Goudsche Courant, zondag 29 mei 1864

van Kiisland komen 9 jonij te Berlijn Te Bacharest is eene zamenzwcrlhiz ontdekt die de verQriJT ing van vorst Couza ten doel had Men verwiht te Parijs een c hineesoh gezantschap Een allchevigst onweder htttr 11 OvEELEDEN 19 Mei C A Puts hui vr van F H Weurman 44 j 20 W Begeer 1 m 21 K Cats 8 w A A an Vuuren 19 d W Scholten 74 j K G Pander 6 m 1 4 Zondag 29 Mei ke Il op ui art df il Htt ee e bpoor der efiM SCHOONHOVEN Ingeschreven v a 13 tot en met 20 Mei CïiEOHEN Dorothea Helena ouders A J F de AVilde en ï H Jacobscii Johannes Hendrik en Jaeoba Pieteruella moeder E W van den Bergh Cornelis ouders J Nobel en C P Vermeulen OvKiiLKDEN J van der tiluijs 4 j 6 m Getrouwd B van der Paauw met A 11 Meijer D van Steeabergen met J Gallard C Verhaar met C van Ipenburg OUBEWATER Ingeschreven van 11 tot 23 Mei 1864 Bev llen Maria Verhooren geb de Lange d Cornelia de Ruwe geb Hogenes d Geertje Hoogervorst geb Alblas z Johanna de Koning geb Kamper d Overleden Pieter Groeneveld 19 j Johanna Maria de Ruwe 6j GOUDSCHE COURA deeii rhp Burgerlijke Stand GOUDA ouders A Passet en S van der Burch A erdf l en A de Zeeuw 24 JacobüS en A Taat Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D u 60 Oic KhN 10 Mei Gnctjf J Marrigje ouder C Crr tU ocdtrs P J Marrct AnVERTE TlE 1 degenen die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen lieljben van den Heer r VAN WERKHOOVEX in leven Z tdtlmakiT en Stalhouder te Gold v worden ihi irjmd uitgeuoodigd daarvan binnen veonif n dagen betaling of opgave te doen aan A W ax WERKHOOVEX Wagenmaker op den Kleiweg te Golda Wie verzuimd mogt zijn een adres aan den afgetreden Burgemeester den Heer X IJZEXDOORX ter onderteekening aan te bieden wordt daartoe de eelegetilicid aangeboden EEIlStEEIld 6 Vrijdag en Zaturdag bij de Ileeren VAN BEXTUM Sc ZOüX aan de Markt De ondergeteekende heeft de eer bij deze zijnen geachteu Stadgenooten ter kennisse te br ngen dat hij aanvaard heeft het Agentschap der Brandwaarborg borgen Transportverzekering jnaatsehappij ZEKERHEID GEEFT RUST gevestigd te UTRECHT Voor geëerde begunstigers zijn bij hem gratis verkrijgbaar Keglementen Tarieven en verdere inlichtingen J van Vollenhoven Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan h contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 j per kan 59 cents Jenever i soort lloutivijn a 462 u per kan 571 2 cents inl BEAXDEWIJX 462 i 0 0 per kan 6 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 24 Mei 1864 J M VAN MINDEN Tandmeeiter dubbelde bnnrt GO üDJ Zet KUNSTTANDEN in volgens het laatst uitgekomen systema die de natuurlijke in alles evenaren Hij neemt met de minste pijn alle TANDEN en KIEZEN uit en verrigt verder alles tot het vak behoorende Sclirocfstooniboot Dienst RIJN en GOUWE VARENDE TUSSniEN BODEGRAVEN LEYDEN en GOUDA Zomerdienst van af 11 April 1864 Uren van af en opraarK MAANDAG DIXGSDAG en WOENSDAG Bodegraven Ley den vha term Van Bodegraven s raorg 5 u 40 m 3 nam 2 u 30 m Van Alphen s morg 6 ii 30 min s nam 3 u 20 min Van Leyden s morg 9 u 30 min 3 nam 5 u 30 min DOXDERDAG Bodegraven Alphen Gouda Ley den Van Bodegraven naar Alphen en Gouda s morg 4 u 45 min Van Gouda naar Leyden s morg 11 u 30 m Van Leyden naar Bodegraven s nam 5 u 30 min VRIJDAG Bodegraven Leyden vüa term Van Bodegraven 3 morg 4 u 40 min s nam 3 u min Van Alphen 3 morg 5 u 30 min s nam 3 u 50 min Van Leyden s midd 12 u 30 min s nam 5 u 30 min ZATURDAG Bodegraven Leyden visa versa Van Bodegraven s morg 5 u 40 min s nam 3 a min Van Alphen s morg 6 u 30 min s nam 3 u 50 min Van Leyden s midd 13 u 30 min 3 nam B u 30 min Nadere informatiën zijn te bekomen op de Expeditiekantoren van van Gend Loos te Leyden en bij den ondernemer J VAN BEE Linden te Alphen Urbanus Pillen Den 23 April 1804 ontving ik een brief van een mijner verkoopers welke mij het volgende schreef Bij toeval is mij een doosje Ürbauus Pillen in banden gekomen van een ander maar dezelve voldoen niet De doosjes zijn met rood en zwart lak even a s de uwen geca cheteenl doch met een vreemden naam en boveu met 25 opgedrukt Zij die de Echte verlangen halen dezelve bij den onderstaande en maak ik attent dat op de eclite het getal 25 geschreven staat en niet gedrukt ieder vermijde de nagemaakte GoupA J C ZELDEXRIJK Schoonhoven W van SCHAIK OPENING van het M A G A Z IJ N G F L SMEIILDERS Voorstraat A 299 WOERDEN in Manufacturen Zijden Heerea artikelen Garen en Band enz enz Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 24 Mei Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w 3ch 2I 2 627h fi2 Vi6 62 m dito 3 743 dito 4 as 9SV 987i6 Amort Sijnd 8V2 Handelm op resc 148 België Roths 2V2 55V Spanje obl 2V4 Portugal obl 3 47 47Vi6 47Vl6 Rusl obl H 5 96 961 8 96 d 1828 29 5 991 4 d 1840 4 7IV2 d 5 = serie 5 d 6 = serie 5 83 i6 d bijH l 86041 2 833 8 83 831 2 Volgef Spw 5 i yV4 189V Oost Metall 5 58 591 8 ss Vi dito dito 2V2 29 u 29 Vl 29 v d renteAmst 5 791 4 791 2 791 2 d nat 1854 5 64V 64 Vl6 64 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 21 Va 221 8 218 4 Ver Staten 5 591 3 593 8 591 8 d 1871 5 d d 6 60 V fi 61V3 d 1882 6 59V4 59 i6 59Vi Mexico 1851 5 iï Vie 431 2 427 Ter Boekdrakkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Tn de Stad geschiedt de uitga e des avonds te voren He prijs per drie maanden is Z franco p post ƒ 2 25 be inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure üvcrzigt GOUDA 28 Mei Men begint gunstige verwachtingen te koesteren van deu spoeiligen a Toop der deensche kwestie Oostenrijk en Pruisen neigen nu beide tot de poliiiek van den Duitschen bond die de regten van hertog Frederik wil erkennen en zoo zou dan Holstein en zuidelijk Sieesivijk aan Denemarken ontrukt worden Hiertoe kan men het veilig op eene algemeeue volksstemming laten aankomen Dertig duizend Pruisen hebben hun koning een adres aangeboden dat behalve een eigen vorst voor Holstein en het gehalveerde Sieeswijk nog een mugtig bondsvorst als beschermer verlangt Daarmede ia wel Pruisen bedoeUl nm daar pruisisch regiment in te voeren Frankrijk komt zoo in de gelegenheid zijne volksstemming door te dringen om die later elders nog eens beier te beproeven Ei geland zal veel toegeven om oorlog te vermijden Zweden is magteloos en Rusland wil vriendschap houden met Pruisen En Denemiirkeu Moed en volhardin gelden niet tegen de overmagt Het zwaard regeert De st rken verdrukken den zwakke Al zijn de Denen bereid alles op te zetten voor de handhaving der integriteit van het kleine njk het kan hun niets baten als de magtigen zich onderling v erstaan Zekerheid bestaat evenwel ten aanzien dezer schikkingen nog niet de conferentie die heden weder bijeen komt moet beslissen en er blijft nog veel te regelen Pruisen wil Kiel tut bondshaven en Rendsburg tot bondsvesting en moeijelijk valt het te gelooven dat Oostenrijk het volk tot stemming mede zal oproepen het verloochent reeds onbedacht genoeg het tractaat van 1852 want zijn regt op Venetië rust immers alleen op een tractaat Wat al die geruchten versterkt is het berigt dat de Pruisen onverwacht Jutland geheel ontruimen t geen wel tot het vermoeden zou leiden dat zij het oorlogvoeren ten einde achten en geen verder geweld uoodig oordeelen om Denemarken te dwiugen in zijn lot te berusten Oorlog is het rampzaligst verderf vrede bewaren ten koste van het regt en de billijkheid 13 een onmogelijke toekomst De diplomatie is verachtelijker kwelduivel dan het openbaar geweld Staatkunde rustende op eigenbaat en geweld is het ongelnk der menschheid Slechts van de steeds vooruit strevende ontwikkeling dei volkcu mag men in een verre toekomst een beteren toestand verwachten Uit Amerika kunnen weldra belangrijke tijdingen te gemoet gezien worden Voor de vijfde maal in den vernielenden oorlog beproeven de noordelijken een aanval op Richmond den zetel van het zuidelijk bewind Reeds vier bloedige gevechten zijn geleverd op den 5 6 10 en 12 dezer maand heeft men vreeselijk gestreden en de geledene verliezen moeten enorm zijn al is het dat men veel overdrijft De generaal Lee der zuidelijken wijkt hoewel niet geslagen op Richmond terug Grant volgt hem met zyae groote overtnagt en wordt van het zuiden en westen uit door afzonderlijke legers ouder Butler en Sherman in lijnte pogingen geholpen Strijden de uoorde tijken I De prijs Jer Adverteutien van één tot zes i regels met inbegrip an het zegel is 0 Cent voor 1 eiken regel daarboven 1 1 Cent j Buitengewone letters worden berekend naar i plaatsruimte met eerzuchtige woede om de gehate rebellen nu eindelijk ten onder te brengen voor de zuidelijken staat alles op het spel met den val van Richmond is de kracht van den opstand verbroken Wij wenschea die uitkomst in het belang der menschheid wij ontveinzen geenszins de groote gebreken aan de zijde van het noorden maar in waarheid strijdt het voor de goede zaak en de uitkomst moet zijn de vernieiiging der slavernij Mogt weldra dit groote doel bereikt zijn dan zal de luister der oveni inning liet leed over deu kampstrijd doen vergeten 43iiitenlrtni Londen 24 Alei Het gsbeelc k kiia d eskader is in den voorbeeUleioos korten tijd vau es dagen lu de dokken van Plvmouth schoongemaakt nage ien niet eene eumpositie tegen het aangroeijep vaii ruigte voorzien en u eder gciiet 1 zeev iardig gesteld zoodaL het zeilree ligt om d rarlieen te vertrekken erwaarts de dienst het mogt roipeii Ofschoon de beide stoomiMmmeu welke te Liverpool zoo men vermoedde voor de gecoufedereerden wareu gebonwd krachtens regterlijke beslissing zijn vrijgegeven heeft onze regering toch een middel uitgeda ht om ze niet te laten vertrekken Zij heeft deze oorlogschepen aangekocht ten einde daarmede onze eigene zeemagt te versterken De ontzettende onweersbuijen van 11 vrijdag hebben meer ongelukken veroorzaakt dan de eerste berigleu opgaven Thans verneemt men dat nabij North Shields een arbeider in bet veld werd gedood op weinig afstand van daar trof een boerenknecht met een der ploegpaarden gelijk lot hel andere werd zwaar gekwetst tusscheu Gillamor en Kirby werd een veehandelaar op zijn rijtuig door deu bliksem gedood op gelijke wqze verloor een kudde schapen die de wijk onder een boom had genomen het leven nabij het scliotsche dorp Siricheu werd een boerenknecht zoodanig door den blikseai getroffen dat hij den geest gaf ook aan verscheidene woningen is vrij wat schade toegebragt inzonderheid ineen telegraaf bureau bij North Shields loste de bliksem het kanon dat gereed werd gehouden om ten 1 ure den tijd aan te geven Uit New York wordt van den 10 nog gemeld dat ook van Butler gunstige berigten ontvangen zijn Deze hail zaturdag te voren een gevecht gehad met de troepen van Beauregard hij had die teruggedreven en de vernieUug van den spoorweg tusschen Richmond en Petersburg kunnen vooruetten De Times zest dat de landverhuizing in Engeland nog nooit zoo uitgebreid is geweest als tegenwoordig De grootste schepen gaan thans in zee met zooveel personen als zij eenigzins behoorlijk aan boord kunnen nemen en toch moeten er telkens nog een aantal wegens gebrek aan scheepsgelegenheid achterblijven Een reeder fceeft zich onlangs opentlijk beklaagd dat hij geene schepen genoeg kon krijgen daar hij anders binnen den tijd van twee maanden ongeveer 50 000 laud verhuizers aaar de vereenig e staten zou kunnen overbrengen Parijs 24 Mei Men meent dat Dcoemarken genoegen zal nemen met de vereeniging van zuid Sleeswijk en Holstein als bondsgebied als grondslag eeiier oplossing van de hertogdom menkwestie j i i De officieren der engelsche kanaalvloot die zich op bet oosenblik hier bevinden hebben van de admiraliteit bevel ontvangen aan boord terug te keereu De pauselijke nuntiu eeft naar m n veraekert verzocht dat de geestelijkheid hier te lande voor s pausen herstel gebeden opzende Hij heeft zelf heden ochtend eene mis srehouden De maarsch ilk Pelissier bereikte den ouderdom van bijna 70 jaren Geboren in 1794 trad hij op SOjarigen leeftijd in de miülaire dienst Hij nam in 1823 deel aan den veUUiyt in Spanje bragt later 16 jaar in Algsnedoor Tan aar hi