Goudsche Courant, zondag 17 januari 1864

f e4 Zondag 17 fïtuuarlj mm m Uitgave van A BRINKMAN regel met inbianp laii he ZLjfl i SO Cent voor r ZIT j T o oi I eiken recel daaihiae i 10 etit Laitge Tiendeiceg D n 61 l i euge ui e letters vorden Icrek nd naar i t plaatsruimte J M VAN MINDEN Tandmefiler in de dubbelde buurt te Gouda plaatst Kunsttanden en Gebitten volgens de laatste methode die aan alle vereischten voldoen verrigt verder alles wat tot zijn vak behoort op eene gntiakkelijke manier XB f ees en Bestedelingskiyideren Korden GRATIS geholpen uitgezonderd het plaatxtt van KUNSTTANDEX Tegen Mei a s wordt TE UU UK gevraagd een net HUISJE met Tuintje of wel een B0 T XHCIS bevattende 3 a 4 Kamers en Keuken Opgave van prijs en waar gelegen onder Letter A bij den Boekhandelaar A BBIXKMAX F BRIQUE d ETUIS a BOUGIES Gouda Onze florins Ie mille G DüSSAULT Door verandering van betrekking worden de voorhanden Haarden £ a gChelS en verdere SMIDSGOEDEREN en GEREEDSCHAPPEN tot zeer lage prijzen uitverkocht ook wordt te koop gepresenteerd eene WINKELOPSTAND met Toonbank eener Slijterij J F FOESIK GouKe hoek Aalljebakafeeg Verzekerings Maatscliappij VOOB DE NATIONALE MILITIE DE EEIVDRAGT Deze Maatschappij is opgerigt te s Gravenhage den 2l ei January 1882 cu heeft len doel om voor eene zoo laag mogelijk gestelde som Plaatsvervangers e NummerverwlSSelaarS bij de Nationale Mmtie te stellen zij geeft in haar Reskmeut aan de deelnemers een vasten Koarhorg van nolidiitit cu stelt zich niet alleen verantwoordelijk volgens de Wet voor den Loteling voor ien deelgenomen is maar neemt daarbij ook de verpligting op zich den opvolgenden broeder of broeders van de persoonlijke dienst te vrijwaren Het beginsel waarvan zij uitgaat is om al de bestaande misbruiken en misleiding te doen ophouden en Ouders en Voogden voor te lichten en aan te toonen dat zij door eene oneerlijke toepassing der Wet bedrogen worden en er helaas geen termen in de Wet te vinden zijn om dit legen te gaan Deze Maatschappij maakt de vervanging niet alleen zoo min drukkend mogelijk maar laat ook de vfijze van betaling geheel ter keuze van den deelnemer hetzij in eens na de inlijving hetzij in termijnen of na verloop van vijf jaren Hare werkkring ia over het geheele Rijk uitgebreid In de Hoofdsteden zijn kantoren en in de Lotingkantons Agentschappen De Hoofd Administratie ia gevestigd te s Gravenhage ten kantore van den Heer A WULF Spui n 265 alwaar belanghebbenden uit alle Provinciën by den minsten twijfel of klagten zich schriftelijk of in persoon kunnen aanmelden Verder zijn informatien en inlichtingen te bekomen voor de Provincie Zuid Holland tan het Hoofdkantoor te s Sage en bij den Directeur E J ZITTERSTEYN te Leiden Oude Vest Wijk V n 303 alsmede bij de onderstaande Heeren binnen gemelde Provincie Gemeente Ontvanger Boekhandelaar idem Schipper Logementhouder Gemeentebode Boekhandelaar Handelaar Taxateur Logementhouder Boekhandelaar Gemeentebode Gemeente Ontvanger Boekhandelaar Bloemist Cand Notaris Boekhandelaar Boekdrukker Boekhandelaar idem Gemeentebeambte Boekhandelaar Zaakwaarnemer Boekhandelaar Klerk ter Secretarie Agent der Brand A M Cand Notaris Commissionnair Boekhandelaar Agent der Brand A M A van Oostenrijk D A van Alphen J A Kanngiesser C van Marel A Hesbach A van der Lingen C ff van Belle C van der Schaft C W de Bns J van den Akker AV H Heterink A Hordijk H Abbenbroek H G van Steeden Joh van Eeden J Heenk H de Graauw D Kraaijenbrink R Vogelensank S van Nooien J J Elshout F L Golterman G Diepenbroek J ïJieuwenhuis F Moret P Mol P7 P Leenheer J de Jong A K van der Kop M van der Vliet Stompwijk Delft Vlaardingen Maassluis Monster s Gravezaude Rotterdam Haagsche v er Rotterdam Pottebakker Eteeg AVijk I n 186 Rotterdam Hoogstraat AVijk X n 50 Hiilegersberg Schiedam Charlois Brielle Voorsiraat Hellevoetsluia Noordwijk AVoubrugge Alphen AflToerden Gouda Schoonhoven J venhuizen Dordrecht Vianen Gorin Tegen Februarij a s wordt in een klein geiin verlangd eene DIENSTMEID van de E C Godsdienst iiefst eene van buiten de stad Huur ongeveer tusschen de ƒ 40 a ƒ 50 Adres onder Let er B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN CHOCOLADE uit de Fabriek van D M GROOTES Gebr WESTZAAN bekroond op de jongste Intern ïentoonst LONDEN Deze CHOCOLADE is in Pakjes van a N B voorzien van Cach t en Fabrieksmerk of als POEDER CHOCOLADE in FIe=schen van c en 4 N £ door het geheele Rijk verkrijgbaar Aan het PAKHUIS van A JONKER aan de Al ST bij de Alamingstruat zijn gedurende deti iuicr a COntant te bekomen Engclschc Ilaar lko en ƒ 1 50 pr mud Eng grove Kagchelkoleu 1 40 Ruhr Hiiardkolen 1 40 Rnhr Kagchoikolon 110 Prijzen der EfTecteii pft Ned w sch 2I 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België R ths 21 2 Spanje obi 2 Pürtu ral obl 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604Vi Volgef Spw 5 Pruisen 1839 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 dc 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 kotrs 7 7l6 991 2 1387 46 877 I94V2 074 627 B4V4 22 Via 66 70V8 Ö7 7i 34 7i6 AMSTERDAM Dingsdag 12 Jaiiuarij laagste IIooc tc koers koers 637 3 63 V 76 u 76li jgs j 99V2 1 38V8 U83 46 2 t Vi6 47V8 477 6 lOlVs IOOV4 72V 76V4 76V 6 87 STVs y s S9V4 1941 2 194V 56S 8 5fi A6 29Vl6 297a SlVs SIV2 62 8 627 G4 641 4 22 l6 23V 6 66 667 70 Vb 7OV4 67 68 3474 3578 Vertrek der Spoortreinen Dienst van 16 September 1863 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 A an Gouda naar Utrecht 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 g De met geteekende treinen Ioop B op Zunen Feestdagen NIET Ter Bockdrukkerij van A BRINKMAN m Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags n èe Stad jrestrhiedt de uit re des avonds te voren DpprijsperdrieBiannd ïis 2 franco po it S ÜS Be inzending der Advertcftden kan geschieden tot des morjteas tea H ure BURGEMEESTER en WETHOUDERS vai GO V DA Herinneren dfii houders van HONDEN in deze gemeente dat zij verpliet zijn vuor den 31 Januarij aanstaande bij den GemeenteOntvanger aangifte en betaling der Belasting te doen alzoo ver Lira daarvan als pogiiig tot ontduiking der belasting v ordt aangemerkt GOUDA den 15 Januarij 1864 De Secretarie De Burgetneester DROOGLEEVER FORTUIJN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 15 Januarij De zaak der doeusehe hertogdommen blijft in denzelfden dreigmideu toestand verkeeren Het is nier mogelijk tot eene conferentie te komeu en nu wil men de bemiddeling van Engeland Frankrijk Rusland en Zwaden beproeven Oostenrijk en Pruisen zi nden zich tevreden stellen met de schorsing der november constitiitie ten aanzien van Sleesnijk maar de bondsdag heeft dit voorsiel verworpen De kleinere duitschB taten en bet duitsche volk in het algemeen willen de gï legenheiil aangrijpen om de hertog lommra voor goed i f te scheiden van Denemarken Engeland en ook tot nu Oostenrijk en Pruisen willen de in 1 52 te Londen vastgestelde regeling der erfopï volging handhaven Iniiisschen blijft de hertog van Augustenburg zich in Holstein ophouden ontvangt allerlei huldigingen en bekreunt zich eiuig om de gegeven voorschriften Men kan het vermoeden niet ontveinzen dat de bondsooinmissarissen oogluikend toezien De agitatie in Duitschland is buitengewoon en het is zeer bedenkelijk voor het behoud des ▼ redes dat Frankrijk den schijn aanneemt als of men niet afkeerig is van de duilsche aanmatigingen Frankrijk heeft verkelijk weder behoefte aan buitenlandsclie bemoeijing om de opmerkzaamheid des volks af te leiden van den jammerlijken financielen toestand en nog meer van het ijzeren juk waaronder de groote natie zich kromt Thiers heeft krachtige taal doen hooren die weerklank vindt in duizende harten De gevolgen zullen zich niet doen wachten Frankrijk zal ontwaken de willekeur des keizers tiordt onhoudbaar Weet hij zijn ligtzinnig volk nog eens door glorie te verblinden het zal slechts tijdelijk uitstel zijn De zaak van den vooruitgang sterft niet Eigen innerlijke kracht znl volbrengen wat onze laauwheid bijna niet durft hopen Uit de verwarring ïal orde geboren worden H ISS COUEAIÏT AdverteDtleltlad Onisireken De prijs der Advent iiT i u van ctn tot zes Aan alle kanten verneemt meu v u kr jg=tuenistingeu en geldleen ingen Wat dan geen voorspoed en t ivaart vermag zal de vrii ht zijn van armoede en tegen poi De toc tand van Europa is zoo verward de kwestien ziju zoo oboplo baar de spanning vordt zoo groot dat men wei zou moeten wanhopen aan eene reedzame beslissing iudien men niet overtuigd was dat der menschen bemoeijingen geheel krachteloos zijn tegenover de eenig wezentlijke leiding der ondermaansche dingen partij i in e ri gen 1 up zoo In het naburig België bezwijkt het liberale ministerie voor d it ongBustigon ulloop der verkieziiigeu te Brugge IW zal nu te bezien staan of de zegevierende cienei eri het beleid der zaken durven op zich nemen Het gevolg zal zjn naa niere aaneersluiting der liberalen waarvoor dan we Ier spoedig de tegenpartij wijken moet Juk in Bflpic wor den vooruitgang slechts voor korten ti d op Men raoet de reactie van t jd tot t d aan ii dat aan nieuwe dui eudialleii de oogtii g opüiiU v wordt uit de duisternis het licht f eboren öuitcnlttnïï Londen 14 Jan In Ecu idor Iieeft i n itaille tusschen de troepen van Flores en die m Ma s gehïtd waarbij Flores geslagen en teruggt li ee i verlies van 1500 man aan dooden en ge un i i lU gevtngenen Men verwacht hier te lande eerstdaags eene krachtigemanifestatie ter guii e aw Polen Kr i litmelijK tCn beioepgedaan op de eng vrouwen om b j de koü niriu re pp itioueren ten einde alles aaii te wenden om hei onitelu kige lotvan dit wingewest te verzachten Wi ai iten het niet v n belang ontbloot hier te herinneren dat vo jr v jf en twintig jaren het petitionemeut van l57 Ü J vroimeii o ir a ik was dat de slavernij in de overzee che lie ittingeu van het britscherijk werd afgescjiaft De Charinir Cross spoor eg is gisteren geopend Hj isnaar verhouding de duur e der spoorve en No j trefo driemijlen lang kost hij 3 millioen p md I e oir cigenu r n ti idea in de stad en de vele knnstwd ken nn d iar aii il n zoo heeft men een iaiice eren brng over de Tlieeni een 400 vt lange ijzeren viadu t over Ai Borough markt zestienijzeren bruggen o er oiuier cheidene straten enz De weigcende kamers van de staten dtr zuidelijke confederatie hebben na bcraad Liginj oier de proola nMi FSïïTnfcoln en d d iarioe behooreiKle amnestie aan he ngrss te Richmond kenbaar gemaakt dat tie regering op IJwne volle eubereidvaardige medeuerking kaïi blijven rekenen eo dat zij allende onafh mkelijkheid des lands op den voorgrond bl vegstellen