Goudsche Courant, zondag 21 februari 1864

t eventer 19 FeW Torwe S è 9 B e B a ƒ 8 60 Boeknei ƒ 5 75 a ƒ 6 60 Gerst ƒ 4 a ƒ 5 25 Boter per 20 n 8 l 3 ƒ 23 50 a 26 50 2 s 20 a 21 Gronlngdll 19 Febr Scheepvaart heropend Granen met vrij goeden aanvoer prijzen ouveranderfl alleen tarwe en rogge 10 c l iger Zwolle 19 Febr Middelprijzen Tarwe n 8 32 Eogge 6 ti7 Boekweit 5 85 Gerst 4 92 Aardapp 1 60 Boter per n ffi 1 27 20 n S 26 37 Londen I5 Febr Boter Friesehe 126 Gr iueii Eng tarue meer rerhundeld a 1 lager vreemde met redelijken omzet tot circa vorige prijzen rerst behalve iu de beste kival 1 geila ild haver flaaiiw Aanvoer vau 8 13 Febr 2073 qr inl ei lijsiO qr vr tante 2 92 jr lul ea 3453 qr vr gerst 2240 qr inl en 13916 qr vr haver Aan Ie veemarkt van helen werden aangeboden 3690 runderen 212 kalveren 14 650 schapen en 429 varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 6 5 voor d schapen 5 2 en vuor d varkeus 4 8 per steed betaald 16 Febr Boter Friesche 124 a 126 Kaas Edam54 a 60 eu Gouda 46 a 52 17 Febr Tarwe met zeer beperkte vraag en onveranderd in prijs puike gerst vast haver stil Aanvoer van 1S 4 NI 199 Donderdag 25 FekrnarlJ JU uuüxiiüiMi ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeteeg D n 61 den rugtitel kosten bovenstaande 12 wetten f3 50 Al deze weljes zijn te bekomen door tusscheukomst van den Boekhandel Op franco toezending van postwissel worden zij per omgaande post franco onder kruisband gp onden door den Uitgever W E J TJEENK WILLINK te Zwolle Bij W F J TJEENK WILLIXK te Zirolle i = verschenen Wet op de MET lASTEEKf MNt EN ILsMKDE Besluiten en Voorschriften ter uitvoering dier Wet xleglement op het geneeskundig onderzoek en Alphabetisch Re ister door L N SCHUURMAN Zakfurm O öO Door Ie liirriH opgenoraene later uitgevaardigde be itiifu en is deze uitgaaf doelmatiger dan eeue tot dusver verschenene Dat ook Z E de Minister van Binnenlandsche Z iken dit ingezien heeft blijkt nit de navolgende missive Het was mij aangenaam met Uw schrijven van den 1 dezer m tand een exemplaarte ontvangen van de door U uitgegeveiiemilitiewet met aanleekeninfrenenz bewerktdoor den heer L N Schuvrmax I Ik leg het boekje op mijne tafel tot dagelijksch gebruik en betuig U voor de verpligtende toezending mijnen dank IJe Min van Binntntl Zaken f get THÜRBECKE Onderredactie van den hr L X Schuukm vn is voorts nos uitgegreveii in Zakformaat 1 Wetop hetKiesregt bijgewerkt tot Febr 1863 20 Wet regelende de Provinciale Staten iiijgew tot Febr 186a 3 Gemeentewet 2 verm druk bijgen erkt tol 20 Nov 1S6C 4 Wet op de Brievenposterij bijtrewerkt tot Febr ISfiy 5 Wet op de Onteigening 6 Wet op de Jagt en Vissche rij iSo7 7 W et omtrent den Waarborg 80 Wet op het Armbestuur 2 verm druk biisewerkt tot Mei 1861 90 Wet op het Onderwijs IQO Wet op het Zegel bijgewerkt tot 1859 11 Wet betreffende de Burgerlijke Pensioenen bijgenerkt tot Maart 1861 Het zijn vooral de uittreksels uit de Mrmoriën van Toelichting uit de Officirle Vertlagat de aautetkeuingen enz alsmede de Alfh Segiitert waardoor deze zak uitgaven voorkeur verdienen De prijs van elk is 0 25 behalve van den 2 druk der Genicentewet die wegens belangrijke uitbreiding do r menigvuldige a Tnieekeuingen thnns 0 50 fco t Bij elkander gebonden in een netten linnen baad met vergul i8 ï8 r O qt inl n4lS0 q tt uam 6it qr 1 en 6200 qr vr ger 8100 qr inl en 1980 qr rr ha ver Aan de veemarkt van he Jen werden aangeboden 790 runderen 246 kalveren 3380 schapen en 80 varkens Burgerlijke Stand GOUDA Geboeen 18 Febr Antonia Maria ouders P Olree en J M F BrBwaan Maria Cina oaderi K Sliedrecht en J C van I ceat Kryntje ouders D Amesz en P Mnl LTu istiaaus Marinns ouders T h Brouwer en S M Kuhk OviELtDEN U Febr P B van Santen 15 j 15 D Zwabel 78 j 16 M J C Lakan 2 j 5 m 17 J van d r King huisvr van C van Bochove 32 j 18 L J van Gent 3 d WOERDEN van 12 tot en met 18 Februdrij Betailen H Pels geb Verbaan A de Jong geb Rietveld i OvFRLEDES Jacob Mook 82 j weduwen an Willemijntje Zei ve ld Joanna van Hattnm 2 j Maria Johanna van der Heijden 35 i geb met Ferdinand Buddenberg O DtETKoi ïD Floris Vijf huizen bijna 24 j met Keeltje Visser 21 j Cornells Xoorlauder 58 j weduwen van Margje van der Voorst metBaanje Hol 54 j wed van Dirk Groenendijk Openbare Verkooping van eene aanzienlijke Partij Zomer en I ajaars Manufacturen breeder bij bil letten omschreven op Dingsdag den 8 Maart 1864 des Voormiiidags ten 9 ure in het Logement DE PAAUW aan de Markt te GOVhA Daags te voren te zien DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen door deze ter kennisse van de ingelanden dat zij ter voldoening aan het bepaalde bij het gewijzigde art 17 van het Reglement voordat Hoogheeraraadsch ip den Hoogheemraad ABRAHAM IIARTEVELT Jz hsbben aangewezen om bij afwezigheid ongesteldheid of ontstentenis van den Dijkgraaf dezen in al de hem opgedragen werkzaamheden te vervangen Dijkgraaf en Hoogheemraden voornoemd H C J HOOG Jjijigraaf V G DE BKUYN KOPS Secretarit Leydkn 13 Febr 1864 H00FD ADMI1VISTRATIERA1VTO0R Attentie s v p De ondergetefkenden zich alhier gevestigd hebbende nemen door deze de vrijheid zich minzaam aan te bevelen met het accnraat uitvoeren van alle zaken als volgt Met het STELLEN en SCHRIJVEN van alle onderhandsche Acten Copien en Memorien en met Translatien in verschillende talen alsmede alle vereischte Doop en Dood Extracteu Certificaten Paspoorten en Vrijstellingen zoo wel van Binnen als Buiten het Koningrijk der Nederlanden worden door ons met den mccsten spoed bezorgd allerlei HANDELSZAKEN worden door ons geregeld het houden van Koopmansboeken en het regelen derzelve l et koopen en verknopen van HuiZOU en van alle Wiukelafiïai reS alsmede het opzigt houden over HuiZOn Landerijen en het bezorgen van Gelden op dezelve het invorderou van Pretention en Huurpenningen ook van het houden van DepÓtS van Binnen en Bultenland SChe Goederen bet geven van Informatien wegens oproeping van Erfgenamen en het beredderen derzehe Zij zullen trachten hunne begunstigers met allen spoed beleid en civiel te behandelen terwijl zij geene voorschotten van hunne cliënten afpersen voor zaken die niet aannemelijk of van kracht zijn terwijl men minzaam verzocht wordt om op naam en woonplaats te willen lett n Zij hebben de eer met de meeste achting te zijn UEd Dw Dienaren D van der VOET Az Gompt Adres Gouwe en Korte Tiendowsg GOÜJJA leimary 1861 Nieuws en voor Gouda en DeM Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad jrt Bchiedt de uitga e des avonds te voren Df prya per drie maanden is 2 franco p post f 2 2ó De inzending der Ad erteutïeu kan geschiedeu tot des morgens teu 11 ure öuitcnlttnö Londen 22 Fel r in het l iserhuis heef de onder secretaris van i ui enl ind che z iken verKiatrd d it hr t bnisch gouvernement geueitjprd heeft aan Denein irReit voor jteiien te dvjeu leu doel hebbende om die mogendheid te doen besluiien geene duitsche schepen in beslag te nemen Tevens ver iarde hij niet te weten of er plan gemaakt w is tot eene blokkade der duitsche h iver s In den loop de er zitting erd voorgesteld de behandeling van het budget van marine te verdagen lot na de mededeeling van documenten betreifende de deeusciie k e tie l it voorstel beschouwd als een votum van vertruuwen iu liet gouvenieraeiit werd aangenomen met 220 tegen 47 sleinmen Uit Sonderburg schrijft de correspotjdeul v iii e Times liies te zamen gtuomeu geloof ik niet dat eenig leger ter wereld zich onJer zoo vele wederwaardigheden eervoller heeft kunnen gedragen dan de Denen op hun oiigelukkigeu aftogt Mogt hun gelegenheid gegevsn worden zieli niel den vijand in gelijken kamp te meten dan zouden zij ongetu ijield met alle eer uit het gevecht komen en zoo Oostenrjk eu Pruisen goedvinden hen uit hunne stelling op Alsen te illen verdrijven waar grootere getalsterkte niet van veel nut kan zijn zoo zouden zij ügi gewaar orden dat de Denen zich niet zoo ligt laten verdrijven als zij naar den wil van hunnen aanvoerder Uannewii ke verlieten De geheele bevolking langs den eg en zelfs in Flensburg gaf be ij en van de grootste sympathie voor de zich afmattende troepen Elke deur stond open en voedsel en hulpmiddelen van allerlei aard waren bij de hand een bewijs dat de Denen bij hunne sleeswijksche onderdanen niet zoo ge aat zijn als de Duitscliers beweren of wel dat de zaclitere givoelens van menscheiijkheid over den staatkundigen wrok lebben gezegevierd Jp rijs 20 Febr Het berigt dat de Pruisen Jutland zijn binneugerukt geelt hier nieuw voedsel aan allerhande oorlogzuchtige geruchten Zeer velen beginnen te vree7en dat de kwestie van Sleeswijk Hoistein toch nog aanleidiug zal geven tot een europeschen oorlog Lord Palmerston heeft wel is waar geweigerd Ie verklaren wat de britsche regering doen zal indien Pruisen en Oostenrijk tot iu Jutland voort rukten maar dat stilzwijgen bewijst reeds v m zelfs dat de engelsche regering althans op dezen oogenblik nog niet zeker neet of zij onzijdig zal kunnen blijven Men gelooft overigens dat Rusland thans wel gedwongen zal zijn eene meer geprononceerde houding aau te nemen Ook is men hier vrij algemeen overtuigd dat Fr mkrijk zich thans op eene of andere wijze in het geschil zal mengen Men spreekt d iu ook op nieuw van het concentreren van troepen aan de zijsle der Rijnproviucieu van Hia itregelen om dadelijk eene aanzienlijke knjgsmagt marschvaardig te hebben enz Gelijktijdig verzekert men mLi ren meer dat er eene toenaUering lusschen Engeland en Fr iuknjk tot stan l gekomeu i Men beweert dat er thans tusschen beide mogendliedeu uaderhandeliugen gevoerd worden om een franscli ngelssh eskader n iar de deeusche k t te zenden Ztióveel is zeker dat de vice adiuiraal Peuaud bevel heeft gekregen om Advertentieblad Onistrelien De prijs der Ad ertentieu 3n eéo tot zes regels met inbegrip an het zeirei is 80 Cent oor 1 elkeu resrl daarboven lo eiit Biiitengeiftone letter orden berekend naar plaatsruuutc de noüdiLre sciiikkuiseu te treffen ten einJe biiyjen veertien dagen met zijn eskader fe te kunnen kieken Voor liet geval dat Engeland Frankryk en K i lan i ge ijktijdig Duitschland raog cu bedreigen iet men ouk verwikkelingen van anderen aard te gemoet De berior i i iit het oosten nellen dal da ir reed eene groote agitr iir L ht die op de eiirate de be ie gesc ukte g i iiit d tc u lis te b irsten Montenegro eu Sen ic i i M i eice i en ii lar 1 lajii n te gr jpeu De lljuLMieu wic eu lec i s op he = i ril o n den ouden vrijhei Isjorios te lervitteu pne ic ai lermüfdehjk niet stil bljveii z tea ijeaer il Tarr hrcn zij beweert nen alleen ijn otr i r cvpu oiu zich laii iu t ho tfd te k nnen Stellen v iii ledeie volksbeweging die zich in ll jugar je i 3gt opËnb ren In onze financiële wereld veroorza ikt n en ander vrj wi be vegiiig de stciniiiug Ier beur e is fiitiiu tl e fond u ei iiciien daalden Iiejeii vrij L e oeliir m een r ci j er re H irt cu vau M i tlVltlirlit il k u e Te midden v m dat lUe i u ig altjl p i gres Keizer X ip deou is verrukt ovir il hc en ziet teiciis met elgevall n den si iiid v iu 1 divie en A allaeh je d i ir dit hem we ier een n schenkt ter guu tc an zijn gcierk in d de ir icr 1 i tien 111 eens af op feu cjIil I m ei i c jc i lui n np ïreu t Febr ülgcas tiei VK iiiori 1 dip o imu jic ii t tiCtgerucht nopens de abdicalie sMi kmnhgin Vi toria icM Dekoningin zeirt liet iilad is nog steeds outroostb tar over hetverlies van li iten gemaal en nu komt er nog bj d tt hetdeensehd iilsche conflict in den boc em hirer fiau ic tweejegens eikan Ier vj iiiilige p irlijen doet oni i i in Dit vpr neerdert de verw iri inir welke r els iu de denkbeelden ik r küiiiiii mbestond Zij heeft ook oih tiii i iu een gcltoii ie i jrehcimcn r i iverklaard o it ii niets nii duen zonder luren gem lal terttlplegPii Ilicrni vei Mjderlc j zi h om zu h ii i ir hire appartemeiilen te Lctr eii ven jrpji t iv im ij lenu eu De geruchten omtrent het concentreren van een frauschleger aan den Bijn vinden grond daarin dat reeds sedert langalle toebereidselen zijn gemaakt om binnen t ee of dne dagen 50 000 man aan den Bijn te hebben in even korten tijd kunnen 50 000 uan aan de belgische grenzen staan 0e organisatie dezer beide legerkorpsen is sedert lang een vol lonjenfeit De nieuwe org ni aiie vm ous letrer is overigen v mdien aard dat binnen 8 T + d igen een lezer van 200 000 man aau welke grens ook De steeds klimmende verbinering der dnvKche roogeodbeden van den tweeden r ng tegeu Pruisen OostcSr j Tw BMkirmUHiü vu X BKINUUR