Goudsche Courant, zondag 29 mei 1864

in Jan 1855 ais divisle generajl terug geroepen werd om in de maand Mei van dat jaar met het opperbevel over het leger iu iiet oosten belr st te worden De gelukkige uitslag waar mede die veldtogt bekroond werd verschafte hem den titel van hertog van lalakoff eene dotatie en den maarschalksstaf Gedurende den veldiogt in Italië werd hij benoemd tot opperbe elhebber van het observatie leger waarvan het hoofdkwartier tp Xancy gevestigd was Sedert bekleedde hij de waardigheid van gouverneur generaal van Algerie Behalve zijne niiiitaire belrekkiugeu heeft Pelissier in 185S ook de betrekking van gezant te Londen waargenomen Hij was grootkanselier van het legioen van eer en met het grootkruis dier orde versierd De üerigten die hier betrelFende den toestand van denpaus nilvaii£ren worden zijn steeds meer en meer zorgwekkend Er was prake van om dr Nélaton naar Rome te zenden raair op het Vatikaan is men daar tegen omdat deze geneesheer ook iiiribaldi behandeld heeit 27 Mei De oplos ing die aan het geschil aangaande dehertoiiiloiuincii zal gegeven worden is thans niet meer twijfelachtig Men is hier algemeen overtuigd dat geene andere plos iiig m iirelijk is dan de oprigiing van een onafhankelijken staar ouder den hertog van Augustenburg Het schijnt dit men het aüeeu nog niet eens is omtrent de vraag wat iTiCn aan de stemming der bevolking zal onderwerpen de organisatie gelijt zij in haar geheel door de conferentie zal zijn vastge teld of eenvoudig de keuze van een vorst De Patrie beiielst eene depêche uit Hamburg van heden inhoudende dat in een tweeden te Kopenhagen gehouöen ministerriad besloten is om eene verdeeling van Sleeswijk te verwerpen en dat de deensche gevolmagtig tin liever dan dit toete 2 evpn Londen zullen verlaten Weanen 25 Mei De Prisse meldt dat in de zesde zitting der conlerenlie die zaturdag zal gehouden worden Denemarken waarschijnlijk de oostenr pruis vredesvoorwaarden die het reeds onaannemelijk heeft geuoemd geheel zal verwerpen en v n zijne zijde een plan tot oplossing zal indienen waaromtrenc het zich reeJs met de westmagten moet hebben verstaan De westmagten zullen dan naar aanleiding daarvan een voorstel doen omvattende de persoons unie en de volkstemming De oorlogvoerenden zullen worden uitgenoodigd zich zonder verwijl over dat voorstel te verklaren Berlijn 27 Mei Vobiens de Spener Ztg zal de pruisisehe re eriiig de kandidatuur des hertogs van xVugustenburg voor SleeswijkHolstein en de volkomen al s aeiding der hertogdommen van Denemaiken met alle kr icht ondersteunen Frarjkfort 25 Mei De Europe deelt ten aandien der londensehe conferentie de navolgende bijzonderheden mede voor welker naauwkeurigheid het blad verklaart te kunnen instaan De mogendheden zouden thans slechts te kiezen hebben tussehen de voortzetting van een oorlog die het dreigend aanzien heeft van zich niet binnen de grenzen der hertogdommen te kunnen bepalen en de aanneming van een stelsel waarmede zoowel aan de Denen als aan de Duitschers voldoening kon worden gegeven Dit stelsel zou bestaan iu de zamenstelling van Holstein met het duitscii gedeelte van Sleeswijk tot een enkelen staat met opdragt aan de bevolkingen om door middel van een algemeen steraregt hare beslissing te doen kennen omtrent de kwestie van een binnenlandsch bestuur hetwelk zij zouden verlangen zullende het overig gedeelte van Sleeswijk met de deensche monarchie vereeniiïd worden Betretïende Keur hessen Weimar 27 Mei DeWeim Ztg verzekert uit een goede bron dat Oostenrijk en Pruisen aan hunne vertegenwoordigers in de conferentie instructien hebben gegeven die den weg banen tot eene erkenning van hertog Frederik Hamburg 26 Mei Yolgeus berigten uit Eatzeburg van 23 dezer heeft eene vereeniging van Lauenburgers door tusschenkomst van den bondscommissaris aan den bondsdag en den heer von Beust eene verklaring doen toekomen waarin gezegd wordt dat Lauenburg evenzeer als Holstein eu Sleeswijk eene afscheiding van Denemarken wenscht dat de regeling betreffende de successie voor 1 lueuburg niet verbindend is daar de erfopvolging volgens de grondwet des lands gewaarborgd is en dat alleen de bondsdag over de successiekwestie uitspraak kan doen De heer von Beust heeft hierop geantwoord dat hij hoopte dat het resultaat der con erentie ten volle beantwoorden zou aan de wenschen tot vereeniging der hertogdommen Uit Kopenhagen wordt aan de Hamb Nachr geschreven dat de oorlogzuchiige stemming er toenemende is en men de politiek van volhouden goedkeurt Naar men zeide zou de regering de gevolmagtigden ter conferentie terugroepen in geval de duitsche mogendheden hare eisohen niet lager stellen De hertog van Augustenburg heeft eene verklaring ten opzigte zijner regten openbaar gemaakt In dit stuk gedagteekend uit Kiel IB april houdt hij staande dat de kwestie zijner regten op de hertogdommen slechts eene kwestie van zuiver lokalen lard is waaraan de tractaten niets kunnen veranderen Hij protesteert tevens tegen iedere regeling die met de wenschen van de bevolking der hertogdommen iu stiijd zou kunnen zijn Hij voegt er ten slotte bij dat wanneer de hertogdommen met geneld weder onder de heerschappij van Denemarken werden gebragt zij toch de eerste gelegenheid zouden aangrijpen om zieh daarvan los te maken en dat hij hen zelf daartoe te wapen zou roepen Kopentiageil 2 1 Mei Xa de aankomst van een commissaris vau het deensch gouvernement in het hoofdkwartier der Pruiten te Horsens hebben deze laatsten Jutland verlaten zonder iemand achter te laten met wien onderhandelingen zouden kunnen plaats hebben GrOUda 2S Mei Wij vernemen dat door da kiesvereeniging de Grondwet alhier in hare donderdag avond gehoudene vergadering tot kandidaat voor de aanstaande verkiezing gesteld is de heer m J B L Wentholt kantonregter te s Gravenhage Wij vernemen dat alhi r ten behoeve vau het museumWillem 1 te Amsterdam ingezameld is nagenoeg ƒ 200 Men schrijft uit het Westland De storm die verledenmaandag in deze streken woedde heeft hier belangrijke soiiadetoegebragt aan de te veld staande vroege aard ippelen wierschoon breed loof geheel zwart is gewaaid waardoor de groeiaanmerkelijk zal belemmerd worden Door het bestuur der vereeniging ter bevordering vande belangen des boekhandels is aan den minister van binnenl zaken een adres iugezondeji om aan te dringen op verbeteringder wetgeving omtrent het eopieregt Het Handelsblad zegt len aanzien onzer oppositie Welk een schouwspel Op een oogenblik dat men wee roept over anarchie en demoraiisatie over steraberekeuiiig en kuiperij over opoffering van beginselen aan partijbelang ziet men van der Veen V intgens van Voorthuyzen van Goltstein Heemskerk Az en van Heemstra arm in arm met Groen van Lijnden de Brauw Lloekwater Mijer van Foreest van Heyden Eeinesteyn Nolthenius Schimmeipenninck Kien en van Asch van Wijck nu en dan nog aangevuld door de ware juste milieu mannen of de water en melk politici dis alles van tuee kanten bezien en voor alles twee iiandvatsels hebbeu de laatste vertegenwoordigers der opregte slijmgasterij uit den bloeitijd der edelmog heeren en der getrapt verkiezingen Wat toch blinde partijschap gekrenkte eigenliefde ambitie of zucht naar den ambtsstitel al niet kunnen te weeg brengen Ruim tw ee jaren is dit kabinet dat toch reeds volgens de eigen erkentenis der oppositie na 1853 regerende partij was aan het bewind en er is geen maatregel geene handeling oreene voordragt hoe nuttig hoe noodig hoe weldadig ook volgens de erkentenis van de overgroote meerderheid of de coalitie bestrijdt bedreigt randt aan insinueert verguist en stemt af voert oppositie om de oppositie geeft niets anders in de plaats ontwikkelt geen stelsel twist onderling als het soms op leere punten aankomt kastijdt dan elkander dat het een aard heeft men denke slechts aan Groen s bijtende scherts van de magteloosheid en stclselloosheid der conservatieve partij komt dan weer broederlijk tot elkander als het op stemmen tegen het ministerie aankomt maakt voorts uit de nietigste zaken een proces de tendance en wat erger is schaamt zich niet om de miasmen eener kwaadtrouwige pers te verspreiden in de kamer nadat ze haar vaak zelf de smetstof heeft geleverd Een eenvoudig man die zijn verstand gebruikt schrijftaan de X Eott Courant over de reactionairen en de hervormingen De reactionairen moeten zich al een zeer vreemd denkbeeld van het gezond verstand van het nederlandsche volk maken Er wordt geen heilzame maatregel door de regering voorgesteld of genomen of zij spelen den boeman en trachten de natie alsof zij een kind ware bang te maken Worden de in en uitgaande regten verminderd en zóó het volk ontlast dan roepen die heeren uit ja dit mag schijnbaareenige verligting aan de belastingschuldigen geven maar hun handel hunne middelen van bestaan worden er door bedreigd en weldra zullen onze havens eenzaam en verlaten zijn en het gras op onze straten groeijen De inen uitgaande regten zijn zeer verminderd het volk is er zeer door ontlast en onze havens liggen nog vol schepen en het vermeerderde vertier houdt het gras w el van onze markten af Men lacht den boeman eenvoudig uit Zóó was het bij de hervorming der schecpvaartwetten zóó was het bij de afschaffing van den accijns op de brandstoffen zóó is het ook nu nu de minister van financiën voorstelt de lasten van het volk met drie milHoen gulden zegge 3 000 000 te verminderen plus de ƒ 700 000 welke aan perceptiekosten bespaard worden De staatskas kan dat geld niet missen roepen de reactionairen weder uit en zij plaatsen de cijfers zoo naast elkander dat zij het op een halve cent uitrekenen hoeveel er te kort zal komen om te betoogen dat alles op een inkamstenbelas ting moet uitloopen De boeman komt weder uit den hoek en tr icht het volk bang te maken voor eene inkomsten belasting De man die denkt lacht om die steeds terngkeerende bangmakerij Hij antwoordt als wij ƒ 3 700 000 besparen waarvan ieder burger zijn aandeel minder aan belasting zal opbrengen heeft dat bang maken op ons volstrekt geen vat Er zal dau wat minder geamortiseerd worden dat is al En als de nood aan den man komt en het blijkt dat er te kort is dan kan men immers weder van ons op het personeel vragen wat wij nu minder zullen betalen Zoo lang er echter geen nood is houden wij wat wij minder bij len ontvanger brengen in den zak Heeft de staat later geld noodig en de belastingen moete weder met ƒ 3 000 000 verhoogd worden dan keeren wij slechts terug tot denzelfden toestand waarin v ij vóór de vermindering verkeerden en zullen dan niets meer betalen dau thans neen dan zullen wij in allen gevalle nog ons deel in de ƒ 700 000 besparen welke wij thans voor perceptiekosten moeten opbrengen en daarenboven in den zak houden wat wij zoolang minder hebben betaald Dit is het antwoord aan den boeman die nu niet van ledige havens en gras op de straten spreekt maar met cijfers speelt als de goochelaars met de bekers Ammerstol 27 Mei Ilet ruwe koude weder der laatste dagen hoe uiiaaugenaam overigens voor burger en boer was voor onze visscherij niet ongewenscht Van Zaturdag 21 tot heden werden gevangen 125 zalmen van 7 tot 22 half ned ponden De prijs was deze week zeer geanimeerd en liep van ƒ 1 10 tot ƒ 1 25 per half ned pond Van elft waarvan de vangst zoo goed als geëindigd is werden ongeveer nog 80 stuks aangebragt die met graagte voor 50 a 03 ets per stuk genomen werden 2 steuren de eerste in dit jaar werden voor en 9 Gl per stuk verkocht Gemengde Berigten De russische regeriag ontslaat de solJaten die 20 jaren dienst tellen Vorst C üuia begint eeue regering naar het schoone fransche voorbeeld Het volk zal hem bij algcmeeiie stcumiing magttgen tot willekeur enonderdrukking Te Washington hebbeu de dames eene meeting gehouden en ieh vcrbouden tot het dragen van iu andsche manuiVicturen In Kaboul is eea opstand der tiedürs tegen den emir uitgebrokeu Iu eng indie zijn reeds GOO OOÜ acres met katoeo bezaaid Oostenrijkis genegen de regten te erkennen van hertog Frederik au Augustenburg Keizer Napoleon is ongesteld en onder geneeskundige behandeling Bij Let italiaausehe leger staan 3SO ÜU0 man in actieve dienst I t heer Gugue advokaat te Parijs wil de dooll traf alleen in stand l c j uvoor de dagbladsrhrijvcrs in zijne oogen strenger toegaan Twt e deensche bladtn zijn m Slfc nijk Holsictn vepbod m Te ïlasgou zijn ier fahriekeu dom bnnul Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dingsdatj 1 1 Md Al de leden zijn tegenwoordig ÜP notulen van het vcrhaiidtlJe in de vtrgadering van 20 ik ir worden gelezen en goedgekeurd De Burgemeester deelt mede dat de LTipensioueerde vüoni l e Rector der latjnsche scholen de hr D W illrinitr is overluieu Nut Uf Ingekomen is de rekening en verjiit r i ng van hit b p a i Jic tiinv over IbÜo in handen eener coiupiit bt staande uit di hh l i i l Luijreii en au btraatcii tut onderzoek en Kippoit Bij monde an den hrer Rtnu iMppi rt de comm ie bt t nut het onderzoek der rekening an d l I m i u in het t rt h luuhuis voor kindiren over Iöt 3 dat alles is m v Lev Kidcn e advi eiit rut de goedkt uring Ter visie Aan de orde is de voortzetting der b i ljyii over de Mruidei aig op het bouwen enz De artikelen 21 25 27 2S 2 31 t w rden i Urwijziging goedgekeurd tn de artikelen 2 i iii o m t d commissie voor de verordenii g artikel zijnde genaderd iithoiul hde r iM A v woi Mi de commissie voor de vtiordtuuig te vtiyn iL Ülzi iu i un eu met de f r ch llendc u inmnoui u w i De biirgt inecblcr Li L r in b im h i t brer Kemper ingeleverd voor l l trfkHUul m t eu lÜemoe eneishin bt u ü l door het budanktn v iii Iu t gtiiei U n lh u wordt de hepaliug t Lg ii di bij i u u be eling aan den rr ad u tLtan woriU 1 al moge de ra id het ngL bi iifen zooiiai het altijd Zijns iuzuii iti meerdire ol ir in de volkomen vnjht id v ni b uid i ie keu au de gedane aanbivdiug nut d u lu i u t Si nen welke haar inkvtrden Dl hh Buchuer Droo h i ver Reuti ig r ui lle n be rr iJi ti h t n time voaistfcl lutwclk door den heer Triiue eii d i li lïir iüti jd wordt verworpen met dertien tegen twee it iiii M u e Jlt hh KtMijcr en Prince Daarop wordt goedgevonden aan K en W op te tli i lu ifi u chccl nieuw collegie moet worden aangesteld ten daube t U i iu uubbi 1 aan den raad in te leveren iltt besluit aan hh gcd staten iu te zenden ht rtkkM k liet verlengen van het gascoutract bn ngt de bui rrineester Ter n mnlit ttr tafel Volgens dat besluit wordt ha ga eootr iet e km d tot 1 October IbïiS De heer Fnnce vraagt iiihchtiug u de bf uniur der biiiti liwijken die gaslicht verlangen insgelijks b gr pen ijn onder de ui ezeti iao vojr WLlke de prijs ge ttld zA woideu op i e en Lt i cum op minder pr kub el ZEd had viruoniin li t daarlue Lei v i n r ntn nitt bestaat De heer Ileutu ger bre ii iV vi i i ini l i v het levclg zal zijn indien de maat ehajjpn wilu u de iügi u i v ur de ür ngegevcn prijzen gJs te Lvaen Zij ri iuis k m O iJ iu t eoutract luidt van de zijde der gemeente d ia l l woi l i go ji i ei r i De heer Kist beaamt deze opuurking wuiMAer i j ijlenj 1 iVu het wnord voeren ten gevolge w riruui iiig uo dl L Irt l j h i e i w te voegen dat eene weigei uig rn i aUtuheid i i hu l virci i n de aaiig geveu prijzen Hd de iige etu rn dïl arten vuldocid zal om het gehcele contract te du i vlt i11lu De heer Prince mt rkt op dat iia ir nc infcninj u ats hftft slechts gercaumecrd ino u n wouK i de v u ii t f n in het co itract lu verschithide raad tig J ruigen r j r d htt gehcele contract alle du uij ïu iiigen er ü op i i i i df niad motst ziju overgelegd aU wan eer Inj een A l ovir lui geluill ebb nue beter dan thans zijn oordeel z ju kaïn en u p t eii De heer Luvteu met tigeuHoordig zijnde licwec t luj d roegrr eho id ii beraadslagingen verklaart dat ook hem wii stiieii n zou vu i£e ft t hetgeen de vorige spreker iu het midden brengt d i ir iij than nnt vtdledig op de hoogte der zaak gesteld zijnde vcrphgt zal zijn tr t i te stemmen De heer Kemper vraagt tegen het geval dat iu vier gemct iitcn in het contiact bedoeld de prijs der gas minder dan 15 cents bedraagt ui de prijs in elk dier gemeeuten is verschillend welke prijs aU Jan moet voorden aangenomen Hierop wordt gerepliceerd dat uit de notulen blijkt dat hf alsdan de middelbare prijs moet zijn Dit schijnt de heer Kempt r oiivol kende hij wenschte dit in het contract opgenomen Hij voorziet aialers uiJ ijelijkheden De heer Kist geeft te kennen van den aanvaus unn iii cestcmd te zijngeweest voor het verlengen van het contract doch nici dan tejpi vrl doende v aarbüriren voor de toekomst dat de ii l ij niee it eenparig verworpen ïitelt het oorspronkelijk door de mi Hj tieia te b dmg om bij expiiaiie van het contract en de gen it d i u cr tot het aangaan eeuer nieuwe overeenkomst zij r nn l fid de voorkeur zal bebheu ilat tb ms iu het c ml iku d ir nia ï schjippij van welke het onbekend is nit uelk per e di i n r jaren bestaan zal de voorkeur zal hebbeu lot Um j viju h 1 ol goedk ooper soort vau licht indien dit woidt uit evoudjn en ji eenjaar cidc s in werking is gebragt en de gemeente wil h de r n daarvan overcaau dat hij deze bepaling zoo beilenktlijk aen k u i