Goudsche Courant, zondag 4 oktober 1863

1863 ni 159 Advertentieblad Omstreken Veemarkt De toevoer van het vaste laad was gedurende de afgeloopen veek zeer groot Hoornvee was heden ter markt Teel aaugevoerd en de stemming voor de middelbare en mindere soorten zeer flaauw Schapen flaauw Kalveren flaauw tot circa vorige prijzen Men noteert Ossen 2 S ii 5 Schapen 4 a 5 6 Kalveren 4 a 4 10 en Varkens 3 S a i 8 29 Sept Boter Friesche 102 Kamper en Zwolle 94 a 98 Kaas Edam 48 a 54 en Gouda 41 a 44 30 Sept Granen De markt was stil voor eng Tarweop vorigeu prijs ook in vr ging weing om Gerst stil zooook Haver Aanvoer van 26 29 sept 450 qr inl en 6110 qr vr Tarwe 1020 qr inl en 1020 qr vr Gerst 1070 qr inl en 5050 qr r Haver 800 z en 130 vtjs M el 1 Oct Boter Friesche 90 a 102 naai kwalitsit Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 1020 Runderen 310 Kalveren 6500 Schapen en 47 O Varkens Voor beste Varkens werd 4 8 betaald Biirgerlijke Stand GOUDA Geborfs 2S Sept Johanna ouders A van Waas en A Bungestok 30 Gerardus Jacobus ouders W Boot eu C Hagemau Jacobus Oudere A 3e Jonn en J M Zoet Gijsbertha Wilbelmina ouders J Kacïpo CU G de Graaf 1 Oct Wilhelinina Margaretha ouders B Wageuaar Ln J P Anders Leendert Marinus ouders M J Ogier en T ven LcoTTen Frauciscus ouders A Bron en S van Steia Catherine Anne ouders C Bobette en G H BrunL Jacobas ouders J van Koon en J M Kroes Gehuwd 30 Sept A de Hoog en C Wnrtz L A vau Scbaik en E de Wolff A H Polet en M Putkamer WOERDEN 24 Sept J ie Leeuw geb Knegje d 25 A Bol l 30 O W van Zwieten geb van der Steen d J J Beke geb de Kroon z 1 Oct G van Dijk geb van der Lee d OvERLEDLH 25 Sept Saartje de Leeuw ld 28 Trijntje van Kwioringen ruim 72 j wed van Hendrit Verbaan Johannes Anthouie Cbristiaan Duijvewaardt 26 d 29 Steven Burggraaf 3 m Onoertrouwd 25 Sept Johannes van Miet 32 j met Lijsje Borreman 23 j Jan Kotmans 24 j met Elisabeth Flier 23 j 1 Oct Everardus Henricns Duriveaux 58 j met Trijntje Wouters 32 j wedvan Johannes de Ruiter Johannes van Hengst 30 j met Kornelia Vermaas ruim 26 j GUDEWATER van 23 tot 29 September 1863 Bevallen Anna Haentjeus Dekker geb van Oost riee d Baptje Uittenbogaard geb Sterk z OvLELEDEN Comeiis Compier 25 j Mina van Ameijde 3 w SCHOONHOVEN Ingeschreven van 18 tOt 25 September 1863 Geboken Cornelia ouders G F van Geelen en E P Duel Coriidis ouders G J van haareu en H de Kok Overleden P van den ibeeleu 13 d Nieuws en voor Gosda en Dooderdag S Octoter Uitgave van A BRINKMAN Lange Tkndewt t B n 61 63 i6 ADV ERTENTIEN Heden beviel zeer voorspoedig van eene Dochter mijne geliefde Echtgenoot C H BRUM GoiDA Ch EOBETTE 1 October 1S63 Heden beviel voorspoedig van een welgeschapen Dochter Vrouw e A M V 1 S KLUIJVE i E H i iK geliefde Echtgeiioote van LoBiTH J VAX KLUIJVE 30 Sept 1S53 Aan allen die belangstelling hebben betoond bij de ziekte zijner Echtge uoote betuigt de ondergeteekende zijnen hartelijken dank 0010 1 G PERK VA J LITH October 1S63 Openbare Yerkooping De Notaris JP KIST te Gouda z op Woensdag 1 October ises des Voormiddags ten elf uke in liet StaTIONS KorFIJHris aan den Catten smge te t 6arfff publiek verkoopen Feu k ipitaa ruim het ht sterk en zeer gT ed onderhouden WOONHUIS GEBOUW ERVE en TUIN aan de Gouioe te GOl DA V ijk C n 57 belend aan de eene zijde der Heer H Begeee en aan de andere zijde den Heer T Borst kadaster sectie Ë n 1275 achter meteene deur uitgang hebbende aan de Ziji Te aanvaardeu 1 No £ itBEll 1863 NB Ten kantore van genoemden Notaris zijn te verkrijgen dlverse ka pitalen ogen soUede liyputheek Openbare Vrilwillige VERKOOPING om Ctontamr GelcL Op den 7 Ocfo ÉT 1863 des voormiddags tea 9 ure te Maordrnht ten sterf huize van C Bountan teu overstaan van den l otaris A KLVir Hz te Aoordi ech van eeni gemaakt Goud en Zilverwerk benevens Itlieubelen ea Huisraad Daags te voren te tezigtigen van des voormiddags 10 tot 12 ure en van des jiamiddags 2 tot 5 are J G BOERE OOGEIV APOTHEKER DROOGIST vraagt een fatsoenlijk jongmensch als leerling aan wien de gelegenheid zal gegeven worden zich in de beginselen van Schei en Kruidkunde te oefenen Lokaal Nut en Vermaak aan de OOSTH VVEN te Gold i op Maandag 5 October des Avonds teu 8 ure BAL op Woensdag 7 October des Av ten 6 ure indigende ten U ure KINDERBAL Ter gelegenheid der viering van de 25 jarige waarneming der betrekking van DANSMEESTER in de stad GouDi door den ondergeteekende VRUE TOEGANG tot het BAL van Maandag voor a Ilen boven de 16 jaren die in dat tijdsverloop onderwijs van hem genoten hebben tot het KINDERBAL van Woensdag voor de ouders wier kinderen daarvai gebruik maken De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor het geluk dat hij gedurende vijf en twintig jaren zoo ruimschoots mogt deelen in liunne gunst aan zijue geëerde stadgenooten en aan alle zijne begunstigers te Sclioonhoven Haastrecid Bodegraven Alphen Zummmerdam Moordrecht Kortenoori Oudewater en Woerden De ondergeteekende zich bij voortduring aanbevelende zal steeds voortgaan zijn onderwijs uit te strekken tot alle nieuw uitkomende dansen en Tieeft de eer zioh te noemen XJEd dankbaren en dw dienaar P EOZESTRATEN iBaXkimemter Gedurende de maand October is de prijs der BESTE GROVE Ruhr Ragehelkolen met inbegrip van den Hijks acoijns ƒ 1 15 per mud a contant aan de Bergplaats vau G P van de VELDE eu a ƒ 1 20 worden dezelve ia de stad aan huis of eenige schuit bezorgd NB Op het oogeablik een schip in lossing zijnde kau men desverkiezeude daaruit tot bovengenoemden prijs de koleu bekomen Prijzen der Effecten koers 1001 3 AMSTERDAM Vrijdag 2 October Laairstc Hoogbte Geblc eü koers 76V4 100 1411 koers 64 767 1001 prt 4 V4 34V4 48V8 102 IOOV4 88V4 76V4 4 1981 2 48M i 52 48V8 52 481 8 901 4 199 198S Ned w sch 21 5 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handclm 41 2 O I Leening 4 Aand H Sp 41 2 dO Rijnspw 4 2 België Rotts 21 3 Spanje obl 2 d buiteol 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 Certl831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 OostbijGoU 5 dito 4 dito MetalL 5 dito dito 2 2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Mex obl851 3 CSi ifi 45 COKElESPONDEWTii P trppflt nn ic r a n + 1 14 J V P treedt op ter verontschuldiging van Monsieur Ie iicomte de Magnus en kat zich op sehampeten toon uit over het gemis van fran che taalkennis bij de leden van Ons Genoegen enschrijft daaraan alleen het nnsnoegcn toe maarde dele heer kwam met t m transch te praten maar om te goochelen en zijne toeren hebben niet voldaan en dus blijft de gemaakte bedenking van kracht Jer Uoekdrnkkerjj van K BP ÜCKllAN la j i tad scM t de Bi ave des aTUids tp ren DepriJB r drie maaDidB U ƒ 2 francep ï flst ƒ 2 2 5 De iB 3 4iDg der Adpectentien kau Achieden tot4es ia rfeos tea 11 mie Öiiitenlanïr London 5 October Ofsohooa onze dagbladen nog voortdurÊud anikelen leveren omtrent de poolsche kwestie is de a iiidaclit an ons publiek voor het oogenklik meer bepaaldelijk 3p een ander punt gevestigd namelijk de tegenwoordige betrekkingen tusschen Frankrijk en Amerika Het gevoelen heerscht hier vrij algemeen dat Frankrijk en Amerika door de mexieaansche aangelegenheid in eene botsing zullen komen en men is derhalve eenigermate ongemst omtrent de waarschijnlijke gevolgen die daaruit voor Engeland kunnen voortvloeijea 1 lie berigten die wij hier uit New Tork ea Washiagtou ontvangen strekken om OBS te doen gelooven dat ie o joerikaausche regering zich ernstig tot een oorlog met ïninkrijt gereed maakt Men weet reeds dat generaal Graat de veroveraar van Vicksburg met een leger vaa 30 JOO man naar de Eio Grande is uitgezeiid Het kabinet vau Washington schijnt toi dien nïaatregel besloten te hebbea op grond van autentieke inliehtiugea dat Maiamoras nabij Brownsville in Texas door eea aanzienlijk fransch eorps met een tegea het Noorden vijandelijk doel bezet werd Generaal Graat beeft naar men meid bevel ii oodra hij het noodzakelijk aehi aan de Frar chen slag te leveren en volgeus particuliere berigteu uit 7ew York heeft de amerikaansehe regeriug bereids besloten cm zoodra er een gevecht tusschen hem en de Franschep heefi plaats gehad oogenblikkelijk een leger van 300 080 man naar Vera Cruz te zenden eu Mexico te bezetten Van aar een zoo ontzaggelijk ieger moet worden bijeengebragt wordt er evenwel niet bij gezegd De Morning a t iiangt een hartverscheurend tafereel opvan de wreedWedea door de Sftssen in Falen gepice vl Hetblad zegt dat het niet tracht het medelijden voor Polen opte wekken maar dat het slechts vf rlangt dea toestand in iijnwaar lieht te doen kennen Wij jn ttans zegt het verder in bet begin van den winter De diplamatse heeft hare pogingen gestaakt daar zij aan een goeden uitslag wanhoopt i e ooilog wanneer het daartoe komen mogt sou niet dan in ie velgende lente kunnen aanvangen Het m dus waarschijnlijk dat Eusland by zijn tegen v oord stelsei nog eeuigemaanden zal volharden De eza Leeft het beheer van Tolengesteld dn handen van de militaire chefs Berg en Murawiefï De Post somt vervolgens de afschuwel jke handelingen vaubeide bevelhebbers op en voegt er ten slotte bij Laat ocsiopen dat de voorzienigheid Polen zal redden Berigten uit New Tork van 23 sepL melden het volgende De veldslag door den zuider geiieraal Bragg rsterkt door de generaak Lee Beauregard en Johnstone aiui den uniegeneraal Sosencranz geleverd duurde twee dagen 19 en 36 sept Rösencranz werd in de rigting naar Chattanooga teruggeslagen en verwacht daar Buinside met 30 000 man versterking Naar men zegt hebben de twee partijen gezamentlijk 30 000 man verloren De geconfedereerden zuid beweren datEosencranz 35 kanonnen en 3500 krijgsgevangenen verlorenbeeft Te Washington zijn echter van officieren dépêches ontvangeuj waarin de nederlaag van Eosenorauz op 19 september i De prijs der Adverteaticn van één tot zes 1 r els met iobegrip van het zegel ia 80 Cent voor ielkeu regel daarboveii 10 Cent Buit p age one letters worden berekend naar plaatsruimte eotkend wordt Het beieg van Charleston is tijdelijk gestaakt De tweede en derde expeditie van Franklin naar Texas zijn naar men verneemt even ais ie eerste terug Naar luid der tijdingen betrefferide Charleston waren denoordelijken onder Gilmore alweer bezig met het opwerpenvan nieuwe batterijen met geschut van bet zwaarst kalibergewapend om de sfcid te bombarderen De zuidelijken doenvan hun kant s het mogelijke om den aanleg dier werkendoor een gestadig en aoms hevig vniir te vertragen doch ovr t algemeon schijnt het dat zij den belegeraars daarmede geenbelangrijk nadeel kunnen toebrengen Zij hebben iu de laatstedagen integendeel eene iware sehade gehad door het springen j ran een huauer kruidmagazijnen bij Sand Point en ofschoon zij nog het fort Sumter beheerschen ki mten de noordelijlMn met hunne operaticn inmiddels geresrcid voortgaan Generaal Gilmore heeft de bondstroepeo daartoe in eene dagorder uit zijn hoofdkwartier op Morris eiland op nieuw aangcmoe lijjd Hij zegt daarin o a aangaande het fort Sumter iTnt fort gedurende meer dan t see jaren de trots en de r tm de vijanda was door alle in de krijgskunst bekende middelen versterkt en heeft de aanvallen der sterkste ea krachtigste vloot afgeslagen Thans is bet door uweu moed en u e energie bezweken Zijne wallen zijn verniaid zijne geduchte batterijen ziju tot zwijgen gebragt en al waait er nog de vaan des vij 4ud3 zoo is het toeh oog slechts een nutteLiOze puinhoop zonder eenige kraeht De iorten Wagi er eu iregg verm iard door hmx langdurigen tegenstand ea de opottering vau menfichenlevens zijn insgelijks door uv e dapperheid en vas oera denheid den vijand ontnomen vVij zijn thdii meester vaa h t geheeie Morriseiland Dr stad en reede van Charleston zija au blootgesteld aan ons gescliut hetnelk op be elfde punt is geposteerd alwaar het eerste kanonschot teireu de vlag on es vaderlands is losgebrand en waar de op uind is aangevangen Volgens nader berigt uit Kew York van 24 Sept is de generaal Thomas er in geslaagd de zuidelijkea terug te slaan en bereikte Chattanooga De generaal Sosencranz heeft gisteren getelegrafeerd dat hij niet zal kunnen verdreven worden Een gedeelte der sirijdkraehteu van Meade is de Eapidangepasseeid Meu denkt dat de zuidelijken t Gordonsvillestaan waar een veldslag verwacht wordt ParijiS 3 Oct Nogmaals is hier hit gerucht in omloop dat Trackrijk de zuidelijke staten vin Amerika erkennen zal Te NjwTork schijnt men op die tijding voorbereid te zijn en ziet men haar ieder oogenbjik te gemoet De heer Stephens die in deze hoofdstad verwacht wordt met eene zending door de zuidelijke staten bij onze regering belast Die zending heeft naar men beweert geen ander doel dan om den keizer tot de erkenning dier staten te bewegen Hij heeft in last om den keizer Texas a s belooning aan te bieden We zullen spoedig weten waa we ons te dien aanzien aan te houden hebben Uit Griekenland wordt gemeld dat er nieuwe verkiezingenzallen plaats hebben vóór de aankomst des konings Zoo alsde kamer nu is zameogesteld is het regeren onmogelijk deeerste zittingen det kamer hebben dit Toldiagead bewegen Sjj