Goudsche Courant, zondag 10 januari 1864

1864 isy Donderdag 14 Januari ÏOUDSCHE COTJRAIJT Uitgave van k BRIXOTAX Langt TitfnJe e J ti 61 v i VKiiTKViiE tiROÖTE LITVEUKOOP van Liii iens Tafel Servet OofiJes en Handdoek goederen Linnen Zakdoeken Madapollams Flanellen Zwarte Gros de IVaples en andere Goederen Begiiiiiende DINGSDAG e k in het hnis van Mejufvrouw de Weduwe LAFEBER op de Gouwe te GOtJDA Wegens de Teelvnldige aanvragen om mijn Magazijn DE TG NBREKER te Jnmtenlam lieb ik besloten om ook hier voor een konen tijd mei bovengenoemde Goeilereu uitgepakt te zijn om ook Couda s Ingezetenen van soliede en goedkoope Goederen Ie voorzien Daar ik aUe aaurr ingeu oveibodig acht zoo kan een ieder zich overtuigen daar ik volgaarne op aanvrage de goederen aan hnis ter beagtiging zend Prijscaurant n zijn aau i Magazijn voor een ieder verkrijgbaar N S DE GROOT üit het Magazijn de Tonbeekeb te Ainsterdani T r Boekdiakkerij van A BRiNKJdAM Eenigre adresaea an persooen die verzoeken n aanmerking te koraeu Vj dr er iU i g der bitriivkni van Isluiakindit en ati CoaunissariA cve h t 3tUL iiibiXt eii ter wuideu voor de ledjp ter btcit taiic ueder E n v rzoeK lao den br KamphnizifD en uieJeondei teekeiiaars strek ktiid dcit d rajd tuope Op voordragt der led n van labnca rf nordt a iu d n st id buuwiuet sii r van Beir inl e ne grat Qcttie van iilJ o r lió i io Ll gd Tbaas v ordt aan de jde gCatL id een al f de direeUe van de gasfabriek een gfVMjzigd üo tcl tut verlenging an ht t toatraci b h l i ud Vóór tut dt beli nd liiig over te gaan v jrdt keuiiia g nuin rn van eon door de h Piiuce en van Mraateu oud isteund si bratelijk voarsn des he rtn keinpT liudcudf als volgt pDe op ubart = traatvtrrliclitmg hpet l van dn aanvang dat de olielampen diiijr gi=vUm neu w rdtn vervangen te wens ben oveigelateu Uu beelt jizel ihai nog plaats voor il iii dt acblt buurten tei wijl na zeker uur v n den a uud de lichte a ui Q TtieltjK lerliansen Iti stel vooi die niaalB egeleu te bt Tam ii vselke teu gevolge luWcii hebb n dit de str iatvei ii btiLg verbelfrc Dit voorstel lu behandeling pebragt zijn Jc geeft tot langdurige beraadslaging aanleiding t n tot veUilti o tilltn Uaarovtr voeien htt Koord bihaUe de voo =eller de hh Hni ce de Crave Wtstcibaan HjuliDger Urooir t ever Keinv m nly en de voorzitter Kijkans 7u der ondetsi bcid erkennen alUji dat de straatverÜebting voor tl in uc achtti buurten lechl lo huoldzakehjk dootdun de gdsvl iiinnen niet in de vereistble grootte licht gt en ten gevoltiC van het o ibehourhjk toedraaiden der gaskrant ii De hr We teibaaii alléén bev eert dat de ver lirhtirg best is en de hr de Giave v rmfldt img zeer onl tnv vau den direceur Kuil de bewering te hebben vernomen dat de veiiicbting niet beter kan e ea De discussien gesloten zijnde Op voorsTei van dcii hr H icbnivod b sloten bj den ver jup van het turhlhui e n £ eJtl e van 1 c gcbuuv iii siand te houd n iintiude bi bet onverhöof t ni jrt k n van hc uier tli ke iiklin to ho pU ii l Ie dienen Op ver lek van ien kolii i l ï rn Z j i n ii ii jn 1 ni wuuh liet lai d tul iiercitieveii dimtudf imdt rina l vujr tvvet jasir op dezellde voorwaaiden als laatstelijk aan het Hi k in hi ur Hiuesraan Nad tt de raad eei e besloten veigaleiinj bad chonden en de hh Droogleever en Kentini er ich hadden erwi deid wordi de in truetie voor den coinniiswr = over het stoninb KH eer m de laatste vergadering ten Jetle afgehandeld m baar geheel L arres eud De burgemeester dielt mede dnt de kps van den gemeenteontvangeris opgenomen en is n orde bevonden met een voorhanden bedrair van 6946 3 Daarna gaat de vergadenng uiteen Marktberigten Gouda 7 Jm Tar p l uu srhe 24 1 ƒ 310 en Zeeiinsrhe per rmid ƒ i ii ƒ 9 50 li igsie Ki niiiïsbf rirer ƒ ü f O a ƒ 7 D ii i iL er K 7n a ƒ 7 Zeeiuvsche J 6 50 i 75 Gerst ƒ+ 50 a i iO H iver J 4 50 ƒ 4 50 Puike bl Erw enƒ7 50 a S Büek ieit Franschc ƒ IsÜ en N Bra bandscl e ƒ 210 De veemarkt met gewonen aanvoer de handel vlug Boter ƒ 1 14 m 1 20 per n üölft 7 Jin Helen ter gr i iumirkt weinig anniievoerd Tarwe ƒ Ï 40 ƒ Ö 2U Rogge ƒ il a ƒ h 50 Z iineru erst ƒ 5 5 0 Kore haver ƒ 3 ÜH a ƒ 4 Luise i fi ƒ 2 HO a ƒ 3 Duivebofi ieii ƒ lO a ƒ 7 75 Pa uvlelvionen ƒ 50 Br boonen ƒ a ƒ in iroeiie er Pii 7 50 a ƒ 1 O Voor de vele bew iJ7en van deelnemi g ondervonden bij let afsterven van 01 zen geliefden Vader en behiiwo Vader dei Heet GERHaRDUS E MAUS m MICAULT betuigen wij onzen bartelijke i da ik C J J DE LEUW GocDi M C DE LEUW 6 Pee 1864 Em ïs m AIh mlt Door verandering van betrei tting worden de voorhanden Haarden Kag ehetS en verdere SMIÜSGOEDEESN en GBBEEB6CHAPPEN tot zeer lage prijzen latverkocht ook wordt ie loop gepresenteerd eene WINKELOPSTAND met Toonbaok eener Slijterij J T FOESIK Gtnaee koet AaUfebaktUeg Aan stads naag gewogen van 1 januarij ItiO S ett 7Ï lii boter te zamen 3970 n S Hooiboter ƒ 50 a ƒ 63 het vierde ƒ 1 375 ƒ 1 57 per u B3Veat9r 9 Jan Tarwe ƒ 3 aƒ9 25 Rosse ƒ G 20 4 ƒ 6 10 B ekweit S SO i ƒ 6 25 irr 1 ƒ 4 25 a ƒ 5 H iver 3 a ƒ 3 75 Pairjeboüiien ƒ 5 5 a ü B tei pr 20 n ie 1 s ƒ 22 50 Tl ƒ 24 51 2 s ƒ 19 50 a ƒ 20 Zwolle S J m MiddelpriJ eu Tarwe n ƒ 8 25 Rogge ƒ 6 J5 Boekweit ƒ 5 85 Uer3tƒ5 Aardapj ƒ 1 75 Boter pr n te ƒ 1 07 20 n 16 ƒ 24 LDaCl31 2 Jan Granen Tarwe in betere stemraiu en de pr j pri h uiden eeiie neiging tot rjjying gerst bij vfel aaiivon met tr igen li mdel h iver stil op vorigeu prijs mee zeer v ist 1 4 Jm Grai en Er wa s weinig eng tarwe ter markt en de prj en waren circa 1 hü jger dan U raa ind ig waar I toe ook Peier b en winier menka verkocht werd amerilc j meel iets hooger gerst eveuzoo haver g cd gevraagd en zeer j vast aiivoer v ui 2S dec 2 Jan 93 i r inl en 7St4 qr vr tar p llfiO i r inl en 14S40 qr vr gerst 1142 qr inl 1 en 120 i r vr haver en l l iS en 20i 19 vtjs meel De Veemarkt met ledeijken i iiiv er en goeden handel lïniideren vast in prijs puike schaj en 4 d hooger varkens I 6 d hooger Men noteert runderen 3 8 a 5 4 schapen 4 ii 6 J kaheien 4 ii 5 varkens i ti a 4 G J i i irii en Kng tarwe vast op vorige prijzen pnike vr tot volle ppj en verkocht gerst lot vorige prijzen qr ml en Hiiver vast invoer van 2 5 January 90 12 i o i r vr T rwe 50 qr inl 3010 qr vr Gersten 18350 pr vr il i ver 7 Jan an de veemarkt wer leu aaiiïehoden 180 runderen ISb kail eren 4510 sch ipen en 150 v irkens S J ii Tarwe pnj hoiidend ierst gevraagd hurgerfijke Stand iOUDA r il F 5 Tnn Willrrn ouders J Yilil rhur n S van Her Noot 7 MC jl ias l tn Oiidei IJ HiiljTer in C J Wbl cr Fit enk Jo iaiir r = oinlers 1 ll el tijrl en H m Koon Om lh ix 4 Jan 1 M lierlijn huis r van M 0 van Nitiek 30 j 5 A S C Koek 38 j Y van Dokkura i7 m y Mo It wed van H Nonf e 71 j ï Kranen Itnk 3 j 3 m 1 van Vniiren 59 j M B van Xidek 16 C M Kiuikman 14 III oudewater lncr clirpvpn van 3 Dec 1863 lot 5 J n 1864 HïVAM tNJohanna Helena Vuijk geb van den Berg d Maiia HoLfiibofJiii srb van KaafH z OvfKLi N iiriieUa de Korte S ï j gehuwd met GhHtwiM Hendrik van Dijk jm 24 j met Antje Uitlenh iL nart jd 26 j van 1 tot en met 7 Jnnitarij ÜFvAtiFN M A M Itrnning geb Reckers d A Helsloit geb van den BerL 7 A l U geb de Kuijff z Ovihi ni N ij=je Amaling l J lu Jan de H irtn bjua Ij Ma t areth i laveniiL 70 j O NJbKTHni rh Tho nas Blom 30 j en Johanna Kooijman 23 J CtpoivvI An huinus Mofnum 42 j v eJnwen iar in lobanna Marin Mfiijp en lironiin i Pofi lin M ria van Werkhoven 3 1 j Meuws en voor Gouda en eni Conrant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avund = te öuttenlanïï Londen ll Tan llen verkeert hier nog altijd in onzekerheid omtrent het definitieve antwoord v in frankrijk op het vooi ïtel der britsche regering tot het houden cener eonfereiitie over de deensehe k vestie Ter beurze liep heden o a het gerucht dat het geschil zonder conferentie zou geschikt worden tusschen Oostenryk eneniarken en Pruisen dat het nieuwe deensche kabinet bereid was de verlangde concessien te verleenen en dat Uencmarkeu alsdan door den bond neder in het Ije it der hertogdommen 20u worden gesteld De Times deelt een berigt mede van den directeur derpetroleuramaatschappij inhoudende dat in Waliachije nieuweoliebronnen ontdekt zijn en dat die maatschappij reeds contracten heeft gesloten tot de levering van 2 1 000 ton der daaruit te verkrijgen petroleum Er is reeds aan boonl van eenstoomschip uit Ibrail eene partij van 2 0 tiru in Engelandaangebragt die in kwaliteit met de Pcu lvanische teu vollegelijk ilen schrijft uit Bombay van 29 dec Be engelsche troepenzijn den 15 dezer tot de grenzen van den Panj lub opgerukten na twee gevechten waarbij veel m inschappen gewond ofgesneuveld zijn heeft de stam der Beiidirs zijii chef a iii deEngelschen overgeleverd Vervolgens i de vrede te i eshauwirgesloten In den Funjaub is het tliaiis rustig en men gelooftdat de oorlog geëindigd is Parijs 11 Jan Gelijk thans uit een avondbl d blijkt 7 i len de vier Italianen wegens zameu paaning en het be it in oorlogsbehoeften en wapenen en niet wegens het oiilwerpeii v m een aanslag tegen het leveu des keizers teregt staan Het blijKt thans nog dat die vier personen allen aan het hotel de Lvoii afgestapt waren en eerst later om ireene verdenking op te wekken hunnen intrek on twee veivi Mliende piiatsen der tt id hebbeu genomen Behalve den br if vim Jlaziiui waarvan de onderteekening afgescheurd was heeft men bij een an leren der medepligtigen een schryven gevonden ilat van een agent van Mazzini afkomstig schijnt te wezen Alvorens tot hunne arrestatie over te gaan had de politie de Italianen bespied orn fe weten te komen of zij ook met hier wonende personen in betrekking stonden Inderdiuid bezocht een hunner bij herhalini een oud sold ud maar het is gebleken dat die persjon geheel onkundig van het doel der zamenzweerders was Tegen het einde dezer maand zullen de beschuldigdeu reeds teregt sta m Opmerkelijk is het voorts dat de italian3n dezelfile maaud voor de uitvoering van hun plan kozen in welke Orsini zijn aanslag pleegde In de hetlen gehouden zitting van het wetgevend ligehaamheeft de heer Thiers het woord gevoerd Spr betoogde denoodzakelijkheid van vrijheid tegenwoordig algemeen in Europa hij was van meening dat de keizer het initiatief kon nemen tot het verleenen van meerdere vrijheid spreker eisciite hetherstel van die vrijheden welke het keizerrijk had vernietiirilen wees inzonderheid op de noodzakelijkheid om de vrijheidvan volksvertegenwoordiging en de ministeriele veruitwoordelijkheid te herstellen Frankrijk zeide de heer Thiers i Advertentieblad Onislrelien van een lut ze 1 j Ltiii voor De prijs der Adverte regels mei mVerip v n h t eiken rcg el daaruuicn l l l e t Bnitengew o e let trs wordtn Urekend naar pla ttsruinite rijp voor de vrijheid Wanneer het hoofd van den s aat niet toegeeft zal het land later eischen wat het he len eerbadiglijk vr iagt Alleeit onder de voorwaarde dat de reirermir tuegeve aan den wensch der i atie belooft de heer Thiers haar zijne onvoorwaardelijke raedewerkinir De minister Rouher heeft den heer Th iers beo DtV ojrd en in de eerste plaats opgenou n lens uitdrukking dat het land vrijheid eischen zal de minister beschouwt dit als een beJreiging die echter het gouvernement geen schrik aanjaairr want het gouvernement des keizers behoort niet tot die retrenn eii welke zich bedreigen laten De minister be eert dat het land geen der vrijheden mist welke de heer Thiers verlangt i at het parlementaire regime tot hetwelk meu ons terug wil voer ü zijn tijd gehad heeft dat de kei er niet aUeen regeert maar ook bestuurt dat meerdere vrijheid L t steven zal worden wanneer de tijd daartoe zal gekomen zijn ina ir dit men dien moet afwachten Brussel ll Jan Het adres in antn oord op de troonrede is den 1 jan door de kamer aan rehoraeM met 5 tegen 52 steïiraen juist twee maanden na d ojiening der zitting H antw oord der kamer is veel kra iti er dan de troonre le cu spoort het niinisterie aan tot de volkoiiiene vernezentlijkin van zijn antiklerikaal programma in onderliei l wit het underw betreft Het vastgestelde adres is onveranderd gebleven als de commissie het ontworpen h i 1 Bj de paragraaf over spoorwegen werd de regering gpin i rpeileerd terzake van ontworpen spoorweg over Antwerpen naar Dusseld irf i elks aanleg ten vorigeu jare een wet is vastgesif minister van openbare werkeu antwoordde dat de v dezer zaak een gevolg is van het geschil met Ne h ri i kende den loop van dezeT weg over nederland ch rr l e onderhandelingen wordeu nog voort e et zeide lie n de belgische regering heeft naar s H igi eene memorie ijii den ten betooge van haar re t 13 Jan Bij de verkiezingen te BruETire hebben de liberalen de algeheele nederlaa zeleden De kandidit u d r klerikaJen ju met eene meerderheid van 55 stemiuea gekn en De ministers zijn in rade vergaderd Weenen J Jan De kloosterw et in de vor tendoinmen waartegen de Porte protesteert bepud dit aiie klooster2oe deren eigendom van den staat zijn en dat de inkomsten op het budget gebragt zullen worden r ngen het oorvoor de j uJieKecu 11 Jan De ministervan tinancien heeft bij het huis der afgevaardiirden aanvraag ee laan om een suppletoir ere liet va 14 millioen waaronder 1 uiili v m ui logsjaar 1S59 voortvioe e ile en 10 luii tie in Sleeswijk Hülsteiu Volgens de AViemr Pn s e i gi teicn in een oi i r voorzitterschap des keizers ge ouden ministerraad bes ti u zich te = vijk Holstein doel heeft de i ii m het belang ii vaa Friukrjk oc laiid vau prii j raagstuk betreffende de eri up bijzonderlijk tegen zool ui S voorstel dat liezettiug der hertogdoinnini te dueu strok v in bep uildc erfopvoigin rirfg n l e betrekkingen v ui uns hof tm i worden voortdurend meer o mm cu ei