Goudsche Courant, donderdag 17 december 1863

1863 Donderdag 17 December iV 1 9 ƒ J V21 per n È Dordrecht lODec Tarwe als voren Puike jarige witte Z ƒ 0 a 8 U0 mindere 7 SO a ƒ 8 20 Beste nieuw ƒ 40 a ƒ 8 60 mindere ƒ 7 50 a ƒ S 20 Blaauwe ƒ 7 20 a ƒ 7 60 Zomer ƒ 7 a ƒ 7 70 Eogge niet williger Overm ƒ 5 30 a ƒ 5 70 Z en VI ƒ 5 80 a ƒ 6 20 Wintergerst onveranderd znkmaat ƒ 4 20 a ƒ 5 20 gestort ƒ 5 60 Zomeriier t 2U c lager zakmaat ƒ 4 50 a ƒ 5 gestort 5 10 Spelt f 2 30 a 3 Haver 10 c lager inl voeder ƒ 2 30 ü ƒ 2 90 dikke ƒ 3 20 a ƒ 3 50 Paardtboonen ƒ 6 20 a ƒ 7 20 Bruine booiien 50 c lager ƒ 7 a ƒ 8 Erwten 20 e lager puike goed kokende bl ƒ 6 b0 afwijkende ƒ 6 20 a ƒ 6 40 Witte Koniu rsu f 6 90 a f 7 Boekweit Peel ƒ 190 Fransche ƒ 170 Middelburg lO Dec Puike y Z Tarwe ƒ 8 50 goede ƒ iö X Waich puike kwal ƒ S 40 a ƒ S 60 Zeeuwsehe roïge ƒ 6 Wintergerst f 5 Zomergerst 4 50 a ƒ 5 X V witte boonen ƒ 16 50 br d ƒ 9 50 Paardeboonen ƒ 5 75 W groene erwten ƒ 7 Deventer ll dec Tarwe ƒ 8 a ƒ 9 Rogge ƒ 6 5 0 ü ƒ e 9l Boekneitƒ5 ü 6 Gerst ƒ 4 25 a 5 Haver ƒ 3 a 3 75 Paardeb ƒ 5 59 ü ƒ 6 Boter per 20 n tB 21 50 a ƒ 23 50 2 s ƒ 18 50 i ƒ 19 Zwolle 11 dec Middflprijzen Tarvre n ƒ 8 50 Eogge 7 2II Boekweit n ƒ 5 90 Gerst ƒ 5 Aardapp ƒ 1 50 Boter p n ƒ 20 n ffi 24 25 Groningen ll IVc T irwe lO c P ogge 15 c en Voeriiavcr 5 c lager Boekweit gerst en dikke haver onier mderd Londen 7 December Granen Er waii zeer eiiiig kooplust eng tarwe 6 d a 1 gedaald vreemde flaauw op vorigen prijs ineel 6 d lager gerst 1 gedaald en haver niet zeer vast in prijs Aanvoer van 30 nov tot 5 dec 1087 qr ii l en ü395 tp vr tarwe 1200 qr inl en 84 2 qr vr gerst 726 qr ijl en 1SÖ95 qr vr haver en 22387 z eu 5505 vijs mee Aan de veenaarkt van leden werden aangeboden 4860 runderen 123 kalveren 16690 schapen en 440 varkens 8 decetuber Boter Friesche 112 a 116 Kamperen Zwolle 98 a 108 Kaas Edam 50 a 58 Gouda 42 i 48 9 december Granen Tarwe met weinig vraag tot deprijzen van Maandag goede en fraaije gerst vaat eu haver goedgevraagd tot volle prijzen Aanvoer van 5 tot 8 decemb j40qr inl en 5970 qr vr tarwe 210 qr inl ea 14750 qr vr gerst en 1170 qr inl en llSO qr vr haver 1230 z eu 1240 vtjs meel 10 de ember Aan de veemarkt vau bedeu werden aangeboden 1570 runderen 257 kalveren 4360 seha en en iia varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor tV kalveren 5y 1 voor d schapen 6 en voor d varkens 4 6 per steen betaiild 11 dec Boter Friesche 120 GOUDSCHE COURAITT Burgerlij ke Stand ÜOUIU Geüorfn S Dec Frans Adnasus ouders Y A Spar n en C J Xieuwkcrk ij lühauna Heiulrica oudi rs G Yinx eu H vau Baku Elizabeth LOrnedia Pieteinella ouders C 0 LKLEDiN S Dec M II Jauiuaat huisvr au B Bergman 36 j K Sousbetk 14 d 9 A koot 42 j lU A Lafeber 37 j H Beunis 6 m 11 J de Mol 16 k Gehiwd 9 Dec G Jonker en A I Hornis J Straver en C van der Miet SCHOONHOVEN Ingeschreven van 27 Nov tot 4 Dec GiBOBEX Johannes ouders A iloes en G Mulder Alida Maria ouders A J van den Bergh en J M Blom Elizabeth Picternella ouders lï an der Au n E P van den BergJi Anua Henrica ouderi O J Diicsen en M C an Helden OvERLEULN J G Flenteric 7 I De prijs der Adverteutien an één toi zes Uitgave van A iJüiiNKMAiN 1 regels met mbegnp au liet egel is 80 Cent voor n 3 T n Cl leiken regel daarboien 10 f cut Lan Tiendemeg JJ n bi Buitengewone Ui ters ürdeu berekend naar plaatsruimte ADVERTENTIEIV Hedej overleed tot mijne innige droefheid mijne geliefde Echtgenoot de Heer AEIE KOOT Jz na een langdurig en smartelijk lijden mij nalatende drie kinderen te jong om hun groot verlies te knnuen beseffen GouDi P C TAN BOUSELEN 9 Dec Ibü3 Wedu e A KOOT Jz Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan de Nalatenschap van den WelEdelen Heer GEEHARDUS EMAUS DE ilICAULT inleven Ontrnnijer der Rijknhlastini eii gewoond hebbende te Gouda en ab aar overleden worden ver ocht daarvan vóór den 26 December 1863 opgaaf oi heta mij te doen ten kantore van den Notaris W J FOEÏUIJN DROOGLEVER te Gouda Lel Avel Iemand uit den fatsoenlijken burgerstand wlUdig bekend met ADM1N STRATIE eenige uren van den dag disponibel hebbende wenschte gaarne deze te besteden tot bijhouden van Bochea of andere tcerkzaaMheden Adres met franco brieveu onutr Letter B bij dea boekhandelaar A QUANT alhier Grijze Haren oowel van het hoofl als den haard worden oogenblikkelijk in ALLE KLBUREN duurzaam geverwd door de zoogenaamde MBILACBOItlE hetwelk alle bekende Ver middels verre overtreft Je bekomen bij B SCHOLTEN Gia i Iwqge Oonace Aan het PAKHUIS van A JONKER aan de VEST bij de Vlamingstraat zijn gedurende den winter a COntant te bekomen Engelsche Haardkole ƒ 1 50 pr mud Eng grove Kagchelkolen 1 40 n n Ruhr Haardkolen 1 40 Puhr Kagchelkolen 1 10 w JMöüwburgliTlict Löliaal ISrut en VexTQaak op de OosTH iVEN te GOUDA Met toestemming van de WelEd Aebtb Heeren Burgemeester en Wethouders zullen de Koninklijhe HoUandsche Tooneelkten van s GEAVENIIAGE ONDEB DIKEtTIE VAN J C V L o 1 S de eer hebben ten Tooneele te voeren op Woensdag 16 December 1863 DE RINDEREiV VAN DEN Schrijnwerker Drama in 5 Bedrijven naar het Fransch an F SoLLiÉ door C H E Spook NOOIT ALHIER VERTOOND Gevolgd door Een Man van zijn Woon l Vaudeville iti één bedrijf naar het Fransch door EOSIEE FA 4SSEN Aainrang ten Zeven are tlijien der Plaatsen Eerste Eang 1 49 Tweede Rang ƒ 0 49 Bij Abonnement van 10 Kaarten ƒ 1 per Kaart De plaatsen iunnen van heden af besproken worden van s morgens 10 tot des namiddiigs 4 ure tegen betaling van 1 0 cents AGENTUUR VOOR EENE Levens en Brandverzekering MAATSCHAPPIJ Een te LONDEN gevestigde Levexs en BKANDVEItZEKERINO MAATSCHAPPIJ verlangt tegen voordeeüge voorwaarden AGENfEN in elk der steden van Nederland Voor nadere bijzonderheden vervoegtmen zich met frame brieven onder de Letteri L B bij den Boekhandelaar P C HOOG Hoofdsteej EOTIEEDAM der Effecten Vrijdag 11 December Gebleven koer 633 767 99 Prijzen AMSTERDAM Laagste koere Hoog te koers 631 0 98Vs 633 763 ie 991 8 1391 2 553 + Vl6 47 501 2 4C7 g 1001 2 lOUl a lOOVs Vs 71 lH2Vi S7V 193 5Sv o 293 811 63 33 30 333 8 pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 46 V e lOOV 37 1923 56Vi6 293 633 331 8 Ter Boekdnikkenj van A BP XNKMAM Am ort Sijnd 31 2 Handclm 4Va O I Leening 4 Aaud H Sp 4V5 d Rijn pu 41 Relgic Rotts 21 2 Sp iiijt obl 2 d buitenl 3 d biunenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 182S 29 6 C rtl831 33 5 a 1840 4 yi 5 erie 5 d 6 serie 5 Vülgef Spw 5 Fndsen 1859 5 Oost bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito ditD 21 d renteAmst 5 d nat lS54 5 Mex obl851 3 Nieuws en voor Gouda m Deze Courant ver c ujrit des Donderd tgs en Zondags j In de Stad r chiedt do uitgave dee a unds te voren De prijs jTcr drie maiindeuib fiancop post 25 De inzending der Ad ertentifu kfm geschieden kji des mergeas ten 1 ure öuttcnlonïr IiOndSÜ 12 Dec De tentr nsteliing van vee is gisteren gesloten na vijf dagen voor iiet publiek opengesteld te zijn geweest in dien tijd is zij door ruim 100 000 persunen bezocht tegen den toegangsprijs van 1 sh makende dus 5 000 p St f G0 000j De zendeling Dr Caldwell schrijft uit Tinnevelly in Indiehet volgende aan het genootschap voor de verbreiding van hetevangelie alhier Overal in de zuidelijke provinciën verkeert hetvolk ie de verwachting van het verschijnen eens inlandscheukouings en in de overttiiging dat de Knge schen in het jaar 1866 uit het land zullen vorden verdrovfen Eeup geschrevenevoorspelling loopt van dorp tot dorp en ieder afschrift datrvaiiwordt ais een dopwment vno gedtlèlijkea oorsprong Tereeri Al wat tot dusver van dien koning is bekend geworden is zijnnaam Basanta Radachah dat is de lentekoning Het is opmerkelijk hoe weinig oiis publiek zich om decongreskwestie bekommert Nog weinige dagen geleden boezemde dat onderwerp hier overal de grootste belangstelling in maar sedert men weet dat on e regering aan de uitnoodigingvan keiler Napoleon geen gevolg geeft is het alsof er nooitvan eeue dergelijke kwestie sprake is geweest Al de bekendeantwoorden der mogeudhedeu zijn in onze bladen opgenomen maar meestal zonder aanmerkingen en het publiek geeft zichIer naauwernood de moeite van ze te lezen Meu houdt zichhier zoo zeer overtuigd dat ronder de medewerking vau Enaeiaiid het congres niet plaats kan hebben dat men zich volstrekt niet bekreunt omtrent de gevoelens der andere mogendheden en iiet geheel oierbodig acht er verder over te spreken Daareniegei hecht men zooveel te meer genigt aan de Sleeswijk HoIsteinsclie kwestie Velen zijn hier bevreesd dat wanneer liet tot vijandelijkheden tusschen Duitschland en Denemarken most komen Engeland niet zal kunnen nalaten zich in het conflict te mengen In on e officiële kringen maakt men zich deswege volstrekt niet bevreesd Veel zal waarschijnlijk afhangen van de tusschenkomst van lord Woodehouse die met spec iale iiistruciieii van onze regering naar Kopenhagen is vertrokken 1 3 Dec De Persia bragt znturdng jl berigten uit NewYork aan waart it blijkt dat in Virginie geeu nieuwe veldslagjs geleverd Het federale leger had zich naar Frederiksburgleruggeirolikcii aangezien de lerke positie vau geu Lee eenaanval oiigeridrn in iakte Men onderstelde dat gen Grant de vij uulpl ikheden voor d t s iisoen als geëindigd beschouwdea m eiieii de iechte toestand der Megen het marcheren bijnaonmogelijk maakte Gen Hooker heeft Eingold na het verwoest te hebben ontruimd men onderstelde dat het g =hgeu leger van gen liragg zich b vond in de nabijheid jh Dalion in Georgia CharlcstoB w erd nog steeds gebombardeerd oi selioon de stad in de jongste dagen geene annzicnlijke schade l d hoopte men nog altijd haar te zullen overmeeesteren Parijs 12 Deo De Constitutionnel betoogt heden on üir de handteekeniu g van dec heer le Lima ic dat de ge AdvertentieJilad Omstrelten beurtenissen in Denemarken voor zoover noodig het bewijs leveren hoe goed het voorstel des keizers was tot het houden van een congres Wat Frankrijk thans te doen heeft ligt voor de hani Het heeft een woord van leedwezen te spreken over de weigering vau Engelaiul en een woord van dank aan de mogendheden die het voorstel des kei ers aannemen om vervolgei a de door deze gevraagde nadere inlichtingen te geven Niets t03h belet cm zich voorloopig mft elkander te verstaan Te midden van zooveel onzekerheid en verschil Vt n gevoelen zouden door eeiie schikking zekere bepaalde punten kunnen verkregen w orden en wanneer de meerderheid der leden der europesche familie zich daarmede vereenigde zou dit reeds ee s groote stap voorwaarts zijn De Nation meldt dat de engelsche regering aan den koning van Denemarken eenige oonogschepen heeft aangeboden i om hem te beschermen tejsi u eene eventuele volksben egiag De koning heeft echter dit aanbod van de hand gewezen 13 Dec Naar men vrij algemeen verzekert heeft de heerDrouin de Lhuys bereids een document naar Londen ge onden waarin aan de brittcbc regering de verzekering wordt geireven dat de onderhandelingen zullen worden voortgezet leneinde ten aanzien der congreskwestie tot eene voorloopige overeenstemming te geriken De vrienden van dpn vrede hebbenderhalve reden om llaarschall Forey zai ha atloop der discussien in densenaat over het ontwerp adrt in antwoord op de troonrede waarbij men nog altijtl beweert dat hij naar aanleiding vande aangelegenheden van Mexico het w oord zal voeren naarMiramar vertrekken ten einde den tartsliertog Maximiliaan van Oostenrijk persoonlijk met den stand van zaken in Mexico bekend te maken 14 l ec In de zitting der kamer van afgevaardigden ophedeii is het wetsontwerp ingekomen betreffende de leening van 300 millioen francs De discussien er over zullen zeer spoedig piaats hebben Men verzekert dat in het adres van antwoord van hetwetgevend ligchaam eene zinsnede zal voorkomen ne soort van protest der meerderheid zal zijn tegen eHfoorlogzuchtig voornemen der regering De TertegenwoojllUgers ireti X r1 7