Goudsche Courant, donderdag 14 juli 1864

= J 1 ïI de iijn s via het decn he ministerie ih een atrei 1 T ei tt oen en met Vrui eu en Oo ti nnjL den vpl L slui Pil Pc reis Tin den 1 Tiog v m uluc sburg drngt ri ut bj om hier dic icn=inij e te versterken Men ziet i i p imkoin r alhi r lederen da Ie seic et en hou It nog altijd ïi d 11 1 j truhten zal viu keizer ipoleon te vpruerven dit n n h al spheid imn in het deen ch luitsth geschil opneipe Onder dl vele geruchttn au den dig behoort dat er lan ni besioau om lan Peuemarken neden en Noorwegen epiie CO fc IcritiL te iiiKen Vnueren spreken no2 iltijd an pogin cii hckp 11 het weri worden gesteld rm Denemarken in den uuit ifu btnl te doen opnemen l it liatste vindt hier even nc hoejfcniimd geen seloof De alliautit tu schm li nkrjk en t geland zal nog vrij wit pn i en mOLteu tioorkopen vooi zij sterk genoeg is om den toon 1111 te tien voor eent nieune fohtiek m turopa Vlhoewel II II r ekcrt dai lord Filmerston die alliantie m zijn niet w re nus programma op dtn loorgrop 1 plait t en dien ten ge ui e lord Clarendon det 1 m htt mnusttne zal uitmaken weten ille 1 dipNipoipua persoonlijk n ideren J it de7e nog veel wrok tp in d bru che resenng koeate t en meer geneigd schijnt om bj l rii rn dan on Liigelaad steun te zoeken Jlen gaal elf3 oo ver n te beveren dat er reeds onderh indplmgen tu chen F nkr jiv eu Prui n Opend zijU ea dit men als gevolg daar vaa Frasen geiiei d zil v ndeii met Deuem irken op billijke o n urdcii den vrede t luite i zoodra die mogeudhei 1 da irtre he voorstel doe IV h dit il cs luidt vrij onwaarschijnlijk 11 u j D p bp so eene depêche uit Aievico VI rin de ple ige 11 st op i2 Junij van keizer AIa imilinn i eid vionlt De a imeene toejuichluircu die den nieuwenk £ r te beurt vielen ïetnigden va eene onbe chrijfel jkeCP ulrifi ie mijden vi4arvau keizer N ipoleoii en Iriikrijkri t ifig U er Icn I e keizer heef cece chfidsregterljke uitspraik geiain in de ziak van het kmau van feyez Die uit pra ik is marEgvptP geteifjn cer 1 De Ml iiteur bev it de volgende depêche uit Kopenh ue Uit m nieter e is ddu z imeage=teld Bmhme pre 1 1 u cli bii nenl zaken II m er ojrlog Li tken marine Iletzeu justitie eu eerc hen t Divid financiën Johannseo Sleeswijk i I ke en Qiiaide iniiii fis zonder portefeuille olaens benst u i Niet irnns iir luiden de door het rtgermgsblad medegedeei p berigteu in het oorlogstooneel lu Vmerika voor deiiof rikli ken Zij li den de een nederlaag na de andere Deaaru v u het terrein bemoeijelijkt daarbij hunne operitien luuiPt ireringe mai da ir de bodera bij regenachtig weder t teen inoeris wordt 1 ervormd terwijl bij droog weder ae geimc te trofr nbewegnu zu 1 e tuorme stofwolken doet opgaan uu het Oijni ot Je onmogelijkue rn behoort eenige mmoeuvre voor de zjidelijkcn verborgen te houden Deze wetendiarvan niet lechts buitengewoon goed partij weten te trekken maar verzinnen nog alle mogelijke li ten om de noordeken die hen wülen overrompelen m hunne eigen striicken tevanden z oo al de zaken in den laatsten tijd taan is van de eipeditic van ji ut met veel meer te hopen liet departement V m corlog te Washington vfklaart mtusschen dat pptip n c zeer eewi tige beweiring v ooi bereid viordt die het gelijk van zelt ïprfekt voaralsuog meert te moeten eheim houden Brussel lO July De konins heeft m zijn antwoord aan de depuftK uit deu enaat die hem geluk kwam vitnschei met d iri joortc van eene priusc duidelijk te verstaan gege ven lil hij het ge rig der oppositie afkeurde In den senaat is giuteren df orde van den dag door denhtcr ie lornaco voorgea cld mei 29 tegen 2J stemmen aangenomen orltdurend v orden uoor de gemeentebesturen adressenaan de kamer pn verlegeLwoordigers vastgesteld ter gunstevan net vietsvoor tel van den heer Orts De liter Cumort 1 Icaal lid der kame is te Aalstovtiiejcu Ten gevolge van dit sterfgeval 1 t e liberale partij 111 de kamer thans slechts 58 leden De zit i g van dingsdag a kan alzoo wannec de clericalen blijven volharden bijhunne tot dusver gevolgde houding m geen geval voortgang Berlljll 1 Julij De Berliju Hamburger spoorweg die jiirlijks netto 300 000 th ojïbrengen de nkoni len der po ierijen voorts die der telejjraten der loterij en der speelbank Op deze en op andere v Ijzen heeft de groothertog een mkoraen van meer dan 5 millioeu th lit Stockholm wordt berigt dat de regering de Doodige bevelen heeft gezonden naar de verschillende havens om Ie verhinderen dat het russische exercitie eskader in zijn geheel il binnenloopen hetgeen strijdig zou ziju met de bestaande bepalingen De vaste goederen dezer dagen in de omstreken vanWar phiu verkocht brengen zeer vieinig op ter naauweinoodeen derde gedeelte van hetgeen voor het uitbarsten der revolutie voor die elfde landgoederen werd betaald 11 Julij El zijn hier allerlei vredelievende geruchtenlu omloop De zending van den deenschen prins Joh iiin heeftdaartoe echter het minst bijgedragen omd it uieinand eet v lardeze prins zich ophoudt en wat het doel zijner reis i meegewigt wordt aan de verindering van het ministerie te Kopenhagen gehecht want zij bewijst dit de partij der zoogenaamdeEiderüeuen geen kans ziet de gevaren at te wenden vielkeZIJ zelve over Denemarken gebragt heelt en dat men behoefteaan eene toeuidering begint te gevoelen Gier de successie kwestie begint hier eenig licht op te gaan Men vernepint uit eene goede bron dit de koning den groothertog van Oldenburg ernstig ontraden heeft met zijne kandid ituur op te treden Indien dez r ul eene politieke be teckenis heeft dau kin die sleehls daarin gelejen zijn dat de hertog vm Vugustenburg de kandiaait van Piui en worden zal Stuttgart 12 Julij De koning heeft de zitting der s endeu geopend nut eene topsp aak waarin hij den vvensch uitdrukt dat tusscheu de ie eriiig en de steuden eensgez idheid moj e hceischen terwijl hij de verzekering geeft v lu zjne opreguicid en van zijne helde tot het volk De CU iele lijst zal op denzeifden voet als tot dn ti gee geld worden Frankfort ll July Aten verneemt dat de heci von Beust de verzekering van keizer Napoleon heeft ontvangen dit hij Iriedrith onmiddellijk zal erkennen ds Lcrtog van öiiesivyk Holstcin zoodra de duit che bond hem als hertogin zjn midden zal opgenomen hebben Kopeniagen 6 July Dagbl hetwyfelt de doelm itighpid eener veidedigiug van iuiien en zegt dit nu zee innen den vijand niet meer terughouden zyn vertrouwen toenemen en dat van het deeasche leger ilnemen zal dat de vloot der geallieerden weldra de deensche in sterkte zal ovcitreffen en dit het dus tyd wordt dat regering en ryksr 1 tol een L sliiit komen omtrent de vi lag of het ni t raadzamer is ni nel mislnkken van alle bemiddeling zich regtstreeks tot den vyind om wapenstilstand en vrede te wenden din oorlog op leven en dood voort te zetten In alle gevallen drale men niet maar neme een bepaald besluit Dagbl deelt mede dat de minister van binnenl zaken zyn ontslig heeft ingediend De reden is onbekend Het bcrigt IS echter nog niet bevestigd Hci gerucnt wil dat de koning vastbesloten heeft alle strjdkrachten om en op Seeland te concentreren Men schynt beducht voor iin lagen des vyands tegen Seeland 8 July In den Landsthing heeft Monrad gisteren kennis gegeven van de indiening van het ontslag door de ministers De vergiuering besloot dairop met 31 tegen 1 stemmen de behandeling van een adres aan den koning uit te stellen Monrad moet naar men v rneemt aan den koning verklaard hebben dat het land den vrede behoeft dat hy zich buiten staat zag een dragelyken vrede te sluiten maar bereid was als de komng het beval ook onder zoo moejelijke omstandigheden aan te blyveu Als waarschynlyk programma van het nieuw kabinet wordt genoemd Instandhouding van het londen ch verdrag met ondersteuning van Busiand Frankrijk n Eiigeland eventuele toetreding tot den duitschen bond administratiet een Sleeswyk Holstem met gemeenschappelyke instellingen persoonsunie voor beide hertogdommen afzonderlek met het koningiyk Men spreekt van dadehjke wapenschorsing en wapenstilstand van negen maanden V an demonstratien kan bij de heerschende zucht naar vrede geen sprake zyn Onder de gemeenschappelyke instellingen bovenbedoeld moeten het tolwezen en het krygswezen bedoeld zyn Madrid 6 July De regering heeft ter zake van het geschil met Peru eene circulaire aan de mogendheden gezonden vervat in den geest barer jongste verklaringen waann men heeft opgemerkt dat zy voor h t eerst de onafhanke ykheid der spaansch ame rikaanscne republieken erkend heeft Mazaredos ontslag 19 aangenomen In overeenafpmming daarmede meent men vnj algemeen had het kabinet aan Pmzon bevel moeten zenden tot ontruiming der Chineha p landen Allerlei geruchten omtrent eene oproerige beweging d P l ier moest uitbarsten zyn gebleken ten eenemale ongegrond te zyn De rfgering heeft ten overvloeue voorzorgs ma itregelen genomen doch die zyn volstrekt onnoodig gebleken In de provinciën echter heerscht nog al misnoegen wegens de verhooging der accynsen Gouda 13 July Wi maken onze lezers opmerkzaim o de achterstaande advertentie betreffende de voorstelling door Mejufvr Lton op aanstaande Maandag 18 July te geven in het lokaal Nut en e maak In verschillende teden van viderland viel haar groote toejuiching ten deel Onder anderen lee t men m de Delftsche Courint vm 24 junj jl Op amgename wyze werden de bezoekers van den Doele bezig gehouden door de kunstverrigtingen van de amvallige mademoiselle Leon eene toovenires die toonde dit zy van het onderrigt hiir door haren bekwimen vader den professor Leon gegeven met vrucht gebruik hid gemaakt Alet de meeste Sritie op hoogst bescha ifde en boeyende wyze wist zy de moeyelykste toeren uit te voeren wiarby zy tevens m weerwil der 1 handschoenen die zy droeg eene vinger vlugheid aan den dag legde de een ieders bewondering opwekte Door de nederlandsch lu lische miitschappy van nyverheid en 1 indbouw zil te Bitivia eene lentoonstellmg wordengehouden van grondstoffen en nyverheids voortbrengselen uitden mdischen irchipel en vin uitheemache voorwerpen tot bevordering V in 1 ndboiiw en nyverheid m Indie dienstig D etentoonstelling il woidvU geopend op den 4 sppt 1865 enop den 31 oet d iiriinvolj eiide o p ntpn Daartoe zullen p J ii toesehten a oortbrengselen der natiii j undstotren voor de industrie uit het dieren planten en dellstolterryk è nyvprhpids voortbrengse en in den indischen aichipel ven lardigi ils huisiaad geweven stoffen klee dingstiiiiken wapepen werktuigen modellen voorwerpen vm weelde enz c iitheemsche voorwerpen tot bevordering vin landbouw en nyverheid in Indie dienstig lot de tentoonstel ling zullen niet woraCi toegelaten levende dieren en plinten zeltstandigheden welke aan spoedig bederf onderhevig zyn voorwerpen die aan ontploffing of zelfontbrinding blootstiin De m te zenden voorwerpen worden door de hojfd co nmissie te Batavia in ontvangst genomen gedurende de miiuuen Mei Juny en July j805 De inzenders moeten de voorwerpen kosteloos atleveien by de sub commissien die in overleg met de hoofd commissie de verdere verzending zullen regelen In endei wier tentoongestelde voorwerpen byzonder hebben uitgemunt worden met gouden zilveren en bronzen medulles bekioond Eene nieuwe bei ingryke wet vviarop sedert j iren is aangedrongen is door de regering ingediend Het betreft de bepalingen betrekkelyk de mkwartieiingen en het onderhoud vanhet krygsvolk en de transporten en leverantien voor s koningslegers of versterkte plaatsen gevorderd reeds ouder het eerstemimsterie Thorbecke voorge Iragen miar ouafgedaan en sedertslapende gebleven By het indionen van dat wetsontwerp vermeent de regerng zich blijkens de memorie vin toelichting te mogen onthouden in eene geschiedkundige ontwikkeling te treden omtrent hetgeen met de vroegere wetsontwerpen betrekkelyk dit onderwerp heeft plaats gehid terwyl zy de vryheid neemt te dien opzigte te verwyzen mar de v ei lagen vm de zittingen der tweede kamer van de jiren 1851 1853 1852 lij3 en 18 3 1854 Het verschil van gevoelen tus ehen een groot deel van de leden dier kamer en de toenmalige regering omtrent de overige vraagpunten welke zich by de behandeling dei bedoelde wets ontwerpen hebben voorgedaan zyn op nieuw o rerwogen en de uitslag daarvm heeft tot het tegenwoordige wets ontwerp gele d Daarby is vooral beoogd het vaststellen van bruikbare voorschiiften welke niet alleen voorzien in de behoefte van den tak vin het algemeen staatsOestuur dien het hier geldt maar welke tevens ten behoeve van de ingezetenen zooveel mogelyk waarborgen leveren tegen misbruik Uit Wijhe schryft men zondag De staat der te veld staande gewassen is hier thins als volgt De meeste grainsoorlen beloven veel De rogge is ling van stroo en goed geladen Tarwe garst en haver hebben van de menigvuldige regens der laatste di gen veel geleden doch ook hiervan ziet men een ruimen oogst te gemoet De aardappelen zyn goed vm smaak en groot vin stuk van de zoo gevieesde ziekte heeft men nog niet ontdekt kersen zyn er n menigte de prys is zeei laag ƒ 5 a ƒ 7 de 50 S Ook de andere vruchtboomen beloven eene buitengewone opbrengst vooral van appelen za de oogst icer groot zyn Het hooi heeft in de laatste dagen door de aanhoadende natte wp is esteldheid veelgeleden het grasgewaa b yft zeer gering Doordien het weder heden zeer gunstig was 13 eene menigte hooi binnengehaald Men schryft uit Vlairdmgen dd 11 d zer Heden arriveerde hier de 3 = haringjager met slechts 30 tonnen hanng waarvan 7 tonnen maatjes welke onmiddellyk na aankomst tot ƒ 375 per ton zyn verkocht De stand vm zaken is tot heden even ongunstig als verleilen ja ir toen ook doo de 3 eerste jagers te zamen slechts s 1 aingebragt van dpn aangegeven tax De kwa iteit van den hiring blyft voldoende Uit Zwolle berigt men Reeds doen zich de voorleelendei spoorwegverbinding hier duidelyk opmerken Op onzeweke i ksche veemarkten komt wel dubbel zoo veel vee alsvroeger en toeh vindt het voor hioge pryzen gretig koopers die van hemde en ver komen Het vervoer van vee heeft ookper spoortrein plaats waartoe het gem ik by het laden degeschiktheid van het spoorweg personeel alhier en de lage prysw larvoor het vervoer plans heeft veel bjlragen Het vervoervan boter mar Londen dat in den laatsipu tyd ppr stoombootvia Harlmgea pints hid geschiedt thans ooi al over denspoorweg via Iiotter am Den 10 July vertrok vin Nieuwe Dipp naar de kustvan Guinea een zeld um klem vaartui de Loncur Pnt Hetis mets meer d1 eei e groote bark is De gezagvoerder A ytenhorst die het zil viagen met dit vaartuigje den oceaan te bevaren loemi het een schoener giljoot met triffei uig Het 1314 ton groot giat 12 pJiu diep en viart o oppen Ervarenzeelieden noemen dit eene roekeloosheid J lar men uit Ltrecht meldt besla it er p m tot oprigtmg van Jrie afzonderhjLe stations voor den ta t = r n en ceutraalspoorweg oncier voorw nr Ie dit zoowel de reiziger als de bigiidje naar de vtr fhülende stations kosteloos zullen Torden ver oerd lU lie iiuc u 7nn u t Ryn burg n nr Seuert onderscheidene dagen heeft men m de rail viniipt piarden poor te sllige steenen gevonden blykb 1 ir daaringebragt met het misdadig doel om aan de ondernemi igsehide en aan de pass igiers ongelukken te berokkenen Dewaakzame politie heeft een bedryver van dit feu oa Jekt Tegen hem 13 proces verbial opgemaakt Men leest in het HauabI vm 11 deer De hoogleerair K Frum heeft in een open bripf iin m r trotnvin Prin terer uitgegeven te Levden by A W Sy hoff mbeleefde bewoordingen miar diiruai niet min Ier erp ifgekeunl de pogingen door laitstgenoemden heer b j de jongsteveritiezin2 en aingewend om van de couserv leve i 111 liditen wier hcrkie ing onzeker vvis de toezegging te vei iijgen datzy voor een m te dienen voor tel tot wyzigm der net ophet lager opderwys zouden stemmen an die toezegging werdde steun afhankelyk gemnkt dien de intircvol itiomire kiezers lan deze candidate 1 zoiidei verlcpnc Rpcds t jdeiis denverkie ingsstryd heeft de pers dp amJicht vm hc publieken vm de kiezers doch meer m het voorbysraan op dezehindelingen vin den heer Groen gevestigd W y zelven zjndaarin niet ten achteren geblevn en hebben o a m ons antwoorl am het Volksbhd iIpu hoogleerur de l o ch kenpergevraagd waarom hy thm geen woord vm ilkeuring 11 prakover eene overeenkomst tu chen ki zer en cindiditen die hyreeds vroeger m zyiie Hindleiling § 121 ougeoorloofl eastrydig met art 82 der grondwet had verklairl te zjn Dehoogleeraar From heeft thjn opzettelyk en zoo helder datnaauwelyks eenige twyfel km overblyven het betoog gelever I dat hetgeen door den heer Groen van de voor levensbehoud beduchte consen itieve cmdidaten werd gevorderd wis eeneverbmdtenis om liter voor een bepaald voor tel te stemmenen niet eene eenvoudije verklaring vin den oindidaat omtrenteenig vraagstuk vin deu dig die hem later tot niets verpligtte Wy denken dat de heer Groen het antwoord niet zalschuldig bly en doch wy gelooven tevens dat hy in weerwil van zyne scherpzinnigheid en vm zyn meesterschap overde taal zal te kort schieten m de wederlegging der releneringen van prof Fruin Gemengde Berigten Oostenrijk weigert deu koume vin Griekenland te erkennen Door Frankrijk is in overeenstemming met Eotjelind een stel el aaogenomeu waarbij n door middel van Ib vhggen ongeveer 80 000 velschillend zeesignalen kan maken Op grooteu afstand worden de noodigste sigoakn gemaakt door twee vlaggen en drie ballen In Zvvilserlard wgrdeq