Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1863

1863 Donderdag 20 Augustu m 145 üa IGOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Laitffe TiendeKeg D n 61 ADVERTEMTIEN Smidsknecht s Tw e Plaatwerkers kunnen dadelijk VAST WERK bekomen Adres met franco brieven of in persoon bij P G GOOKISSEX te Gouda Yertrelv der Spoortreinen j J itn 15 Mii rot 15 Si pttiuler 1S63 Van Grouda naar Rotterdam 7 10 9 04 9 35 1 15 1 57 4 37 6 24 8 18 10 32 Van Rotterdam naar Gouda 6 30 8 15 10 0 IJ 12 25 2 20 4 05 5 50 7 50 9 10 Van Grouda naar Utrecht 7 05 8 37 11 04 12 43 1 16 2 42 4 88 6 25 S 19 9 50 Van Utrecht naar Gouda 5 50 8 15 9 05 12 20 1 20 3 40 5 30 7 40 9 45 De met geieekc ide treinen loopen Qji ZcAen Fu idm cu ïslET AlsDU geeft de voorzitter te kennen dat door B cu W een concept lres is opge ieU aan Z E den minister van binneulandsche zaken om bij het daarstellen van den spoorweg Dordrecht Rotterdam de rigtiiig itoor den Alblasscr en Krimpeuerwaard te oemen over Gonila in verbiudinp met Amsteriiam en de X proyincitii eu ia het vooruitzigt der f aar telling van den s poorwcs s Hage Goiidü welk concppt ordt voorgelezen en door den raad goedgekeurd zulleude ook afschrift wordtn verzouden aan de beide kamers der siatcu geueraal eu de betrokken plaatsen als Amsterdam Utrecht Arnhem enz Hierna wordt de Marktberigten Gouda 13 Augustas l üolsche Tarwe per 2400 X S ƒ 3Ö0 Zeeuwsche per mud ƒ 11 Eogge Koningsb ƒ 7 50 a ƒ S IXmtzig ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Zeeuwsche ƒ 6 50 a 7 90 iiicune ƒ 7 a S U Gerst ƒ 4a 6 50 Haver niet ter veil Koolzaad ƒ 12 a ƒ 14 De Veemarkt met gewonen aanvoer en flaauwen handel vette Schapen en Liiiimeren mede tlaauw magere Varkeus inoeijelijk te verkoopt n Kaas aansrevcerd 42 partijen ƒ 20 a ƒ 23 50 Boter Goeboter 1 06 a ƒ 1 14 Weihoter ƒ 0 80 a ƒ 0 90 Delft 13 Augustus Ritte Tarwe hedeu iets meer ter markt dan de vorige eek het aangevoerde gewas van 1863 vpr i iets boven notering verkocht de kwaliteit was veel verbt teri Tarwe ƒ 9 80 ii ƒ 11 Eogge 1363 ƒ 7 Zomeruerit ƒ 5 40 a ƒ 6 Korte Haver ƒ 4 i ƒ 4 10 lange ƒ 3 60 lƒu 70 Paardtboouen ƒ 6 50 a ƒ 7 Wite Erwten ƒ 7 75 met grooteu aanvoer tot me ting worden groote partijen omgezet met grutiiïe koopers Koolzaad ruim 250 mud ter markt iess hooLrer ƒ 11 60 a ƒ lo 75 Aan sruiswaag gewogen van 7 13 aug 46 4 77S 8 en 70 16 Boter te zamen 18100 Boter ƒ 42 a ƒ 51 het vierde ƒ 1 05 a ƒ 1 27 per X È Ter lu r it 6j4 mud Aardappelen ƒ 2 ƒ 2 50 Dordrecllt l V ga=iu Tame jarige witte Zeeuw = iie verkeerde in fl ianwe stemming en hield zich niet ten voile 5ta nde van de bes c is ƒ 10 50 a ƒ 10 60 mindere 10 Tl 10 20 geringe ƒ 9 10 a ƒ 9 70 bedongen Van nituwe waren eeni e pariijijes aaugevoerd wairvan de kwali eit een voidoeutl uirziirt opit vert dairvoor is naar deugd van 9 o lot ƒ lü b€ fe Zouuriarwe insgelijks siap en ui ƒ 9 o ƒ 9 11 M vo r llogge nieuwe geeft eene L O de verw ehting de prij e ui echter daardoor dalende Voor Overm en Z zakgoe i i ƒ 6 30 a ƒ 0 90 besteed op jarige oorten was weinig ie ej jni en de e niet hooger d luƒ6 ju a ƒ 7 30 waardie Gcrs i ieuwo winter 10 c lager verkocht ikraaat 4 i ƒ 5 40 g rt ƒ 1 711 nieuw zomer uitniuni üd van kwili ei brigr ƒ 4 8o i 3 in zakni i it op ja Een ongehuwd Heer verlangt te GOUDA gemeubileerde KAMERS te h ren Opgaven bezorge men ouder de letters G E b j den Boekbandelaar P C MAAS aldaar Bij den Boekhandelaar P C MAAS te GoLD i zijp te bekciaen de BOEKEN welke op het GYMNASIUM aldaar gebruikt worden De Thee Soorten Crr HET MAG iZIJ VAN Slnderam en Siblesz te Aruhtm iin fijn geurig en waterhoudead zij n uiiten daardoor boven veel andere socnen bijzonder uit en zijn in venegeide pakjes van 5 2 2 et 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL Lange TL ndtK g D N 24 te GOUDA D BOES AZ te Oadeu atsr en ver eie J ép6tt rige gestorte ƒ 5 20 Spelt ƒ 2 80 a ƒ 3 20 Haver ïnl voeder f S a f 3 50 dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 80 Paardeboonen 10 c lager ƒ 6 a ƒ 6 40 Duiveboonen witte en bruine Boonen niets in omgegaan Onder de nieuwe Erwten worden vele niet kokende partijen aangetroffen ƒ 7 a ƒ 7 80 Boekweit met weinig vraag Holsi op 70 N S ƒ 215 geveild op 2100 N S grove Fransche voor ƒ 195 fijne ƒ 185 Ueventer li Augustus Tarwe ƒ 9 50 a ƒ 10 50 Kogge ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Gerst 4 56 a ƒ 5 Haver ƒ 3 40 a ƒ 4 Boter pr 20 n S = s ƒ 15 50 a ƒ 17 50 Infer ƒ 14 50 2e s ƒ 11 50 a ƒ 12 50 Zwolle 14 Augustus Middelprijzen Tarwe n ƒ 8 93 Ro2ge ƒ 7 25 Boekweit ƒ 6 10 Gerst ƒ 5 Aardapp ƒ 1 97 Boter pr u ƒ 0 90 20 n ffi ƒ 19 50 Groningen l l Augustus Aanvoer koolzaad 800 last weinig kooplust prijzen eerder lager Granen nagenoeg onveranderd Londen H Augustus Boter Friescbe 92 a 94 Kamper en Zwolle 88 a 90 Kaas Edam 44 a 50 Gouda 40 a 44 12 Aug Granen o eng Tarwe schaarsch maar er wasgoede aanvoer van nieuwe waarvoor weinig vraag was ende prijzen waren flaauw Naar vreemde was weinig vraag zoo ook voor Gerst Goede Haver gaaf verkocht Van 8 11 aug aangebragt 2U0 qr inl en 4020 qr vr Tarwe 960 qr vr Gerst en 1500 qr inl en 13270 qr vr Haver 13 Aug Aan de Veemarkt van heden wer len aangeboden 954 fiunderen 310 Kalveren 8500 Schapen en 12 Varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 4 8 voor d schapea 5 2 en voor d varkens 4 6 per sleeubetaald Burgerlijke Stand GOUDA GiBOKE S 13 C L LEUii N 11 VuETUstus C Boerüiuï 77 j 12 J v u A lüitjeiu wed P V Calis Sö j J van Dorp 86 J WOEr DEX BlAAl lEN Viz T ten C e eide Erauu 2 b i i i W 1 ii ei iU eb un Au J j J £ IJ roolcu d c eet Cliaiiuevs llü uck iu perdrcLlit z O M VKriiui u Mr lacub Ito ufl i u uv e u is 27 j met Elisabctii Koljr duliageJooru 21 j C artl in ti eu A igtïiu = 2 J j ui 1 irobra Debera Maria ali I p Taalmin is p bvLa 20 i l i vau di r Voorst V I j niet Xeehje Visïer 31 j f Ti oi M Gij bcrt V2Q Putten 47 A edui eua T u laiii l ret u c Mari i de Bice ó i j Prijzen der EiTeeten pCt Ned w sch 2V2 dito 3 di o 4 Amort Sijnd S Handelni 4 0 1 Leeuin r 4 Aand H ïp i U d Eijnspw 41 2 België Eotts 21 Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Eusl übl H 5 d 182 29 5 ertlS3l 33 5 dO 1 40 4 d 5e serie 5 d 6 serie 5 Volgef Spw 5 rruiscnl859 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Metail 5 dito dito 21 2 tfrenteAmi 5 d nat 1854 5 Mex obl851 3 AMSTEEDAM Vrijdag 11 Augustus Laagste lloi ïte Gfbbuii koers k0Ll3 kl tis 64 i6 ö4= 8 64 1001 4 941 142 37 s 4SV f 51Vs 477 s ts 47 101 s 1007 851 31 901 196l 199 199 104 637 g 63 Vlc wl iVu 3 V8 3 32 4 85 Sól s 6SS 8 6 1 6v 10 SsVio 3 e 3 K Tj iwck liukkiiij vaa A HUXKMiX Meuws en voor Gonda en l c e Couvant vcrsflujnt des Dümlt rd ig en Zondags in de Stad gf schieJt de uilirave des a utls te voren Oc prijs per drieiuaacden is f j IVa u o p post f2 lr De inzendinir der Advertcutieu kan ges bicdeu tot dts morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BUEGEMEESTEll van GOUDA brengt bii deze ter keunis van belanghebbenden dat door den heer Commissaris des konings in de provincie Zuid IIoUand op den 12 Augustus is executoir verklaard het KohiT tan het PATENTKEGT over het dienstjaar IS Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer ont auger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij d wet bepaalden voet te vüldoeti en dat heden inïiiat de termijn van DEiE TdAANJtEIv binnen dke de recLimes behooren te worden ingetliend GOl JJA üm 17 Aiigmtm 1863 De VooBZiTTEB voornoemd I TZENDOOBN Overzigt GOUDA 19 Augustus Het vorsteiicongre is te Erankfort bijeengekomen op uitnoodiging van den üü teiinjkschen keizer die zich door liet nemen van dit initiatief vele vrienden verwerft terwijl Pruisen zich onttrekt waar het zith op den voorgrond behoorde te stellen Niemand z d wel veel goetls en groots verwac itca van deze hernieuwde poging m iar het is een loffelijk begin dat aanleiding kan geven ttr opwekking van een beteren geest en daardoor de grondslagen leggen van lateren vooruitgang Zonder medewerking van Pruibcu is er weinig op eenig duurzaam resultaat te r kenen en ti t zal dan ook wel de bew eegreden der vorsten zijn om nogmaals den koning van Pruisen vriendschappelijk uit te noodigen tot medewerking Over de plannen ter hervorming van den bond zijn verschillende geruchten in omloop en liet zal in den raad der vorsten aan geene verschillende inzigten ontbreken uaarmate zij meer of minder doordrongen zijn van het besef der dringende noodzakelijkheid om te gemoet te komen aan de regtmatige weiischeu des volks Ten aanzien van den mexicaanschen keizer is nieia met zekerheid bekend Vrij algemeen is men van oordeel dat de iiiurtshertog gunstig gesiemd is tot de aanneming en dit klinkt vreemd geiU Cg in de gegevene omstantligheden Groot verbazend groot zijn de bezwaren die den nieuwen keizer bedreigen Z ne verkiezing is vnw bloote vertoouing en dan een ocs eur jk lie aarlshertog kci er bij de gratie van Napoleon de wucdoiule pijt van tie uoord anierik lansche Unie do naijver van Eiigelniid en in zijn heerlijk rijk gele kuurls ei vüoi durende voeling Men moet wel eerzuchtig zijn om i ie kroon begeerlijk te aeliten Xeemt ilax de kroon aan dan moet men de ken aan een vooruit beraamd plan aan vooraf bepaalde voorn a irden In Mexico zelf blijft nog vetl Ie doen de weg van Vera Cruz naar iMexico is nog onveilig door stroopende guerillabeiiden Juarez is nog te Potosi en roept de hulp in van het kaliiuet van Washington De noordelijken ii rkeeren nu wel in veel beieren toestand dan voor eenige m i i t i zij dringen op verschillende jiuuten Advertentieblad Omstreken 1 De pnjs d T Advertent icn van eén lot zes 1 rt 0 e s niet iiibrfrrip vau lut ïi zt is SU Cent voor I elkeii regel id rboseii ld eiit B u i 1 e u g e w o it e letter orden terekeud naar plautsruimtc door in het zuiden en zien de zegepraal in het verschiet toch behoeven zij de inspanning van al hunne krachten tegen het zuiden en kunuen zij aan nieis anders denken d in aan het bedwingen van den opstand Zij zullen zich nel wachten de vroegere ataatkuude v u Amerika de uitsluiting van elke europesohe bemoeijiug te dotu gelden Frankrijk neigde reeds lang maar il te zeer tui de erkenning v m het zuiden zij mogen het daartoe niet dringen door ontijdige hulp te verleenen aan Juarez Polen blijft aan zich zelf overgelaten en het vooruitzigt i hoogst treurig Rusland woedt met verdubbelde kracht en het lUmp alige volk bezwijkt onder het vreeselijk overwigt Wat baat het gezwets over de eenstemmigheid der mogendheden die niet bestaat wat baten meer of min zoetsappige woorden llusland al geen antwoord schuldig blijven op de nieuwe notu s maar de diplomatie zal geen w czentlijk result ut verkrijgen en als Polen uitgemoord is z il men welligt lot daden overgaan die dan slechts de rampen des menschdoms vergrooteii zonder een edel doel te heuojen öiütenlanïï Londen 16 Augustus Beri ten uit Xiw York v m dezer melden dat de generaal Lee zich te Culpepper bevindt Buford heeft de zuidelijken te dier plaatse u tr gctubi nutar zijn 1 luval werd afgeslagen De expiiliii Vick burg is te Port Hudson aangekomen De hetr L ii oln hetr a u gtkontiigd dat hij presailles zal netücn indien de gevangen nagers niet als krijgsgevangenen werden boh a eld Nadere tijdingen uit New York v u dcii melden dat de krijgsm igt van Lee met uilzouderiii van I e 5 van Hill zich aan de oevers van den llapid in beviuiu le tJe is over den Eappahaun k getrokken k e llide c 1 beii lie hoogten van Frederik burg l f zet Er zijn grj e hocvecihedeu proviand naar die pLiats gezonden Eea uitv cicr zuidelijkeu uit fort Wagner is al gesLigen Wanneer zich geene oiivoorzi e onis i l gl euen ter erhindering opdoen dan kan volgen eene m ie ieeling van den Tiujes tegen UKuirt 1S64 de geregel e di t f k rlic telegrafische communicatie lussel cn Engeland üdadra L iljtiiii en lïombav tot stand zijn gebragt liet bi i tracht hierbij ter loops te doen opmerken van hoeveel belang dit voor den handel is daar men bijv de prijsver nderingcu die de katoenen goederen garens enz in liidie onderg ian lederen morgen te Londen na iuwkeurig zid kunnen weten terwijl men vervolgen door de vvnieie lelegralisclie verbinding het voornaam e nieuws uit C l ii a eu Australië altoos ongeveer 30 dagen vroeger dau lauïs den tegcnwoordigen weg alhier zal kunnen ontvangen De daartoe nooriige lelegraafkabels liggen reeds gereed om binnen weinige dagen verzouden te worden Parijs 16 Augustus Hbt is duidelijk dat de onzekerheid die Oostenrijk an de aartshertog Maximiliaan doen voortduren ten aanzien van de aannemiag door den laatsten van de kroon van Mexico slechts comsdiespel is en dat de aartshertog zich reeds bij het begin der expeilitie tegenover Frankrijk verbonden hadj om als keizer van Mexico oj te treden Indien hjj