Goudsche Courant, donderdag 24 maart 1864

Boter Frjeache 112 i 114 Aan de veemarkt van heden werden aacgebodeti 4850 runderen 82 kalveren 18170 schapen 260 varkens Voor besterunderen werd 4 10 voor d kalveren 6 voor d schapen 5 10 en voor d varkens 4 6 per steen o taald T 1 0 MP Kampen en Zwc le 106 u 112 Kaas Edam o a oü l uC a o 16 Maart Granen stil op vorigen prijs gerst iets flaauwer haver stil Aanvoer van 12 15 maart 420 qr inl 380 gr vr tarwe 680 qr inl gerst 540 qr inl eu 7040 qr vr haver 17 Maart Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1130 runderen 234 kalveren 4010 schapen en 140 varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 6 voor d schapen 5 10 en voor varkens 4 6 per steen bet Burgerlijke Stand GOUIiA Geboren 1 Maart Suze ouders A van Dantzig cd S Ligtenstein Johaünes Hendricus ouders W Muijter en M vooteboom 16 Huoertus Johannes Maria ouders H J Kabel en G J Bosman 17 Maria Willemina onders W Wagtnaar en M de Jong OvERLtPtN 15 Maart M W Boot 1 j 6 m IG J de Koning 4 j 8 m M C Maman 26 j 17 M C van Clhuwu IC Maart H Midema eu G L d Jong 17 H Teckens en II M van Eeuwen EfHTSCHLii i N 16 Maart uischen D van Reijn en J Riedeman 1 64 j fl 9A9 Donderdag 24 Maart GOÏÏDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D u 61 nelge diapen Zoon ea Dochter C Gonnet i hartelijk geliefde Echtgenoot van GoLi v H M CARLi 19 Maart IS 64 Ontvangen eene Nieuwe en schoone Sonering AlbumS en Lijstjes Eene nette Collectie Reistassen Parfumerien Pomades Ze apen en Eau de Cologne KsLmrr cn en Borstels in le Soorten j QUANT irijJuiraat BROODPR IJ Z E N Best Wittebrood per ned IB 20 centen Tarwebrood 14 Zet Roggebrood 13 a A J VAN ERP Nu uiceharen n 18 flM Vaardeboonen ƒ 5 40 a ƒ 5 80 Bruine booneu ƒ 50 10 50 Gruene erwten 8 a 10 Witte erw n ƒ 6 75 È 7 Aan stads waag gewogen van 11 17 maart 148 8 111 16 IS Hooiboter 35 a ƒ 62 het vierde 1 37 a y l öj per ueu li Middelburg 17 Maart Puike N Z tarwe met weimg aanvoer ƒ 8 30 d d Walch met matigen toeeoer ƒ 8 30 a ƒ 8 75 Goede knaiituf die veel was aangebragt gold ƒ 8 a ƒ 8 25 Puike N Z rogge ƒ 5 75 Wintergerst de beste ƒ 5 30 d omer ƒ 3 20 N Walch paardeboouen ƒ 5 25 d d bruine boonen ƒ 10 N W groene erwten bij goede vraag 7 23 Deventer is Maart ïar e ƒ 8 a ƒ 9 fiogge ƒ 6 a ƒ 6 50 Boekweit ƒ 6 25 a ƒ 6 80 Gerst ƒ 4 30 a ƒ 3 25 H ver f i af 3 73 Boter pr 20 n S 1 s ƒ 22 i ƒ 24 50 Infer 21 i 21 50 2 s ƒ 19 50 a ƒ 20 50 Zwolle IS Maart Middelpnjzen Tarwe ƒ 8 31 Bogge ƒ 6 52 Boekweit C 95 Gerst ƒ 5 62 Aardapp ƒ 1 67 Boter pr n ƒ 1 10 20 n ff ƒ 23 Groningen is Maart larwe 10 c Kogge 15 c Dikkehaver 5 c Zwnrle haver 10 c W itte 20 c hooger Boekweit 10 c lager Londen 14 Maart Granen Eng tarwe met weinig handel en leis lagere prijzen vreemde nagenoeg 1 geJiald gerst flaauw en haver B d z 1 lager Aanvoer van 7 12 maait 4065 qr inl ea 20643 qr vr tarie 1643 qr jui en 12 94 qr vr gerst 4320 qr inl en 1 7327 qr vr haver ADVEKTE T1E Zij die iets te vorderen hubben van of I versch sldigd zijn aan den Heer J F V Zeer voorspoedig bevallen van een j ujonii jj j E GEOOT in leve Koop man gewoond hebbende te Goiuv eu aldaar overleden worden verkocht daarvan vóór den 1 GOLD i Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOU DA met inbegrip van Eijks en Gemeeute iccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuive overgehaalde TEXEYER a 462 i per kan 60 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 46 j iJ j per kan SSVjeents iul BRANDEWIJN 4ó= o o per kan 63 cents MeerJtro of mindere sterkte naar evenredighsiu GoLUA 19 Maart 1864 In het Magazijn van H PANDER i orte TUndticeg zijn inde nieuwste dessjis ontvangen Gebloemde en Gestreepte Tapijten Loopers Karpetten Behangsel papieren Randen GaUerien Parterres Was = 1 I en ZeUdoeken linnen Loopc rs Dajrasten 1 ï 2 J tb i S Schoorsteenstukjes Gordijnpapier Ka § e S s napé kleedjes ïafelkleed n Cocoa t matting Matten S o enz enz openbare AANBESTEDING BURGEMEES IER en WETHOUDERS van G O U 1A zijn voornemens op den 7 April l i64 des namiddags ten 1 ure in het Raadhuis aldaar bij ciil ele inschrijving aan te besteden Bet benoodigde ZAXD voor de verhooging van het voorste gedeelte der B l R G E R L IJ K E B EGRAAFPLAATS Waarvan de voorwaarden dagelijks le 7ond igen uilge onderd des voormiddags van 10 toi des uamidciags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de StadsTim tiuricerf ter intige ullfu liggen zullende de innchrijtingsbiljetien behoorlijk gesloten op iegel ae chreven en door den aannemer en zgue borgen geteekend uiterlijk des uauiuldaVs ten air ure Tan den 6 April 1864 op gezegde Secretarie Boctea iagelaverü zija Geachte Begunstigers Ontvangen Nieuwe Elegante PARASOLS EN TOÜS CAS en ruim voorzien van PARAPLÜIES van diverse sorteringen waarmede ik mij in de gunst van GOUDA en Omstreken minzaam aanbeveel Wed A CANEVASCINI Botermarkl Wijk X n 37 Gouda 19 Maart 1864 Prijzen der ElTecten AMSTERDA M Vrijdag 18 Maart Laagste koers 62 Vl6 761 98 V lc 144 Gebitveu kuer pCt Ned w sch 2V dito o dito 4 Amort Sijnd SVj Handelm op resc België Roths 2 2 Sjwuje obl 2 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 A 1828 29 5 11 1 40 4 d 3 serie 5 d 6 = serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d rerteAmst 5 do nat 1S54 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Vt r Sia en 5 d ISÏl 5 67 V d dO 6 d 1882 6 Mexico 1851 5 CORRESPONDENTIl Een bewoner van de markt vraagt of er geeno verbetering te brengen zoude zijn aan den Urinoir geplaatst bij de waag aan de zijde van het Logcuieut de Zalm Gedurende wee maanden is die verstopt vi aardoor voornamelijk op marktd gen de passage aldaar onrein en stinkend is en dit duurt voort in weerwil dat men ifen stads architect daarvan herhaaldelijk verwittigd heeft Tar BMkdnikkerij vaa A B UNlüiIll r Deze Courant verschijnt des DoudenlaKs en Zondags Tu de Stad gesrhiedt de mtga e des a oudi te vor u De prijs per drie maanden is S francop po3t 2 25 De iJiiendiDt der Auverteatien kan geschieden tot des fflorgeiis tea 11 ure KENNISGEVING 3URGE5IEESTES EN WETHOUDERS der gemeente GOVDA GeliH op de aan ïch rij ving van Heeren fiedeputeerde Staten van ZÜ1 H0LLAND d d 9 Julij 1844 strekkende om d IngezetPoeu ilen inhoud der V et betrekknlijk het vieren der ZONeu FEESl DAGEN te hei mieren welke Wet luidt Wij triLLFM bij de Gratie God i Prin e ran Oravje Kassau Sovoerein Vont der Vereenigde NederlaiidetL enz ens enz Aan alle de genen die deze zullen zien of hooren lezen s alut doen te weten Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om op he voetspoor on er Godsdie fige V oorv idereu die daarop s eedo den hoc teu prijs stelden de pligtin itige viering va den dig des Heeren en andere dagen ilen openb iren Chritelijkeii Go Isdienst toeg wijd door eenparige en voor de geheele uitgesirektheid der Vereenigde Nederland n algemeen werkende maatrege ep t ï verzekeren Zoo is het da Wij d Raad van State gehoord ai met gemeen overleg er Sti en Generaal de er lar ii n hebben goedgevonden en verstaan gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze Dat op Zondagen en op zoodanige Gotlsdienstige Feestdagen als door de Kerkgei jtschappen van den Chr slelijkenGodsdienst de er landen algemeen erkend en gevierd worden niet alleen geene beroep bezighcden zullen mogen verrigt or den welke den Godsdienst zo d n kunnen storen maar dat inhet algemeen geene opeiib ire arbeid zal mogen pi i ils hebber dan ingeval v in noodzakelijkheid als wanneer de Pla itselijkeEejering daaitoe schriftelijke toestemming z il geven Dat op de e dagen met uitzo dcring van geringe eetwaren gerne koipwaren hoegenaam I op markten striten ofopeul are plaatsen zullen mogen iiorleii uiigest il I of verkocht en dat kooplieden en winkeliers hunne waren me zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verküopeii D it gedurende den tijd voor de nppnb ire Godsdienstoefening bestemd de deuren der Herbergen en andere plaatsen alwaar drank verkocht wordt voor zoo verre dcFelve binne iden besloten kring der gebouwen liggende zijn zullen geslotenzijn en dat ook gedurende dien zelf len tijd geenerhand spelen liet zij kolven b dslaan of dergelijke mogen pla its lebben Dat geene openbare vermakelijkheden oo als Scliouwburgen publieke D insp rtijen Concerten en Harddraver jen opde Zondagenen Algenieene Feestdasren zullen gedoogd worden zullende het aan de Plaatselijke Bes uren worden vrijgelatenhieromtrent eene uitzondering toe te staan mits niet dan nahet vOikomeii eindigen van alle Godsdienstoefeningen Dat de Tlaatselijke Politie zorg zal dragen ten einde diehinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der eebouwen tot de openbare l£eredienst bestemd en in het algemeenalles wat dezelve zoud kunnen hiuderlijk zijn voor te kunicuof te doen ophouden Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluitnaar gelang van personen eii omslan ligheden zullen e tr ui worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintigHulden of met eene gev ingenis van niet langer d m drie dagen Toor de overtreders die buiten staat mogten zijn deze boetete betalen Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zalverdubbeld worden en wijders alle de tekoopgelegde of uitgestalde goederen v erbeurd verklaard en de herbergen ofandere publieke plaatsen voor ééne maand gesloten En dat door deze Algemeene Verordeningen alle daar mede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en iorigtingeii zullen worden gehouden voor vervallen Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden eïnsereerd en dat een genoegzaam getal Exemplaren gedrukt B aan de Staten in de onderscheidene Provinciën uf Landaoliappea igevolge art 86 der Grond vret ter uitToeriug zal De pn i dp AdïcrU ut en 2u éeu tol ze i regtlö mtt mbefrrip a het zegel is bO Cent oor eiken reatl duarboven 10 Cent I BniteiiLewoiie letters worden bertkend naar nlaatsrui worden gezonden met last om dez lvp alonime te duen publiceren en atüseren en van de Pre likitoeien der on l rschei leue Chriaieiijke Kerkgenootschappen te doen aliez n i Lasten en bevelen vooris d it ouze Uiuisterii le DepiriemeaUn en andere Authoriifiten Jnsiiolereu en OfficitTep Mea zulks aaiig iat aan de uaauuke inge uitvoering de hand zullen houden zonder een ge cuniuveniie of disaimulatie Geireveu te s Gr ivenli i£e leii 1 M i rf dea j uis 1S13 het Tweede van On e Itegt niiir get WILLEM Ter ordonnantiA ran Zjnè Koulnh 1 iïo jqjteiri get A l K 1 1 K VoMoe h j de e aan gt ie d Q t i ch jrnt i i ta i ri de Ingezetenen ten e n tigtfe uni t 0 v r v r A t h k in acid te netnen ien tntde dt f np tU i Ê aui oe npt nhare GodsdieK itoefeninj gtir jd niet ir r Ie gestut ttk zou kunnen vfjiraren ro di tneiiaWnij der ruJ t jM fien op de overtreding tiiercaa rasfg fe d En M de KOAlMJ cJtHiS con I OLITIE gelaat mor de nakonüng dezer t Joen ir cl GOV Ha v Maart 1864 BLB EMEr ii K E WEnioni iis v jnio md De Secretarie lie Bnrof t ester DKOOdLhKVLR l 0 iTri N l JZENÓOtJRX Ouitcnlanö IiOnci 3n 1 Maart Het i i2erh ii heeft eerL P cren a ondniei J i Uien S9 dus mex eene mofr ler ieij v ia 2 2 steianu ii ue li fii tot d t veede le iuo v ui het uc oulwerp naar bij bep til l v ordr dat de oiideiteeke injr Ui r i a iikeien v tnde eii eUc ie aitskcrk jr ji citie met r ia tut verLi i n VH ee i ir ia i aan de h Hjjre t hool vaii 0 t i d Bij de derde ie£iIl al de reirerinir diariu eeuisre w i ü en breiiireu zoodat 1 riiathnf Her o der et n eiiiL nnni UjepaS plpk wOrdt op hen die ui n fre l cniiPiten d in die d r jiodueirer ihLiii te Ovfort venscticw isj pro io eren Ie Cambridge bestaat de ij i vz reeds In i 13 ijn lior de resibankeu alliier 02 1 per onen veiüonieelvl om lat ij i i iiei b u ijn irrvoiiden va i valschege ijrien vaI chc malea ot v iiï he set neu Onder de veroorileeldeii di meestal tut li khs e der ku tpUedfii m de ttrstelevensbehfiei en beiiuüreu bevib leu ij i i bi u Makker 7 sla £ers S4 knudeniers b fruii erkuuper ijó kaashiuidei tarsen lÖO kooplieden lu ef iu i en l J Maart ïn het huis der l if zr x i Kn sei gisteren naar aanieiiimtr eener iüterpellaiie v ii ior i Enenborou h de ensch te L ntieu at aÜe verdere di cu en over de deeii ch she kwestie vourloopig rao ten ïe caorscht worden mee iet onad tt daardoor de moeijeltjkheden om toi eet e vredelievende udreseiinj ie kotnen no vermeerde d orden m larook om andet oolitieke re lenen V iorts de e j me e Qater op nieuw eene rrc w dipioinarjeii stukkeu i rtit lieude dezaak ij i et Uuis zou worden inüeLeiMi pl dat er ook wederonderhaudelihSfen zijn aauirekutupi beireffeude de conferentie eoden viapensidsiand Hij aarde tevrn eejrronde redenente hebben tot de verwauuuii r d l Denemarken het vooi leltot de Conferentie zal aaiinemen teri Jl inj hoopte dat als i nook de wapenstilsliind dour de daarin betrokken pirri en zalkiinnan worden aanf enomeii boev el dit laats e hem njgtar 3twijfelachtig voork am Tn liet huis der gemeenten werd de vr g geopperd of d regering bep ialde redenen leeft voor de on ter e lin r dat de orde van erfopvol mir ni IluUtpin e t ahk geiijkjt g het londen=che ir LUi ii i aslge ttM doar de S ïïfei Jiè herlugiiommen zal worden aamreiiome i Lord P ilm T uH gif hierop ten antwoonl dat h t gonverneinenï nieï elier n eet uf de Sienilen der herlag ommen laart e el zuHqn worden bjeengeroepen doch zoo du ai het geval mogt zijii is het de