Goudsche Courant, donderdag 22 oktober 1863

1863 Zondag 25 October m 164 Prijzen der Etteclen AMSTERDAM Dingsdag 20 October Hoogste 1 Gcl ltve pCt 1 kocis 1 kui rs 1 küFTs Ned vv sch 2V2I C2IV16 63 6iif K dito 3 75lVis 7 5Va h dito 4 1 9 9 4 1 99IV1 943 4 Amort Sijnd SV Handelm 4V t O I Leening 4 Aand H Sp 4V d Rijnspw 4V2 België Rotts 2V2 Spanje obl 2 48V2 8Vifi 4SVs d buitenl 3 54V4 d binnenl 3 51 Va 5IV16 5iV Portugal obl 3 47 Va 4V 6 4 iV Rusl obl H 3 101V4 d l 28 29 5 110ÜV2 Cert 1831 33 5 d 1 40 4 1 d 51 serie 5 d 6 serie 5 SöVs 90 1 90 Volgef Spw 5 198 19SV4 19s Pruisen 1859 5 Oost bijGoll 5 dito 4 1 dito Metall 5 63 3Vic 1 63 1 dito dito 2V jI 32 1 32V8 32V d renteAmst 5 j 86 do nat lSóJ 5 ÖSVs fV4 esv iMex obl851 3 39 b 1 40 Vi6 1 40 1 Ter EoeMruk iCrij vau i BEj si MAN Naar men verneemt zoude de Hoogge boren Heer Vieomt De Magnl s dezer dagen de Sociëteit 0X3 GEXOEGEN alhier met een bezoek vereeren teneinde zich te vergewissen oi de gOOChSlpartij die na hem daarin heeft plaats gehad betere resultaten heeft opgeleverd VAN DEE Gbap OUDSCHE COURAJUT IT vöor Gouda en i e e C ara t verschijnt des Donderdags en Zondags T t txt t t T In de Stad geschiedt de uitgave des avouvls te voren UltgaVC Vail A tSKlNKMAN De prils por drie maanden is ƒ 2 francop post 2 25 t m t ta n i De inieSingderAdverteiiienkiiHgeflchiaentotdes y Twiideiceg D u 61 s ten 11 are Bevallen van eenc Dochter J P M BEKKER p P vl ïcrxer GoCDi 17 October 1363 lieden overleed zeer on erwacht ori c Schoonzuster Mevrouw ID V KIST X jLTiEK te l otk rJam C ovBi il I P P KIST 20 0 iobc r 1S63 R J KIST ParecE Om met X0 EMBER in dienst te treilen Tweede Meid v in de Pi t Go lsd doch niet fijn Geuioimr rl Huur Vijftig a zeStig uUcu Oudtr opgave van ouderdom en o erlegging van getuigen of vermeldiug V a ir die zijn te verkrijgen adressere men icli met iRiXLO brieven ouder letter M aun tkn Boekhandela ir P C MAAS te iOLDV SUPHOMIA Door bovengenoemd dCZIJKGEZEL CIÏAP voorden voor jonge lieden die lust en aanleg oor de Muzijk bezitten een ge bloas en stiijk instTuinen ten ten gcbruike di=ponii el gesteld ten einde na voldoende beknaamheid op dezelve in het Orchest mede te werken Xa lere informatien bij den Heer T IIOOGEXBOOM op de Gou ie Xameus de Directie C C KXAAP Lc ie Jufvrouw van goeden huize P G i u iniddelbiren leeftijd verlangt tegen 15 fv cinber c anstaande kOSt inWOning 1 huiselijk verkeer benevens vrije slaapkamer bij eene familie uit den i i L ijafuen stand Voorn aarden gelieve JU niiNco in te zenden bij denboekh V LinXKMAX Tiendeweg alhier EölVRD MEIJËIl IX Manufacturen 1 x Modes beeft de eer zijnen begnnsiigeis te berigten dat bij hem ontvangen is eene mime sortcür c van de nieuwste WlNTF tlMANTELS Mantel Kleedjesstofi en Doeken Handsclioenen Bloemen EUCKSKINS PO voorts tci e evquise partij Pelterijen benevens alle verdere tot zijn vak behoorende artikelen Magazijn Liimenhuis GOUWE C U De ondergeteekenden hebben de eer te berigten dat zij eene ruime keuze MODERNE WINTERMANTELS ontvangen hebben KAULING BENïLAGE Bekendmald g De directie der GaSEAEHIEK geeft aan belanghebbenden kennis dat na lilt October e k geene bestellingen voor GAS ILLUMINATIE meer kunnen worden aangenomen V W D SCHENR heeft de eer de ontvangst te berigten der nieuwste Modellen van MANTELS eene rijke collectie PELTEEIJEX benevens eene ruime keüie EAXTAISIESTOE FEX voor Eobes en verdere Xouveautés GOCDA Openbare Verlioopingcn ten overstaan van den Xotaris A N MOLEXAAR te Zuid Jyaddinxvee residerende op Maandag den 26 October 1863 des Voormiddags ten 10 ure in het bo ch genaamd uJAGTLVST aan den grindweg van Moerkajrille op Moordrecht in den Zuidplavpoldci binnen de gemeente van Znidlf addinxreen van omstreeks Bij acte van den 19 October 1S63 i tusschen de Heeren JOHANNES vas BERKEL en JOHANNES COUXELIS GoTTE te Gouda voor onbepaaklen tijd onder de firma van van BERKEL GÖTTE eene Vennootschap aangegaan tot het drijven van handel in IJzer Zink Koper en andere Metalen het daarvan vervaardigen van Haarden Kagchels Brandkasten Lijsten en andere voorwerpen betzij om die te verkoopen of het gebruik daarvan te verhuren en tot het uitvoeren van een kleinof vv inkelhandcl in allerlei Metalen Voorwerpen van eigen f ibnkaat of van elders ingeslagen welke Vennootschap zal eindigen door eenvoudige opzegging van een der Vennooteu na lOjarigen duur Beide Vennooten zullen hebben het regt van teekening doch tot het aangaan van borgtogtan tot het ter leen opnemen of geven van gelden of goederen en om de beiitiingen der Vennootschap te beleenen of te bezwaren wordt de handteekcning van beide Vennooten vereischt Opgaande Wilgenboomen waaronder velen zeer gp=chikt voor WERKHOUT De betaling van koopen beneden ƒ 10 contant en van liooger bedrag op den 1 Mei 1864 mits behoorlijk borg stellende En op Vrijdag den 30 October 1863 des avonds ten 6 ure ten huize van BAHEXD BOEK in de Nieuwe Herberg I nabij Boskoop ouder Koord Waddinxveen van Boomen en Plantsoen op de Tuinvelden van B BOER in huur van D KLCIS en A v HEIXIXGEX Cz De betaling der kooppenningen boven lO is bepaald op den 1 Julij 1864 mits behoorlijk borg stellende en van die beneden ƒ 10 contant Znllende alles ir tijJs behoorlijk in koopen zijn aft enommerd Die verlangen raogteu te gelijk met de laatstgemelde verkooping iets te doen veilen gelieven daarvan opgaven te doen aan BASEND BOEK Alle verdere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van voornoemden No taris MOIENAAR Overzigt GOUDA 24 October Duitschland is voorgegaan in feestviering Men gedacht aan den grooten volkenslag bij Leipzig die de duitsche volken ontrukte aan de fransche heerschappij Het feest is algemeen met luister gevierd doch met zeer verschillende gevoelens de Pruisen toch blijven noch altijd verlangend uitzien naar de opheffing van de politieke verdrukking Saksen gedenkt nog altijd aan de afscheuring der belangrgkste provinciën tot straf van zijne troavv aan Napoleon Wel werd in October 1813 Duitschland bevrijd van het vreemde juk maar slechts om grootendeels terug te keeren onder den ouden dwang en na vijftig jaren ontbreekt er altijd nog zoo verbazend veel aan de vervulling der matigste wenschen Op nieuw getuigen echter de voorloopige pruisische verkiezingen dat het volk niet achterblijft in staatkundige ontwikkeling op nieuw is de zegepraal verzekerd van de vrijzinnigen geene intimidatie geen dwang heeft de herhaalde nederlaag kunnen beletten der ministers die de constitutie niet willen eerbiedigen Wat volgen zal is niet te berekenen Zal de koning eindelijk begrijpen dat pligt en belang hem evenzeer dringen de zijde des volks te kiezen en zijne onverstandige dienaars eg te zenden of zullen deze mannen hem bewegen tot onwettige en noodlottige maatregelen Te Frankfort luistert men niet naar den vredelievenden raad van Engeland en wil men doorgaan met de bondsexecutie tegen Denemarken dat van zijne zijde gesterkt door verbindtenissen met Zweden aanstalten maakt om zich ernstig te weer te stellen Nog altijd hoopt men dat de gevaarlijke proef niet genomen zal woiden en eene schikking tot stand komen In Polen schijnt dat onmogelijk de diplomat onderhandelingen hebben geene s ehrede voorwaarts gebragt maar bewegen de Sussen integendeel om zich meer en meer te haasten in hun bloedig werk Er wordt druk oaderhandeld tussehen de hoven maar het levert geen resultaat hoegenaamd geruchten van oorlog verheffen zich om afgewisseld te worden door de verzekering dat men niet denkt aan geweld Maar goede woordoi zullen Rusland nimmer doen afzien van het plan om eens voor goed een einde te maken aan de poolsche woelingen De Polen volharden mot bovenmenschelijke inspanning in hunnen warhopigen strijd het einde is niet twijfelachtig Ware iet niet beter eweestj dat Euroja gezwegen had en den Advertentieblad Omstreken De prijs der Ad ertentitn au een tot zes regels met inbegrip vaa het zegel is bU CcLt oor elkeu regel daarboi en 10 Cent Biiitengew one letters worden berekend naar plaatsruimte barbaren het voorwendsel niet gegeven om zoo te woeden Doch de diplomatie brengt celden iets goeds tot stand omdat zij niet rust op waarheid en opregtheid maar op heerschzucht veinzerij en argwaan Men verdenkt elkauder wangunstig berekent men de kansen men bezigt halve maatregeleu en eindelijk loopen al de fraaije woorden op niets uit Alleen eenstemmige krachtige vertoogen die stellige gevolgen dreigden hadden iets ten goede kunnen uitwerken Nu vs orden of de Polen onbarmhartig opgeofferd of men zal eeu vemielenden oorlog moeten voeren de toekomst vertoont zich dan ook steeds dreigende en er is reden genoeg voor bekommering want h t eind der verwikkelingen zal w el nog niet anders zijn dan ee beroep op bet zwaard Uit N Amerika komen weinig belangrijke berigten Mexico vrij tegenstrijdige de Franschen roepen zoo spoelig victorie het blijkt nu dat Juarez den moed niet opgeeft en nog over niet onaanzienlijke strijdkrachten beschikt zoodat Maximiliaan als hij mogt besluiten tot de aanneming geeue rustige dagen te gemoet gaat Oostenrijk zal wel als altijd nog eeus fene nieuwe leeniiig uitschrijven maar gaat toch vooruit Zevubergen heeft afgtvaardigden gezonden en indien nu de bevrediging van Hongarije mogt gelukken zou het stellig overn egeiiden invloed op Dviitschiand oefenen zoolang Pruisen geenen beteren weg inslaat Het overlijden van BUlault heeft aanleiding gegeven tot verschillende benoemingen Het schijnt werkelijk dat het den ieizer aan bekwame stjiatslieden ontbreekt en zijn ijzeren bewind is niet zeer geschikt voor de ontwikkeUiig van staatkundige bekwaamheid De keizer is zich zelven genoeg en hij behoeft slechts gedienstige werktuigen die van zijne wenken vliegen jammer slechts dat die zelfverloochening het deel niet is van zelfstandige bekwaamheid en onvereenigbaar met vrije overtuiging Het is onzeker welke wijziging de politiek des keizers zal ondergaan maar zeker is het dat die wel altyd raadselachtig en dreigend zal blijven voor de rust van Europa Toen de minister het eenvoudig schoone ontwerp van een welsprekend gedeuktceken voor 1813 indiende hebben voorzeker weinigen vermoed dat de hatelijkheid eener in de engte gedrevene partij zich zoo ver zou vergeten in verachtelijke insinuat en als werkelijk is geschied De hatelijkheden verdienden geen antwoord maar zijj zullen het volk de oogen openen over de beweegredenen en de waarde eener partij die de topvlugt moet nemen tot zulke ellendige uitersten om de beste ontwerpen verdacht te maken