Goudsche Courant, woensdag 18 november 1863

Kantongeregt te Grouda Door het Kantongerf gt alhier zijn op 11 Nov veroordeeld T ee ter zake van het nederleggen van goederen op den grond der gemeente ieder in een gpldboe e van ƒ 1 bij wanbetaling eik een dag gevangenisstraf Ken nesens het als slcdemenuer niet gaan naast zijne slede in een geldboete van ƒ 1 j wanbetaling een dag gevangenisstraf Een ter zake van het bevisschen van eens anders visehwater zouder schriftelijke vergunning van den eigenaai of regthebbende op het visehwater in een geldboete van ƒ 3 of drie dagen gevangenisstraf Een negens het jagen in gesloten jagttijd in een geldboete van ƒ 10 of drie dagen gevangenisstraf l n ter zake van het leggen van een plank over het water zonder vergunning van burgemeester en thouders in een geldboete van ƒ 1 of ccn dag gevangenistraf Een wegens het ter keuring aanbieden van riindvleescl dat lennelijk ongezond was in een geldboete van ƒ 2 of een di a geiangeuisstraf En al de veroordeelden solidair in de tosten Bu rgerli j k e Sta nd GOUDA Geboren 1G Nor Johaiiiies ouders H Kastelein en M ie Bruin 0 FBLEi fcN 13 NoT C Koolmtes 2 j ni J Acrkaaik 8 m M van ijk iiui8i r an A Kozestraten 9 j 11 m M de Yos 5 j 6 m J E Mertens hnisvr van J N Schutz 28 j D de Pater i j 15 P de Jong 3 m WOERrEN vun ö tot 13 November Bevallen J Everwijn geb Smitskamp 7 A Vermeiij geb Bom z v Hoonte geb van Vliet z K 8tolk gel ijfbuizen z OvEKLEDEN Dirk van der Landen ruim 4 j Jan CbjDEETEorwD Teums Bakker 23 j met Marrigje Kuehn 18 J Gerrit Spruit 33 j m Neeltje Jobanna van Luyn 25 j GnTROtWD Pieter Xoorlander 25 j met KUsabeth Voorbergen 28 j Gijsbertus Stekeleuburg Ji9 j met Gijsje de Jong 24 j Jan Vrolijk 24 j roet Carolina Blok 21 j Johannes van Hengst 50 j met Kor nelia A ei maas 26 j Theedorus Osewoldus Lode iecus Heijnen 37 j weduwe van Juliana Chaquelina Christina Louisa van Huls met Celestina Anna Catharina Theodnra Maria Franse 37 j SCHOONFOYEN IngescKreven van 6 tot 13 Nov Ceboken Antonia ouders H Hoefnagel en C Huivenaar Johanna Maria moeder M de Kogel Corii lis ouders P AVrroef en M Versteeg Willem ouders J Üikkoert en M OvtKLEDEN Levcnl kind van J de Jooden n W Tninder Dvan den Oever oad 74 j D erkerk oud 6 m Geteot wd J J S Murk met M Valkenburg 1 63 Il tï i Zondag 22 November GOUDSCHE COURAIÏT Mieuïïs en Oor Gouda eo Advertenliebla Omstreken ADVERTENTIE Uitgave van A BRINKMAN Zanf e Tiehdeweg T n 61 1813 1863 Geen Ned Tland zonder Oranje Dezer dagen ivardt de inschrijving geepend bij de Boekhandelaren in aile stedon des Vaderlands op eene onI mentalb toobSTELLING in METAAL De aankomst van Print WUlern ï te ScJievenii ii in 1813 naareene originele teekening ui die dagen Het model is ontworpen en vervaardigd in de Koninkl Xederl Fabriek van Gouden en Zilveren werken van J M vax Kempen te Voorschoten Prijs ƒ 10 Leiden A W SÏTHorF Tk Bcebhulkerjj van A SKIKKMAK Voo de vele bewijzen van deelneming bij gelegenheid onzer Vijfen twintigjarige Ei htvereeniging betuigea wij i Bzea hartelijken dank G PEEK v ix LITH G cci A M PEBK van LITH 17Xov 1863 v o Alphen op aanstaanden Donderddg des avonds ten zeven lire ia het Hr RTHfiP voor ÏIH Inteekenaren van den HistoriSCheil Gecostumeerden OPTOGT tot regelingen aanvulling van nog vacante plaatsen OPKNBAKE TERHURING TOT Boomltweekers Tumveld van daartoe bij uitnemenbeid geschikt W EILAND ter grootte van 2325 Pihijnl Hoeden j rele riï iu deu Voorof clien Told ir onder 1 NOOaD WADDINXVEEW op IVütiudaij en 25 Snveai r iS 3 des voorniiJdd i ca 10 ure ten huize van baken BOEU in de ie nve Herberg nabij Boskoop onder Nooril Jt aaiUnxreen De Verhuring geschiedt voor den tijd van 20 Javun integ ian terstond bij de gunning üg zal ter elfder dage en p aatfe dos aeondi en 6 Üre iu het openbaar worden v ild en erkocht op ót f rad lftc h fi P l j 1SB4 mits behoorlijk li a leilci d VA s EENE iEOOTE l MUIJ B00MENenPLAM80F N staande op het Tuin eld van ü Kiiis in huur bij Bakekt Boi a Koopen beneden ƒ 10 en koslen Contant AUe inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris MOLENAAi te Zum WADDINXVEEN BlNNENLANDSCHE St HROEFSTOOM BOOTREEDERIJ te DORWRECHT DIENST TUSSCHEN DORDIIECHT GOUDA en AMSTERDAM EN DAAR TVSSCIIEN LIGCEXDE PLAATSEN ah Alblasssrdam Kinderdijk Slikkerveer Bolnes Krimpen a d Yssel Capelle Ouderkerk Moordrecht Waddinxveen Boskoop Goudsluis Nieuwveen Uithoorn en Ouderkerk a d Amst TOT HET VERVOEEEN VAX PASSAGIERS GOEDEREN en VEE Met de SCHROEPSTOOMBOOT DORDRECHT N 1 Vertrek van DCiEDEECHT Zondaa en IFoemdag s morgens 5 ure AMSTERDAM Dingsdag en Vrijdag 7 ure Agenten te Doedbecht de Heer J B ZAHN Kuiperakav I I Gouda Amstebdaïi De KojfMISSA RISSEN L C VAN OLl r BOBGH W B DElikS K EOODENBUEG J OUDIJK Vest A HENKE SCnnep Jmsttl bij de AmsUhtraat De DlBEKTECK J J B J BOUVY PUNSCH T E HEEMAN ZOON maken hunne geachte begunstigers attent op hunne Exquis zuivere CITROEN PÜNSCH a ƒ 1 30 per flesch ƒ 0 B5 pev n flcsch dito dito Siroop Citroen Punseh a ƒ 1 20 per flesch ƒ 0 60 per V2 Hesch Per 12 flesschen ruim rabat Ais ook alle sooneu van binnen en buitenlandsci Gedistilleerd Wijnen Likeuren beste kwaliteiten op heele en halve flesschen Verder alle soorten van Tabak ncif SiGAEEs KoFFij Thee en Kbuide iebsWABEN j belovende eene prompte en civiele bediening lange Tiendiweg D 6 2 te GOUDA Deze Courant er3chijnt öes ÏJonderdaga en Zoudags In de Staö trcchiedt de uitgave des avonds te üreu J l prijfe per K ie maaudtn + 2 fratjco p post f2 2 De inzending der Ad ertentien kau geschieden totdes niorj eus teti 11 ure 1 Overzigt GOUDA 21 November Ten aanzien van het voorgestelde ccngies verneemt men niet dan tegenstrijdige geruchten Geen der groote mogendheden heeft nch nog verklaard ofschoon van verschillende kleinere = ïtaten toestemuende antwoorden zoudei 7 jn ingekomen Doch dit is vui mindere beteekenis omdat bet congres zonder de groote mogendheden wel niet tot stand zal koms n en de overige om bijzondere belangen en betrekkingen wel volgen zullen Indien imme s hrt tmrsTcs te znmen komt kan de afv ezig itid niemand bevoordeelen om 1 it men Jan gevaar loojit Zijne belangen miskend te zien en zonder ei dediging benadeeld ie worden Men mag d in ook verwacliten dat niemand het cougrt = onvoori aaidelijk zai verwerpen mjar de voorlo pige onderhandelingen over de zaken die op het emigres geregeld moeten orden kunnen het ontuerp doen mislukken dat aan hoeveel ook be uaar verbonden toi h het eenig middel is om te ger iken rit een tca and die met kan v ortduren zonder tot eene nooiloitige uitkon st te Icilen I i het ergste geval zou hei eongres eindigen mit hetgeen nu or vermijdeiijk voor oogeu sta t De do d van den decnsooen koning Trederih TI dreigt niet nieuwe moeijeljkiieden die het congres op de beste wijze tot sHiikking zou kunufn brengen Met dien koning is de regte lijn uitgestorven van het Oldenburgsche huis die sedert 144S in Denemarken regeerde en daarom werd bij het londcnsche verdrag van 1852 de opvolging vastgesteld van den nu uitgeroepen koning Cbristiaan IX en deze bepaling in Denem rken den 31 julij 1853 met veel moeite tot rijkswet verlicvtu Deze prins het hoofd van het huis SleeswijkHolslein Sonderburg Glucksburg vader van den koning der Hellenen en van Alexandra prinses van Wales was wel geregtigd de opvolging jn Denemarken waar zoowel vrouwen als mannen L legt hebben doch iet in de linr o doramen Holsteiu en 5 evuijL nuar de vrouwen ll Iou ii z ju en het genoemde londeusche verdrag voorzag d iarin door de goedkeuring der overesnkoaist waarbij Christii in ICjrel Frederik Augustus hertog van Sieeswijk Holstein Sonderburg Augustenburg voor eene schadeloosste iii vau drie milhoen afstand deed van zijne regteu De geldigheid van de en afstand wordt nu oulkecd door zijnen oudsten zucn pr l a lerik Christir i Augustus wi ns I De pnjs der Advertcntien van één tot zee rogels met inbet np an u t zegel is SO Ctitt oo eiken regel dadrb ntn 10 i r i Buil eng ew o e Utters orden bertktud naar plaa rQimtr aanspraken onmiddellijk steun vonden bij de saks he hertogen en naar het gerucht zegt ook bij Baden ea Beijeien Oostenrijk en Pruisen zijn mede teekenaars van het londe ische verdrag maar handelden diar v ior zich zelven zonder magtiging v u den duitschen bond en kunnen zich zelvcu onttrekken aan de handhaving der overeenkomst door de bewering dat Denemarken de gestelde tornaarden niet vervubiL De pruisisc e kamer der afgevaardigden heeft us drukpersverordening a i 1 junij volgens het voorstel van tnee ha er leden ongr judv ettig verklaarl en de Koning zou genegen Zgn die I m te trekken volgen het voorschrift Ier grondwet De fruhsche k auer houdt zich nog altijd bezig met iit onderzoek der io fiiljrieien Enkele verkiezingen worden i r üetigd maar ver de meeste door hoe onwettigeu inviOLU ouk ttt stand ge v imi ii worvleu goedgekeurd c kt eren lireiigt LV ovcr h rigtcu voort eu Xt De geldinarl t blijft in zeef ouguns igea toes i en de d iarmede gepaard gaande daling der f niet weinig b j om de gemoederen te vcro itrusU Gunstige l crigteij uit Amerika zijn niet beve = gave van CL r e3ton is nog altijd iu het versLli i blijven onzeker en tegenstrijdig De oorlog duurt verzoening n g al i d omnogeüik öuttenUnïK ïiOnden 1 J Nov Uït Mv York mtlj rnIlj en cranz niet is afge et omdat hij den sl ig bij er loren heeft maar omdat hn nog voor die u slag hi d had eene eigen opinie te hebben toen generaal TLii ler ujl hij naar de Tennessee op neg was seinde zicli IJuiuside te vereenigen waartoe hij houder 1 mij ica leni had moeten trokken en drie weken had noodig gehad Hij had toeu oorgesteld dat de vereenising on een iiuler punt ou pi indeti d m het door Halleck aangeduide De nederhuig van t hicimaiiga i erd nu als voorwendsel aangegrepen Hallecks krjgskundige verdiensten zijn niet hjzonder groot maii hij een vrienil van Lincoln Port Surater is weér 1 uren g bombarcieerd en heeft 2300 kogels uit 15 d iras mortieren en 300 P i rut koijeis b neiigekrcgen 7 jrdag jl is door de vertegenwoordizers der vijf mogendhfdeii Oos enrijk Groot Brittanuie Frankryk Pruissen eu Eushuid alhier het proioeol geteckend betre t ude den afstand der Ionische eilanden aau Griekeuïand Tevens is d larbij ook va st gesteld dat de vf rsterkingeu van Corfu zullen wnrd =i afgebroken alvorens het beiit der eilanden formeel aan Griekenland zal worden overgedragen Weenen 17 Nov In de tweede k mei van dso ijks raad heeft de afgevaaidigde Dill den wen ch te Jfcmien g v