Goudsche Courant, zondag 27 september 1863

i8e3 en R Cats 23 Nicolaas Ferdinand ouders C G F Tuijocuburg ea A P Lens Anoa ouders B van Koon en A Lourier OvEHLEDEN 23 Sept P C de Sol 18 j 24 C J e Bruin i j 10 m il van der Werf 45 j WOERDEN Bt VALLtS 17 Sept C Hogervorst geb Bolle z C Smaling geb van Dissel d 18 T de Koning geb A Lijsen levenloos kmd 19 A Borsv geb an den Booch d T Westeniug geb van Dijk d 22 den Blanken geb van Assum d 23 J v Achterberg gab Altekroese z H H Lit geb van Schoonhoveo z OvhRLEDEN 16 Seot Jacobus Mook 16 na 22 Dirkje Smaling 5 d GETKOi rtD 18 Sept Gerrit Burggraaf 21 j met Annigje Sitear 25 j den 1 220 niudereö 310 kalreren 6700 schapen en 412 varkens Vcor beste runderen werd 5 voor d kalveren 4 vor r d schapen 5 4 en voor d varkens 4 10 pr steenijeumid Donderdag 1 October M i5y GOTJDSCHE COURANT Biu gerlijke Stand GOUDA Ofbokln 21 Sept Keetje ouders A B van Leer en K van Cleeff Anna Maria ouders M B van idek en J M Berlijn 22 Jai Jers G van AMngerilen en G lappeudel Willemina Christina udtrs W Bouwman en C van Eijk Leentje cnders L I Varecdorf ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 61 Men vraagt tegen 1 November a s Een lIllSR ECiIT Adres OUDE MANNENHUIS De oii iergeteekriide vindt in de opgeLo uen Concurrentie en vooral io de wijze waaiop zij poogt te v erken aanleiding om ich bij voortduring als SCHIPPER tus schen Grouda en s Gravcnliage en vice versa in de gunst van het publiek um te bevelen zullende hij zich beijveren om door eene zoo stipte als civiele uitvoering en bezorging der hem op ie dragen eommissien en vrachten steeds het vertrouwen te Yerdici en dat hij sedert f ene reeks vaii 54 jaren als Schipper in gelegd veer mogt genieten Gouda 27 Sept 1SC3 C VERZIJL Openbare Verkooping De Xotaris llr KIST te Gouda zal op Woensdag 7 October ises des Voormiddags ten elf iee in het Sta TioxsKoFFiJiicis aan 4en Cattensingel te Gouda publiek verkoopen Een kapitaal ruim hecht sterk en zeer goed onderhouden WOONHUIS GEBOUW ERVE ea TUIN aan de Goiiice te GOUDA Wijk C n 57 kadaster sectie B n 1273 achter met eene deur uitgang hebbende aan de Zijl Te aanvtiarden 1 Xovember 1S63 NB Ten kantore van genoemden Notaris zijn te verkrijgen dlVerSÖ kapitalen tegea aoUede igpofheei Lokaal ut en V erniaak 0 iTnAVFS te GOUDA ZONDAG 27 September ises Grande Soiree Parisienne compo ce de MAGNETISME BIOLOGIE a doiiner par U Ie Vicomte DE MAGNUS Aanvang ten ACHT UR E Entree Eerste Rang 75 Cents V Tweede 50 r De Ondergfiteekende neemt de vrijheid ter kennisse van het geëerde publiek te brei j n dat zijn gewone DA S CUIISIJS dezen winter met 7 OctOber a s een aanvang neemt te zijnen huize op de Spieringstraatt wijk E n 78 naast de Gymnastie school De kinderlessen zullen gehouden worden des avonds van 6 8 en die voor meer gevorderden van 8 10 uur Tevens neemt hij de vrijheid het publiek opmerkzaam te maken op de bestaande gelegenheid tot het nemen van PEIYAAT LESSEN des verkiezende aan huis of ten huize van den Ondergeteekende alsmede dat de ouders zich voor hunne Kinderen voor 3 maanden kunnen abonneren Zich Tleijende door ieders vertrouwen ruimschoots begunstigd te mogen worden teekent hij zich met lahting Gouba UEd Dw Dienaar 25 Sept 1863 H P GORISSEN Ahwineïiient per 3 maanden voor kinderen Kind ƒ 1 25 Kinderen 2 00 2 75 3 50 Tentoonstelling van OUDHEDEN te DELFT De Hoofd Commissie voor ds Tentoonstelling van Toor Nederland belangrijke Oudheden en Merkwaardigheden heeft hare werkzaamheden geëindigd Alvorene zich te ontbinden rekent zij het zich tenpligt een woord van dank te brengen aan alle I inzenders zoo in als buiten deze provincie voor hunne belangelooze en krachtige medewerking en voor de welwillendheid wa irmede zij zoo vele kostbare voorwerpen tijdelijk aan haar hebben afgestaan De overtuiging van bijgedragen te hebben tot deze welgelukte poging tot uitbreiding van kennis onzer Nederlandsehe Geschiedenis en Oudheden zal hunne hoogste voldoening zijn N tmens de Hoofd Commissie Delft H C ROGGE 23 Sej t lSi33 Secretaris C HOOGEXBOOM MANUFACTUREN Aanstaanden DINGSDAG LAPPENDAG In een fatsoenlijk gezin is gel genheid voor een GESCHIKT PERSOON voor kost inwoning en huiselijk verkeer Belanghebbenden adresseren zich met FRANCO briefjes onder de lett LH aan den Uitgever dezer Courant ZUTPIIEXSCHE Scliroelstooinboot Uccderjj GEREGELDE DIENST TLSSCHEN ROTTERDAM AMSTERDAM KA MPLN ZWOLLE DEVENTER eu ZUÏl HEN Van Rotterdam Dingsdag en Vrydag av 7 u 1 Affisierdam oeii en Z iturd inidd 3 u ZutpJten Woensd en ZaturJ s morg G u Deventer b u Zwolle u 1 II 9 u DE DIRECTIE Prijzen der Efferlen pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm 41 2 O I Leening 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 41 2 België Eotts 2i j Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5 erie 5 dO 6 serie 5 Tolgef S pw Pruisen 1859 5 Oost bij GoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 6 do nat l854 5 Mex obI851 3 AMSTERDAM Vnjdag 25 September Laagste IlouL ste GLLlt eu kOLlj kofis Kuers G37 8 64 3 Vl 76V2 100 lüü s 91 I4IV4 1028 4 57 4sVi6 48V2 5IV1C 51 51V 4 Y 4 l6 i l6 lÜ2 Ve IU1V4 fc V2 64 ï if 90 Vj 9 1 ISfeVs IDbVi la Vi 64 8 64V2 64 8 8 857 851 2 69J 2 69 V 69 s Ï5V8 5Vl6 45V2 Ter £ oekdrukkerij van A BEINKMAK en voor Gonda en S eac Oearaat rerscliijnt des Donflerdags ea Zandags ÏD de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs jDcriiiemaandett is S franco p past ƒ 2 25 9e i ueading Mr Adyertea ea kan geschif deB tet des morgens teo il ure KENNISGEVING De BUEGEMEESTEIl van GOUDA brengt bij deze ter Leuuis van belanghebbenden dat door den heer Commissaris des Konings in de provincie Zaid Holiand op den 32 September 1863 is executoir verklaard Het KOHIER van het PATBNTfiEGT over het dienstjaar 18 53 64 Eerste Kwartaal Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepialden voet te voldoen eu dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEJ binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA den 26 September 1863 De Bchgemeestee voornoemd IJZENDOOEN Het Ministerie en de Kamers Bij de sluiting der zitting noemde de minister na terugwijzing op het tot stand gebragte een jaar van zulke goede uitkomsten tot voorziening van vele volgende jaren erkentelijk een goed jaar Hij wees op gewigtige maatregelen van duurzaam internationaal en financieel belang Hij noemde de verdragen met België de wetgeving omtrent het kroondomein die omtrent een voornamen tak onzer accijnsen aflossing en andere vermindering van staatsschulden de waterwegen de spoorwegen hier en op Java en de wet op het middelbaar onderwijs Bij de opening der nieuwe zitting getuigt de aanspraak van gunstige voornitzigten een aantal belangrijke wetsontwerpen wordt aangekondigd en alles belooft den voortduur van bloei welvaart ea vooruitgang Velen erkennen ongetwijfeld en verhengen zich in dien gunstigen toestand ma ir weinigen doorzien den omvang van het geheel eerst later ontwikkelt zich voor den geest het tafereel van den algemeenen toestand wij zien en gevoelen het meest de al het onderm iansche aanhangende gebreken en zijn koud en verblind jegens het verkregeoe en zouden op eens voltooid willen zien wat in jaren tijds langzamerhand rijpen moet Toeh meeiien wij dat het afgeloopen jaar gunstigen invloed oefende op den morelen toestand des volks dat het bemoedigd werd en opgewekt tot vertiouwec op een bewind waai tcgeu Biet weinigen ongegronde vooroordeeleu koesterden het volk is volkomen gerustgesteld ten aanzien van de bedoelingen der regering De oppositie is tot wanhoop gebra gt tot een klein AdYertentieblad Omstreken De prijs der Adverteuticu au eeu tot zes regels met lubegnp aii het t el is 80 Ceut loor elkeu regel daarboven 10 Ceut Buiteugewoiie letters worden berekend naar plaatsruimte hoopje ingesmolten eu verraadt hare inwendige znakheid door uitgezochte kwaadaardigheid Maar niemand in den lande twijfelt aan de groote bekwaamheden aan de standvastigheid en de onkreukbare eerlijkheid van den minister die de ziel van het ministerie is De oppositie ia de eerste kamer heeft onwillekeurig een goed werk verrigt toen zij de aanleiding gaf tot de verwisseling van den minister van koloniën met een man die dezelfde beginselen krachtig en welsprekend weet te bevorderen en de oppositie in de tweede kamer werkt door hare verklaringen en handelingen krachtig mede om de oogen des volks ie openen voor de degeigkheid der staatsmannen tot het bestuur des lands geroepen Hoe is het mogelijk mag men vragen dat het ministerie in de kamers nog altijd zooveel kleingeestige en personele tegenkanting vindt Slaat de eerste kamer niet altijd dajr als een dreigend spook dat zich verheft tegen de dringend noodzakelijke hervormingen in de O I bezittingen Is in de tweede kamer eene aanzienlijke partij niet altijd bezig om verdacht te maken quand même te bestrijden en het goede te miskennen En wat het ei is en Nederland zoo eigen hoeveel ij verloosheid phlegma slijmerigheid bekrom en proviueialismiien duttende onverschilligheid bij de goedgezuiden onder ht t volk en in de kamers Het is waarlijk ontmoedigend maar het is een ingeworteld gebrek in het volkskarakter en heeft toch ook zijne goede zijde daarin dat de langzaam en schoorvoetend Oppositie is uoodit zij mag en zal ook nimmer ontbreken maar de tegenwoordige is voor een grcot gedeelte kleingeestige persoonlijke partijdigheid bij de beste en bekwaamste schijnt het dikwerf slechts afkeer van den eminenten Aristides want in ons land is liberaliteit algemeen en reactie eene zeldzame uitzondering De eigentljjkc oppositie de ernatvolli