Goudsche Courant, donderdag 15 oktober 1863

beste ruhderen werd 5 voor d Kalveren 4 4 voor d Varkens 4 6 per steen betaald Burgerlijke StancL GOUDA Oebore n 1 5 Oct Maria Elizabetha ouders A C Schriet ea J Toraee 6 Carel Eduard ouders W C Eeuhl en C H de Hondr 7 Wiliemina Maria ouders S vaa Looh en D Berlijn S Pietemeila ouders L Steenbergen en G de Koning Gerardus Johannes ouders A Goedewaagen en J Belonje Anna ouders A Verblaauw en X van Tliet 9 Cornelia ouders G J Visser en C C Houwel 9 Anthonie ouders J den Hertog n G Lourier OvEELEDlN 5 Oct C Pinkse 58 j 10 m Gehumd 10 Oct C van den Heuvel en K Boekneijt OUDEWATEB van 30 Sept tot 6 October 1863 Bev li en Johanna Maria van den Henvei geb Schippers z Maria ÏTieolora Dionisias geb Verkleij z Maria lan Dijk geb Schoon erwoerd z Marretje van der Lee geb Eegtuijt d Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 4 4 voor d schapen 5 2 en voor d varkens 4 8 per steen betaald Gmnen De kooplust voor eng Tarwe was zeer gering de beste soorten bragten vorige prijzen op de andere waren 1 1 lager te koop Vr Tarwe is wel niet lager maar er ging bijna niets om Eng Gerst bij meer aanvoer 1 lager en vr 6 d a 1 Haver flaanw Aanvoer van 28 sept lot 3 oct 2275 qr inl en 17434 qr vr Tarwe 2568 qr ml en 3172 qr vr Gerst 1365 qr inl en 11843 qr vr Haver 6 Oet Boter Friesche 106 Kamper en Zwolle 96 a 102 Kaas onveranderd 7 Oct Granen Eng Tarwe met weinig vraag tot vorigeu prijs vr stil Gerst en Haver met geringe vraag Aanvoer van 3 6 oct 300 qr inl in 16590 qr vr Tarwe i 0 qr inl en 5640 qr vr Gerst 400 qr inl en 9790 qr vr Haver S90 z en 4030 vtjs Meel Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden 990 Kunderen 302 Kalveren 5230 Schapen en 447 Varkens Voor f § 63 Donderdag 15 October ü fi61 OTJDSCHE C Dankbetuigingen van verschillende hersteilerdo Lijders aanbevelingen van H H Doctoren en hettoenemend debiet bevestigm dat de SCHMIDTSCHE BOSCHWOLPRO DUCTEN de voortreffelijkste MIDDELEN zijn tot genezing van JicAt Hoofd At 6 Tand en ilaagpijn of welke kwalen meer van Rheumatischen aard Het bestaatuit verschillende KLEEDINGSTUKKEN geschikt voor alle deelen des ligch mms alsmede ELANEL en KEPER per el BRLl BOSCHWOL ELIXIR EXTRACT ZEEP POMADE BONBONS voor Hoest en Borst aandoeningen a 30 ets de doos ANTI RHEUMATISCHE WALDWOLWATTEN a25 en 50 cents het pakje DENNENNAALDEN OLIE a 35 en 70 cents hetfleschje enz Men leze hierover de Brochures die gratis verkrijgbaar zijn aan hetCentraal DEPÖT veor Nederland M J C HAM te Vtreclit te GOUDA alleenlijk bij Mej de Wed BOSMAN en teHannelen W G Kur ers Woerden C G L Ruiten Oudewater A Buijs En verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzinceii Aan raag Bi DEP6T Pkanco bij 31 J C HAM Utrecht Uitgave van A BRIWOIAN Lmige Tiendeiceg D n 61 ADVERTEIVTIEIV f Heden beviel voorspoedig van een veigcschapen Dochter A M de H VAN gtiiefje Echtjeuoote van LoBiTii J VAX KLUIJVE 30 Sept 1SC3 De oiiuergeteekende verzoekt hoegenaamd ian NIEMAND wie het ook zij buiten Z jne scliriitelijke voorkennis eenjg Crediet te verleenen daar aan de betaling in dat geval door hem geen gevolg zal gegeven worden GocDA H D WIESSMA Lokaal Nut ee Vermaak OOSTHAVEN te GoruA Maandag 12 October 1863 des Avonds ten JIAIF acht ure SOIREE MISICALE te geven door de Heeren VIOOL VIKÏUOOS fonccrtmecst DRECHSLER v Dnsden en PIANO VIRTUOOS Professor HAUSE van B doK Entree 75 Cents Militairen en Kinderen betalen half geld PLuitsen kunnen van bedeu af aan bovengenoemd lokaal besproken worden De oi atr i tcekende betuigt bij deze ncn ii irlejjkcn d iuk aan zijne zeer ge t hip = ttuIgeiiOoteii voor de eer en oni rT l e ing ben te beurt gevallen bij Lcltgv Lei l laa zijn vjf en twintigjarig feest is tlansmesstei door de vriendelijke bek iiL ielling betoond in zijn BAL en KlNl EEB VL en door e fraaijc geschenken htm zoo vriendelijk en hartelijk aangebo en Hij beveelt zich beleefdelijk in de voortdurende gunst zijner geiïerde stadgenocten en heelt de eer zich te noemen HEd dankbare en Dv Dienaar P ROZESTRATEN Opeiiliare Verkoopiiig op Dingsdag 13 October isea des morgens ten 9 ure ten sterfhuize van wijle Mevr de V ed HOOGENDIJK aan de GocwE te GOUDA C n 57 ten overstaan van den Notaris M KIST Tan een zeer netten INBOEDEL bestaande in Meubelen en Huisraad Bedden en Beddengoed Koper Tin Glasen Aardewerk Gouden Zilveren en Juwelen Voorwerpen enz Alles daags te voren te zien UITVERKOOP VAN Tapijten Loopers en Karpetten De ondergeteekende heeft de eer te berigten dat lüj wegens beperkte plaatsruimte besloten heeft zijn voorraad TAPIJTEN LOOPERS en KARPETTEN van heden af beneden fabrieksprijs uit te verkoupen en de nog voorhanden zijnde BEIIANGSCLPAPIEREN tot zeer lage prijzen zal aanbieden ten einde plaats te maken voor de vele nieuwe fraaije Behangselpapieren dienstig voor het aanstaande voorjaar die binnen korten tijd verwacht worden UEd Dw Dienaar GocDA G van der IiAAR J October L8i 3 Xleiwjxi E 83 Prijzen der Effecieis AMSTERDAZvI Vrijdag 9 October I a iu te Hoogste GlUuip pCt iüCl Lol ra kuers Ned w sch 21 2 dito 3 3 i 767 a u dito 4 aaiVic lOU Amort Sijnd 0 2 933 4 handelm 4 2 140 141 1403 O I Leening 4 Aaud H Sp 41 d Rijnspw 41 0 België Rotts 2i Spanje obl 3 d buitenl 3 4b 8 i Vio d binnenl 3 51 74 51 ic Portugal obl 3 47=Vi i 48 Rusl oW H 5 1021 4 d 1828 29 5 1008 4 Certl831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 61 = serie 5 Volgef Spw 5 89 1981 3 901 3 199 90 Pruisen 1859 5 Oost bij GoII 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2V2 6 V4 321 2 6b 63Vlf d renteAmst 5 if d nat 1854 6 Mex oblSöl 3 G8I 2 tf 7s 68 i 41V esi ie COSRHSPOIJ DEiSI TIE K maakt btJenkiug Uytn de Ju c beQOLi jiüifeii an den geniLtiitiopzigter met particulieie bou eikcD ïiij atht dil m het nadeel au de stedelijke bebi cu daar er gu ot g te doen is aan het houden vau toezigt over de in en uitgaande materuikn cii de o enge werkzaamheden aan zijne betrekking verboiidco Hij vreest dat deze ben oeijingeu indien zij zich met bij enkele uitzonderingen bepalen Bankidiog moeten geven tot minder naau gczeÈte behartiging der openbare werken terwijl hij het onbillijk acht ten aanzien van hen die zich uitsluitend toeleggen om een bestaan te inden in de bijzondere bouw koude Ter JiDckdrukkcrij vau A ilEIKKiliA en oor Honda en jJeze C curaut ver ïchijnt des Douderdags en Zondags In de Stad gesch edt de uitgave dfs a uiids te voren De prijs pei dneïüa mdenLh 2 irancop pyat 2 3 i De inzending der Advertentitai kan geschieden tct deo iuorf ens ten 11 ure Hervorming van Belastingstelsel De in het jaar 1862 door den minister van financiën aangekondigde hervorming van het belastingstelsel is geheel onafgedaan geblevren Men was in het algemeen ten aanzien dier ontwerpen zeer koel gestemd Mogteu sommigen dier maatregelen gunstig opgenomen worden anderen daarentegen konden weinig goedkeuring verwerven Wel is het een ondankbare taak de hand te sla n aan zoodanige hervorming hij die er bij wint berust er stilzwijgend in terwijl h j die mee moet betalen over de onbeduideadate kleinigheid moit en klaagt Afschaffing van belasting is eene aangename en goede zaak maar vooral zonder a quivalent Zoodra van dit laatste sprake is kan men het eerste wel missen Bij eenig nadenken kan toch ook de eenvoudigste begrijpen dat bet afschaffen van belasting niet dan bij enkele uitzondering mogelijk i Daarom spreekt men van hervorming vei aüJerii g be ere regeling verpl i itsing en in de laatste jaren is de overtuiging vooral in navolging van Engeland gevestigd dat de accijnsen of verbruiksbelastingen op de eersie levensbehoeften vervangen behooren te worden door andere die minder belemmerend zijn en beter gedragen kunnen worden Dit nu is een werk van veelzijdige overweging en van zoo moeijelijken rd dat het doel velen onbereikbaar toeschijnt Men ontlast hen die niet weten dat zij betalen om het over e brengen op anderen die ruimschoots deelen in al de lasten der maatschappij De mindere stand toch draagt onbewust bij tot de lasten van den staat als hij zijn brood en zout en zeep en brandstoffen inkoopt Het is een edel doel der minderen stand meer levensgenot te verzekeren zij deelen toch zoo tteinig in de goede gaven Maar het is aan de andere zijde hoogst bedenkelijk de lasten te verzwaren van den nij veren middelstand die meest onder het bereik valt en dus meest getroffen iiordt Want het zijn hersenschimmen om de belastingen te doen dragen door de hoogere standen vooreei st zijn die weinig iu getal om zonder ongerijmde vexatie in de enorme behoeften van den staat te kunnen voorzien ten anderen staan zij te hoog om door dergelijke maatregelen bereikt te worden en zouden zij zich wel weten te onttrekken aan den onverstandigen dwang De nijvere en nimmer rustelooze burger zal wel altijd voor een root gedeelte in de behoeften van den staat voorzien Advertentieblad Omstreken De pnjs der Advert cni 1 11 au tn lot zes regels mt t inbegrip ao htt zegel is SU C A aor eiken regel daaiboicn 10 Oi t BuitengCHoue letters worden bc ekend naar plaat s ruimts en als de zaken goed gaan is het hem een ligte last een gering gedeelte af te staan van zijne dagelijksche winsten Toch is men vrij algen een maar al te onwillig in het bijdragen tot de behoeften van den staat Het schijnt vt loren weg gesmeten geld waarvoor men niets in ruil bekomt Het is waarlijk onbegrjpelijk dat de menschen gewoonlijk zoo einig nadenken Iu Polen en Pruisen enz moge het smartelijk vallen zijn geld te geven om zijne verdrukkers ie bezoldigen maar Liet in Nederland waar men onwaardeerb re voorregien geniei iu waarachtige vrijheid veiligheid en bescherming Het onaangename kan hier zijn grond slechts ht ben in de onregelmatige lerdeeli ig van den last en de altijd onvermijdelijkeu dwang v aarmede die wordt opjHoe zware belasting dracgt Kede L nd geheel vrij ilüg i onuitputtelijke n e I dig i eid hoe vrijwillig dr igt geut beschaafde Vvcreld de ontzettende afpersingen v n neeLit mode Dat wij dan niet klagen en morren maar dau ij mr ou = erkennen en gaarue van het onze bijdragen ter i evorderi het behoud van onze voortreffelijke staatsinstellingen Moeijelijk is het te voorzien in hoe ver de minister slagen zal in zijne hervormingsontnerpen maar wel mag men verwachten dat het hem gelukken zal het eersie deel van dat werk de algemeene goedkeuring te zien weg lingen AfschafEng van den accijns op de bvanJstoii n tegen leihooging van die op net gedisteleerd ial wel gering bezwaarontmoeten Turf en steenkolen zijn in ons k iinaat zoo noodzakelijk als brood het is eene heilzar e veihg i voor denminderen stand en zal bij allen eenen aangenameu u druk maKci terwijl het verhoogen van den accijns op het ge li5teleerd slechtsdit tegen zich heeft dat de prikkel tot ontduiking gescherpt nordt en de zedelcoze dieverij van den smokkelhandel aangemoedigd maar daartegen staat weder zooveel goeds dat wijvurig wenschen dat het uu aangevangen onderzoek i e trekkelijke wetsontwerpen leiden inoge tot spoedige behandeling en gunstige afdoening OuttcitlanJr London lO Get Volgens berigt uit Xew Tork zijn de federalen er eindelijk in geslaagd den beruchten blokkade breker Juno in hunne magt te krijgen en zulks op 22 september ter hoogte van Wilmington na gedurende vier uren door den kmiser Connecticut der vereenigde staten gtjaagc te zijn en ruim 30 schoten ontvangen te hebben De waarde van schip