Goudsche Courant, donderdag 26 november 1863

I80S Zondag 29 November 174 geheim gebleven Toch was een uwer medeburgers getuige van van een tooneel dat slechts door enkelen aanschouwd werd een tocneel niet alleen treffend en roerend voor eiken menschenrriend maar ook aandoenlijk voor elkeen wien liet hart op de regte plaats is Op den avond van donderdag den 19 dezer waren de weezen van het vereenigd bestedeiings en aalnioeseniershuis in het gebouw de er inrigting vereenigd in een zaal die eenvoudig doch smaakvol was versiera In twee rijen waren jongens en meisjes aan den disch geschaard die voor deze gelegenheid overvloedig van taarten als andersins voor ieu was En was het dan deze versierde zaal en deze weivoorziene tafel die het ooï bekoorden Xeen medeburgers i het was het van gezondheid zindelijkheid vrolijkheid en levenslust schitterende gelaat dier nee en nelke zonder deze stichting eene donkere n ellendige toekomst te geraoet zouden gaan eu welke voor hunne opneming reeds aanvankelijk naar ligchaam en ziel verwaarloosd waren het was het zielverheffeud lied van hen die nu opgevoed onderwezen en beschaafd zonder deze inrigting welligt het verderf ten prooi zouden wordan Ecre komt daarvoor in de eerste plaats toe aan een bestuurdat deze inrigting voo lofielijk aan deszelfs doel doet beantwoorden een bestuur dat tijd moeite noch inspanning tot hetheil dezer weezen ontziet doch ook eere aan den vader dezerachtenswaardige inrigting die met voorbijzien van persoonlijkbelang en met dele aandrift bezield niet schroomt zijne pogingen te wijden aan Oouda s bestedelingen een arbeid waarinwij hem gewis van ganscher harte steun eu bemoediging toewensclicn X matigen prijt bezorgd voor de aandeelhouders tevens eene zeer goede winstgevende zaal is Hij vraagt of er geene mogelijkheid bestaat dat ook hier waar buiiemporig duur brood verkocht wordt eene dergelijke onderneming tot stand komt Zijii de hooge prijzen van dit onmisbaar voedingsmiddel alleec toe te schrijven aan de belasting die hierop te dezer stede geheven wordf of it ket een soort van monopoliji der bakkers Burgerlijke Stand GOUDA Gkboren 20 Nov Elisabeth Maria ouders A E van Klaveren eu W Uoozenstraten Geertrui ouders G Lourcns eu A de Kreij 21 Adrianus ouders H Grendel en J M Broer 22 Wijaauda Cecilia ouders F G van de Pavoordt eu G M van Loan Adrianus ouders J de Jong eu P Smits 23 Wilhelaiina Maria ouders J Grootenlioer en F M Nicuwveld OvEELlDt 20 Nov H Hooijmeijer 19 ra 22 M Dubbel z j Sm 2S A Straver 1 j 6 m Gehuwm 25 No W N J van Helden en D J Joostcn T i C Schorer en M A van Galen L A Wiltenburg en AV C de Lange A B van der Klein en G Koeman E van Fulpen en Hotterman WOERDEN van 13 tot 19 November Bevüj en e Tennis geb van Kjn z M C Vroman geb van Commenee d G van i k geb van Schaik d J F Ons enk geb Hcurici d C Duijts geb Hagen d E Kotmans geb Hier z OvEELEDEN Ja oba aii der Vring oud bijn 8 j weduwe au Jan Hendrik Loos OUDËWATER Ingeschreven van 12 tot 24 Nov Bevaüen Hendriu ï Elizabeth Buining geb Burger d Ilirlije van Oosterhont eb van der Klis z Aruolda vau 4er Horst geb van Dam d Kjommeriua Apeldoorn geb de Waal levenl d Angenieta Verbnrg geb Mosterdijk z OVERLE0t i Klaas Goudnaan 3 w Clasina Geerliiig 5 w Gehuwd Franciscus van de Wetering wednviea vau Maria de Haas 53 j en Anna van Limmen Knju Hogenbooiu ju 27 j en Ba tha erg£er jd 28 j Jjcobns Sluijs jm 33 j en Üii kje Blaken jurg jd 81 j GOUDSCHE COURAUT TUTiTXTTT TiT A XT i V ï Adv rt € ü1 1 en van één tot zesUitffave van A BRlNiViVlAN iregeU met mbegnr vati h t zegel is SO Cent voor T o fti 1 regel daarboven 10 Cent Lange Tiendeweg V n bl Buiteugewone letter T orden berekend natr j plaatsruimte T maakt ons opmerkzaam op de laatste veiling van effecten 19 dezer te Amsterdam gehouden en waaiiu onder anderen 5 aandeden in de Broodfabriek aldaar ÜO q opbragten Ecu duidelijk bewijs is dit naar zijn inzien dat deze onderneming die de burgers van Amsterdavi uitmuiitend rood tegen zetr ADVERTENTIEN OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Oil CONTANT GELD ten overstaan van den te Zuidieaddmrveen rpsiderenden Notaris A N MOLENAAR len tterfluiize van den Wel Eerwaarden Heer W VAN DER BACH in leven Pastoor der R K Gemeente aan de GoiDKADE onder de Gemeente BROEK van een zindelijken en bij uitstek goed geconserveer an INBOEDEL benevens Gemaakte Gronden en Zilveren VOORWERPEN up Dingsdag 1 December 1863 des Voormidiliujs ten 9 Ure eu zoo noodig ook den volgenden dag Alles te bezigligeii op Maandag den 30 November 1863 van des ief 12 lot des aaniddags 4 ure Aan het PAKHUIS van A JONKER aan de VL3T bij de Vlamingstraat zijn gedurende deu winter a COntant te bekomen Engclsche Haardkolen ƒ 1 50 pr mud Eng grove Kagchelkolen 1 40 n Euhr Haardkolen 1 40 n n Ruhr Kagchelkolen 1 10 n n ATTENTIE Allen die iets te vorderen hebben van de commissie tot den OPTOGT worden uitgenoodigd hunne gespecificeerde rekeningen in te dienen bij den president der commissie Namens de Commissie G VAN DE PAVOORDT pres P EOOGENDOORN secr MUZIJK ZAIVO uit te voeren loor de familie PEEmS Op Donderdag 26 Nov 1§63 in het Nieuwe Kotlijhuis bij W LAMPE te GOUDA Aan va g des Voormiddags ten Elf UTO ENTREE 25 Cents gedeeltelijk in vertering Woensdag 25 Nov des avonds ten 7 ure MUZIJK en ZANG Vrij ENTBÉE Prijzen der Effecten Gebleven koeis 987 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 ILindelm 4 2 O I Leeuing 4 Aaud H Sp 41 2 d Rijnspw 4l j België Rotts 2 Spanje obl d buitenl d binneul Portugal obl Eusl obl H d 1828 29 5 Certl831 33 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost hijtioU 5 dito 4 dito Metail 5 dito dito 2l o di renteAmst 5 d nat 1854 5 Mex obl851 3 2 3 3 3 5 193S 29 6 SüVs AMSTERDAM Dingsdag 24 November Laagste llü0 j ste 1 koers inern j eUVie d2Vi 7+ V8 9 98Vi 917 jias s 1£9 1 4CV8 46 Ï3 5OV10 50 l6 46 46V8 1003 jioov Vs 78 867 8 hny 1941 4 57Vl6 S7 6 29V8 29 80 613 621 4 1 367 361 2 i Vertrek der Spoortreinen Diëtist tuil 16 Seplmiiler ö63 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naar Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 De met geteekeude treinen loopen op Zonen Feestdagen NIET Ttar Boekdrnkkerij van A BRINKMAN en voor Gouda en I eze Csuratrt verschijnt des Donderdags ea Zondags ïn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ï c prijs r drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzendÏBg der Advert ntien kan geschieden tot des mergena ten 11 ure Overzigt 3aüDA 28 November Het verschil over Sleeswijk HoUtein heeft geheel Duitschland in beroering gebragt Men is daar zoo als gewoonlijk ieer opgewonden en alles zou doen vermoeden dat deze questie welhaast tot oorlog aanleiding moet geven M iar de ondervinding leerde steeds dat onze naburen meer mannen van het woord dan van de daad zijn Hoe zeer dan ook de pruitijche ministers de beweging aanmoedigen en aller iege voiksvergaderingen gehouden vuudeu ea de vertegenwoordigers in vers hillende staten zich hevig tegen Denemarken verklaren is het toch waarschijnlijk dat Oostenr jk eu Pruisen zich houden zullen aan de ook door hen in 1852 te Londen vastgestelde erfopvolging Dit zal nu wel niet beletten dat men vrijcorpsen oprigt en een opstand beproeft maar men zal nieis wezentlijks vermogen tegen den overwegcnden invloed van Engeland De pruisische liberalen loopen zich zelven voorbij en begrijpen niet dat deze agitatie zeer geschikt is om eene afleiding te maken en hunne krachten te verdeeleii Zoo geraken de levensvragen in Pruisen op den achtergrond voor een klein en onbereikbaar doel Denemarken is intusschen op zijne hoede en haast zich zijne strijdkrachten in de Hertogdommen bijeen te brengen De nationale duitsche vereeniging ijvert sterk voor de zaak en wil het geld voorde duitsche vloot nu voor een eenigzins minder onmogelijk doel besteden en vraagt bovendien geld en wapens De veldheer die de dapperen zal aanvoeren is ook reeds gevonden en de duitsche kolossus zal het kleine Denemarken verpletteren zoo niet al die ijver bekoeld wordt door de ijskoude hand der diplomatie Waarlijk de deensche questie zou deu oorlog m Europa niet doen ontbranden indien overigens de toestand niet zoo hoog st gevaarlijk was en het voorstel van Napoleon niet zoo veel aanleiding gaf tot nefelige discussien Niettegenstaande de herh talie verzekeringen der fransche bia ltn blgft het nog altji i e vim tg of hct congres tot stand zal komen De toetreding van Engeland is voor het oogenblik meer dan twijfelachtig daar acht men het congres nutteloos voor Polen dat door de inmenging van vreemdelingen slechts ongelukkiger is geworden en ten a inzien van Sleeswijk Ilolsteiu zal men zich aan het tractaat houden Het antwoord van Rusland is wel zeer beleefd en niet afwijzend maar het bevat zoo vele voorwaarden die niet toegestemd kunnen worden dat Advertentieblad Onistreken het bijna met eene weigering geljk staat En met verschillende andere mogendheden schijnt het niet beter te staan De pog ng ter bevrediging dreigt dan nu met eene verkeerd uitwerking In Italië denkt men aan oorlog en Oostenrijk m idkl reeds toerustingen in het Venetiaansche Het vooruitzigt is waarlijk niet opwekkend oorlog voor of na het congres en zoude het dan niet beter zijn al het mogelijke te beproeven en eerst eene vredelievende beslissing der bestaande raoeijel jkheden in o erweging te nemen Anders iaat men toch aan Napo eon het voorwendsel dat men hem dwingt tot den oorlog Eindelijk laat ook Garibaldi weder iets van zich hooreii Hj vrugt een millioen generen en Vio jr Hugo zegt hem bj voorraad de medewerking der volkc toe De onzekerheid kan niet lang meer duren de antwoorden op het voorstel van Erankrijk zullen weiJra openbaar wor ieu ej ook in te deensche zaak eeiiig besluit genomen worden Gelukkig dat het dreigend gevaar nog dikuijis afdrijft en dat de ongunstige geruchten door lietere tjliijg u vervangen worden anders mogt men nijaa de hoop op het behoud v m den vrede vaaris cl zeisen öuitenltttiïr Londen 22 Nov De Morning Po t in ii d it Engeland bedinken voor de deelneming a in het cuheh Het doel van Napoleon is bewouderensn iar lic maar het is den britsshen staatslieden voorgekomen du de mi Kielen waardoor men dat doel wil bereiken het geiveusciite gevolg niet zullen hebben 25 Nov De Times geeft de vrees te kennen dat desleeswijkholsteinsche beweging ten slotte nog op een oorlogzal uitloopen als er niets tegen ge ia in wordt ils Engelandeu Frankrijk prijs stellen op den vrede zegt het blad danmoeten z j een spiak in het wiel steken Daa om zal gicu fRussell eerstdaags de duitsche regeringen met zijne zienswijzedaaromtrent bekend maken Engeland zal de tractaten van 1852 handhaven Intusschen zoo gaat het orgaan van de cityvoort zijn wij niet voornemens ter gunste van Denemarken tusscheii beide fe komen het is de zaak van koning Christiaanom de beweging onder de bevolking te onderdrukken maaralles vereenigt zich om Pruisen eene tusschenkomst ten behoeveder hertogdommen te ontraden want zoo de gebeurtenissen van 1848 zich herhaalden zou het bij geen plaatselijken oorlogblijv2n Uit Japan berigt men dat in het gevecht tegen Kagosima Sat uma 400 man aan dooden 1000 aan gewomjeitjerloren heeft Geheel de stad het paleis het arsenaal tJi Coogove