Goudsche Courant, zondag 18 oktober 1863

men bezoeken Op het eiland St Domingo heerschen Toort larend onlust a Santiago is in Je asch gelegd Latere berigten van den 5 deelea mede dat het leger van Rosencranz volgens een alom verspreid gerucht is versterkt door twee divisien van het leger van den generaal Meade Sommige dagbladen der zuidelijken beweren dat de communicatieu van Èosenerauz zijn afgesneden De beide vijandelijke legers versterken hunne positie nabij Chattanooga Onder dagteekenlng van dan 6 meldt men dat dagelijks vele schermutselingen tusschen de zuidelijke troepen eu de achterhoede van het leger vau Kosencranz plaats hebben ten einde te beproeven om de communicatie tusschen Nashville ca Chatt inoog i af te snijden Nadat Eosencr inz aanmerkelijke versterkingen had ontyanüeu heeft hij zijne voorposten doen oprukken tot voorbij Chattanooga De rei U zoo geringe meerderheid van het ministerie rilmersiou lii het huis der gemeenten is dezer dagen nogverminderd door de verkiezing te Coventry en die te Tam vorih heeft de conservatieve partij in het huis der gemeenten e vonnen Deze uitslag wordt door de liberale dagbladen aauomslandigheden van phatselijV ii en toevalligen aard toege3chreven mdar is geen op zich zelf staand feit en geeft aande organen van dê torypirtij grond om te beweren dat heto ioelsche volk weder naar het conservatieve beginsel overhelt De ze conservatieve reactie gelijk het door torybladen genoemdwordt zou niar hunne bewering de torypirtij in staat stellenom de teugeis des bewinds weder in handen te nemen zoodrazij mo rt goedvinden Aan den anderen kant wordt beweerd Ut het ministerie zich in allen gevalle zou kunnen staandehouden door het onlbinden van het tegenwoordige huis dergemeenten hetwelk reeds verscheiden jaren geleden onder eencuDservatief bewind veikozcn is Een hier versehijuend weekblad behoorende tot de gezaghebbende org men der conservatieve partij zegt in zijn jongsteuom jier Wij kunnen de stellige verzekering geven dat Europa s vrede door het geschil tusschen Denemarken en Duitschland betreffende Holstein en Sleeswijk niet zal worden gestoord Zaturdag jl is door ons gouvernemeat in overleg met de genanten van Irankrijk en Kusland een voorstel tot vreedzame 1 ercifi ninir van dat geschil vastgesteld hetwelk de strekkingheeft om de eer eu de regtmatige belangen van den duitschenbond met die van Denemarken onderling overeen te brengen Parijs 15 Oct De min BiUault is hoezeer hij ongesteldwas vrij onverwacht overleden Het gevaarlijke van zijn toestand scheen voorbij eu gisteren nog dicteerde en onderteekendebij een brief waarin hij zijne terugkomst alhier voor heleuaankondigde Heden morgen ten S ure was hij nog in vrijgoeden toestand weldra echter trof hem eene hartsverlammingen wa = hij niet meer De keizer die ten half tien ure hetberiït kreeg was er zeer door getroffen Een belangrijk persoon IS voor hem verloren en het verlies zal ia de kamermoeijelijk te herstellen zijn De Moniteur legt in zijn n van heden de verklaringaf dat de dood van Biliault in gelieel Frankrijk een smartelijken indruk maakt De dood is een groot verlies voor den staat en den kei cr wieu hij met evenveel trouw als talent en welsprekendheid diende Het budget voor oorlog en de marine buiten Europa voor SÜ3 z eene vermeerdering van 80 milUoec ondergaan Tot ïezanicn zijn benoemd voor Londen de heer Latour i Auverïue voor Rome de heer Sartiges voor Italië de baron lie ilaiaret voor België de markies Ferrière Levayer voor Haaovcr de heer Ileiset voor Nassau de markies Astcry Vo jcn3 hier owtvangeu berigten van St Domingo heeft ue sUal vau zaken aldaar een voor Spanje zeer dreigend aanzien aan rtnoinen daar de opstandelingen uitmuntend gewapend kf i te z jii De provincie Santiago is eveneens in opstand L korai u üp Cuba heerscht bovendien eeue groote gisting Yitn hordt de regering van Washington verdacht niet geheel vrcciad o n een en ander te wezen Men beweert zelfs dat de i aiiiiclinu en vooral te Domingo door amerik i msche ofïieieiP worden aangevoerd N iar men zegt i i er vooral naar Mideidiüi daarvan dat Frankrijk zich te M idrid door tuss iicukoiiist van den heer Barrot bereid verklaard heeft het suaansche eskader ic willen ondersteunen in de bewaking der kust De France zegt met zinspeling op de poolsche kwestie Er moet een besluit genomen worden Het einde der bezorgdheid welke Europa zoo pijnlijk gedrukt heeft is nabij Het bondgenootschap der drie mogendheden moet of een bepuilden vorm aannemen of ophouden te bestaan Voor de opening der kamers moet de keizer een gewigtig besluit kuui eu a yjtkondigen door de ia gendheden genomen hetzij de jHfffunSe van zijn eigen co ivc iiemeut kunnen regtvaardigen r i vrijmaken iVit er io gebeuren moge Frankrijk heeft i ets te vreezen Hand het dan heeft het Europa tot bond genoot j blyft het werkeloos dan zal het zonder moeite kunnen aantoonen dat het alles gedaan heeft om zijne roemrijke zendiag als vryzinniga mogendheid met eere te vervulien 16 Oct De Moniteur deelt een be igt uit Japan mede waaruit blijkt dat 4e Taikoen te Jeddo teruggekomen en alzoo ontsnapt is aan den blijkbaren toeleg vaa den Mikado om hem te Miako zoo goed als gevangen te boudea Onmiddellijk bij zijne terugkomst in de hoofdstad heeft hij de meest gunstige gezindheid jegens de vreemdelingen a m den dag gelegd waarvan men eene goede uitwerking verwacht Hierbij deelt het blad tevens het reeds gemelde bérigt mede dat het britach eskader naar de bezittingen van den prins van Satsuma onder zeil is gegaan Weeneüi T 5 Oct De mssische zaakgelastigde te Konstantinopel heeft verklaard dat de erkenning door Turkije van de Polen als oorlogvoerende partij zal beschouwd worden als eeae vredebreuk tusschen ue Porte en Rusland De Russen hebben twaalf kanonneerbooten doen bouwen ten gebruike op de Zwarte Zee Berlijn ü Oct Naar men zegt zal de l erorgaui iiie iu het volgend jaar voorloopig haar beslag krijgen door de vorming van 8 nieuwe oav dlürie regimenten die bestaan zullen uit de 5 escadrons der reeds best ande regimenten De opperregeriiigsraad Osterath te Minden heeft voor zijne herkieziiig bedankt Ook de kreisregtcr v Rosenberg heeft in het belang zijner familie voor een mandaat bedankt Men gelooft echter niet dat het aantal beambten die zich niet verkiesbaar stellen groot zal zijn Athene 9 Oct Het besluit van de volksvertegenwoordiging op de Ionische eilanden betreffende de vereeniging met Griekenland is met algemeene geestdrift vernomen De wetgevende vergadering heeft en corps het te Deum bijgewoond hetwelk bij die gelegenheid is gezongen De koning zal bij zijne komst in de eerste plaats Athene bezoeken Daarna zal hij zich naar Corfu begeven 6mnenlanö CrOUda 17 October Dezer dagen is aan dö verschillende kerkeraden in Zuid holland eene circulaire gezonden door kerkvoogden der gemeente Krimpen aan den IJssel met verzoek eene collecte in de kerkelijke gemeente aan te bevelen en te doen plaats hebben ter tegemoetkoming in de kosten vaa de stichting eener kerk en pastorie voor die gemeente Krimpen aan den T Tssel was vroeger vereenigd met Ouderkerk aan den IJssel en is voor ruim twee jaren erkend bij koninklijk besluit als eene zelfstandige kerkelijke gemeente Kerkvoogden dier gemeente hebben tot het doen van zoodanige provinciale collecte vergunning verkregen van het provinciaal kerkbestuur van Zuidholland In de zitting van den amstsrdam hen gemeenteraad van 14 lezer heeft de burgemeester namens B en W voorgesteld dat ter viering vau den 50 verjaardag der herkrijging van Neilerlands onafhankelijkheid de dag van zondag löuov bestemd zou worden tot godsdienstige viering en tot huiselijke vreugde en maandag 16 nov tot openbare volksvermaken met het uitsteken der vlaggen en illuminatie s avonds en dat B en W de som van ƒ 10 000 als crediet verlangen ter bestrijding der kosten om later hel bedrag der uitgaven te regelen Spr zegt dat 15 nov voor Amsterdam de geschiktste lag is daar in 1813 op dien dag Amsterdam het tooneel is geweest van de eerste gebeurtenissen die tot de gezegende omwenteling aanleiding gaven voorts zegt hij dat de wijze der viering van het feest door de ingezetenen aan deze blijft overgelaten Ook op den zondag zal er gevlagd worden terwijl men het houden van beuia op den 16 van het initiatief van den handel zal doen afhangen Het crediet van 10 000 is verleend De voornaamste veranderingen in het ontwerp van wet op het zegel bij de tweede kamer ingekomen zijn de volgende 1 dat de onderhandsche acten van verhuring en de onderhandsche acten van beleening op effecten enz niet meer aan het zegelregt geévenredigd aan de sommen of geldswaarden onderworpen zullen zijn S dat binnenlaudscL handelpapier aan een gering vast zegelregt wordt onderworpen dat het evenredig zegelregt op buitenlandsch haiidelspapier aanmerkelijk wordt verlaagd en dat bovendien de betaling van beide regten aan den eenen kant door invoering vau een plakzegel zeer vergemakkelijkt maar ook aan den anderen kant door strengere strafbepalingen beter verzekerd wordt 3 dat onderhandsche quitantien en polissen van verzekering en bewijzen van verwaarborging mede aan een gering vast regt onderworpen worden beide evenzeer onder strenge strafbepalingen tegen ontduiking 4 dat van het zegelregt worden ontheven de acten of registers van den burgerlijken stand en de r gisters vaa ontvang van gemeenten en openbare instellingen 5 dat het zegelregt op dagblpden couranten nieuwspapieren tijdschriften catalogussen prospektussen aankondigingen berigten en andere drukwerken wordt ifgeschaft 6 dat insgelijks wordt afgeschaft het zegelregt op advertentien en 7 dat de volgens het ontwerp te heffen zegelregien niet met opcenten zullen worden verhoogd De wet zal in werking treden 1 Januarij 1865 s Gravenhage l S October In de zitting van de tweede kamer zijn heden ingekomen vier koninklijke boodschappen ten geleide van even zoo vele wets ontwerpen als 1 tot het stichten van een paleis voor de beide kamers der stateageneraal 2 Tot verhooging van hoofdstuk XI koloniën der staatsbegrooting voor 1S62 tot verevening der uitgaven gedaan tijdens het bezoek van het japansch gezantschap in Nederland 3 tot nadere regeling van het gebruik van het koloniaal batig slot over 1861 en 4 lot nadere verlenging met een jaar van het tijdstip tot het doen van rekening en verantwoording van de ontvangsten eu uitgaven gedaan ter zake V m het indisch muntwezen Verzending naar de afdeeiill r li l e tgcnielde koninklijke boodschap is van den volgenden inhoud Mijne heeren Verlangende tot erkentelijke gedachtenis aan de vestiging van de hoofdbeginselen onzer staatsregeling en het grondwettig verbond tusschen ons stamhuis en het nederlandsche volk sedert IS 13 een blijvend teeken te doen oprigten stellen wij u bij nevensgaand ontwerp van wet oor te dien einde het stichten van een paleis voor de beide karaers der stateugene raal in overweging te nemen En hiermede Mijne Heeren bevelen wij u iu Godes heilige beschenning s Gravenhage 15 Oct 1863 Get Willem Het ontwerp van wet tot het stichten van een paleis voor de staten generaal bevat het volgende Ecnig artikel Te s Gravenhage wordt voer de vergaderingen an de beide kamers der staten generaal een paleis van staatswege opgerigt De memorie van toelichting luidt als volgt De regering meen Ie zich te moeten onthouden van allen invloed op de uiting der nationale dankbaarheid voor het in 1813 herwonnen volksbestaan Zij oordeelde aan de viering der Novemberdagen het karakter eener geheel en alleen uit het volk voortspruitende hulde te moeten laten De regering behield zich voor de medewerking der wetgevende magt in te roepen om het groote werk waartoe de grcPftslagen in November en December 1813 gelegd zijn de vestiging der hoofdbeginselen onzer staatsregeling te doen herdenken Op geen gepaster wijze schijnt dit te kunnen geschieden dan door het bouwen van een paleis voor de staten generaal de eerste en voornaamste der instellingen zonder w elke Willem I verklaarde het eenhoofdig bestuur niet te In het besluit tot oprigting van zoodanig paleis zullen alle nationale overtuigingen een punt van vereeniging vinden Daardoor zal eene waardige blijvende hulde gebragt worden aan het grondwettig verbond door het stamhuis van Oranje in 1813 met het Nederlandsche volk gesloten zoo als het van onze erkentelijkheid getuigen zal voor de zegeningen in de afgeloopen vijftig jaren uit dat verbond voortgevloeid Het gebouw bekostigd uit de algemeene middelen en alzoo door bijdragen van het gansche volk tot stand gekomen zal ingerigt tot eene waardige vergaderplaats voor s lands vertegenwoordiging te gelijk toewijding aan de algemeene belangen vaa dat volk ook zouder opschrift verkondigen Aan het stichten van zulk een gedenkteeken zijn aanzienlijke kosten verbonden Het kan één millioen gulden vorderen maar eene begrooting is niet voor te leggen dan na uitwerking van eea volledig plan De regering wensoht aan uitstekende bouwkundigen tijd ea gelegenheid tot het ontwerpen van een doeltreffend plan te geven zoodra de staten generaal aan de gedachte hunne goedkeuring zullen hebben gehecht Daarna zal hun een nader wets onlwerp bevattende raming der kosten en aanwijzing der middelen om daarin te voorzien worden aangeboden Woerden 16 October De raad dezer gemeente heeft heden aan B W eene som van ƒ 600 toegestaan tot het doen houden van volksvermakelijkheden illuminatien en onthalen der schoolkinderen bij gelegenheid van den gedenkdag op 17 Nov e k Ook in de aanstaande marktweek heeft men hoevpel geen kermis toch eenige meerdere vrijheid gegeven tot het houden van publieke vermakelijkheden Ammerstol 16 Oct Van maandag tot heden zijn hierverkocht 60 zalmen meerendeels nieuwe winterzalmen prijsder nieuwe ƒ 2 it 2 10 per Va pond der oude van 1 50 ot 1 75 I Gcfltóogde Berigteo Men wi zonder Huslaad de poolsche kwestie op een congrea reg leu üit Carlisle zijn dezer dagen verscheidene huisgezinnen vauwevers vertrokken om naar Nienw Zeeland te worden gevoerd Deheer de Lesseps verzekert dat het zoetwater kanaal waardoor de middellaiidsche zee voorloopig verbonden wordt met den oceaan hiunen driemaanden gereed zal zijn Koning Lodewijk van Beijeren gaat donwinter in Algerie doorbrengen De spoorweg van Ilarlingen naar JLeenwrrden is 14 dezer luisterrijk geopend De Meiicanen hebben de afIvondiging des keizerrijks o a ook oiücieel medegedeeld aan Zwitserland door een brief ten opschrift voerende an Z M den koning van Zwitserland Delft wil zich groote opofferingen getroosten voor de polvtechnische school en heeft hO duizend gulden eu des nooJs meer a iugeboden voor het in orde brengen der geboaweu Den 14 sept beeftmen te Tunis zes schokken van aardbeving gevoeld en ook od 4 October een schok in de omstreken aa Rouaan Xiet prins Fred Tik maarprins Hendrik behoort tot de deelnemers in de ned maatschappij totexploitatie der staatspoorwegen De nieuw geboui de rroote ijxereudraaibrug over de voorhaven der zeedoksluis te Meuwedicp is geheel voltooid en beproefd De afmeting der brug is 50 S el iu lengte en 22 el in door aartwijdte alleen te Kehl i eent ttijdcr enkele draaibrui 25 el De koning van Pruisen heeft afgezien van zijn voornemenom de domfee ten te Keulen bij te wons n De Israëlieten mo eunotaris worden in Oostenrijk Dl provmciale rüud van an = bè besloter de Polen met 5U00 frs te onderötennen Iu Je ira vangenissen worden dagelijk=ch behalve zondags 2ï t U mfcr L vi zweep geslagen Te Vibürg is een nostbeaiubt e Ir dO i ii eeu brief gestuleu had tot de doodstraf door oph 600 Zouaven ea 250 Turcos uit llgerie gekomen zu i i uiar re zondcn worden Het pruiaische stadje Ahaus is u r een i i ujs en brand vernield 400 huizen doo 3000 m üsche u L oju L Tiren in asch Alleen het siot is staande gebleven en buiten de pjj i n eu twintigi I huizen Uit Wilna zijn in den laatste i f jd nier J iu liit U evangenen uaar Siberië vervoerd en toch bevinden zich nes l ii p rsouen iu de gevangenissen De koning van Cambodja zal een gezanl ehap afvaardigen uaar Fraukrijk Ook in het paleis Grabov s u te iVarsclian wapens patronen en uniformen ontdekt Het ainstaanue huwelijk au den prins van Oranje met de engelsche prinses Helena wordt oéieieel eelogenstraft uit Londen Men vertelt dat de republiek Haïti bet plan koestert om zich te doen inlijven bij het fransche keizerrijk Er is te Liverpool beslag gelegd op de twee pantserschepen vermoedelijk oor hel zuiden gebouwd De Kurden hebben te Damascus een bloed a gevecht geleverd aan de turkscbe troepen Te Luino in Lombai dijen w I meu een colossaal standbeeld oprigten voor Gai ibaldi Vooi nov IbiS gecollecteeid te Wageningen ƒ 327 te Middeibnrg ƒ 641 43 te Dev nter 2a te Heiukeuszand ƒ 110 1 5 te Amersfoort 325 ie Tesel SeO to Maastricht ƒ 838 te Dordrecht f 1347 50 te Duehergen en Riizcu burg 392 63 te Maasland ƒ 263 23 te Tiel ƒ ooi gg te DoetincheM ƒ 170 22 De minister Biliault wordt op kosten des rijks Uograi eU De koning van Hellenen doet ijverig afscheidsvisites Leopold heeft d u koning der Pruisen niets wijzer gemaakt Iu Pruisen zijn regt ï wier ipkimen niet meer dan 600 thll bedraagt Marktberlgten Gouda 16 October Tarwe FooJsohe pr 2400 n He f 330 Zeeuwsche per mud ƒ 9 7 5 a ƒ 10 Rogge Koninssb ƒ fi 75 1 ƒ 7 10 Dantzig ƒ 7 i ƒ 7 25 Zeeuwsche ff n 6 75 a ƒ 7 Gerst ƒ 4 a ƒ 6 Koolzaad ƒ II a ƒ 12 50 Boekweit Fransche ƒ 180 X Bnib ƒ 200 Voer ernten ƒ 7 a ƒ 7 20 Hennipzaad ƒ 6 75 Duivenb ƒ 7 75 ƒ S De Veemarkt met goeden aanvoer doch tragen handel uitgenomen in eerste kwaliteit Vette Schapen magere V i i in en Biggen insgelijks met trasen handel Kaas aansevoerd 45 partijen ƒ il è 25 Gueboter f 1 16 a 1 26 IVeiboter ƒ 1 Ti ƒ 1 10 Delft 15 Oct Ue Graanmarkt was heden bij vrrmeerderden aanvoer tamelijk levendig tot staande prijzen nog al handel Peulvruchten uitgezonderd Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 9 20 Rogge ƒ 6 20 a ƒ 6 50 Zomergerst ƒ 5 a ƒ 5 30 Korte Haver ƒ 3 80 i ƒ 4 lange ƒ 3 20 a ƒ 3 60 Paardeboonen ƒ 6 50 Groene Erwten ƒ 7 75 a ƒ 10 50 wilte ƒ 6 90 a ƒ 7 20 Aan stads waag gewogen van 9 15 oct 43 4 675 8 eu 75 16 Boter fe zamen 15970 n S Boter ƒ 53 a ƒ 64 het vierde ƒ 1 32 aƒl 60 Ter markt 814 m Aardappelen ƒ l o l ƒ 2 Dordrecht 15 Oct Tarwe iieinig aan en slap vorige prijzen slepende bedongen Puike jar witte z ƒ 9 10 ii ƒ 9 20 mindere en geringe ƒ 8 ü ƒ 9 nietiwe d ƒ 7 SO i ƒ 9 blaauwe ƒ 7 20 a ƒ 7 90 Zomertar ve niet aangevoerd Eogge als voren verkocht Overm ƒ 5 70 ii ƒ 5 90 Z en A i ƒ ij jo a ƒ 6 60 vr soorten niet ter veil Gerst winter behield prijs zakmaat ƒ 4 20 a ƒ 5 40 gestort ƒ 5 30 v pelt prijshoudend puike ƒ 3 10 mindere ƒ 2 30 a ƒ 2 50 Haver jar inl voed ƒ 3 20 a ƒ 3 50 nieuwe ƒ 2 20 a ƒ 3 jar dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 80 Paardeboonen nieuwe ƒ 5 20 a ƒ 5 80 jar ƒ 5 70 a ƒ 6 Duivenboonen ƒ 7 30 a ƒ 7 50 Witte Boonen ƒ 7 50 a ƒ 8 50 bruine S a ƒ 9 Erwten bl k oksoorten 7 afwijkende ƒ 6 30 ü ƒ 6 50 witte ƒ 7 Boekweit Peel ƒ 190 Fransche ƒ 170 Groninger Zand ƒ 192 Grroningen I6 Oct Tarwe 5 c Rogge Boekweit eu Gerst 10 c lager Dikke Haver 5 c hooger Zwarte onverand Middelburg is Oet Er was weinig aanvoer van n Z Tarwe goede kwal is tot ƒ S van de hand gegaan In Walch redelijke handel puike jar ƒ b 50 n ƒ S 50 a ƒ 8 75