet aan de ratificatie eener ulgemeene stemming orden onderworpen maar aan de 5000 municipaliteiten des lands De poolsche kwestie i3 hier iu de laitste dagen een weinig op den achtergrond geraakt Daarentegen vestigt men meer en meer de aandacht op het congres der duitsche mogendheden te Frankfort Welke voorstellen de keizer van Ooslsnrijk in die bijeenkomst doen zal is nog onbekend maar meu meent er toch zeker van te ziju dat die voorstellen geheel of gedeeltelijk zidlen afwijken van de beginselen die het National Verein op den voorgroiul stelt eu dat Pruisen wanneer het mogt goedvinden de voorstellen van Oostenrijk te bestrijden juist daar waar ze in strijd zijn met de inzigten van het Verein eene geschikte gelegenheid verwerven zal om zijne oude populariteit in Duitsehland te heroveren Alhoewel de politiek van Pruisen geheel door von Bismarck boheerscht wordt is het nog geen uitgemaakte zaak dat de koning niet te Frankfort verschijnen zal Men acht het althans veel waarschijnlijker dat hij i Frankfort komen zal dan dat hij zich in de armen van Eusland zal nerpen om te gemakkelijker front tegen Oostenrijk te kunnen maken Van eene andere zijde werd hier heden beweerd dat de koning afstand doen zou ten behoeve van zijn zoon Onder de weinig populaire voorstellen die de keizer van Oostenrijk te IVankforl doen zal behoort naar men verzekert één volgens hetwelk al de geheel of gedeeltelijk door duitsche vorsten geregeerde maar daarom nog geen eigentlijke duitsche landen bij den bond zullen worden ingelijfd Ieder zal iigt begrijpen van welk gewigt de zaak voor Oostenrijk is dat vele zijner niet duitsche bezittingen zoo moeijelijk in bedwang hondi Niet minder gemakkelijk valt het echter in te zien dat DuitachJaud vertegenwoordigd door den bjmd weinig lust moet iehhêE