Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1863

Berlijn 23 Sept De werkzaamheden aan de oodogahaïen i n de Jahdegoif worden met groeten ijver voortgezet Welken oed deze nieuwe schepping thans reeds uitoefeat na deze l en nog niet voltooid is blijkt hieruit dat de nabij gelegen f ieuburgsche gemeente Heppens voor het aanleggen dier prais obe haven alec its 300 zielen telde en thans reeds eene bevolking heeft van ruim lOOO zielen 6tnnenlon6 j Gouda 3 Oetober Naar wij vernemen zijn in de besloten vergadering van den gemeenteraad de voorgestelde uitgaven fgoedgekeurd behalve de ƒ 7 a ƒ 800 voor vermakeiijkhsdeB terwijl integendeel de ƒ 190 voor onderofficieren en manschap Jpen verhoogd zijn met ƒ 200 ale ƒ i50 voor de schutterij ea ƒ 150 voor de militairen Het we outwerp tot intrekking der qnarantainemaat regelen vervat in de publicatie van 10 januarij 1805 aan detweede kamer aangeboden wordt in de memorie van toelichting tot dit wets oniw erp behoorende geregtvaardigd door deondervinding gedurende eene reeks van jaren opgedaan alsmede door Je feitelijke ophefBng der quarantaineverordeningenbij verschillende zeevarende natiën van Europa vooral vanEngeland Er kan volgens de regering te minder ber waarbestaan om hier te lande tot dezen maatregel over te gaan dewijl de middelen steeds voorhanden zijn ora zoo noodig bijmaatregel van medische politie een schip buiten communicatiemet den wal te houden Bij de herstemming die te Dokkum heeft plaats geliad vooreen lid van de tweede kamer der staten geueraal is gekozendfi heer m J A Albarda met 694 stemmen De heer van i a 3enaer Calwijok heeft 572 stemmen bekomen Er waren 22 billetten van onwaarde s Gravenhage SOJSeptember Hedpn zijn in de afdeelingen van de tweede kamer de staten generaa onderzocht de wetsontwerpen 1 tot onteigening van perceelen voor den spoorweg van Yenlo naar Helmond 2 idem ten behoeve van de verbreeding van het Deu=ervoetpad in de geueente Vaals Z idem ten behoeve van de verbreeding der hoofdsti aat te Meppel en 4 tot regeling van het fonds voortspruitende uit koopprijzen van domeinen voor de dienst van 1804 In den loop dezer week zal nog worden onderzocht het wetsont werp houdende voorzieningen omtrent de nederl bank enz Aanstaanden maandag zal het onderzoek aanvangen over de wpts ontwerpen uitmakende de slaatsbegrooting voor 1864 1 October Heden is door de commissie uit de tweede kamer der stat n generaal aan Z il den koning het adresaangeboden ter beantwoording van de troonrede Zijne Majesteit heeft daarop Het volgende geantwoord Mijne heeren Met de tweede kamer kan ik niet erkentelijk genoeg Gods yegeningen waarderen die mijn huis en mijn volk we den geschonken en die ons de gebeurtenissen van vijftig jaren doen terug denken Ik verzoek u der kamer mijne dankbetuiging over te brengen voor de in haar adres van antwoord geuitte gpvoelens 2 Oct Heden heeft de tweede kamer eene korte zitting gehouden waarin behalve eenige mededeelingen wets ontwei pen zijn inge komen 1 tot onteigLuing ten behoeve van Jen waterweg van Eotterdam naar zee i tot het verleeneu van naturalisatie aan 18 personen S tot wijziging van den termijn voorgeschreven tot vervulling der voorwaarden ter naturalisatie Eindelijk heeft de heer Groen gesproken over het lager onderwijs en het onderzoek den leden aanbevolen naar de handhaviu r van sommig bepaiingeü der wet Rotterdam 9 September Het gevaar van het bewaren an groote voorraJe i petroleum in pakhuizen binnen deze gemeente en het ongerief dat genoemd artikel veroorzaakt door stuik en bederf van het drinkwater in de havens hebben as urideuren alhier doen besluiten een adres tot burgemeester en wethouders te rigten met het verzoek dat niet meer worde toege iaan petroleum in l= e stad te bergen en dat daarvoor ber p aatseu buiten dpve ircpieeiite worden L cbp iird S dcrt de ouUinirs vermeide belangrijke lekk ladje van petroleum fusten is de ambitie voor dat artikel zeer bekoeld Nog steeds ziet men deze olie voortJ in de sche pmakershaven op het w iter drijven en de havenmeester heeft re Jast bekomen om toe tp zien dat schepen met dat artikel beladen op stroom tf atn het i nieuwewerk los en en dat de aanvulling aan boord gesehi de Daardoor voorkomt men echter het kwaad niet Krimpen a d Lek so Sept Heden is al ier aan de scheepstimmerwerf van den heer K Smit J de kiel gelegd van het barkschip genaamd Comelis Smit groot 400 gemeten lasten voor rekenii g van den heer Leis te Alblasserdam De jnbouw van dit schip gevoegd bij den reeds in aanbouw zijnden Irèdem de Kanagawa groot 650 gemeten lasten en de groote verbetering aan deze werf aangebragt voor hef 6erstellea van stoombooten geven een goed voorn itzigt voor de arbeidende klasse bij den naderenden winter Jaar het g brek aan beschikbare handen zich reeds doet gevoelen Amjn rstol 2 Oct Van maandag 23 sept tot heden zijn alhier gevangen 118 zalmen waaronder reeds enkele nieuwe winteraalmen prijs der oude zalmen van ƒ 1 40 ƒ l üü per j pond naar kleur en zwaarte prijs der nieuwe wintei zalmea van ƒ l SO ƒ 2 10 per Va pond jjjgjjgj öerigteii Uit KSchmond bev eert men dat de blokkade der zuidilijke havens ni t meer dan een ijdele vertoouiüg is en dat de haudel vaü Cliaiieston dit jaar bloeijeader was dan cx it De laMigaarsiihe kwestie ia m de laatste maaoden geen stap vooruit gegaaa Uit ptmsiscb Volen gaau vele familien den winter doorhreijrea op Oostenrijkseh gebiid De coiamaiidaut Düpré vraagt 5000 naan troopen om zich op Madagascar staaude te houden De termiJQ vau de oprigting der maarsehappij voor de dooTj ravingvaa HtJliiad is verlengd met twee maanden De grootvorst Konstantijuis erostig ziek ge vordon ia de Krïra Te Jierliju i i het nieuwe beursgebouw in tegenwoordigheid des koiing iage vijd en opengesteld De bevolking der Ionische eilanden varklaart zich voor de vereeuiging metGriekenland Eene inzameling voor Polen door een agent Mierolawski r in Frankrijk igeland en België gedaan heeft opgebrast 4 iaillioen frcs Men beweert dat de exkonmg van Napels Rome voor bet emde desjaars zal verlaten In den vroegen inorgeu van 30 sept zijn te Waiscbau 5 poob he gendarmes gefusilleerd Uit Sanjaratig zijii dankadressen ingekomen bij de twpede kamer en den minister van koloniën Te OudBeijcrland zal het fee=t der onafhankelijkheid op 13 uoï gevierd worden daarvoor is ƒ ïOO toegestaan Ae schooljeugd zal worden begiffigtj eu getracteerd de armen bedeel l d js nn niddngs ten 5 ure een feestredegehourlen en des avonds illuminatie en vuurwerk De se itcmberfeesteute Brussel zijn met weinig geestdrift gevierd Mterolauski is door hetnationaal bestuur aangesteld tot oi gauisateur der pooUche troep jn In de japap iche zee zijn aanwezig 3t stoomschepcn van versehilleude natiën meest allen gewapend met ann iLi ong ol gegroefde kaïiouuen en wel vanhet zwaarste kaliber Het spaanscbe ministerie oefent onredelijkcninvloed uit op de verkiezingen Iii Pruisen gaat men altijd voort methet plagen en afzetten van alle ambtenaren die eenige liberale gevoelensdoen blijken Ju Volhvnia is het w altijd onrustig Te Londen iade leening van N Grenali groot 2 i ton terstond na de openstelluig volteekead Prinses Clotilde zal het kind van hare zuster de koninginvan Portugal ten dLiop houden Uit de frauscbe kolonie Poudichéry wordt een spoorweg aangelegd om haar te verbinden met het eng indisch spoorweguet Men beweert dat de leden van bet ruhsisch gfzanticbapte Parijs reeds aan het inpakken zijn De prat htige lentooübt Ihngcuvan de hoU maats van landbouw te Haarlem en de te dier gelegenheid gegevene feesten hebben eeu ongemeenen toevloed van bezoekers uitgelokt De russische gezant tu Koustantinopel heelt geprotesttcvd tegen het doorvaren van een eng schip dat oorlogsbehoeften aan de Cireassiers brdj t De stad Brussa is bijua geheel door de vlammen vernield Te Leyden ïs ƒ 2000 aangewezen voor de feestviering in nov te voegen bij f tiOO op de begrootiug uitgetrokken voor vermakelijkheden Te ti ezon li n Eenige Vragen Is het geoorloofd dat in eene ïcmeiiite wan r het evenwigt tusschen ontvangst en uitgaaf woi lt behouden door eene buitengei oon hooge heffing der accijns waaronder nog die op het gemaal en de drukkende heffing der gabel voor het regt van doorvaart op de Gouwe en waar niettemin de staat der finantien zoo slecht is dat de ingezetenen met eene nieuwe Ijelasting worden bedreigd die voorloopig is ontdoken door dien een post van ƒ 9000 op de begrootiug is gebragt als vermoedelijke opbrengst van de te verkoopen gewezen gevangenis voor veroordeelde vrouwen waar nog zooveel ontbreekt dat tot eene naar den geest des tijds goed ingerigte stad behoort en waarop zij naar het zielental aanspraak heeft waar voorstellen tot daarstelling van wat nuttig en noodig is door Burgemeester en Wethouders van v ege den slechten staat der stadskas worden gepreadviseerd tot verwerping en waar immer op kleiniglieden kleingeestig wordt gekruimeld is het geoorloofd en verantwoordelijk dat door den raad van zulk eene gemeente onder zidie omstandigheden ƒ 3000 uit de stadskas beschikbaar worden gesteld om te verknislen bij gelegenheid van de viering v n het SOjarig bestaan van Neèrlands onafhankelijklieid en zal de burgerij hoewel dankbaar die gebeurtenis herdenkende niet meer belang stellen in den tegenwoordigen gang van zaken dan in ditti voor 50 jaren verheft daarom niet elk weldenkende tegen dat raadsbesluit zijne stem En eindelijk het opgenoemde in aanmerking nemende strekt dan dat raadsbesluit den raad tot eer of tot schande Antwoorden worden belangstellend ingevacht Gouda 29 Sept 1863 M AanmerUng Het minst vaa alles stemmen wij in met deze laatste uitnoodiging Verder geschrijf is noodeioos de zaak is beslist en ofschoon wij vasthouden aan de meening dat het heter ware de gelden ter feestviering bij vrijwillige inschrijving bijeen te breogen willen wij berusten in het beslotene met den wenseh dat allen met hartelijke blijdschap dankbaar mogen gedenken aan de vele onwaardeerbare voorregten die wij als Nederlande s en ook als ingezetenen van Gouda genieten Dit gelde oo voor A D die tegen G H beweert dat de kwestie niet ligt in het al of niet erkennen der zegeningen onzer onafhankelijkheid maar in het meer of min betamelijke van de geldelijke uitgaven Mijnheer Met belangstelling heb ik de stukken over November gelezen In den geest der burgerij ten minste in dien van het grootste gedeelte zal de rand wel gehandeld hebben ea toch zijn de aanmerkingen daarop naar mijne gedachte niet ongegrond Reeds vroeger werd in uw blad op de gemaalbelasting op het bruggegeld en andere zaken gewezen en zoo lang van zulke zaken het geld moet komen i zuinigheid zeer aan te bevelen want dat zijn zaken die onze begrooting niet tot eer verstrekken De November maand mag evenwei ook in onze stad niet ongemerkt voorbijgaan ook wij hebben ruimschoots reden tot dankbaarheid en onze stad is ten opzigte van vooruitgang zoowel moreel als materieel geen der minste Kon men nu November niet vieren zonder de f 3000 te gebruiken zoo mild door den raad toegestaan Zoude zich geene commissie kunnen vormen die zich bereid verklaarde tot het ontvangen van giften om uit vrijwillige bijdragen de benoodigde fondsen te vinden Dan toch werden de feesten niet ontsierd door de slechte begrootingsposten en het gesehonkene was teregt eene vrijwillige gave der dankbaarheid Dan zoade voorzeker eenstemmigheid heerschen en geen verschf van opinie de feestvreugde benadeeleu Gesteund door de g ede geest der burgerij behoefde men niet eens zooveel geld daar men dan algemeene medewerking mogt en kon verwachten Kan dit doel door de opname van deze weinige regelen worden bevorderd dan zult gij daardoor verpligten Vv GETKorWE Lezeb Vergadering van den Gemeenteraad Zitting vayi Vrijdag 2 October Afwezig de hh Buchner Herman de Groot Kist en Kemper de laatste had hiervan schriftelijk kennis gegeven De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd Wordt voorgelezen eene missive van den Min van binn zaken omtrent het besluit van dej raad over het Elejioeseniershnis en nadat hierover de bh Remy Prince Reutinger en Droogleever bet woord hadden gevoerd wordt besloten die bij de leden voor een dag te laten rondgaan Idem van curatoren van het gymnasium zich beklagende over den anonymeo schrijver ran de stukken in de Goudsche Courant opgenomen tegen gen inrigting verklarende dat die geheel buiten de waarheid zijn en hierljij eene ISjarigc staat gedurende het bestaan daarvan overlcirgende en bewerende dat het getal leerlingen niet gering te noemen is daar in 1802 2S leeil waren erzüekende aan den raad om aan dit stuk de noodige publiciteit te willen geven waarop de heer Keutin er voorstelt het stuk in dlG Courant te doen opuemen Hierover voeren de bh Westerbaan van Gennep en Remy liet woord en wordt besloten curatoren te magtigen d iaraan de gewenschte publiciteit te geven terwijl het door den raad voor not if wordt aangenomen Ond r dc e discussie i = de heer Buchner ter vergadering gekomen en de heer Viruly verlaat dezelve Idem van curatoren van het Gymnasium om magtiging tot het oproepen van een docent in de frausche taai De heer Buchner stelt voor tijdelijk in deze vacature te voorzien v aartegen de heer de Grave het woord voert en na ecnire discussien waaraan nog verschillende leden deel nemen wordt met 6 tegen 5 stemmen zijnde die van de hb Buchner Fortiiiju Droogleever van Gennep Prince en van Straateu besloten om curatoren te niagtigen tot de gevraagde oproeping Is ingekomen een adres Tan A Spruijt c s om niet toe te staan het verzoek van L Visser tot afstand van terrein voor notificatie Eene missive van de gezondheidscommissie betreffende de mislukte putboring houdende voorstel om de stad te voorzien van goed drinkwater door het graven van een bassin waarin het gezuiverde ijsselwater door buizen zou geleid worden Eene voordragt ter benoeming eener regentes in de gasthuizen waarop zijn geplaatst mevr Rooseboom en mevr Roijaards benoeming in de volgende vergadering Een adres van T Reutinger srads chirurgijn en T Sauerbeck havenmeester vragende verhooging van tractement gesteld in handen der be grootingscommissie Een adres van de pi schoolcomm om de gymnastieschool te verlichten en te verwarmen voor een bedrag van ƒ 60 Xa korte discussie aangenomen met algem stemmen Komt in deliberatie het rapport der commissie belast met bet onderzoek naar den staat van begrooting der kosten van de schutterij in 1864 en wordt dit goedgekeurd met alg stemmen Het rapport der comniissie belast met het opnemen der rekening van liet bargerlijk armbestuur over 1SP 2 onder dankbetuiging met algemeene stemmen goedgekeurd Het rapport der coram belast meï het onderzoek der staten van beprooting van de besturen der instellingen van weldadigheid dienst 18G4 lïoedgekenrd met alg stemmen tiet loorstel van B en V betreffende de bad en zweminrigting Hier over gedelifcereerd wordt op voorstel van den heer Prince met Igemeeoe stemmen tegen die van den oorz besloten dit te stellea ia handen van de gezondheidscoounissie ten Ëne van advies enz Het adres van L Visser tot afstand van grond aan het veerstal Xadat hierover is gedelibereerd wordt ingevolge ongQn tig advies van den stadsbouwmeester besloteu hierop afwijzend te beschi ke3 Tegen dit besluit stemden de hh Rentinger en Prince en bleef de heer Portuija Droogleever buiten stemming Een voorstel tot af eu oversdirijving vaa posten op de begrooting betreffende reisen verblijfkosten voor B en W en wordt eene verhoosing van ƒ 50 algemeen go ekeurd Wordt voorgedragen tot hiüpvrfiderwijzeres aan de jonge jufvr school A W Wijthoff en d3 iL0e met algem stemmen Besloteii Ten aanzien der feestviering m november is met algem st bepaald die te houden op 18 november en hebben B en W verder voorgesteld de volgende raming van onkosten Voor nraziek van de schutterij en het garnizoen ƒ 300 Voor den mnziektempel op 5 markt en de tribune 170 Voor verlichting 330 Voor vuurwerk 500 Voor de openbare scholen y 300 Voor onderoff cieren en manschappen 100 Voor de instezlingen van weldadigheid 300 en c q voor vermakelijkheden aan Bamberg f 700 a 800 Hierover ontstaat eeue discussie tusschen de hh Boehner de Grave Fortaijn Droogleever Prince en Rentinger doch wordt op voorstel van den lü de Grave besloten de afzonderlijke posten te bespreken in eene besloten vergadering Na de heropening wordt het advies nitgebragt bq monde van den br Fortuijn Droogleever van de commissie voor de gasverlichting ter visie Hierna eindigt de vergadering Marktberigten GrOUda 1 October Tarwe Poolsche per 2400 n ƒ 335 Zeeuwsche per mud ƒ 10 Rogge Koningsb 7 a ƒ 7 10 Dantzig 6 90 a ƒ 7 Zeeuwsche 6 SO a ƒ n e 75 ƒ 6 90 Gerst 4a 6 Koolzaad 10 7 a 12 50 Boekweit Fransche 175 X Brab 210 a erwten 7 i 7 25 Haver ƒ 3 70 a 3 90 De Veemarkt met goeden aanvoer en vluggen handel vticral in 1 = kwal lèunderen en ook in vette Schapen ea Lammeren De handel in magere Varkens en Biggen daarentegen traag zoodat niet alles werd verkocht Kaas Aangevoerd 43 partijen ƒ 19 a 23 50 Boter 1 = s 1 10 ü 1 20 2 s 0 90 k f 1 D Sift 1 Oct Ruime aanvoer van vele goede Graansoorten die iets minder slepende afgingen Tarwe ƒ 9 10 a ƒ 9 80 Bogge 6 a ƒ 6 40 W ncergerst ƒ 5a 5 40 Zomergerst 4 90 ïi 5 40 Korte Haver 3 80 lange ƒ 3 li f 3 40 Paardeboonen 6 10 a 6 30 Gr Erwten 7 50 f 10 witte 7 a 7 25 Ann stads waag gewogen van 25 sept 1 oct 40 4 7v i eu 81 16 Boter te zaraen 17110 u ÏB Boter 53 a Vi het vierde 1 32 a 1 57 per u Ter markt gebragt C25 mud Aardappelen f 1 60 l f i Dordrecht l Oct De aanvoer van jar en n Z ea Overm Tarwe veel kleiner dan de vorige vreek doch evenwel met weinig kooplust tot verlaasde prijzen Zomer niet ter veil jar Z VI e Overm ƒ 8 80 a ƒ 9 40 n b CO a ti bl en afwijkende 7 40 a 8 Kogge tratig t i Ct c iager afgegeven Jar Z VI en Overm O SO a ƒ 7 20 n e 6 50 Gerst weinig aangevoerd en in mooije soorten begeerd Z Flakk en Overm Winter 4 20 a f 5 70 en Zjmer 4 10 a 5 20 Spelt 2 40 i 3 10 Haver meer kooplust inl voeder 2 30 a 3 en dikke 3 20 i i O sO Boekweit Bredasche 200 a 210 Frausche ƒ 170 Paardeboonen 5 a 5 50 Br Boonen 8 a 9 50 Bl Erwten 20 c lager 6 60 a 7 30 witte onveramlerd Me3tiug 7 Middelburg l Oct Weinig aanvoer van n Z Tarwe voor goede kwal 8 25 betaald n Walch veel aangevoerd in puike sortering 8 50 a ƒ 9 N Z Rogge goede soon 6 Zomergerst 5 N Walch witte en br Boonen 9 N Wach gr Erwten met veel aanvoer en handel 6 ri 7 Walch Koolzaad veel onverkocht tot 13 verhandeld Deventer 2 Oct Tarwe 8a 9 50 Rogge 6 50 a 7 Boekweit 5 50 a 6 25 Gerst 4 25 a 5 Haver 3 a 4 Boter per 20 n 1 = s 19 50 a ƒ 22 infer 18 50 2 s 16 50 r 17 50 Zwolle 2 Oct Mlddelprijzen Tarwe n 8 82 ruwar ƒ 9 87 Eogge 7 37 Boekweit n 6 25 Aardapp 1 70 Boter per n ffi 1 02 20 n ffi ƒ 23 75 Groningen 2 Oet Granen met geringen aanvoer onveranderd Londen 28 Sept Boter Friesche 94 a 106 niuarkw Granen Eng Tarwe met redelijken aanvoer er was weinig kooplust maar de prijzen bleven nagenoeg onveranderd Vr Tarwe iets lager vooral bij verkoop van boord Gerst beste eng 1 en 2 s 2 gedaald Haver mede iets lager Vaa 2 26 sept aangebragt 2130 qr inl en 22066 qr vr Tarwe 786 qr inl en 8574 qr vr Gerst 2860 qr inl en 22638 qr vr Haver en 186S e i 26647 vtjs Meel