Goudsche Courant, donderdag 31 december 1863

Taing de doorgraving an Suez te zeer belemmert Men begiot de nood ikehjkfaeid an een congres in te zien Murawieff zal in Polen door een men eh venangen worden De doopsgezinde predikant te Lejden oUecteert üor de sjnagDge te Zaandam Kantongeregt te Grouda Dior het Icautongeregt alhier zijn op den 23 dec jl veroordeeld Epn ter zake van het rijden met een aangespannen hondenkar over den ij seldijk binnen de gemeente Steiu in een geldbor van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf Een wegens het zich als geleider plaatsen op een aangespannen hondenkar binnen de gemeente lloordrecht in een geldbcete enz als voren V er ter zake van het visschen zonder aete en zouder schriftelijke vergunning van den eigenarr of regthebbende op het l chviater ieder in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij warbetaiinc ieder in een gevangenisstraf van drie dagen Een wegens het jagen zonder acte en zonder vergunning van den eigeuaar of regthebbende op het jagtveld in tï ee geldboeten elk groot ƒ 10 bij wanbetaling in een gevangenisstraf van drie dagen Een ter zake van liet jagen zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of regthebbende op het jagtveld i i eene geldboete van ƒ lU bij wanbetaling drie dpgen gevangmisstraf Een w egeus het visschen zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of regthebbende op het vischwater in eene geld boete van ƒ 3 bij wanbetaling drie dagen gevangenisstraf Een wegens de viscli den doortogt te beletten met oen keernet in eene geldboete en als voren Een ter zake van het niet vertoonen ter secretarie der gemeente Gouda van een bewijs van aangifte der verhuizing binnen drie dagen na desze fs dagteekeniug afgegeven door den wijkmeester in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf £ en ter zake dn l et laten loopeu van rijbeesten op een anders in den oogst staani en grond in eene geldboete van ƒ 3 Eh al di veroordeelden so idiiir in de kosten Biirgerlijke Stand GOUDA Gfboees 21 Dec Willem Adnauus ouders D de Mol en M V Putkamer 22 Vühelmina Elizabeth ouders A Pnnsenbcig en W Wuister XYillcm ouders W Wildschut en E van der Kin 23 Daniel ouders 1 Wilteubarg en E van Houteu Maarten ouders V van Loest en de Gruyl 24 Adriauus ouders K Schouten en P van Loon Johannes Martinus ouders J C Reebecn en T A Eademaker 25 Willemina oiders E de Jong en N abij Pieter ouders N Danens t i C C Sonfreu 26 Ttunis ouders 3 D Maasland en C y k Gerardus Stephanus ouders M F Verzijl en M A Sparuaaij V u i xidcKijn ouders G van een en M H lau Scliaik Arie ouders H N lan Vliet en M W den lUdel Hendiik ouders P iV Zonae en W J de Ruiter 27 Piciu nella ouders J Bremmert en M Ypelaar OvEHLEllt 21 Dec D l Lachmau 55 j M A Oudijk 8 m 4 Goedewaagen 2y j 5 m 22 A M Jautze ed lan J Houtkoper 73 j A Mul U j 9 m M van den Ede 7 H van der zaan 50 j 23 A t traver 40 M abbc 50 j 2i lau Duuren 67 j 25 M Boon Ij A P de Jong li j Cm 20 a den Hertog 15 d H Stolnijk i j 10 m F H Molevdd 3 v P den Hertog Ij T Bakker huisvr an V T Tan Essen 42 j C m C van Wilgen 69 j J M Smit 27 d 28 A Giendel 5 W S van de Pavoordt 5 w T van der Heij 09 j J lau Vhet 10 vv SCHOONHOVEN Ingeschreven van 18 tot 25 Dec Geboren Cornells Leendcrt ouders X J H van Gelderen en N E van illensv aard Jau ouders C Schippers en V de Jong OvEKl tDrN J Linu 4 m P de Gidts 20 ui OUDEWATER Ingeschreven van 22 Nov tot 29 Dec Bevali iN Petrouella Cornelia Konings geb Merkx d Wilhelmin Guddie geb de Wilde z Matia Stravcr geb Valentein d dnana Gijsberta Vermeulen geb Boere d Mana van Dijk geb Oostrom d Johanna Sophia van Dam geb Dingjan z Cornelia van deit Ys el geb de Korte levcnl d Omkledem Xeeltje Kappeteyu 40 j geb met Jan Adriaau Montiju ADVERTENTIEN Exquis fijne SIROOP VAN PUNSCH alsmede keurign CITROEN PUNSCH beide tegen ƒ 1 20 per iiesch ook ordinaire en fijne LIKEUREN zijn te verkrijgen ij C MESSEMAKER Hooffe Coutce Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Dingsdag 29 December Ter Soekdmkkerj van A BEXKKMAJf Voor de vele bewijzen van belangstelling betoond bij het overlijden van onzen lieveling JOHANNES VILHEL IUS betuigen wij onzen weigemeenden dank A T EIEZEN AE GorDA M E BIEZENAAE 29 Dec 1863 v iN Catz Men verlangt een KNECHT bekend met de behandeling van Eaas Adres in fier oon bij den Boekhandelaar P C MAAS te GouD v 0 M nbare Vciiiooping De Notaris Mr KIST residirende te Goi da zal op Vrijdag 8 January 1864 des middags ten 12 ure in de Herberg van G VAN D M te Sioi mJK publiek verkoopen een HUIS en ERVE taande en gejejen in den bebouwden Krng van de Gemteate Sto r jk aaii de Kerkstr at aldaar geieekend i 108 b j Bi jetten breeder omschreven En ten zelfden dage uc VOOrmiddagS ten 10 ure aan het te verkoopen HUIS n 108 eenigeMEULIIjAIEE en andere B0EE1 NDE GOEDEREN VV NK1 LG0EDEEE en WINKELGEUEEDSCHAPBEN Vadere iniichtingpn bij den Heer Mr T FOETüIJN DEOOGLEEVEE Advocaat en bij voornoemden Notaris Mr XIST beide te Gouda Te Huur Voor 1 of 2 DAMES op een der beste standen dezer Stad 2 BOVENVOOR KAMERS of ruime ACHTERKAMER gemeubileerd of ongemeubileerd Haar verkiezing Te bevragen bij den Boekhandelaar A BEINKMAN onder Letter B Openbare Vcrkooping ten overstaan van den Notaris G J SPRUYT residerende te Ouderkerk aan Un Tsmi op Woensdag Jen 13 = January 1864 des voormiddags ten 10 ure ten huize van H KUSXERS te Krimpen aan den l isel van Twee percelen W E G genaamd de Groene Weg gelegen in de gemeente Serkemconde te zamen groot 1 B 25 E 19 E laatstelijk verhuurd als Hooiland Vier percelen D U K gelegen onder Krimpen aan lm i el Kruitpen op de Lek en Lekker cerk te zir aen gro jt 87 E 56 E En eene aanzienlijke partij fraai gegroeide TPENBOOMEK al uipdo nog eene partij WILGENSTOVEN staande op een der percelen Dijk onder Krimpen aan den l siel Alles zoodaaig als bij biljetten breeder is omschreven Nadere u orma iën ten Kantore van genoemden Kotaris pCt Ned w sch 2 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd S Handelm ip resc België Eotiis 2V2 Sp mje obl i Portugal obl 3 Eiisl obl H 5 A 182S 29 5 d 1840 4 d o serie 5 d 6 = serie 5 dO bijH l 86041 0 Volgef Spvv 5 l ruisen 1839 5 Oost Metall 5 dito dito 21 2 d renteAmst 5 d nat 18 54 5 Italië 1861 5 dito Anist 5 Griekenland ö Vi r S aten 5 d 1871 5 dO d 6 d 1882 6 Mexico 18515 J i gste koers Hoogste koers Geble ea koers 63S 4 96 g 921 1391 4 631V16 47 17Vie lOlVs 471 8 471 4 86 1941 2 195 1943 571 4 29 8 S2Ve C2Ve 043 4 57Vio 29vie 821 62V8 57V 21V8 65V4 223 8 21V8 693 4 66V2 1 35V 6 703 óïVs 35 16 67